Повідомлення про винекнення особливої інформації

26
Сен

Повідомлення про винекнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод»
2. Код за ЄДРПОУ: 05448389
3. Місцезнаходження: 53401 Дніпропетровська обл., м. Марганець , вул. Єдності, буд. 162
4. Міжміський код, телефон та факс: (05665) 2-25-50, (05665) 2-25-50
5. Електронна поштова адреса: info@mrrz.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://mrrz.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення
24.09.2017 року Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол №23 від 24.09.2017 р.) прийнято рiшення про схвалення Товариством значних правочинів, вчинених ним у 2016 році та станом на 24.09.2017 рік виконано в повному обсязі, а саме:
Додаткові угоди та специфікації до Договору поставки №2015/п/ОО/1505 від 05.11.2015 р, укладені із Публічним акціонерним товариством «Південний Гірничо-Збагачувальний комбінат».
Предмет правочину: готова продукція.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 79 489 743(сімдесят дев’ять мільйонів чотириста вісімдесят дев’ять тисяч сімсот сорок три) гривень 00 копійок.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 85 486 тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 92, 9856%.
Загальна кількість голосуючих акцій — 6 331 047 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах — 6 118 357 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення — 6 118 357 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення — 0 штук.
24.09.2017 року Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол №23 від 24.09.2017 р.) прийнято рiшення про схвалення Товариством значних правочинів, вчинених ним у 2017 році, а саме:
Додаткові угоди та специфікації до Договору поставки №2015/п/ОО/1505 від 05.11.2015 р, укладені із Публічним акціонерним товариством «Південний Гірничо-Збагачувальний комбінат».
Предмет правочину: готова продукція.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 85 324 743(вісімдесят п’ять мільйонів триста двадцять чотири тисячі сімсот сорок три) гривень 00 копійок.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 85 486 тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 99,8113%.
Загальна кількість голосуючих акцій — 6 331 047 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах — 6 118 357 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення — 6 118 357 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення — 0 штук.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Генеральний директор ​Корогодський I. П.​26.09.2017