Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

26
Авг

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) (дата реєстрації емітентом електронного документа) № (вихідний реєстраційний номер електронного документа) Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами). Генеральний директор Корогодський I. П. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод» 2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 3. Місцезнаходження: 53401, Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Єдності, будинок 162 4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05448389 5. Міжміський код та телефон, факс: (05665) 2-25-50, (05665) 2-25-50 6. Адреса електронної пошти: info@mrrz.dp.ua 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, Україна, DR/00002/ARM ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку (URL-адреса веб-сайту) (дата) Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів № з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення 1 2 3 4 5 6 1 21.08.2020 38 208 225 162 16,97 Зміст інформації: Дата прийняття рішення про подальше схвалення значного правочину: 21.08.2020р. Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення подальше схвалення значного правочину: наглядова рада. Предмет правочину: металобрухт (договір № 72/17 від 18.05.2017, укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС», ідентифікаційний код 24819472, місцезнаходження: Україна, 87510, Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Ширшова, будинок 6А, кімната 10). Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 38208,00 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 225162,00 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 16,97%. Загальна кількість голосів членів наглядової ради: 3. Загальна кількість голосів членів наглядової ради, присутніх на засіданні: 2. Кількість голосів, що проголосували «за» прийняття рішення: 2. Кількість голосів, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0. Наглядова рада правоможна приймати такі рішення. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: статутом товариства додаткові критерії не передбачені. 2 21.08.2020 37 036 225 162 16,45 Зміст інформації: Дата прийняття рішення про подальше схвалення значного правочину: 21.08.2020р. Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення подальше схвалення значного правочину: наглядова рада. Предмет правочину: заготовки ливарні броней нерухомих, нижніх, конусів (Договір № 0105/1 вiд 01.05.2017р., укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю «Ремгірмаш», ідентифікаційний код 37861325, місцезнаходження: Україна , 50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Широківське шосе, 9). Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 37036,00 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 225162,00 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 16,45%. Загальна кількість голосів членів наглядової ради: 3. Загальна кількість голосів членів наглядової ради, присутніх на засіданні: 2. Кількість голосів, що проголосували «за» прийняття рішення: 2. Кількість голосів, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0. Наглядова рада правоможна приймати такі рішення. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: статутом товариства додаткові критерії не передбачені.