Протокол

26
Сен

Протокол

ПРОТОКОЛ № 23
Загальних зборів акціонерів
ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»
(далі — Товариство)
Дата складання протоколу: 24 вересня 2017р.
Місце проведення Загальних зборів: 53401, Дніпропетровська область, м. Марганець, вулиця Єдності, 89 (попередня назва — вулиця Радянська, 89), 2 поверх, каб. клас технічного навчання.
Дата проведення Загальних зборів: «24» вересня 2017р.
Вид Загальних зборів: чергові (річні).

Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів): 08 год. 00 хв. 24 вересня 2017р.
Час закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів): 09 год. 00 хв. 24 вересня 2017р.
Час відкриття Загальних зборів: 09 год. 00 хв. 24 вересня 2017р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, «19» вересня 2017 року (станом на 24 годину).
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 1173 (Одна тисяча сто сімдесят три).
Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах — 13 (Тринадцять) осіб, яким належить 6119088 (Шість мільйонів сто дев’ятнадцять тисяч вісімдесят вісім) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 91,68% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.
Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах -9 (дев’ять) осіб, яким належить 6118357 (Шість мільйонів сто вісімнадцять тисяч триста п’ятдесят сім) штук голосуючих акцій (голосів), що становить 96,64% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до абз. 1 ч. 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – Закон), кворум Загальних зборів досягнуто та становить 96,64 % голосуючих акцій Товариства.
Загальні збори є правомочними приймати рішення щодо усіх питань порядку денного.
Наявність кворуму Загальних зборів визначена реєстраційною комісією Товариства на момент закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах.
Перелік акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до цього протоколу (додаток № 1).

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування (в тому числі бюлетенів для кумулятивного голосування).
Голосування проводиться за принципом: одна проста акція – один голос, крім кумулятивного голосування.
Рішення з питань 1-19, 21, 22, 24, 25, 27-29 порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питання акцій.
Рішення з питань 20, 23 порядку денного приймаються кваліфікованою більшістю не менше як 75% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питання акцій.
Рішення з питання 26 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування.
Рішення з питань 30, 31 порядку денного приймаються більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного (до обрання лічильної комісії) здійснює тимчасова лічильна комісія, яка обрана рішенням Наглядової ради (протокол Наглядової ради № 5 від 24 липня 2017 року) у наступному складі:
Голова тимчасової лічильної комісії – Моторна Тетяна Володимирівна;
Член тимчасової лічильної комісії – Ханчич Ірина Миколаївана;
Член тимчасової лічильної комісії – Косторних Лілія Валентинівна.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
3. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.
4. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про продовження повноважень Голови Правління Товариства.
5. Затвердження регламенту Загальних зборів.
6. Розгляд Звіту Правління «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік» та прийняття рішення за наслідками розгляду цього Звіту.
7. Розгляд Звіту Наглядової ради «Про результати роботи у 2015 році» та прийняття рішення за наслідками розгляду цього Звіту.
8. Розгляд Звіту Ревізійної комісії «Про результати роботи у 2015 році» та прийняття рішення за наслідками розгляду цього Звіту. Затвердження Висновку Ревізійної комісії «Про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.».
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
10. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік.
11. Розгляд Звіту Правління «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік» та прийняття рішення за наслідками розгляду цього Звіту.
12. Розгляд Звіту Наглядової ради «Про результати роботи у 2016 році» та прийняття рішення за наслідками розгляду цього Звіту.
13. Розгляд Звіту Ревізійної комісії «Про результати роботи у 2016 році» та прийняття рішення за наслідками розгляду цього Звіту. Затвердження Висновку Ревізійної комісії «Про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.».
14. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
15. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік.
16. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
17. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
18. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.
19. Припинення повноважень виконавчого органу Товариства — Правління.
20. Зміна типу Товариства.
21. Зміна найменування Товариства.
22. Зміна місцезнаходження Товариства (у зв’язку із зміною назви вулиці).
23. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції, надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції.
24. Створення одноосібного виконавчого органу — Генеральний директор.
25. Призначення Генерального директора.
26. Обрання членів Наглядової ради.
27. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
28. Затвердження Положення «Про Наглядову раду» .
29. Затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів».
30. Про схвалення значних правочинів.
31. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

1. По ПЕРШОМУ питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ: Корогодського Ігоря Петровича, який запропонував з метою підрахунку голосів на Загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб:
Голова лічильної комісії — Моторна Тетяна Володимирівна;
Член лічильної комісії – Ханчич Ірина Миколаївна;
Член лічильної комісії — Косторних Лілія Валентинівна.
Проект рішення:
Обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб:
Голова лічильної комісії — Моторна Тетяна Володимирівна;
Член лічильної комісії – Ханчич Ірина Миколаївна;
Член лічильної комісії — Косторних Лілія Валентинівна.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» — 6118357 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«УТРИМАЛИСЯ» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні – 731 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:
Обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб:
Голова лічильної комісії — Моторна Тетяна Володимирівна;
Член лічильної комісії – Ханчич Ірина Миколаївна;
Член лічильної комісії — Косторних Лілія Валентинівна.

2. По ДРУГОМУ питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ: Корогодського Ігоря Петровича, який запропонував обрати себе Головою Загальних Зборів, а Любченко Ірину Григорівну – Секретарем Загальних зборів.
Проект рішення:
Обрати Головою Загальних зборів Корогодського Ігоря Петровича, а Секретарем Загальних зборів Любченко Ірину Григорівну.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» — 6118357 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«УТРИМАЛИСЯ» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні – 731 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:
Обрати Головою Загальних зборів Корогодського Ігоря Петровича, а Секретарем Загальних зборів Любченко Ірину Григорівну.

3. По ТРЕТЬОМУ питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ: Корогодського Ігоря Петровича, який запропонував схвалити рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № 5 від 24 липня 2017р.) про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах.
Проект рішення:
Схвалити рішення Наглядової ради Товариства (Протокол №5 від 24 липня 2017р.) про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» — 6118357 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«УТРИМАЛИСЯ» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні – 731 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:
Схвалити рішення Наглядової ради Товариства (Протокол №5 від 24 липня 2017р.) про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах.

4. По ЧЕТВЕРТОМУ питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ: Корогодського Ігоря Петровича, який повідомив, що у зв’язку з тим, що річні Загальні збори акціонерів Товариства в 2016 році не відбулись, відповідно до п. 10.2.4.4. Статуту Товариства Наглядова рада 05 грудня 2016р. прийняла рішення продовжити повноваження Голови Правління Товариства Корогодського Ігоря Петровича на 1 (один) рік, продовжити строк дії Контракту з Корогодським Ігорем Петровичем строком на 1 (один) рік та доручити Голові Наглядової Ради Зєвіну Ростиславу Валерійовичу підписати додаткову угоду про продовження строку дії Контракту з Корогодським Ігорем Петровичем від імені Товариства. У зв’язку із наведеним, Корогодський Ігор Петрович запропонував Загальним зборам схвалити рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № 9 від 05 грудня 2016р.) про продовження повноважень Голови Правління Товариства.
Проект рішення:
Схвалити рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № 9 від 05 грудня 2016р.) про продовження повноважень Голови Правління Товариства.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«УТРИМАЛИСЯ» — 6118357 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні – 731 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийняте.

Питання про схвалення рішення Наглядової ради щодо повноважень Голови Правління Товариства буде розглянуто на наступних чергових/позачергових загальних зборах акціонерів.

5. По П’ЯТОМУ питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ: Корогодського Ігоря Петровича, який запропонував затвердити регламент Загальних зборів:
Порядок розгляду питань порядку денного:
— тривалість виступів доповідачів з питань порядку денного — до 10 хвилин;
— тривалість виступів при обговоренні питань порядку денного — до 3 хвилин;
— тривалість відповідей на питання — до 3 хвилин;
— запитання щодо питань порядку денного подаються акціонерами (представниками акціонерів) Голові Загальних зборів у письмовому вигляді.
Проект рішення:
Затвердити регламент Загальних зборів.
Порядок розгляду питань порядку денного:
— тривалість виступів доповідачів з питань порядку денного — до 10 хвилин;
— тривалість виступів при обговоренні питань порядку денного — до 3 хвилин;
— тривалість відповідей на питання — до 3 хвилин;
— запитання щодо питань порядку денного подаються акціонерами (представниками акціонерів) Голові Загальних зборів у письмовому вигляді.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» — 6118357 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«УТРИМАЛИСЯ» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні – 731 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:
Затвердити регламент Загальних зборів.
Порядок розгляду питань порядку денного:
— тривалість виступів доповідачів з питань порядку денного — до 10 хвилин;
— тривалість виступів при обговоренні питань порядку денного — до 3 хвилин;
— тривалість відповідей на питання — до 3 хвилин;
— запитання щодо питань порядку денного подаються акціонерами (представниками акціонерів) Голові Загальних зборів у письмовому вигляді.

6. По ШОСТОМУ питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ: Голову Правління Корогодського Ігоря Петровича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, запропонував затвердити Звіт Правління «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік» та оцінити роботу Правління у відповідному році.
Проект рішення:
Затвердити Звіт Правління «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік». Роботу Правління у 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його Статуту.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» — 6118357 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«УТРИМАЛИСЯ» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні – 731 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:
Затвердити Звіт Правління «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік». Роботу Правління у 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його Статуту.

7. По СЬОМОМУ питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ: Голову Наглядової Ради Зевіна Ростислава Валерійовича, який доповів про результати роботи Наглядової ради у 2015 році, запропонував затвердити Звіт Наглядової ради «Про результати роботи у 2015 році» та оцінити роботу Наглядової ради у відповідному році.
Проект рішення:
Затвердити Звіт Наглядової ради «Про результати роботи у 2015 році». Роботу Наглядової ради у 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його Статуту.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» — 6118357 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«УТРИМАЛИСЯ» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні – 731 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:
Затвердити Звіт Наглядової ради «Про результати роботи у 2015 році». Роботу Наглядової ради у 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його Статуту.

8. По ВОСЬМОМУ питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ: Голову Ревізійної комісії Полякова Віктора Васильовича, який доповів про результати роботи Ревізійної комісії у 2015 році, запропонував затвердити Звіт Ревізійної комісії «Про результати роботи у 2015 році» та оцінити роботу Ревізійної комісії у відповідному році. Також Поляков Віктор Васильович оголосив висновки Ревізійної комісії за 2015 рік та запропонував затвердити Висновок Ревізійної комісії «Про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.».
Проект рішення:
1) Затвердити Звіт Ревізійної комісії «Про результати роботи у 2015 році». Роботу Ревізійної комісії у 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його Статуту.
2) Затвердити Висновок Ревізійної комісії «Про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.».
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» — 6118357 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«УТРИМАЛИСЯ» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні – 731 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:
1) Затвердити Звіт Ревізійної комісії «Про результати роботи у 2015 році». Роботу Ревізійної комісії у 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його Статуту.
2) Затвердити Висновок Ревізійної комісії «Про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.».

9. По ДЕВ’ЯТОМУ питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Житню Світлану Олександрівну, яка доповіла про основні показники річного звіту Товариства за 2015 рік та запропонувала його затвердити.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.
Сума балансу становить 70 647 тис. гривень.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» — 6118357 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«УТРИМАЛИСЯ» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні – 731 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.
Сума балансу становить 70 647 тис. гривень.

10. По ДЕСЯТОМУ питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ: Голову Наглядової Ради Зевіна Ростислава Валерійовича, який запропонував наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2015 році у розмірі 143 тис. грн. (сто сорок три тисячі гривень): 36 тис. грн. прибутку віднести до резервного фонду Товариства, решту 107 тис. грн. прибутку залишити нерозподіленим.
Проект рішення:
Затвердити порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2015 році, у розмірі 143 тис. грн. (сто сорок три тисячі гривень) наступним чином: 36 тис. грн. прибутку віднести до резервного фонду, решту 107 тис. грн. прибутку залишити нерозподіленим.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» — 6118357 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«УТРИМАЛИСЯ» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні – 731 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:
Затвердити порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2015 році у розмірі 143 тис. грн. (сто сорок три тисячі гривень) наступним чином: 36 тис. грн. прибутку віднести до резервного фонду, решту 107 тис. грн. прибутку залишити нерозподіленим.

11. По ОДИНАДЦЯТОМУ питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ: Голову Правління Корогодського Ігоря Петровича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, запропонував затвердити Звіт Правління «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік» та оцінити роботу Правління у відповідному році.
Проект рішення:
Затвердити Звіт Правління «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік». Роботу Правління у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його Статуту.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» — 6118357 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«УТРИМАЛИСЯ» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні – 731 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:
Затвердити Звіт Правління «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік». Роботу Правління у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його Статуту.

12. По ДВАНАДЦЯТОМУ питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ: Голову Наглядової Ради Зевіна Ростислава Валерійовича, який доповів про результати роботи Наглядової ради у 2016 році, запропонував затвердити Звіт Наглядової ради «Про результати роботи у 2016 році» та оцінити роботу Наглядової ради у відповідному році.
Проект рішення:
Затвердити Звіт Наглядової ради «Про результати роботи у 2016 році». Роботу Наглядової ради у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його Статуту.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» — 6118357 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«УТРИМАЛИСЯ» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні – 731 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:
Затвердити Звіт Наглядової ради «Про результати роботи у 2016 році». Роботу Наглядової ради у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його Статуту.

13. По ТРИНАДЦЯТОМУ питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ: Голову Ревізійної комісії Полякова Віктора Васильовича, який доповів про результати роботи Ревізійної комісії у 2016 році, запропонував затвердити Звіт Ревізійної комісії «Про результати роботи у 2016 році» та оцінити роботу Ревізійної комісії у відповідному році. Також Поляков Віктор Васильович оголосив висновки Ревізійної комісії за 2016 рік та запропонував затвердити Висновок Ревізійної комісії «Про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.».
Проект рішення:
1) Затвердити Звіт Ревізійної комісії «Про результати роботи у 2016 році». Роботу Ревізійної комісії у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його Статуту.
2) Затвердити Висновок Ревізійної комісії «Про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік».
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» — 6118357 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«УТРИМАЛИСЯ» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні – 731 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:
1) Затвердити Звіт Ревізійної комісії «Про результати роботи у 2016 році». Роботу Ревізійної комісії у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його Статуту;
2) Затвердити Висновок Ревізійної комісії «Про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік».

14. По ЧОТИРНАДЦЯТОМУ питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Житню Світлану Олександрівну, яка доповіла про основні показники річного звіту Товариства за 2016 рік та запропонувала його затвердити.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.
Сума балансу становить 85 486 тис. гривень.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» — 6118357 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«УТРИМАЛИСЯ» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні – 731 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.
Сума балансу Товариства становить 85 486 тис. гривень.

15. По П’ЯТНАДЦЯТОМУ питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ: Голову Наглядової Ради Зевіна Ростислава Валерійовича, який запропонував збитки, отримані Товариством у 2016 році у розмірі 1 060 тис. грн. (один мільйон шістдесят тисяч гривень) покрити за рахунок прибутку майбутніх років.
Проект рішення:
Збитки, отримані Товариством у 2016 році, у розмірі 1 060 тис. грн. (один мільйон шістдесят тисяч гривень) покрити за рахунок прибутку майбутніх років.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» — 6118357 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«УТРИМАЛИСЯ» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні – 731 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:
Збитки, отримані Товариством у 2016 році, у розмірі 1 060 тис. грн. (один мільйон шістдесят тисяч гривень) покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

16. По ШІСТНАДЦЯТОМУ питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ: Корогодського Ігоря Петровича, який ознайомив акціонерів із основними напрямки діяльності Товариства на 2017 рік та запропонував їх затвердити.
Проект рішення:
Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік:
1. Збільшення обсягів виробництва продукції на 10 % від обсягів 2016 року.
2. Проведення маркетингової кампанії із залучення нових покупців — підприємств гірничо-збагачувального комплексу (ГЗКи).
3. Здійснення заходів щодо модернізації та поліпшення основних засобів виробничого призначення.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» — 6118357 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«УТРИМАЛИСЯ» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні – 731 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Прийняте рішення:
Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік:
1. Збільшення обсягів виробництва продукції на 10 % від обсягів 2016 року.
2. Проведення маркетингової кампанії із залучення нових покупців — підприємств гірничо-збагачувального комплексу (ГЗКи).
3. Здійснення заходів щодо модернізації та поліпшення основних засобів виробничого призначення.

17. По СІМНАДЦЯТОМУ питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ: Корогодського Ігоря Петровича, який повідомив про закінчення строку повноважень членів Наглядової ради та запропонував припинити повноваження голови та членів Наглядової Ради.
Проект рішення:
Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі:
Голова Наглядової ради — Зевiн Ростислав Валерiйович.​
Заступник Голови Наглядової ради — Бiлоус Геннадiй Борисович.
Секретар Голови Наглядової ради — Ковнат Вадим Мойсеєвич.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» — 6118357 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«УТРИМАЛИСЯ» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні – 731 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Прийняте рішення:
Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі:
Голова Наглядової ради — Зевiн Ростислав Валерiйович.
Заступник Голови Наглядової ради — Бiлоус Геннадiй Борисович.
Секретар Голови Наглядової ради — Ковнат Вадим Мойсеєвич.

18. По ВІСІМНАДЦЯТОМУ питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ: Корогодського Ігоря Петровича, який повідомив про закінчення строку повноважень членів Ревізійної комісії та запропонував припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії.
Проект рішення:
Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії у повному складі:
Голова Ревізійної комісії — Поляков Віктор Васильович.
Член Ревізійної комісії — Білоус Олена Семенівна.
Член Ревізійної комісії — Тимошенко Валерій Якович.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» – 6118357 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«УТРИМАЛИСЯ» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні – 731 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Прийняте рішення:
Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії у повному складі:
Голова Ревізійної комісії — Поляков Віктор Васильович.
Член Ревізійної комісії — Білоус Олена Семенівна.
Член Ревізійної комісії — Тимошенко Валерій Якович.

19. По ДЕВ’ЯТНАДЦЯТОМУ питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ: Корогодського Ігоря Петровича, який повідомив про закінчення строку повноважень членів колегіального виконавчого органу Товариства – Правління та запропонував припинити повноваження голови та членів Правління.
Проект рішення:
Припинити повноваження голови та членів Правління у повному складі:
Голова Правління — Корогодський Ігор Петрович;
Член Правління — Компанєйщиков Ігор Васильович.
Член Правління — Макаров Владислав Леонідович.​
Член Правління — Зєвін Валерій Матвійович.
Член Правління — Скоробагатько Зоя Володимирівна.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» — 6118357 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«УТРИМАЛИСЯ» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні – 731 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Прийняте рішення:
Припинити повноваження голови та членів Правління у повному складі:
Голова Правління — Корогодський Ігор Петрович;
Член Правління — Компанєйщиков Ігор Васильович.
Член Правління — Макаров Владислав Леонідович.
Член Правління — Зєвін Валерій Матвійович.
Член Правління — Скоробагатько Зоя Володимирівна.

20. По ДВАДЦЯТОМУ питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ: Корогодського Ігоря Петровича, який запропонував змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства (ПАТ) на приватне акціонерне товариство (ПрАТ).
Проект рішення:
Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства (ПАТ) на приватне акціонерне товариство (ПрАТ).
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» — 6118357 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«УТРИМАЛИСЯ» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні – 731 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Прийняте рішення:
Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства (ПАТ) на приватне акціонерне товариство (ПрАТ).

21. По ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОМУ питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ: Корогодського Ігоря Петровича, який повідомив про необхідність зміни повного та скороченого найменування Товариства у зв’язку із зміною його типу, запропонував змінити повне найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод» на Приватне акціонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод», скорочене найменування — з ПАТ «Марганецький рудоремонтний завод» на ПрАТ «МРРЗ».
Проект рішення:
У зв’язку з зміною типу Товариства змінити повне найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод» на Приватне акціонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод», скорочене найменування — з ПАТ «Марганецький рудоремонтний завод» на ПрАТ «МРРЗ».
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» — 6118357 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«УТРИМАЛИСЯ» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні – 731 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Прийняте рішення:
У зв’язку із зміною типу Товариства змінити повне найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод» на Приватне акціонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод», скорочене найменування — з ПАТ «Марганецький рудоремонтний завод» на ПрАТ «МРРЗ».

22. По ДВАДЦЯТЬ ДРУГОМУ питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ: Корогодського Ігоря Петровича, який повідомив, що відповідно до рішення Марганецької міської ради від 25 лютого 2016р. № 172-5/VII у місті Марганець вулиця Радянська перейменована у вулицю Єдності та запропонував у зв’язку із цим змінити місцезнаходження Товариства на: 53401, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Єдності, 162.
Проект рішення:
У зв’язку з зміною назви вулиці «Радянська» на «Єдності» змінити місцезнаходження Товариства на: 53401, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Єдності 162.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» — 6118357 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«УТРИМАЛИСЯ» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні – 731 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Прийняте рішення:
У зв’язку з зміною назви вулиці «Радянська» на «Єдності» змінити місцезнаходження Товариства на: 53401, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Єдності, 162.

23. По ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОМУ питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ: Корогодського Ігоря Петровича, який запропонував з урахуванням прийнятих Загальними зборами рішень внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції, надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові та Секретарю Загальних зборів, а також здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Проект рішення:
1) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
2) Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові та Секретарю Загальних зборів.
3) Здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» — 6118357 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«УТРИМАЛИСЯ» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні – 731 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Прийняте рішення:
1) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції;
2) Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові та Секретарю Загальних зборів;
3) Здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

24. По ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТОМУ питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ: Корогодського Ігоря Петровича, який запропонував з метою оптимізації системи корпоративного управління створити в Товаристві одноосібний виконавчий орган – Генеральний директор.
Проект рішення:
Створити одноосібний виконавчий орган в Товаристві – Генеральний директор.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» — 6118357 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«УТРИМАЛИСЯ» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні – 731 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Прийняте рішення:
Створити одноосібний виконавчий орган в Товаристві – Генеральний директор.

25. По ДВАДЦЯТЬ П’ЯТОМУ питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ: Голову Наглядової Ради Зевіна Ростислава Валерійовича, який запропонував призначити Генеральним директором Товариства Корогодського Ігоря Петровича строком на 3 (три) роки та укласти з ним трудовий контракт строком на 3 (три) роки.
Проект рішення:
Призначити Генеральним директором Товариства Корогодського Ігоря Петровича строком на 3 (три) роки. Укласти з Генеральним директором Товариства Корогодським Ігорем Петровичем трудовий контракт строком на 3 (три) роки.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» — 6118357 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«УТРИМАЛИСЯ» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні – 731 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Прийняте рішення:
Призначити Генеральним директором Товариства Корогодського Ігоря Петровича строком на 3 (три) роки. Укласти з Генеральним директором Товариства Корогодським Ігорем Петровичем трудовий контракт строком на 3 (три) роки.
26. По ДВАДЦЯТЬ ШОСТОМУ питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ: Корогодського Ігоря Петровича, який запропонував шляхом кумулятивного голосування обрати Наглядову раду у складі 3 (трьох) членів:
1) Зевін Ростислав Валерійович, є акціонером Товариства, якому належить 1 097 944 простих акцій Товариства; 1966р.н.; освіта вища, Київський національний економічний університет, економіст; загальний стаж роботи 27 років, судимості не має, є афілійованою особою Товариства.
2) Білоус Геннадій Борисович, є акціонером Товариства, якому належить 2 107 626 простих акцій Товариства; 1965 р. н.; освіта вища, Українська Юридична Академія, юрист; загальний стаж роботи 33 роки, судимості не має, є афілійованою особою Товариства.
3) Любченко Ірина Григорівна, є представником акціонера Ковнат Анастасії Вадимівни, 1 646 628 простих акцій; 1971 р.н., освіта середня, судимості не має, не є афілійованою особою Товариства.
Підсумки кумулятивного голосування:
1. Зевін Ростислав Валерійович — 6118357 голосів для кумулятивного голосування.
2. Білоус Геннадій Борисович – 6118357 голосів для кумулятивного голосування.
3. Любченко Ірина Григорівна – 6118357 голосів для кумулятивного голосування.
Не брали участь у голосуванні — 0 голосів для кумулятивного голосування.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів для кумулятивного голосування.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:
До складу Наглядової ради обрані:
1. Зевін Ростислав Валерійович.
2. Білоус Геннадій Борисович.
3. Любченко Ірина Григорівна.

27. По ДВАДЦЯТЬ СЬОМОМУ питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ: Корогодського Ігоря Петровича, який запропонував затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та надати Голові Загальних зборів повноваження на підписання договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради.
Проект рішення:
1) Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.
2) Надати Голові Загальних зборів повноваження на підписання договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» — 6118357 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«УТРИМАЛИСЯ» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні – 731 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Прийняте рішення:
1) Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради;
2) Надати Голові Загальних зборів повноваження на підписання договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради.
28. По ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМОМУ питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ: Корогодського Ігоря Петровича, який ознайомив акціонерів (представників акціонерів) із Положенням «Про Наглядову раду» та запропонував його затвердити, а також надати повноваження на підписання Положення «Про Наглядову раду» Голові та Секретарю Загальних зборів.
Проект рішення:
1) Затвердити Положення «Про Наглядову раду».
2) Надати повноваження на підписання Положення «Про Наглядову раду» Голові та Секретарю Загальних зборів Товариства.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» — 6118357 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«УТРИМАЛИСЯ» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні – 731 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Прийняте рішення:
1) Затвердити Положення «Про Наглядову раду»;
2) Надати повноваження на підписання Положення «Про Наглядову раду» Голові та Секретарю Загальних зборів Товариства.
29. По ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТОМУ питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ: Корогодського Ігоря Петровича, який ознайомив акціонерів (представників акціонерів) із Положенням «Про Загальні збори акціонерів» та запропонував його затвердити, а також надати повноваження на підписання Положення «Про Загальні збори акціонерів» Голові та Секретарю Загальних зборів Товариства.
Проект рішення:
1) Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів».
2) Надати повноваження на підписання Положення «Про Загальні збори акціонерів» Голові та Секретарю Загальних зборів Товариства.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» — 6118357 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«УТРИМАЛИСЯ» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні – 731 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Прийняте рішення:
1) Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів»;
2) Надати повноваження на підписання Положення «Про Загальні збори акціонерів» Голові та Секретарю Загальних зборів Товариства.
30. По ТРИДЦЯТОМУ питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ: Члена Наглядової Ради Білоуса Геннадія Борисовича, який оголосив акціонерам (представникам акціонерів) перелік значних правочинів, вчинених Товариством протягом 2015-2017 рр., та запропонував схвалити ці значні правочини.
Проект рішення:
Схвалити значні правочини та специфікації до них, вчинені Товариством протягом 2015-2017рр., а саме:
2015 рік
Договір поставки №2015/п/ОО/1505 від 05.11.2015 року та специфікація до нього (які станом на 24.09.2017 рік виконані в повному обсязі та за якими невиконаних зобов’язань не існує), укладений із Публічним акціонерним товариством «Південний Гірничо-Збагачувальний комбінат», код ЄДРПОУ 00191000, 50026, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область; предмет правочину – готова продукція; ринкова вартість предмету правочину 2 983,6 тис. гривень;
2016 рік
Додаткові угоди та специфікації до Договору поставки №2015/п/ОО/1505 від 05.11.2015 року (які станом на 24.09.2017 рік виконані в повному обсязі та за якими невиконаних зобов’язань не існує), укладені із Публічним акціонерним товариством «Південний Гірничо-Збагачувальний комбінат», код ЄДРПОУ 00191000, 50026, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область; предмет правочину – готова продукція; ринкова вартість предмету правочину 79 489,7 тис. гривень;
2017 рік
Додаткові угоди та специфікації до Договору поставки №2015/п/ОО/1505 від 05.11.2015 року, укладені із Публічним акціонерним товариством «Південний Гірничо-Збагачувальний комбінат», код ЄДРПОУ 00191000, 50026, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область; предмет правочину – готова продукція; ринкова вартість предмету правочину 85 324,7 тис. гривень.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» — 6118357 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«УТРИМАЛИСЯ» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні – 731 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Прийняте рішення:
Схвалити значні правочини та специфікації до них, вчинені Товариством протягом 2015-2017рр., а саме:
2015 рік
Договір поставки №2015/п/ОО/1505 від 05.11.2015 року та специфікація до нього (які станом на 24.09.2017 рік виконані в повному обсязі та за якими невиконаних зобов’язань не існує), укладений із Публічним акціонерним товариством «Південний Гірничо-Збагачувальний комбінат», код ЄДРПОУ 00191000, 50026, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область; предмет правочину – готова продукція; ринкова вартість предмету правочину 2 983,6 тис. гривень;
2016 рік
Додаткові угоди та специфікації до Договору поставки №2015/п/ОО/1505 від 05.11.2015 року (які станом на 24.09.2017 рік виконані в повному обсязі та за якими невиконаних зобов’язань не існує), укладені із Публічним акціонерним товариством «Південний Гірничо-Збагачувальний комбінат», код ЄДРПОУ 00191000, 50026, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область; предмет правочину – готова продукція; ринкова вартість предмету правочину 79 489,7 тис. гривень;
2017 рік
Додаткові угоди та специфікації до Договору поставки №2015/п/ОО/1505 від 05.11.2015 року, укладені із Публічним акціонерним товариством «Південний Гірничо-Збагачувальний комбінат», код ЄДРПОУ 00191000, 50026, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область; предмет правочину – готова продукція; ринкова вартість предмету правочину 85 324,7 тис. гривень.
31. По ТРИДЦЯТЬ ПЕРШОМУ питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ: Члена Наглядової Ради Білоуса Геннадія Борисовича, який запропонував надати попередню згоду на вчинення Товариством окремих значних правочинів, граничною сукупною вартістю яка не перевищує 500 000 тис. гривень, протягом 1 (одного) року з дня прийняття цього рішення, а також уповноважити Генерального директора Товариства здійснювати усi дiї, необхiднi для підписання та виконання вiд iменi Товариства відповідних значних правочинів, виключно за попередньою згодою Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
1) Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів щодо поставки готової продукції Товариства, граничною сукупною вартістю яка не перевищує 500 000 тис. гривень, протягом 1 (одного) року з дня прийняття цього рішення, виключно за попередньою згодою Наглядової ради Товариства.
2) Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів щодо придбання, комісії продукції, подовження строків або термінів дії, перегляду істотних умов, внесення змін та розірвання таких правочинів, граничною сукупною вартістю яка не перевищує 500 000 тис. гривень, протягом 1 (одного) року з дня прийняття цього рішення, виключно за попередньою згодою Наглядової ради Товариства.
3) Надати повноваження Генеральному директору Товариства здійснювати усi дiї, необхiднi для підписання та виконання вiд iменi Товариства значних правочинів, вказаних вище, виключно за попередньою згодою Наглядової ради Товариства.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» — 6118357 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«УТРИМАЛИСЯ» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні – 731 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Прийняте рішення:
1) Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів щодо поставки готової продукції Товариства, граничною сукупною вартістю яка не перевищує 500 000 тис. гривень, протягом 1 (одного) року з дня прийняття цього рішення, виключно за попередньою згодою Наглядової ради Товариства.
2) Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів щодо придбання, комісії продукції, подовження строків або термінів дії, перегляду істотних умов, внесення змін та розірвання таких правочинів, граничною сукупною вартістю яка не перевищує 500 000 тис. гривень, протягом 1 (одного) року з дня прийняття цього рішення, виключно за попередньою згодою Наглядової ради Товариства.
3) Надати повноваження Генеральному директору Товариства здійснювати усi дiї, необхiднi для підписання та виконання вiд iменi Товариства значних правочинів, вказаних вище, виключно за попередньою згодою Наглядової ради Товариства.
Голова Загальних зборів проінформував акціонерів (представників акціонерів), що усі питання порядку денного розглянуті та щодо них прийняті відповідні рішення. Зауваження щодо порядку денного, порядку реєстрації, процедури голосування та підрахунку голосів від акціонерів (представників акціонерів) не надходили.
Голова Загальних зборів оголосив про завершення роботи Загальних зборів.
Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення лічильною комісією протоколу про підсумки голосування.
Протокол викладений на 18 (вісімнадцяти) аркушах та складено у двох (2) оригінальних примірниках.

Голова Загальних зборів
Корогодський Ігор Петрович

Секретар Загальних зборів
Любченко Ірина Григорівна

1