Титульний аркуш

21
Апр

Титульний аркуш

 
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі — Положення).

Генеральний директор   Корогодський I. П.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод»

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05448389

4. Місцезнаходження: 53401, Дніпропетровська обл., м. Марганець, вуд. Єдностi, 162

5. Міжміський код, телефон та факс: (05665) 2-25-50, (05665) 2-25-50

6. Адреса електронної пошти: info@mrrz.dp.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 14.04.2021, Про затвердження Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2020 рiк, Протокол Наглядової ради №3 вiд 14.04.2021 р.

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа «Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України», 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку  
(URL-адреса сторінки)(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітентаX
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 
4. Інформація щодо корпоративного секретаря 
5. Інформація про рейтингове агентство 
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента 
7. Судові справи емітентаX
8. Штрафні санкції щодо емітента 
9. Опис бізнесуX
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)X
1) інформація про органи управлінняX
2) інформація про посадових осіб емітентаX
— інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітентаX
— інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітентаX
— інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення 
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) 
11. Звіт керівництва (звіт про управління)X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітентаX
2) інформація про розвиток емітентаX
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітентаX
— завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджуванняX
— інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоківX
4) звіт про корпоративне управлінняX
— власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітентX
— кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовуватиX
— інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимогиX
— інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)X
— інформація про наглядову радуX
— інформація про виконавчий органX
— опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітентаX
— перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітентаX
— інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітентаX
— порядок призначення та звільнення посадових осіб емітентаX
— повноваження посадових осіб емітентаX
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акційX
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акційX
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій 
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій 
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов’язків акціонерів (учасників)X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєструX
1) інформація про випуски акцій емітентаX
2) інформація про облігації емітента 
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
4) інформація про похідні цінні папери емітента 
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду 
18. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва) 
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента 
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента 
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів 
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особіX
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами 
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітентаX
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітентаX
3) інформація про зобов’язання емітентаX
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукціїX
5) інформація про собівартість реалізованої продукціїX
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітентX
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 
26. Інформація про вчинення значних правочинів 
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість 
29. Річна фінансова звітністьX
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) 
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) 
32. Твердження щодо річної інформаціїX
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента 
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом 
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періодуX
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття 
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року 
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
41. Основні відомості про ФОН 
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
45. Правила ФОН 
46. Примітки:Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не розкривають iнформацiю про лiцензiї (дозволи).Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах вiдсутнi, тому що емiтенту не належить бiльше 5 вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) iнших юридичних осiб.Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не розкривають iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря.Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не проводить рейтингової оцiнки.Iнформацiя про нявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента не надається, тому що Товариство не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.Iнформацiя щодо штрафних санкцiй не надається, тому що в звiтному перiодi до Товариства не примiнялись штрафнi санкцiї, накладенi органами державної влади.Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не зобов»язанi розкривати iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв) не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду засновник не є акцiонером Товариства.Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй та Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов’язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не випускало iншi цiннi папери.Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало похiднi цiннi папери.Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що Товариство не випускало боргових цiнних паперiв та приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.Звiт про стан об’єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльових облiгацiй та приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв крiм акцiй.Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники емiтента не володiють акцiями у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу.Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв.Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не надається, тому що в Товариствi дивiденти та iншi доходи в звiтному перiодi не виплачувались.Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть, не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не розкривають зазначену iнформацiю.Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою) не надається, тому що Товариство не проводило аудит фiнансової звiтностi.Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо), не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв та приватне акцiонерне товариство не розкриває дану iнформацiю.Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, не надається, тому що така iнформацiя не є наявна в Товариствi.Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.Iнформацiя щодо Дати оприлюднення Повiдомлення (Повiдомлення про iнформацiю) у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку (р. XIX. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом перiоду) не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не зобов’язанi оприлюднювати Повiдомлення (Повiдомлення про iнформацiю) у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку.Iнформацiя, зазначена в пунктах 36-45, не надається, тому що Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН. 

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод»

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ «ММРЗ»

3. Дата проведення державної реєстрації

11.11.1994

4. Територія (область)

Дніпропетровська обл.

5. Статутний капітал (грн) 

8809772,4

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

281

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

24.52 — Лиття сталi

25.62 — Механiчне оброблення металевих виробiв

28.92 — Виробництво машин i устаткування для добувної промисловостi

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ КБ «Приватбанк» м. Днiпро, МФО 305299

2) IBAN

UA593052990000026001050216396

3) поточний рахунок

UA593052990000026001050216396

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

, МФО 

5) IBAN

6) поточний рахунок

16. Судові справи емітента

№ з/пНомер справиНайменування судуПозивачВідповідачТретя особаПозовні вимогиСтан розгляду справи
1904/3637/20Господарський суд Днiпропетровської областiДержавна екологiчна iнспекцiя у Днiпропетровськiй областiПрАТ «Марганецький рудоремонтний завод»Про вiдшкодування збиткiв заподiяних державi у розмiрi 566 678,44 грн.у задоволеннi позову вiдмовити
Опис:
Господарський суд Днiпропетровської областi по справi № 904/3637/20 за позовом Державної екологiчної iнспекцiї у Днiпропетровськiй областi до Товариства (позивнi вимоги: про вiдшкодування збиткiв, заподiяних державi у розмiрi 566 678,44 грн.) винiс рiшення 01.10.2020 р.: у задоволеннi позову вiдмовити.
2904/3637/20Центральний апеляцiйний Господарський судДержавна екологiчна iнспекцiя у Днiпропетровськiй областiПрАТ «Марганецький рудоремонтний завод» Скасувати Рiшення Господарського суду Днiпропетровської областi вiд 01.10.2020 року.Винесено Ухвалу: апеляцiйну скаргу повернуто апелянту без розгляду
Опис:
Центральний апеляцiйний Господарський суд за справою № 904/3637/20 за позовом Державної екологiчної iнспекцiї у Днiпропетровськiй областi до Товариства (позивнi вимоги: скасувати Рiшення Господарського суду Днiпропетровської областi вiд 01.10.2020 року.) винiс Ухвалу 14.12.2020 р.: апеляцiйну скаргу повернуто апелянту без розгляду.

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

За станом на 31.12.2020 р. змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх перiодiв не було.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) — 278 ос., середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) — 4 ос., чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) — 88 ос.

Фонд оплати працi в 2020 роцi — 27 642,5 тис.грн.

Фонд оплати працi в 2019 роцi — 25 315,5 тис. грн. 

Фонд оплати працi (ФОП) вiдносно попереднього року збiльшився на 2 327,0 тис.грн. в зв»язку з ростом мiнiмальної заробiтної плати i, як наслiдок, ростом посадових окладiв, тарифiв, розцiнок та сум вiдпускних.

Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента, в Товариствi вiдсутня.

Належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об’єднання,  зазначаються опис діяльності об’єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об’єднанні, позиції емітента в структурі об’єднання

Товариство не належить до будь-яких об’єднань пiдприємств.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Товариство не проводило спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами, тобто не робив вкладiв, метою яких є отримання прибутку вiд спiльної дiяльностi.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облiкова полiтика, фiнансова звiтнiсть Товариства встановлена згiдно iз законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16.07.1998 р.№996-XIV(зi змiнами та доповненнями ) та нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, податкового кодексу України №2755-VI вiд 02.12.2010 р. Протягом звiтного перiоду, методи визначення зносу (амортизацiї) залишались незмiнними. Оцiнка запасiв здiйснювалась по фактичнiй собiвартостi. При вибуттi запасiв оцiнка здiйснювалась за середньозваженою собiвартiстю. Фiнансовi iнвестицiї на протязi року в Товариство не вносились.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 

Основною продукцiєю ПрАТ «МРРЗ » є лиття запчастин до шахтного та гiрничо-збагачувального обладнання (99.6 % ) та послуги механiчної обробки запчастин до шахтного та гiрничо-збагачувального обладнання (0.4 %) до всiєї виробленої продукцiї, що використовується гiрничодобувними та гiрничозбагачувальними пiдприємствами.

Дохiд Товариству дає :

-виготовлення сталевого вуглеродистого та марганцевого литва, чавуну в т.ч. зносостiйкого з пiдвищеним вмiстом хрому та нiкелю;

-лиття запчастин до шахтного та гiрничо-збагачувального обладнання;

-виготовлення рiзних нестандартних деталей, вузлiв та обладнання по ескiзам та технiчнiй документацiї замовникiв.

Вiд сезонних змiн виробництво не залежить, оскiльки потреба в ремонтах шахтного та гiрничо-збагачувального обладнання iснує завжди.

Обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразi) — литво запчастин до гiрничо-збагачувального обладнання — 3 253 тн на суму 138 566 тис.грн. 

Середньо реалiзацiйнi цiни — 60,0 тис грн. за тону.

Сума виручки — 183 060 тис.грн.

Загальна сума експорту, а також частку експорту в загальному обсязi продажiв: — 300,7 тис.грн., а саме 0,2%.

Основними факторами ризикiв виробництва є нестабiльна робота пiдприємств — замовникiв, також нехватає квалiфiкованої робочої сили. Для зменшення ризикiв керiвництво Товариства приймає замовлення тiльки за умовами узгодженних договорiв.

Товариство реалiзує свою продукцiю через контакти з пiдприємствами — кiнцевими користувачами. Продукця Товариства користується попитом завдяки рекламним заходам, впровадження новiтних технологiй, освоєння нових видiв продукцiї та iн.

Основними користувачами продукцiї Товариства є гiрничозбагачувальнi та гiрничодобувнi пiдприємства Нiкополь-Марганецького басейну, пiдприємства Криворiжжя. Керiвництво Товариства постiйно вивчає попит на ринках збуту як внутрiшнiх так i зовнiшнiх. В 2020 роцi було виконано замовлення для країн ближнього зарубiжжя, зокрема Грузiї, на загальну суму 11 230 доларiв США. 

Основними конкурентами Товариства є аналогiчнi пiдприємства мiст Орджонiкiдзе та Кривого Рогу.

Перспективним планом розвитку Товариства є отримання та накопичення прибутку вiд виробленої продукцiї, який буде використаний Товариством та/або його акцiонерами в майбутньому з урахуванням фiнансово-економiчної ситуацiї в Українi. 

Постачальниками сировини є в основному пiдприємства України. Динамiка цiн на придбання сировини коливається в залежностi вiд економiчного стану в державi. Разом зi змiнами цiн на покупнi матерiали змiнюються цiни на продукцiю Товариства. Основними конкурентами Товариства є аналогiчнi пiдприємства мiст Покрова та Кривого Рогу.

Основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 

Товариство не здiйснювало придбання або вiдчуження будь-яких активiв протягом останнiх п’яти рокiв.

Значнi iнвестицiї та/або придбання Товариством не плануються.

Основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби емiтента представленi обладнанням металообробки, ливарного виробництва.

Значнi правочини емiтента щодо основних засобiв в Товариствi не вчинялись.

Орендованого обладнання у Товариства не має.

Мiсцезнаходження основних засобiв: Україна, 53401, Днiпропетровська обл., м. Марганець, вул. Єдностi, 162.

Потужностей обладнання вистачає для виконання виробничої програми. Використання потужностей здiйснюється в середньому в 2 змiни.

Активи утримуються за рахунок нарощування випуску продукцiї. Ступiнь використання основних засобiв — 80%;

Дiяльнiсть Товариства здiйснюється вiдповiдно до законодавства України про охорону навколишнього середовища. Дiї Товариства не мали суттєвого впливу на навколишнє середовищє, викиди вiдповiдають нормам.

Значних планiв щодо капiтального будiвництва та розширення в найближчi роки Товариством не заплановано.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Iстотними проблемами, що впливають на дiяльнiсть Товариства, є конкуренцiя з боку аналогiчних пiдприємств в регiонi, значне зношення обладнання, обмеженiсть коштiв на його поновлення.

Нестiйка цiнова полiтика в країнi також значно впливає на дiяльнiсть Товариства.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Для покращення лiквiдностi Товариства шукаються додатковi резерви за рахунок внутрiшнiх програм виробництва.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

У 2020 роцi було укладено договорiв на суму майже 200 000 тис. грн. Виконано договорiв на суму майже 183 060 тис. грн.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Стратегiє подальшої дiяльностi Товариства щонайменше на рiк є виконання запланованих ряду заходiв, якi пiднiмуть рентабельнiсть та конкурентоспособнiсть виробництва.

Заходи постiйної дiї:

-зменшення браку в ливарному виробництвi;

-розширення номенклатури виробництва;

-пошук зарубiжних партнерiв;

-замовлення для сiльського господарства.

Продовжити заходи по зниженню собiвартостi продукцiї, в т.ч.: суворий облiк затрат водних ресурсiв, електроенергiї, газу;

-використання енергоресурсiв не по разрахунковим данним, а по приладам облiку;

-проводити щомiсячний аналiз роботи цехiв та пiдроздiлiв заводу.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Товариство, в силу виду своєї дiяльностi, не проводить дослiдження та розробки.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.

Iнформацiю про результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки у формi аналiтичної довiдки в Товариствi вiдсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управлінняСтруктураПерсональний склад
Загальнi збори ТоваристваАкцiонериАкцiонери згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв
Наглядова рада3 (три) Члени Наглядової ради. А саме: Голова та члени Наглядової радиЗєвiн Ростислав Валерiйович — Голова Наглядової радиБiлоус Геннадiй Борисович — член Наглядової радиКарп Свiтлана Миколаївна — член Наглядової ради 
Генеральний директорОдноосiбний виконавчий орган — Генеральний директорКорогодський Iгор Петрович — Генеральний директор 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/пПосадаПрізвище, ім’я, по батьковіРік народженняОсвітаСтаж роботи (років)Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займавДата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12345678
1Генеральний директорКорогодський Iгор Петрович1961Вища35ПрАТ»Марганецький рудоремонтний завод», 05448389, Генеральний директор06.09.2020, на 3 (три) роки
Опис:Непогашеної судимоcтi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи — 35 рокiв. Стаж роботи на посадi Генерального директора — 22 роки. Посади, що обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: Генеральний директор. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Iнформацiю про розмiр винагороди, виплачену посадовiй особi в звiтному перiодi, для розкриття не надано.  В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.
2Голова Наглядової ради (акцiонер)Зєвiн Ростислав Валерiйович1966Вища31ПрАТ «Марганецький рудоремонтний завод», 05448389, Голова Наглядової Ради06.09.2020, на 3 (три) роки
Опис:Непогашеної судимоcтi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи — 31 рiк. Стаж роботи на посадi Голови Наглядової ради  — 20 рокiв. Посади, що обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Наглядової ради. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Iнформацiю про розмiр винагороди, виплачену посадовiй особi в звiтному перiодi, для розкриття не надано.  В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.
3Член Наглядової ради (акцiонер)Бiлоус Геннадiй Борисович1965Вища20ПрАТ «Марганецький рудоремонтний завод», 05448389, Член (Заступник) Голови Наглядової ради06.09.2020, на 3 (три) роки
Опис:Непогашеної судимоcтi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи — 20 рокiв. Стаж роботи на посадi члена Наглядової ради — 4 роки. Посади, що обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: начальник юридичного вiддiлу, член (Заступник Голови) Наглядової ради. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Iнформацiю про розмiр винагороди, виплачену посадовiй особi в звiтному перiодi, для розкриття не надано.  В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.
4Член Наглядової ради (акцiонер)Карп Свiтлана Миколаївна   -, -, пенсiонер06.09.2020, на 3 (три) роки
Опис:Непогашеної судимоcтi за посадовi та корисливi злочини не має. Посади, що обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: пенсiонер. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.  Iнформацiю про розмiр винагороди, виплачену посадовiй особi в звiтному перiодi, для розкриття не надано. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.Iнформацiя щодо року народження, освiти, стажу роботи, щодо попереднього мiсця роботи, iдентифiкацiйного коду юридичної особи та посади з попереднього мiсця роботи вiдсутня в зв’язку з тим, що посадова особа —  пенсiонер.На кiнець звiтного перiоду повноваження посадової особи припинено на пiдставi пп.4 п.1 ст. 57 Закону України «Про акцiонернi товариства» (в разi смертi). Замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано.
5Головний бухгалтерЖитня Свiтлана Олександрiвна1964Вища31Марганецька об’днана ДПI в Днiпропетровськiй областi, 20288635, Начальник вiддiлу податкового контролю юридичних осiб.13.03.2013, безстроково
Опис:Непогашеної судимоcтi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи — 31 рiк. Стаж роботи на посадi головного бухгалтера — 8 рокiв. Посади, що обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: головний бухгалтер. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Iнформацiю про розмiр винагороди, виплачену посадовiй особi в звiтному перiодi, для розкриття не надано. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

ПосадаПрізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кількість акцій (шт.)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
Прості іменніПривілейовані іменні
123456
Генеральний директорКорогодський Iгор Петрович3150,0047193150
Голова Наглядової радиЗєвiн Ростислав Валерiйович3 407 15851,0506773 407 1580
Член Наглядової радиБiлоус Геннадiй Борисович2 107 62631,5793212 107 6260
Член Наглядової радиКарп Свiтлана Миколаївна805 80212,073622805 8020
Головний бухгалтерЖитня Свiтлана Олександрiвна0000

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Перспективами подальшого розвитку Товариства є отримання та накопичення прибутку вiд надання послуг, який буде використаний Товариством та/або його акцiонерами в майбутньому з урахуванням фiнансово-економiчної ситуацiї в Українi.

2. Інформація про розвиток емітента

Змiн господарської дiяльностi, що дають змогу Товариству пiдвищувати результативнiсть своєї дiяльностi шляхом ефективного використання усiх наявних ресурсiв у звiтному перiодi не було.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Iнформацiя про укладення  деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних ЦП протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не здiйснювало таких операцiй.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Iнформацiя про завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування, не надається, тому що Товариство не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку активiв, зобов’язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв не надається, тому що Товариство не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку активiв, зобов’язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Загальними зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв’язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об’єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не заазначається, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборіврічніпозачергові
X 
Дата проведення06.09.2020
Кворум зборів99,6
ОписПерелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:1.Обрання лiчильної комiсiї.2.Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв.3.Затвердження регламенту Загальних зборiв.4.Розгляд Звiту Генерального директора «Про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018-2019 рр.» та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього Звiту.5.Розгляд Звiту Наглядової ради «Про результати роботи у 2018-2019 рр.» та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього Звiту.6.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018-2019 рр. 7.Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2018-2019 рр.8.Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2020 рiк.9.Припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради.10.Обрання членiв Наглядової ради. 11.Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.12.Продовження строку повноважень Генерального директора та укладення контракту з Генеральним директором13.Схвалення значних правочинiв, вчинених Товариством 14.Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.15.Схвалення правочинiв iз заiнтересованiстю, вчинених Товариством 16.Внесення змiн до статуту Товариства шляхом його викладення у новiй редакцiї.17.Внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства шляхом їх викладення у новiй редакцiї.Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, — порядок денний затверджений Наглядовою радою. Iнших пропозицiй не надходило.Результати розгляду питань порядку денного:З 1-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: обрати на строк до завершення Загальних зборiв лiчильну комiсiю у складi 3 (трьох) осiб: Голова лiчильної комiсiї — Скоробагатько Зоя Володимирiвна;Член лiчильної комiсiї — Степчина Тетяна Анатолiївна;Член лiчильної комiсiї — Косторних Лiлiя Валентинiвна.З 2-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: обрати Головою Загальних зборiв Корогодського Iгоря Петровича, а Секретарем Загальних зборiв — Бiлоус Олену Семенiвну.З 3-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити регламент Загальних зборiв:Порядок розгляду питань порядку денного:- тривалiсть виступiв доповiдачiв з питань порядку денного — до 10 хвилин;- тривалiсть виступiв при обговореннi питань порядку денного — до 3 хвилин;- тривалiсть вiдповiдей на питання — до 3 хвилин;- запитання щодо питань порядку денного подаються акцiонерами (представниками акцiонерiв) Головi Загальних зборiв у письмовому виглядi.З 4-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити Звiт Генерального директора «Про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018-2019 рр.». Роботу Генерального директора у 2018-2019 рр. визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його Статуту.З 5-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити Звiт Наглядової ради «Про результати роботи у 2018-2019 рр.». Роботу Наглядової ради у 2018-2019 рр. визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його Статуту.З 6-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити рiчний звiт Товариства за 2018-2019 рр.Сума балансу Товариства станом на кiнець 2018 р. становить 167 412 тис. грн.Сума балансу Товариства станом на кiнець 2019 р. становить 225 162 тис. грн.З 7-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити порядок розподiлу прибутку Товариства за 2018 рiк у розмiрi 135 тис. грн. (сто тридцять п’ять тисяч гривень) наступним чином: залишити нерозподiленим.Затвердити порядок розподiлу прибутку Товариства за 2019 рiк у розмiрi 888 тис. грн. (вiсiмсот вiсiмдесят вiсiм тисяч гривень) наступним чином: залишити нерозподiленим.З 8-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2020 рiк:1.Збiльшення обсягiв виробництва продукцiї на 20% щодо обсягiв виробництва за 2019 рiк.2.Здiйснення заходiв iз модернiзацiї та полiпшення основних засобiв виробничого призначення.З 9-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради у повному складi:Голова Наглядової ради — Зевiн Ростислав Валерiйович.Заступник Голови Наглядової ради — БiлоусГеннадiй Борисович.Член Наглядової ради — Меєрзон Аркадiй Федорович. З 10-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: до складу Наглядової ради обранi:1. Зевiн Ростислав Валерiйович.2. Бiлоус Геннадiй Борисович.3. Карп Свiтлана Миколаївна.З 11-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: 1) Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, в тому числi щодо розмiру їх винагороди.2) Надати Головi Загальних зборiв повноваження на пiдписання договорiв, якi укладатимуться з членами Наглядової ради.З 12-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: 1) Продовжити строк повноваженьГенерального директора Корогодського Iгоря Петровича на 3 (три) роки.  2) Продовжити дiю трудового контракту, укладеного з Генеральним директором на 3 (три) роки шляхом укладення додаткової угоди до трудового контракту. Затвердити умови додаткової угоди до трудового контракту. 3) Надати Зевiну Ростиславу Валерiйовичу повноваження на пiдписання додаткової угоди до трудового контракту.З 13-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Схвалити значнi правочини, вчиненi Товариством, а саме:1.Договiр поставки № 2019/п/ОО/659 та специфiкацiї №1-26 до нього, укладенi з Акцiонерним товариством «Пiвденний Гiрничо-Збагачувальний комбiнат», iдентифiкацiйний код 00191000, мiсцезнаходження: 50026,  Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг;  предмет правочину — литво та запчастини, сукупна ринкова вартiсть предмету правочину станом на 30 червня 2020р. — 110 615, 9 тис. грн. (49,12 % вартостi активiв).2.Договiр N АВ-111805 вiд 03.05.2018 р., укладений iз Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «АВ МЕТАЛ ГРУП», iдентифiкацiйний код 36441934, мiсцезнаходження: 49000, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, вулиця Шолом-Алейхема, будинок 5, предмет правочину — металопрокат; сукупна ринкова вартiсть предмету правочину станом на 30 червня 2020р. становить 87 946,00 тис. гривень (39,06 % активiв).3.Договiр комiсiї № 0103 вiд 01.03.2017р., i специфiкацiї до нього, укладенi за перiод з 23 грудня 2018р. до 30 червня 2020р. з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Виробничо-комерцiйна фiрма «Роллекс ЛТД», iдентифiкацiйний код 13444905, мiсцезнаходження: 53401, Днiпропетровська обл., м. Марганець, вул. Єдностi, буд. 162; предмет правочину — литво та запчастини та послуги комiсiонера; ринкова вартiсть предмету правочину становить 59 073,00 тис. грн. (26,24% вартостi активiв).4.Схвалити Договiр № 1 вiд 20 грудня 2019р., укладений iз Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «ТЕХЦЕНТР НТК», iдентифiкацiйний код 37540006, мiсцезнаходження: 49049, Днiпропетровська область, мiсто Днiпро, провулок Добровольцiв, будинок 17, офiс 3 (далi — Векселедержатель), яким було змiнено строк платежу за векселями на загальну номiнальну вартiсть 55 414 491, 31 грн., а також було передбачено обов’язок Векселедержателя продати Товариству за 149 000,00 грн. вексель серiї АА № 0782669 номiнальною вартiстю 321 280,26 грн., та Акт до даного договору. Сукупна номiнальна вартiсть правочину (векселiв) — 55 735 771,57 грн., що становить 24,75% вартостi активiв.5.Договiр № 01/17 вiд 04.01.2017р., укладений з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ремгiрмаш», iдентифiкацiйний код 37861325, 50026, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Широкiвське шосе, 9; предмет правочину — конуси, бронi, ливарнi заготiвлi; ринкова вартiсть предмету правочину станом на 30 червня 2020р. становить 61 945,00 тис. гривень. (27,51% вартостi активiв). 6.Договiр поставки № 83/16 вiд 16.09.2016р., укладений iз Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Вартiс», iдентифiкацiйний код 34350636, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 21, корпус В, 1 пов.; предмет правочину — металопрокат; ринкова вартiсть предмету правочину станом на 30 червня 2020р. становить 66 852  тис. гривень (29,69 % вартостi активiв).З 14-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: 1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариствомпротягом 1 (одного) року з дня прийняття цього рiшення наступних значних правочинiв:а) укладення, подовження строкiв або термiнiв дiї, перегляду iстотних умов, внесення змiн та розiрвання договорiв купiвлi металобрухту, металопрокату, бронi, бронi конуса, заготовок ливарних броней нерухомих, нижнiх, конусiв, продажу готової продукцiї (включаючи литво та запчастини), в тому числi, але не обмежуючись цим — пiдписання усiх подальших специфiкацiй за такими договорами:- за договором поставки № 2019/п/ОО/659, укладеним з Акцiонерним товариством «Пiвденний Гiрничо-Збагачувальний комбiнат»;- за договором N АВ-111805 вiд 03.05.2018 р., укладеним iз Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «АВ МЕТАЛ ГРУП»;-  за договором поставки № 83/16 вiд 16.09.2016р., укладеним iз Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Вартiс»;- за договором № 01/17вiд 04.01.2017р., укладеним з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ремгiрмаш»;б) договорiв комiсiї, подовження їх строкiв або термiнiв дiї, перегляду iстотних умов, внесення змiн та розiрвання.в) отримання позики, кредиту, в тому числi на умовах овердрафту, отримання позички, надання позики або позички, надання майнової чи фiнансової поруки, передання майна у заставу (iпотеку), проведення операцiй з продажу дебiторської заборгованостi (уступки права вимоги) або переведення боргу на iншу особу.2. Встановити, що гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, зазначених в цьому рiшеннi, становить 1 900 000 000 (один мiльярд дев’ятсот мiльйонiв гривень), що складає 843,84 % вартостi активiв, що включає:- правочини, передбаченi пiдпунктом «а» граничною сукупною вартiстю, яка не перевищує 900 000 000 (дев’ятсот мiльйонiв) гривень, що становить 399,71% вартостi активiв;- правочини, передбаченi пiдпунктом «б» граничною сукупною вартiстю, яка не перевищує 500 000 000 (п’ятсот мiльйонiв) гривень, що становить 222,06 % вартостi активiв;- правочини, передбаченi пiдпунктом «в» граничною сукупною вартiстю, яка не перевищує 500 000 000 (п’ятсот мiльйонiв) гривень, що становить 222,06 % вартостi активiв.3. Встановити, що значнi правочини вiдповiдно до цього рiшення вчиняються Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов’язки, за попереднiм погодженням з Наглядовою радою Товариства,  якщо ринкова вартiсть такого правочину становить 10 % i бiльше вартостi активiв Товариства.З 15-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: схвалити правочин iз заiнтересованiстю, вчинений Товариством, а саме:Договiр комiсiї № 0103 вiд 01.03.2017р., i специфiкацiї до нього, укладенi за перiод з 23 грудня 2018р. до 30 червня 2020р. з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Виробничо-комерцiйна фiрма «Роллекс ЛТД», iдентифiкацiйний код 13444905, мiсцезнаходження: 53401, Днiпропетровська обл., м. Марганець, вул. Єдностi, буд. 162; предмет правочину — литво та запчастини та послуги комiсiонера; ринкова вартiсть предмету правочину 59 073,00 тис. грн. (26,24% вартостi активiв).З 16-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: з метою приведення у вiдповiднiсть до законодавства внести змiни до статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї. Уповноважити Голову Загальних зборiв Корогодського Iгоря Петровича та Секретаря Загальних зборiв Бiлоус Олену Семенiвну пiдписати статут в новiй редакцiї.З 17-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: з метою приведення у вiдповiднiсть до законодавства внести змiни до положень Товариства шляхом затвердження їх в новiй редакцiї:1. Положення про Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Марганецький рудоремонтний завод».2. Положення про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства «Марганецький рудоремонтний завод».

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

 ТакНі
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збориX 
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (зазначити) 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

 ТакНі
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

 ТакНі
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування)X 
Підняттям рук X
Інше (зазначити) 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

 ТакНі
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (зазначити)Позачерговi загальнi збори акцiонерiв в 2020 роцi не скликались.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

 ТакНі
  X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 ТакНі
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства  
Інше (зазначити)Позачерговi загальнi збори акцiонерiв в 2020 роцi не скликались.
У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведенняЧерговi загальнi збори акцiонерiв були проведенi 06.09.2020 р.
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведенняПозачерговi загальнi збори акцiонерiв в 2020 роцi не скликались.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) 

Персональний склад наглядової радиНезалежний член наглядової радиЗалежний член наглядової радиФункціональні обов’язки члена наглядової ради
Зєвiн Ростислав Валерiйович — Голова Наглядової ради XГолова Наглядової ради Товариства органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду, а саме:1) органiзує та координує роботу Наглядової ради;2) скликає засiдання Наглядової ради, визначає мiсце, дату i час проведення засiдань, порядок денний засiдання, головує на засiданнях Наглядової ради;3) пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради;4) щорiчно звiтує перед Загальними зборами про проведену Наглядовою радою роботу;5) дає необхiднi доручення членам Наглядової ради i працiвникам Товариства для попередньої пiдготовки питань, що розглядаються на засiданнях Наглядової ради;6) залучає експертiв та спецiалiстiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства та Генерального Директора;7) укладає за рiшенням Загальних зборiв трудовий контракт вiд iменi Товариства з Генеральним Директором.Функцiональнi обов’язки Зєвiна Р.В., як члена Наглядової ради в складi Наглядової ради: 1)затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi  до виключної компетенцiї Загальних зборiв та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi на затвердження Генеральному Директору Товариства; 2)пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та/або порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3)затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;4)формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;5)прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України; 6)прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якщо їх вартiсть не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 7)прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 8)затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 9)прийняття рiшення про припинення повноважень Генерального Директора та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального Директора;10)прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального Директора;11)обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;12)затвердження положення про винагороду Генерального директора;13)затвердження звiту про винагороду Генерального директора; 14)здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;15)обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 16)обрання аудитора (аудиторської фiрми) для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв); визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фiрмою) Товариства, встановлення розмiру оплати його (її) послуг;17)визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України або Загальними зборами; 18)визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства України; 19)вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях; вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; 20)вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 21)прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та про надання повноважень Генеральному Директоровi або iншiй особi щодо пiдписання вiд iменi Товариства такого правочину; 22)прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у випадках, передбачених чинним законодавством України та про надання повноважень Генеральному Директоровi або iншiй особi щодо пiдписання вiд iменi Товариства такого правочину;23)прийняття рiшення про вчинення Товариством наступних правочинiв:-отримання кредиту; отримання позики; надання позики; отримання позички; надання позички; надання майнової чи фiнансової поруки; передання майна в заставу (iпотеку); проведення факторингових операцiй; проведення операцiй з продажу дебiторської заборгованостi (уступка вимоги); щодо розпорядження нерухомим майном; щодо розпорядження обладнанням, засобами виробництва, передачi їх в лiзинг, найм (оренду) та суборенду; купiвлi або набуття iншим чином, продажу або вiдчуження iншим чином основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв, обтяження речових прав на основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи, передання на поворотнiй чи безповоротнiй основi коштiв на суму, що становить або перевищує 10 000 дол. США (десять тисяч доларiв США 00 центрiв) або еквiвалент цiєї суми у гривнi чи iншiй iноземнiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на дату вчинення вiдповiдного правочину (укладення договору), та про надання повноважень Генеральному Директоровi або iншiй особi щодо пiдписання вiд iменi Товариства таких правочинiв;24)визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 25)прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 26)прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 27)надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, оферти акцiонерам про придбання простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; 28)прийняття рiшення про внесення змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб — пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до цього Статуту;29)затвердження цiни викупу, емiсiї (розмiщення), придбання або продажу акцiй у випадках, коли затвердження такої цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначеному законом;30)вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з чинним законодавством України та Статутом.
Бiлоус Геннадiй Борисович — член Наглядової ради XФункцiональнi обов’язки члена Наглядової ради: 1) дотримуватися положень Статуту, рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;2) забезпечувати захист прав та законних iнтересiв акцiонерiв;3) забезпечувати збереження комерцiйної таємницi та конфiденцiйної iнформацiї Товариства;4) вести роз’яснювальну роботу серед акцiонерiв з питань дiяльностi Товариства;5) брати участь у засiданнях Наглядової ради.Функцiональнi обов’язки Бiлоус Г.Б., як члена Наглядової ради в складi Наглядової ради: 1)затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi  до виключної компетенцiї Загальних зборiв та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi на затвердження Генеральному Директору Товариства; 2)пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та/або порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3)затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;4)формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;5)прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України; 6)прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якщо їх вартiсть не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 7)прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 8)затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 9)прийняття рiшення про припинення повноважень Генерального Директора та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального Директора;10)прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального Директора;11)обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;12)затвердження положення про винагороду Генерального директора;13)затвердження звiту про винагороду Генерального директора; 14)здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;15)обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 16)обрання аудитора (аудиторської фiрми) для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв); визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фiрмою) Товариства, встановлення розмiру оплати його (її) послуг;17)визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України або Загальними зборами; 18)визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства України; 19)вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях; вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; 20)вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 21)прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та про надання повноважень Генеральному Директоровi або iншiй особi щодо пiдписання вiд iменi Товариства такого правочину; 22)прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у випадках, передбачених чинним законодавством України та про надання повноважень Генеральному Директоровi або iншiй особi щодо пiдписання вiд iменi Товариства такого правочину;23)прийняття рiшення про вчинення Товариством наступних правочинiв:-отримання кредиту; отримання позики; надання позики; отримання позички; надання позички; надання майнової чи фiнансової поруки; передання майна в заставу (iпотеку); проведення факторингових операцiй; проведення операцiй з продажу дебiторської заборгованостi (уступка вимоги); щодо розпорядження нерухомим майном; щодо розпорядження обладнанням, засобами виробництва, передачi їх в лiзинг, найм (оренду) та суборенду; купiвлi або набуття iншим чином, продажу або вiдчуження iншим чином основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв, обтяження речових прав на основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи, передання на поворотнiй чи безповоротнiй основi коштiв на суму, що становить або перевищує 10 000 дол. США (десять тисяч доларiв США 00 центрiв) або еквiвалент цiєї суми у гривнi чи iншiй iноземнiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на дату вчинення вiдповiдного правочину (укладення договору), та про надання повноважень Генеральному Директоровi або iншiй особi щодо пiдписання вiд iменi Товариства таких правочинiв;24)визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 25)прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 26)прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 27)надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, оферти акцiонерам про придбання простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; 28)прийняття рiшення про внесення змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб — пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до цього Статуту;29)затвердження цiни викупу, емiсiї (розмiщення), придбання або продажу акцiй у випадках, коли затвердження такої цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначеному законом;30)вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з чинним законодавством України та Статутом.
Карп Свiтлана Миколаївна — член Наглядової ради XФункцiональнi обов’язки члена Наглядової ради: 1) дотримуватися положень Статуту, рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;2) забезпечувати захист прав та законних iнтересiв акцiонерiв;3) забезпечувати збереження комерцiйної таємницi та конфiденцiйної iнформацiї Товариства;4) вести роз’яснювальну роботу серед акцiонерiв з питань дiяльностi Товариства;5) брати участь у засiданнях Наглядової ради.Функцiональнi обов’язки Карп С.М., як члена Наглядової ради в складi Наглядової ради: 1)затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi  до виключної компетенцiї Загальних зборiв та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi на затвердження Генеральному Директору Товариства; 2)пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та/або порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3)затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;4)формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;5)прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України; 6)прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якщо їх вартiсть не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 7)прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 8)затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 9)прийняття рiшення про припинення повноважень Генерального Директора та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального Директора;10)прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального Директора;11)обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;12)затвердження положення про винагороду Генерального директора;13)затвердження звiту про винагороду Генерального директора; 14)здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;15)обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 16)обрання аудитора (аудиторської фiрми) для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв); визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фiрмою) Товариства, встановлення розмiру оплати його (її) послуг;17)визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України або Загальними зборами; 18)визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства України; 19)вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях; вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; 20)вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 21)прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та про надання повноважень Генеральному Директоровi або iншiй особi щодо пiдписання вiд iменi Товариства такого правочину; 22)прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у випадках, передбачених чинним законодавством України та про надання повноважень Генеральному Директоровi або iншiй особi щодо пiдписання вiд iменi Товариства такого правочину;23)прийняття рiшення про вчинення Товариством наступних правочинiв:-отримання кредиту; отримання позики; надання позики; отримання позички; надання позички; надання майнової чи фiнансової поруки; передання майна в заставу (iпотеку); проведення факторингових операцiй; проведення операцiй з продажу дебiторської заборгованостi (уступка вимоги); щодо розпорядження нерухомим майном; щодо розпорядження обладнанням, засобами виробництва, передачi їх в лiзинг, найм (оренду) та суборенду; купiвлi або набуття iншим чином, продажу або вiдчуження iншим чином основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв, обтяження речових прав на основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи, передання на поворотнiй чи безповоротнiй основi коштiв на суму, що становить або перевищує 10 000 дол. США (десять тисяч доларiв США 00 центрiв) або еквiвалент цiєї суми у гривнi чи iншiй iноземнiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на дату вчинення вiдповiдного правочину (укладення договору), та про надання повноважень Генеральному Директоровi або iншiй особi щодо пiдписання вiд iменi Товариства таких правочинiв;24)визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 25)прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 26)прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 27)надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, оферти акцiонерам про придбання простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; 28)прийняття рiшення про внесення змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб — пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до цього Статуту;29)затвердження цiни викупу, емiсiї (розмiщення), придбання або продажу акцiй у випадках, коли затвердження такої цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначеному законом;30)вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з чинним законодавством України та Статутом.
Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товаристваУ звiтному перiодi Наглядовою радою Товариства було проведено 15 засiдань, на яких приймались рiшення щодо:-обрання Голови Наглядової Ради, Заступника Голови Наглядової Ради та Секретаря Наглядової Ради;-затвердження бухгалтерського звiту за 3, 6 та 9 мiсяцiв 2020 р.;-обрання Голови зборiв Наглядової ради;-придбання та продаж транспортних засобiв;-надання повноважень на пiдписання усiх необхiдних документiв щодо придбання та продажу транспортних засобiв;-затвердження Рiчного звiту емiтента цiнних паперiв за 2019 р.;-затвердження фiнансової та податкової звiтностi Товариства за 2019 р.;-обрання аудитора (аудиторської компанiї) для висловлення думки щодо Звiту про корпораивне управлiння Товариства за 2019 рiк, пiдписання договору з ним та умови, розмiр оплати; -органiзацiї та проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (про дату, час та мiсце їх проведення, а також мiсце та час проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) для участi у рiчних загальних зборах; визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення рiчних загальних зборiв; визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних загальних зборах акцiонерiв; затвердження проекту порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв; затвердження повiдомлення про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв; визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про проведення рiчних загальних зборiв; призначення реєстрацiйної комiсiї рiчних загальних зборiв; обрання голови та секретаря рiчних загальних зборiв; щодо затвердження порядку денного рiчних загальних зборiв та затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на рiчних загальних зборах).

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

 ТакНіПерсональний склад комітетів
З питань аудиту X 
З питань призначень X 
З винагород X 
Інше (зазначити)Комiтети в складi Наглядової ради не створювались. 
Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень 
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової радиIнформацiя про дiяльнiсть Наглядової ради та оцiнки її роботи не надається, тому що ця iнформацiя для приватних акцiонерних товариств не обов’язкова для розкриття.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 ТакНі
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимогиX 
Інше (зазначити)  X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

 ТакНі
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товаристваX 
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (зазначити) 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 ТакНі
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагородиX 
Інше (запишіть) 

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органуФункціональні обов’язки члена виконавчого органу
Одноосiбний виконавчий орган — Генеральний директор — Корогодський Iгор ПетровичГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Генеральний директор вирiшує будь-якi питання дiяльностi Товариства крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Генеральний директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор зобов’язаний надавати Наглядовiй радi проекти усiх правочинiв та договорiв. Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених чинним законодавством України та Статутом. Права та обов’язки Генерального директора визначаються чинним законодавством України, Статутом та/або Положенням про Генерального директора, а також контрактом, що укладається з Генеральним директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Загальними зборами. До компетенцiї Генерального директора належить:1) органiзацiя поточної роботи Товариства;2) органiзацiя та контроль за виконанням рiшень органiв Товариства, якщо iнше не встановлено таким рiшенням;3) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 4) розробка та затвердження програм щодо вдосконалення виробничих процесiв, модернiзацiї лiнiй виробництва, поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;5) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;6) складання та надання Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв;7) затвердження штатного розкладу та правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;8) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;9) укладення та виконання колективного договору; призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Генерального директора;10) прийняття рiшень про притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi працiвникiв Товариства та застосування до них заохочень;11) вирiшення всiх iнших питань, пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Компетенцiя Генерального директора може бути змiнена (доповнена) за рiшенням Загальних зборiв або Наглядової ради Товариства. 
Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товаристваIнформацiя про виконавчий орган (данi про склад колегiального виконавчого органу (за наявностi) емiтента, про проведенi засiдання i порядок прийняття рiшення та загальний опис прийнятих на них рiшень) не надається, тому що у Товариства створено одноосiбний виконавчий орган.
Оцінка роботи виконавчого органуОцiнка роботи виконавчого органу не проводилась.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента 

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);

2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов’язкiв, нормування витрат);

3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в процесi управлiння Товариством.

Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Фiнансовi ризики постiйно виникають в процесi звичайної дiяльностi Товариства.

Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються впливу наступних ризикiв:

— ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов’язання;

— ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов’язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов’язань;

— кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов’язань контрагентами (дебiторами).

Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено. Керiвництво приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси. 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 Загальні збори акціонерівНаглядова радаВиконавчий органНе належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)тактакніні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)тактакніні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджетутакнініні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органунітакніні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової радитакнініні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісіїтакнініні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органунітакніні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової радитакнініні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органутактакнітак
Прийняття рішення про додаткову емісію акційтакнініні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акційтакнініні
Затвердження зовнішнього аудиторанітакніні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересівнінінітак

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 ТакНі
Положення про загальні збори акціонерівX 
Положення про наглядову радуX 
Положення про виконавчий органX 
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть) 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товаристваІнформація розповсюджується на загальних зборахІнформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринкуДокументи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товариствіКопії документів надаються на запит акціонераІнформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльностітакнітактактак
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акційнінінініні
Інформація про склад органів управління товаристватакнітактакні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведеннянінітактакні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товаристванінінініні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

 ТакНі
Не проводились взагалі X
Раз на рікX 
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

 ТакНі
Загальні збори акціонерів X
Наглядова радаX 
Інше (зазначити) 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

 ТакНі
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій X
Інше (зазначити)В Товариствi Ревiзiйна комiсiя не створена, перевiрка не проводилась.

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/пПовне найменування юридичної особи — власника (власників) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи — власника (власників) значного пакета акційІдентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (для юридичної особи — резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи — нерезидента)Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1Зевiн Ростислав Валерiйович 51,050677
2Карп Свiтлана Миколаївна 12,073622
3Бiлоус Геннадiй Борисович 31,579321

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акційКількість акцій з обмеженнямиПідстава виникнення обмеженняДата виникнення обмеження
6 674 070325 698вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України «Про депозитарну систему України», акцiї акцiонерiв, якi не уклали договiр з депозитарною установою, не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi на загальних зборах акцiонерiв Товариства (згiдно з Реєстром власникiв iменних цiнних паперiв, складеного станом на 31.12.2020 р.)12.10.2014
Опис 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, строком на 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами вiдповiдного рiшення, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України. Кiлькiсний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи. До складу Наглядової ради Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування обираються акцiонери, особи, якi представляють їхнi iнтереси (представники акцiонерiв) або незалежнi директори. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради — представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради.

Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради — представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного (прiзвище, iм’я, по батьковi (найменування) акцiонера (акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, що йому належить або їм сукупно належить). У випадку, якщо член Наглядової ради є представником декiлькох акцiонерiв, повiдомлення про замiну члена наглядової ради — представника акцiонерiв пiдписується всiма акцiонерами, представником яких член Наглядової ради є.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним Директором або аудитором Товариства. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження на пiдставi цивiльно-правового договору або трудового договору (контракту), що укладається з ним Товариством. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується Генеральним Директором чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених Загальними зборами. У разi укладення з членом Наглядової ради Товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради має право самостiйно обрати вид договору (трудовий чи цивiльно-правовий (оплатний чи безоплатний)), який буде з ним укладено. З рiзними членами Наглядової ради можуть бути укладенi рiзнi види договорiв. У разi дострокового припинення повноважень одного з членiв Наглядової ради i до обрання всього складу Наглядової ради засiдання Наглядової ради є правомочними для вирiшення питань вiдповiдно до її компетенцiї за умови, якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить бiльше половини її складу.

Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати Загальнi збори для припинення повноважень решти членiв Наглядової ради та обрання її нового складу Наглядової ради. У такому випадку Наглядова рада не може приймати рiшення, крiм рiшень з питань скликання Загальних зборiв Товариства. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним Директором (особою, яка здiйснювала повноваження Генерального Директора). У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює Заступник Голови Наглядової ради або iнший член Наглядової ради за рiшенням Наглядової Ради. Заступник Голови Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Заступника Голови Наглядової ради.

Секретар Наглядової ради (далi — секретар) може обиратися як з числа членiв Наглядової ради, так i не з числа членiв Наглядової ради простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової Ради, якi беруть участь у засiданнi. Секретар може бути переобраний Наглядовою радою в будь-який час. Якщо секретар не може приймати участi у засiданнi Наглядової Ради, то його функцiї виконує iнший член Наглядової Ради, призначений Головою Наглядової Ради на цьому засiданнi.

Загальнi збори можуть в будь-який час та з будь-яких пiдстав (причин) прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй. Вказанi положення не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замiнити такого представника — члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв, може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час.

Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням дiї договору (контракту) припиняються: 

1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 

2) в разi неможливостi виконання обов’язкiв члена Наглядової ради за станом здоров’я; 

3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов’язкiв члена Наглядової ради; 

4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;

5) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера.

Рiшення Загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

Генеральним директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради та/або аудитором Товариства. 

Генеральний директор обирається Загальними зборами строком на 3 (три) роки. Повноваження Генерального директора дiйснi з моменту набрання чинностi рiшенням Загальних зборiв про його обрання. Одна й та сама особа може обиратися Генеральним директором неодноразово. Права та обов’язки Генерального директора визначаються чинним законодавством України, Статутом та/або Положенням про Генерального директора, а також контрактом, що укладається з Генеральним директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Загальними зборами. 

Повноваження Генерального директора припиняються пiсля закiнчення строку, на який його було обрано. У разi неприйняття Загальними зборами Товариства рiшення про переобрання Генерального директора на момент закiнчення строку, на який його було обрано, повноваження Генерального директора продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рiшення про припинення повноважень та обрання або переобрання Генерального директора.

Повноваження Генерального директора можуть бути припиненi (в тому числi достроково) за рiшенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. У такому разi повноваження особи, яка тимчасово виконує повноваження Генерального директора, дiйснi до моменту прийняття Загальними зборами рiшення про обрання або переобрання Генерального директора.

У разi вiдсторонення вiд здiйснення повноважень Генерального директора, рiшення, дiї або бездiяльнiсть якого порушують права акцiонерiв чи Товариства, Наглядова рада зобов’язана протягом 10 днiв з дати ухвалення вiдповiдного рiшення скликати Загальнi збори, до порядку денного яких повинно бути включено питання про припинення повноважень та обрання або переобрання Генерального Директора.

Пiдстави дострокового припинення повноважень Генерального директора встановлюються законом, Статутом та контрактом, укладеним iз Генеральним директором.

Рiшення про дострокове припинення повноважень Генерального директора Товариства може бути прийнято у разi:

1)завдання Генеральним директором Товариству шкоди;

2)розголошення комерцiйної таємницi та/або конфiденцiйної iнформацiї про дiяльнiсть Товариства;

3)з будь-яких пiдстав за рiшенням Наглядової ради. 

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення приватними акцiонерними товариствами не надається згiдно iз ч.8 ст. 40 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок».

9) повноваження посадових осіб емітента

НАГДЯДОВА РАДА

Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством контролює та регулює дiяльнiсть Генерального Директора. 

Голова Наглядової ради:

1) органiзує та координує роботу Наглядової ради;

2) скликає засiдання Наглядової ради, визначає мiсце, дату i час проведення засiдань, порядок денний засiдання, головує на засiданнях Наглядової ради;

3) пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради;

4) щорiчно звiтує перед Загальними зборами про проведену Наглядовою радою роботу;

5) дає  необхiднi  доручення членам Наглядової ради i працiвникам Товариства  для попередньої пiдготовки питань, що розглядаються на засiданнях Наглядової ради;

6) залучає експертiв та спецiалiстiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства та Генерального Директора;

7) укладає за рiшенням Загальних зборiв трудовий контракт вiд iменi Товариства з Генеральним Директором.

Заступник Голови Наглядової ради у перiод неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень (вiдпустка, тимчасова непрацездатнiсть, вiдрядження тощо) органiзовує роботу Наглядової ради, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них.

Член Наглядової ради Товариства має право:

1) одержувати у посадових осiб Товариства iнформацiю в будь-якому виглядi, в тому числi iнформацiю, що є комерцiйною таємницею або конфiденцiйною iнформацiєю Товариства;

2) ознайомлюватися з необхiдною документацiєю пiдроздiлiв Товариства з питань, що розглядає Наглядова рада;

3) одержувати юридичну i iншi консультацiї, необхiднi для виконання своїх повноважень;

4) вносити питання на розгляд Наглядової ради в межах наданих повноважень;

5) вчиняти в iнтересах Товариства будь-якi дiї, що не суперечать законам України, Статуту, рiшенням Загальних зборiв та Наглядової ради.

Секретар має право оформляти витяги з протоколiв засiдання Наглядової ради, якi засвiдчуються його пiдписом та печаткою Товариства.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Генеральний директор вирiшує будь-якi питання дiяльностi Товариства крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. 

Генеральний директор в межах своєї компетенцiї та у порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства, має право:

1) без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до своїх рiшень, в тому числi представляти iнтереси Товариства;

2) без довiреностi вчиняти вiд iменi Товариства правочини (у тому числi укладати договори);

3) видавати накази та давати розпорядження, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; 

4) розпоряджатися коштами та майном Товариства;

5) вiдкривати i закривати рахунки у банкiвських та iнших фiнансових установах;

6) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;

7) з обмеженням суми разово та/або сукупно в календарний мiсяць самостiйно без погодження з Наглядовою радою укладати договори або вчиняти iншi правочини щодо купiвлi або iншим чином набуття, продажу або iншим чином вiдчуження основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв, обтяження речових прав на основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи, передання на поворотнiй чи безповоротнiй основi коштiв на суму, що не перевищує 10 000 дол. США (десять тисяч доларiв США 00 центрiв) або еквiвалент цiєї суми у гривнi чи iншiй iноземнiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на дату вчинення вiдповiдного правочину (укладення договору), а також iншi договори (правочини) з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та чинним законодавством;

8) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення роботи Товариства згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства.

Генеральний директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов’язаний надавати можливiсть посадовим особам ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах їх компетенцiї. Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом, несуть вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання.

Генеральний директор самостiйно приймає рiшення в межах його компетенцiї шляхом видання наказiв, розпоряджень та iнших актiв або шляхом укладення (пiдписання) договорiв, вчинення  iнших правочинiв вiд iменi Товариства.

У разi нетривалої вiдсутностi (вiдпустка, вiдрядження, лiкарняний) Генерального директора його обов’язки тимчасово виконуються особою, призначеною Генеральним директором. У разi тривалої вiдсутностi Генерального директора його обов’язки тимчасово виконуються особою, призначеною Наглядовою радою.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

Вiдповiдно до ч.3 ст.40-1 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», аудиторською фiрмою — Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Емкон-аудит», (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 37153128, реєстраційний номер №4374 про включення до реєстру суб’єктiв аудиторської діяльності Розділ «Суб’єкти аудиторської діяльності», мiсцезнаходження: 03057, м. Київ, вул. Євгенії Мірошниченко, б.10-Б) перевiрено iнформацiю, зазначену у пунктах 1-4 та висловлено думку щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 цього звiту про корпоративне управлiння.

На нашу думку інформацію, яка наведена у звіті про корпоративне управління, підготовлено правильно в усіх суттєвих аспектах на основі критеріїв Закону №3480-ІV, Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року №514-VI.

Відповідно до вимог ст. 40-1 Закону № 3480-ІV, ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління Товариства станом на 31 грудня 2020 року. Ми не висловлюємо нашу думку щодо цієї інформації.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особиІдентифікаційний код юридичної особиМісцезнаходженняКількість акцій (шт.)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
Прості іменніПривілейовані іменні
       
Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особиКількість акцій (шт.)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за типами акцій
Прості іменніПривілейовані іменні
Бiлоус Геннадiй Борисович2 107 62631,5793212 107 6260
Зевiн Ростислав Валерiйович3 407 15851,0506773 407 1580
Карп Свiтлана Миколаївна805 80212,073622805 8020
Усього6 320 58694,703626 320 5860

IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/пДата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонераПрізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акційІдентифікаційний код юридичної особи — резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи — нерезидентаРозмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
123456
117.09.2020Меєрзон Аркадiй Федорович 31,5606960
Зміст інформації:
Дата отримання iнформацiї — 17.09.2020 р. Iнформацiя отримана вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв. Прiзвище, iм’я, по-батьковi фiзичної особи — власника акцiй, якому належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, — Меєрзон Аркадiй Федорович.Дiя (набуття або вiдчуження) — вiдчуження, яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась — прямо.Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй): 33,188 126%.Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй): 0%.Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй до вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй: 31,560696 %.Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй: 0%.Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями — таких осiб немає.Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi) — вiдсутня.
217.09.2020Зевiн Ростислав Валерiйович 19,48997851,050677
Зміст інформації:
Дата отримання iнформацiї — 17.09.2020 р. Iнформацiя отримана вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв. Прiзвище, iм’я, по-батьковi фiзичної особи — власника акцiй, якому належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, — Зевiн Ростислав Валерiйович.Дiя (набуття або вiдчуження) — набуття, яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась — прямо.Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй): 20,49 498%.Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй): 53,6 831%.Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй до набуття права власностi на такий пакет акцiй: 19,489 978%.Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй: 51,050 677%.Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями — таких осiб немає.Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi) — вiдсутня.

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акційКількість акцій (шт.)Номінальна вартість (грн)Права та обов’язкиНаявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акцiї iменнi простi6 674 0701,32Акцiонерами Товариства (далi — Акцiонери) можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, а також держава в особi органу, уповноваженого управляти державним майном, або територiальна громада в особi органу, уповноваженого управляти комунальним майном, якi є власниками акцiй Товариства.Права акцiонерiв та гарантiї прав акцiонерiв Товариства.Кожна проста акцiя Товариства надає акцiонеру — її власнику однакову сукупнiсть корпоративних та iнших прав, включаючи право на: 1) участь в управлiннi Товариством; 2) отримання дивiдендiв;3) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства;4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства, в обсязi i в порядку, встановлених чинним законодавством України i Статутом. Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних зборах Товариства, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. Акцiонери (акцiонер), якi сукупно є власниками 5 або бiльше вiдсоткiв голосуючих простих акцiй Товариства вiд загальної кiлькостi розмiщених акцiй Товариства на дату внесення пропозицiй, мають право внести пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв в порядку, передбаченому чинним законодавством України, якi пiдлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного. Акцiонери (акцiонер), якi сукупно є власниками 10 або бiльше вiдсоткiв голосуючих простих акцiй Товариства вiд загальної кiлькостi розмiщених акцiй Товариства, мають право:-призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв;-вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, а в передбачених чинним законодавством України випадках акцiонери (акцiонер), якi сукупно є власниками 10 або бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства вiд загальної кiлькостi розмiщених акцiй Товариства, мають право скликати позачерговi Загальнi збори;-вимагати проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства.Переважне право акцiонерiв при додатковiй емiсiї акцiй.Переважним правом акцiонерiв визнається право акцiонера — власника простих акцiй придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй Товариства;Переважне право обов’язково надається акцiонеру — власнику простих акцiй у процесi емiсiї товариством простих акцiй (крiм випадку прийняття Загальними зборами рiшення про невикористання такого права) у порядку, встановленому чинним законодавством України. У разi включення до порядку денного Загальних зборiв питання про невикористання переважного права акцiонерiв на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх емiсiї Наглядова рада повинна представити на таких Загальних зборах письмовий звiт, що мiстить пояснення причин невикористання зазначеного права.Посадовi особи органiв Товариства та iншi особи, якi перебувають з Товариством у трудових вiдносинах, не мають права вимагати вiд акцiонера — працiвника Товариства надання вiдомостей про те, як вiн голосував чи як має намiр голосувати на Загальних зборах, або про вiдчуження акцiонером — працiвником Товариства своїх акцiй чи намiр їх вiдчуження, або вимагати передачi довiреностi на участь у Загальних зборах. Обов’язки акцiонерiв.Акцiонери Товариства зобов’язанi:1) дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; 2) виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв Товариства; 3) виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числi пов’язанi з майновою участю; 4) оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та способами, що передбаченi Статутом Товариства та рiшеннями Загальних зборiв; 5) не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Акцiонери можуть також мати iншi обов’язки, встановленi чинним законодавством України. Акцiонери не вiдповiдають за зобов’язаннями Товариства i несуть ризик збиткiв, пов’язаних з дiяльнiстю Товариства, тiльки в межах належних їм акцiй. До акцiонерiв не можуть застосовуватися будь-якi санкцiї, що обмежують їх права, у разi вчинення протиправних дiй Товариством або iншими акцiонерами.Акцiонери Товариства мають право укласти мiж собою договiр щодо реалiзацiї прав на акцiї та/або прав за акцiями. Такий договiр укладається в письмовiй формi у порядку, визначеному чинним законодавством України.На Товариство не поширюються вимоги чинного законодавства України щодо придбання акцiонерами Товариства акцiй Товариства за наслiдками придбання ними контрольного пакета акцiй Товариства.Вiдсутня
Примітки:
 

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випускуНомер свідоцтва про реєстрацію випускуНайменування органу, що зареєстрував випускМіжнародний ідентифікаційний номерТип цінного папераФорма існування та форма випускуНомінальна вартість (грн)Кількість акцій (шт.)Загальна номінальна вартість (грн)Частка у статутному капіталі (у відсотках)
12345678910
31.05.201030/04/1/10ДКЦПФРUA4000127930Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні1,326 674 0708 809 772,4100
ОписНа зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не здiйснюється. Фактiв включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi в звiтному перiодi не було. Додаткової емiсiї Товариство не здiйснювало. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 30/04/1/10, дата реєстрацiї — 31.05.2010 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України.

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випускуНомер свідоцтва про реєстрацію випускуМіжнародний ідентифікаційний номерКількість акцій у випуску (шт.)Загальна номінальна вартість (грн)Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) 
12345678
31.05.201030/04/1/10UA40001279306 674 0708 809 772,46 348 37200
Опис:
Голосуючi акцiї, право голосу за якими обмежено, а також голосуючi акцiї, право голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi, в Товариствi вiдсутнi.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобівВласні основні засоби (тис. грн)Орендовані основні засоби (тис. грн)Основні засоби, усього (тис. грн)
на початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періоду
1. Виробничого призначення:121 121124 79300121 121124 793
  будівлі та споруди56 56561 3350056 56561 335
  машини та обладнання62 44760 9450062 44760 945
  транспортні засоби1 7912 165001 7912 165
  земельні ділянки000000
  інші31834800318348
2. Невиробничого призначення:000000
  будівлі та споруди000000
  машини та обладнання000000
  транспортні засоби000000
  земельні ділянки000000
  інвестиційна нерухомість000000
  інші000000
Усього121 121124 79300121 121124 793
ОписОсновнi засоби Товариства представленi обладненням цехiв: — ливарне, металообробне та металорiжуще.Термiни та умови користування основними засобами: будiвлi та споруди — 70 рокiв;машини та обладнання — 40 рокiв,транспортнi засоби — 16 рокiв,iншi основнi засоби — 20 рокiв.Первiсна загальна вартiсть основних засобiв — 203 703 тис. грн.;ступiнь зносу основних засобiв — 38,737 %;ступiнь використання — 80 %;сума нарахованого зносу — 78 910 тис.грн.   Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi проведенням ремонтiв та модернiзацiй.Обмеження на використання майна вiдсутнi. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показникаЗа звітний періодЗа попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)14 64013 963
Статутний капітал (тис.грн)8 8108 810
Скоригований статутний капітал (тис.грн)8 8108 810
ОписВикористана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств», затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).
ВисновокВартiсть чистих активiв Товариства бiльша вiд статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України. 

3. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

Види зобов’язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис. грн)Відсоток за користування коштами (відсоток річних)Дата погашення
Кредити банкуX0XX
у тому числі: 
Зобов’язання за цінними паперамиX55 414XX
у тому числі: 
за облігаціями (за кожним власним випуском):X0XX
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):X0XX
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):X0XX
за векселями (всього)X55 414XX
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):X0XX
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):X0XX
Податкові зобов’язанняX463XX
Фінансова допомога на зворотній основіX0XX
Інші зобов’язання та забезпеченняX180 621XX
Усього зобов’язань та забезпеченьX236 498XX
ОписСтаном на 31.12.2020 р. Товариство не має довгострокових зобов»язань та забезпечень.Поточнi зобов’язання i забезпечення складають 236 498 тис. грн., у тому числi: — векселi виданi — 55 414 тис.грн.;поточна кредиторська заборгованiсть за:- товари, роботи, послуги — 32 840 тис. грн., — розрахунками з бюджетом — 463 тис. грн.,- у тому числi з податку на прибуток — 14 тис.грн.,- розрахунками зi страхування — 862 тис.грн.,- розрахунками з оплати працi — 2 067 тис. грн.Поточнi забезпечення — 3 110 тис.грн.Iншi поточнi зобов’язання — 141 742 тис. грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/пОсновні види продукціїОбсяг виробництваОбсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична одиниця виміру)у грошовій формі (тис.грн)у відсотках до всієї виробленої продукціїу натуральній формі (фізична одиниця виміру)у грошовій формі (тис.грн)у відсотках до всієї реалізованої продукції
12345678
1Литво запчастин до гiрничо-збагачувального обладнання3253 тн138566,992,52387 тн13887799,6
2Послуги механiчної обробки запчастин до гiрничо-збагачувального обладнання00355890,4

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/пСклад витратВідсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
123
1Матерiальнi витрати69
2Амортизацiя основних засобiв загальновиробничого призначення13,6
3Витрати на оплату працi16,9
4Iншi послуги (страхування, резерв вiдпусток, пiдписка, вiдрядження, iншi)0,5

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особиПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ»
Організаційно-правова формаАкціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи30370711
Місцезнаходження04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документНацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа01.10.2013
Міжміський код та телефон(044) 363-04-00
Факс(044) 363-04-01
Вид діяльностіДепозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
ОписДепозитарiй, який надає депозитарнi послуги з обслуговування випуску цiнних паперiв Товариства. Дiє на пiдставi Правил Центрального депозитарiю України, затверджених рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» (протокол вiд 04.09.2013 № 4) та зареєстрованих Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (рiшення вiд 01.10.2013 № 2092).
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особиТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ГУДВIЛ-БРОК»
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи23740981
Місцезнаходження69000, Україна, Запорізька обл., м. Запорiжжя, бульвар Центральний, 21
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіАЕ 286692
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документНацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа24.10.2013
Міжміський код та телефон061-213-79-08
Факс061-213-79-11
Вид діяльностіПосередництво за договорами по цiнних паперах або товарах
ОписТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ГУДВIЛ-БРОК» надає депозитарнi послуги з обслуговування випуску цiнних паперiв Товариства.  
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особиТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЕМКОН-АУДИТ»
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи37153128
Місцезнаходження03057, Україна, м. Київ, вул. Євгенiї Мiрошниченко, 10-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності4374
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 
Міжміський код та телефон(044) 222-69-41
Факс
Вид діяльностіДiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту
ОписВисловлення думки щодо Звiту про корпоративне управлiння за 2019 рiк.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особиДержавна установа «Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України»
Організаційно-правова формаДержавна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи21676262
Місцезнаходження03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича,  51, офiс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіDR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документНацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа18.02.2019
Міжміський код та телефон(044) 287-56-70
Факс(044) 498-38-15
Вид діяльностіРегулювання та сприяння ефективному веденню економiчної дiяльностi; Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов’язана з ними дiяльнiсть
ОписДУ «АРIФРУ» надає послуги з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасника фондового ринку.
КОДИ 
Дата01.01.2021 
ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод»за ЄДРПОУ05448389
ТериторіяДніпропетровська область, м.Марганецьза КОАТУУ1211300000
Організаційно-правова форма господарюванняАкціонерне товариствоза КОПФГ230
Вид економічної діяльностіЛиття сталіза КВЕД24.52

Середня кількість працівників: 281

Адреса, телефон: 53401 м. Марганець, вуд. Єдностi, 162, (05665) 2-25-50

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського облікуv
за міжнародними стандартами фінансової звітності 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2020 p.

Форма №1

Код за ДКУД1801001 
АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
    I. Необоротні активи   
Нематеріальні активи10004628
    первісна вартість1001252281
    накопичена амортизація1002( 206 )( 253 )
Незавершені капітальні інвестиції10052 7104 902
Основні засоби1010121 121124 793
    первісна вартість1011181 501203 703
    знос1012( 60 380 )( 78 910 )
Інвестиційна нерухомість101500
    первісна вартість101600
    знос1017( 0 )( 0 )
Довгострокові біологічні активи102000
    первісна вартість102100
    накопичена амортизація1022( 0 )( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:   
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств103000
    інші фінансові інвестиції1035040
Довгострокова дебіторська заборгованість104000
Відстрочені податкові активи104500
Гудвіл105000
Відстрочені аквізиційні витрати106000
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах106500
Інші необоротні активи109000
Усього за розділом I1095123 877129 763
    II. Оборотні активи   
Запаси110061 30191 718
Виробничі запаси110157 90078 461
Незавершене виробництво11021 1276 892
Готова продукція11032 2746 365
Товари110400
Поточні біологічні активи111000
Депозити перестрахування111500
Векселі одержані112000
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги112536 55926 636
Дебіторська заборгованість за розрахунками:   
    за виданими авансами113000
    з бюджетом11356127
    у тому числі з податку на прибуток113600
    з нарахованих доходів114000
    із внутрішніх розрахунків114500
Інша поточна дебіторська заборгованість11551 8094 017
Поточні фінансові інвестиції116000
Гроші та їх еквіваленти11651 226-1 377
Готівка116601
Рахунки в банках11671 226-1 378
Витрати майбутніх періодів11703328
Частка перестраховика у страхових резервах118000
у тому числі в:   
    резервах довгострокових зобов’язань118100
    резервах збитків або резервах належних виплат118200
    резервах незароблених премій118300
    інших страхових резервах118400
Інші оборотні активи1190343226
Усього за розділом II1195101 277121 375
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття120000
Баланс1300225 154251 138
ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
    I. Власний капітал   
Зареєстрований (пайовий) капітал14008 8108 810
Внески до незареєстрованого статутного капіталу140100
Капітал у дооцінках140500
Додатковий капітал141000
Емісійний дохід141100
Накопичені курсові різниці141200
Резервний капітал14151 4401 440
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)14203 7134 390
Неоплачений капітал1425( 0 )( 0 )
Вилучений капітал1430( 0 )( 0 )
Інші резерви143500
Усього за розділом I149513 96314 640
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення   
Відстрочені податкові зобов’язання150000
Пенсійні зобов’язання150500
Довгострокові кредити банків151000
Інші довгострокові зобов’язання151500
Довгострокові забезпечення152000
Довгострокові забезпечення витрат персоналу152100
Цільове фінансування152500
Благодійна допомога152600
Страхові резерви153000
у тому числі:   
    резерв довгострокових зобов’язань153100
    резерв збитків або резерв належних виплат153200
    резерв незароблених премій153300
    інші страхові резерви153400
Інвестиційні контракти153500
Призовий фонд154000
Резерв на виплату джек-поту154500
Усього за розділом II159500
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення   
Короткострокові кредити банків160000
Векселі видані160555 56355 414
Поточна кредиторська заборгованість за:   
    довгостроковими зобов’язаннями1610100
    товари, роботи, послуги161522 72432 840
    розрахунками з бюджетом16201 422463
    у тому числі з податку на прибуток16216814
    розрахунками зі страхування1625654862
    розрахунками з оплати праці16302 0012 067
    одержаними авансами163500
    розрахунками з учасниками164000
    із внутрішніх розрахунків164500
    страховою діяльністю165000
Поточні забезпечення16603 0063 110
Доходи майбутніх періодів166500
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків167000
Інші поточні зобов’язання1690125 811141 742
Усього за розділом IІІ1695211 191236 498
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття170000
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду180000
Баланс1900225 154251 138

Керівник Корогодський Iгор Петрович

Головний бухгалтер Житня Свiтлана Олександрiвна

КОДИ 
Дата01.01.2021 
ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод»за ЄДРПОУ05448389

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2020 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

Код за ДКУД1801003 
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)2000152 600201 444
Чисті зароблені страхові премії201000
Премії підписані, валова сума201100
Премії, передані у перестрахування2012( 0 )( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума201300
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій201400
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)2050( 152 388 )( 196 616 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами2070( 0 )( 0 )
Валовий:    прибуток20902124 828
    збиток2095( 0 )( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань210500
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів211000
Зміна інших страхових резервів, валова сума211100
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах211200
Інші операційні доходи212011 8349 025
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю212100
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції212200
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування212300
Адміністративні витрати2130( 5 842 )( 7 907 )
Витрати на збут2150( 2 995 )( 2 401 )
Інші операційні витрати2180( 2 465 )( 2 422 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю218100
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції218200
Фінансовий результат від операційної діяльності:    прибуток21907441 123
    збиток2195( 0 )( 0 )
Дохід від участі в капіталі220000
Інші фінансові доходи222046133
Інші доходи22403372 078
Дохід від благодійної допомоги224100
Фінансові витрати2250( 79 )( 68 )
Втрати від участі в капіталі2255( 0 )( 0 )
Інші витрати2270( 254 )( 2 115 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті227500
Фінансовий результат до оподаткування:    прибуток22907941 151
    збиток2295( 0 )( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток2300-145-273
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування230500
Чистий фінансовий результат:    прибуток2350649878
    збиток2355( 0 )( 0 )

II. Сукупний дохід

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
Дооцінка (уцінка) необоротних активів240000
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів240500
Накопичені курсові різниці241000
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств241500
Інший сукупний дохід244500
Інший сукупний дохід до оподаткування245000
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом2455( 0 )( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування246000
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)2465649878

III. Елементи операційних витрат

Назва статтіКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
Матеріальні затрати250094 095117 263
Витрати на оплату праці250525 19525 649
Відрахування на соціальні заходи25106 0506 112
Амортизація251519 71820 155
Інші операційні витрати252018 30523 887
Разом2550163 363193 066

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статтіКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
Середньорічна кількість простих акцій26006 674 0706 674 070
Скоригована середньорічна кількість простих акцій26056 674 0706 674 070
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію26100,0972400,133050
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію26150,0972400,133050
Дивіденди на одну просту акцію26500,000,00

Керівник Корогодський Iгор Петрович

Головний бухгалтер Житня Свiтлана Олександрiвна

КОДИ 
Дата01.01.2021 
ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод»за ЄДРПОУ05448389

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2020 рік

Форма №3

Код за ДКУД1801004 
 СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
I. Рух коштів у результаті операційної діяльностіНадходження від:   
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)3000220 303272 831
Повернення податків і зборів300500
у тому числі податку на додану вартість300600
Цільового фінансування301000
Надходження від отримання субсидій, дотацій301100
Надходження авансів від покупців і замовників301500
Надходження від повернення авансів30202 129116
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках302500
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)303500
Надходження від операційної оренди304000
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 304500
Надходження від страхових премій305000
Надходження фінансових установ від повернення позик305500
Інші надходження30952 123368
Витрачання на оплату:    
Товарів (робіт, послуг)3100( 178 767 )( 235 948 )
Праці3105( 23 886 )( 19 413 )
Відрахувань на соціальні заходи3110( 7 226 )( 6 902 )
Зобов’язань з податків і зборів3115( 9 207 )( 5 514 )
Витрачання на оплату зобов’язань  з податку на прибуток3116( 199 )( 204 )
Витрачання на оплату зобов’язань  з податку на додану вартість3117( 3 163 )( 150 )
Витрачання на оплату зобов’язань  з інших податків і зборів3118( 5 845 )( 5 160 )
Витрачання на оплату авансів3135( 0 )( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів3140( 7 736 )( 6 092 )
Витрачання на оплату цільових внесків3145( 0 )( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами3150( 0 )( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик3155( 0 )( 0 )
Інші витрачання3190( 301 )( 623 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності3195-2 568-1 177
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльностіНадходження від реалізації:   
    фінансових інвестицій320000
    необоротних активів320500
Надходження від отриманих:   
    відсотків321546133
    дивідендів322000
Надходження від деривативів322500
Надходження від погашення позик323000
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці323500
Інші надходження325000
Витрачання  на придбання:   
    фінансових інвестицій3255( 40 )( 0 )
    необоротних активів3260( 0 )( 0 )
Виплати за деривативами3270( 0 )( 0 )
Витрачання на надання позик3275( 0 )( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3280( 0 )( 0 )
Інші платежі3290( 0 )( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності32956133
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльностіНадходження від:   
Власного капіталу330000
Отримання позик330500
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві331000
Інші надходження334000
Витрачання  на:   
Викуп власних акцій3345( 0 )( 0 )
Погашення позик3350( 0 )( 0 )
Сплату дивідендів3355( 0 )( 0 )
Витрачання на сплату відсотків3360( 75 )( 10 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди3365( 0 )( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві3370( 0 )( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах3375( 0 )( 0 )
Інші платежі3390( 0 )( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3395-75-10
Чистий рух коштів за звітний період3400-2 637-1 054
Залишок коштів на початок року34051 2262 263
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів34103317
Залишок коштів на кінець року3415-1 3781 226

Керівник Корогодський Iгор Петрович

Головний бухгалтер Житня Свiтлана Олександрiвна

КОДИ 
Дата01.01.2021 
ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод»за ЄДРПОУ05448389

Звіт про власний капітал

За 2020 рік

Форма №4

Код за ДКУД1801005 
СтаттяКод рядкаЗареєстрований капіталКапітал у дооцінкахДодатковий капіталРезервний капіталНерозподілений прибуток (непокритий збиток)Неоплачений капіталВилучений капіталВсього
12345678910
Залишок на початок року40008 810001 4403 7210013 971
Коригування:Зміна облікової політики400500000000
Виправлення помилок 401000000000
Інші зміни 40900000-800-8
Скоригований залишок на початок року 40958 810001 4403 7130013 963
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100000064900649
Інший сукупний дохід за звітний період 411000000000
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 411100000000
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 411200000000
Накопичені курсові різниці 411300000000
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 411400000000
Інший сукупний дохід 411600000000
Розподіл прибутку: Виплати власникам 420000000000
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  420500000000
Відрахування до резервного капіталу 421000000000
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 421500000000
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 422000000000
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 422500000000
Внески учасників: Внески до капіталу 42400000280028
Погашення заборгованості з капіталу 424500000000
Вилучення капіталу: Викуп акцій  426000000000
Перепродаж викуплених акцій 426500000000
Анулювання викуплених акцій 427000000000
Вилучення частки в капіталі 427500000000
Зменшення номінальної вартості акцій 428000000000
Інші зміни в капіталі 429000000000
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 429100000000
Разом змін у капіталі  4295000067700677
Залишок на кінець року 43008 810001 4404 3900014 640

Керівник Корогодський Iгор Петрович

Головний бухгалтер Житня Свiтлана Олександрiвна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, така, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», мiстить достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, звiт керiвництва включає достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарськiй дiяльностi.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

Дата виникнення подіїДата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринкуВид інформації
123
06.09.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
06.09.2020 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
06.09.2020 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
17.09.2020 Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
17.09.2020 Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій