Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Марганецький рудоремонтний завод»

13
Апр

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Марганецький рудоремонтний завод»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Наглядової ради 

(протокол № 14 від 23.07.2020р.)

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 

Приватного акціонерного товариства «Марганецький рудоремонтний завод»

Приватне акціонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод» (ідентифікаційний код 05448389, місцезнаходження: Україна, 53401, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Єдності, 162, далі – Товариство, повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства (далі – Загальні збори), які відбудуться «06» вересня 2020 року о 12.00 год. за адресою: 53401, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Єдності, 89 (попередня назва – вул. Радянська, 89), 2 поверх, каб. клас технічного навчання.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) проводитиметься з 11:00 год. до 12:00 год. у день та за місцем проведення Загальних зборів.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, є «01» вересня 2020 року (станом на 24 годину).

Проект порядку денного Загальних зборів:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
 3. Затвердження регламенту Загальних зборів.
 4. Розгляд Звіту Генерального директора «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018-2019рр.» та прийняття рішення за наслідками розгляду цього Звіту.
 5. Розгляд Звіту Наглядової ради «Про результати роботи у 2018-2019рр.» та прийняття рішення за наслідками розгляду цього Звіту.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018-2019рр. 
 7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018-2019рр.
 8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.
 9. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
 10. Обрання членів Наглядової ради. 
 11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
 12. Продовження строку повноважень Генерального директора та укладення контракту з Генеральним директором
 13. Схвалення значних правочинів, вчинених Товариством 
 14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
 15. Схвалення правочинів із заінтересованістю, вчинених Товариством 
 16. Внесення змін до статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції.
 17. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом їх викладення у новій редакції.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

Питання 1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб: 

Голова лічильної комісії – Скоробагатько Зоя Володимирівна;

Член лічильної комісії – Степчина Тетяна Анатоліївна;

Член лічильної комісії — Косторних Лілія Валентинівна.

Питання 2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів Корогодського Ігоря Петровича, а Секретарем Загальних зборів — Білоус Олену Семенівну.

Питання 3. Затвердження регламенту Загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити регламент Загальних зборів:

Порядок розгляду питань порядку денного:

— тривалість виступів доповідачів з питань порядку денного — до 10 хвилин;

— тривалість виступів при обговоренні питань порядку денного — до 3 хвилин;

— тривалість відповідей на питання — до 3 хвилин;

— запитання щодо питань порядку денного подаються акціонерами (представниками акціонерів) Голові Загальних зборів у письмовому вигляді.

Питання 4. Розгляд Звіту Генерального директора «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018-2019рр.» та прийняття рішення за наслідками розгляду цього Звіту.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Генерального директора «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018-2019рр.». Роботу Генерального директора у 2018-2019рр. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його Статуту.

Питання 5. Розгляд Звіту Наглядової ради «Про результати роботи у 2018-2019рр.» та прийняття рішення за наслідками розгляду цього Звіту.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради «Про результати роботи у 2018-2019рр.». Роботу Наглядової ради у 2018-2019рр.визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його Статуту.

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018-2019рр..

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018-2019рр.

Сума балансу Товариства станом на кінець 2018р. становить 167 412 тис. грн.

Сума балансу Товариства станом на кінець 2019р. становить 225 162 тис. грн.

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018-2019рр.

Проект рішення:

Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік у розмірі 135 тис. грн. (сто тридцять п’ять тисяч гривень) наступним чином: залишити нерозподіленим.

Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2019 рік у розмірі 888 тис. грн. (вісімсот вісімдесят вісім тисяч гривень) наступним чином: залишити нерозподіленим.

Питання 8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік:

 1. Збільшення обсягів виробництва продукції на 20% щодо обсягів виробництва за 2019 рік.
  1. Здійснення заходів із модернізації та поліпшення основних засобів виробничого призначення.

Питання 9. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі:

Питання 10. Обрання членів Наглядової ради.

Обрання членів Наглядової ради здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування.

Питання 11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

1) Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, в тому числі щодо розміру їх винагороди.

2) Надати Голові Загальних зборів повноваження на підписання договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради.

Питання 12. Продовження строку повноважень Генерального директора та укладення контракту з Генеральним директором

Проект рішення:

Продовжити строк повноважень Генерального директора Корогодського Ігоря Петровича на 3 (три) роки. 

Продовжити дію трудового контракту, укладеного з Генеральним директором на 3 (три) роки шляхом укладення додаткової угоди до трудового контракту. Затвердити умови додаткової угоди до трудового контракту. 

Надати Зевіну Ростиславу Валерійовичу повноваження на підписання додаткової угоди до трудового контракту.

Питання 13. Схвалення значних правочинів, вчинених Товариством

Проект рішення:

Схвалити значні правочини, вчинені Товариством, а саме:

 1. Договір поставки № 2019/п/ОО/659 та специфікації №1-26 до нього, укладені з Акціонерним товариством «Південний Гірничо-Збагачувальний комбінат», ідентифікаційний код 00191000, місцезнаходження: 50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг;  предмет правочину – литво та запчастини, сукупна ринкова вартість предмету правочину станом на 30 червня 2020р. – 110 615, 9 тис. грн. (49,12 % вартості активів).
  1. Договір N АВ-111805 від 03.05.2018 р., укладений із Товариством з обмеженою відповідальністю «АВ МЕТАЛ ГРУП», ідентифікаційний код 36441934, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Шолом-Алейхема, будинок 5, предмет правочину – металопрокат; сукупна ринкова вартість предмету правочину станом на 30 червня 2020р. становить 87 946,00 тис. гривень (39,06 % активів).
  1. Договір комісії № 0103 від 01.03.2017р., і специфікації до нього, укладені за період з 23 грудня 2018р. до 30 червня 2020р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Роллекс ЛТД», ідентифікаційний код 13444905, місцезнаходження: 53401, Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Єдності, буд. 162; предмет правочину – литво та запчастини та послуги комісіонера; ринкова вартість предмету правочину становить 59 073,00 тис. грн. (26,24% вартості активів).
  1. Схвалити Договір №1 від 20 грудня 2019р., укладений із Товариством з обмеженою відповідальністю «ТЕХЦЕНТР НТК», ідентифікаційний код 37540006, місцезнаходження: 49049, Дніпропетровська область, місто Дніпро, провулок Добровольців, будинок 17, офіс 3 (далі – Векселедержатель), яким було змінено строк платежу за векселями на загальну номінальну вартість 55 414 491, 31 грн., а також було передбачено обов’язок Векселедержателя продати Товариству за 149 000,00 грн. вексель серії АА № 0782669 номінальною вартістю 321 280,26 грн., та Акт до даного договору. Сукупна номінальна вартість правочину (векселів) — 55 735 771,57 грн., що становить 24,75% вартості активів.
  1.  Договір № 01/17 вiд 04.01.2017р., укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю «Ремгірмаш», ідентифікаційний код 37861325, 50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Широківське шосе, 9; предмет правочину – конуси, броні, ливарні заготівлі; ринкова вартість предмету правочину станом на 30 червня 2020р. становить 61 945,00 тис. гривень. (27,51% вартості активів). 
  1. Договір поставки № 83/16 від 16.09.2016р., укладений із Товариством з обмеженою відповідальністю «Вартіс», ідентифікаційний код 34350636, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 21, корпус В, 1 пов.; предмет правочину – металопрокат; ринкова вартість предмету правочину станом на 30 червня 2020р. становить 66 852  тис. гривень; (29,69 % вартості активів).

Питання 14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня прийняття цього рішення наступних значних правочинів:

а) укладення, подовження строків або термінів дії, перегляду істотних умов, внесення змін та розірвання договорів купівлі металобрухту, металопрокату, броні, броні конуса, заготовок ливарних броней нерухомих, нижніх, конусів, продажу готової продукції (включаючи литво та запчастини), в тому числі, але не обмежуючись цим — підписання усіх подальших специфікацій за такими договорами:

— за договором поставки № 2019/п/ОО/659, укладеним з Акціонерним товариством «Південний Гірничо-Збагачувальний комбінат»;  

— за договором N АВ-111805 від 03.05.2018 р., укладеним із Товариством з обмеженою відповідальністю «АВ МЕТАЛ ГРУП»;

—  за договором поставки № 83/16 від 16.09.2016р., укладеним із Товариством з обмеженою відповідальністю «Вартіс»;

— за договором № 01/17 вiд 04.01.2017р., укладеним з Товариством з обмеженою відповідальністю «Ремгірмаш»;

б) договорів комісії, подовження їх строків або термінів дії, перегляду істотних умов, внесення змін та розірвання.

в) отримання позики, кредиту, в тому числі на умовах овердрафту, отримання позички, надання позики або позички, надання майнової чи фінансової поруки, передання майна у заставу (іпотеку), проведення операцій з продажу дебіторської заборгованості (уступки права вимоги) або переведення боргу на іншу особу.

2. Встановити, що гранична сукупна вартість значних правочинів, зазначених в цьому рішенні, становить 1 900 000 000 (один мільярд дев’ятсот мільйонів гривень), що складає 843,84 % вартості активів, що включає:

— правочини, передбачені підпунктом “а” граничною сукупною вартістю, яка не перевищує 900 000 000 (дев’ятсот мільйонів) гривень, що становить 399,71% вартості активів;

— правочини, передбачені підпунктом “б” граничною сукупною вартістю, яка не перевищує 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) гривень, що становить 222,06 % вартості активів;

— правочини, передбачені підпунктом “в” граничною сукупною вартістю, яка не перевищує 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) гривень, що становить 222,06 % вартості активів.

3. Встановити, що значні правочини відповідно до цього рішення вчиняються Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов’язки, за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства,  якщо ринкова вартість такого правочину становить 10 % і більше вартості активів Товариства.

Питання 15. Схвалення правочинів із заінтересованістю, вчинених Товариством

Проект рішення:

Схвалити правочин із заінтересованістю, вчинений Товариством, а саме:

Договір комісії № 0103 від 01.03.2017р., і специфікації до нього, укладені за період з 23 грудня 2018р. до 30 червня 2020р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Роллекс ЛТД», ідентифікаційний код 13444905, місцезнаходження: 53401, Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Єдності, буд. 162; предмет правочину – литво та запчастини та послуги комісіонера; ринкова вартість предмету правочину 59 073,00 тис. грн. (26,24% вартості активів).

Питання 16. Внесення змін до статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції.

Проект рішення:

З метою приведення у відповідність до законодавства внести зміни до статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів Корогодського Ігоря Петровича та Секретаря Загальних зборів Білоус Олену Семенівну підписати статут в новій редакції.

Питання 17. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом їх викладення у новій редакції.

Проект рішення:

З метою приведення у відповідність до законодавства внести зміни до положень Товариства шляхом затвердження їх в новій редакції:

1. Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства  «Марганецький рудоремонтний завод».

2. Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства  «Марганецький рудоремонтний завод».

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також інша інформація, передбачена чиним законодавством: https://mrrz.com.ua.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

— керівник акціонера-юридичної особи –  витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, — рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

— представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів, а також з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери Товариства та їхні уповноважені представники можуть ознайомитися з дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів у робочі дні щоденно (крім суботи та неділі, святкових та неробочих днів)  08:00 год. до 16:00 год.  за адресою: 53401, Дніпропетровська область, м. Марганець, м. Марганець,  вул. Єдності, буд.89, 2 поверх, клас технічного навчання, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є Корогодський Ігор Петрович, Генеральний директор Товариства. Із запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонери можуть звертатися до Косторних Лілії Валентинівни – фахівця із зв’язків  з громадськістю та пресою, телефон для довідок – 066-370-36-12.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради.

Пропозиції вносяться акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. 

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по батькові (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу Наглядової ради Товариства.

Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 27.07.2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 6674070 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 6 346 797 штук.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показникаПеріод
2017 рік2018 рік 2019 рік
Усього активів137351168412225162
Основні засоби (за залишковою вартістю)40378103422121121
Запаси487944255361309
Сумарна дебіторська заборгованість276841713538374
Гроші та їх еквіваленти1884122631226
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)300725713721
Власний капітал132571282113971
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал881088108810
Довгострокові зобов’язання і забезпечення3284747647
Поточні зобов’язання і забезпечення91247107944211191
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)321135888
Середньорічна кількість акцій (шт.)667407066740706674070
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)0,050,020,13