ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

page1image53154896 page1image53159472

12
Приватне акціонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод»

page1image53157808 page1image53159888

Повне найменування
Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Дата і час початку проведення загальних зборів

Спосіб проведення загальних зборів

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

05448389
53401, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Єдності, 162

24.05.2024 11:00 опитування (дистанційно) —

29.05.2024

page1image53160096 page1image53154064 page1image53152192page1image53165712 page1image53162384page1image53165504 page1image53155520page1image53154688 page1image53163424page1image53159680 page1image53162176page1image53164256

Проект порядку денного / порядок денний1. Звіт Генерального директора за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.
4. Затвердження розподілу прибутку та покриття збитку Товариства за 2021-2023 роки.
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
6. Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін до положень Товариства шляхом їх викладення в новій редакції.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.
10. Продовження повноважень Генерального диретора та переобрання його на посаду Генерального директора. Затвердження умов трудового договору, що укладатиметься з Генеральним директором.
11. Схвалення значних правочинів, вчинених Товариством за 2021-2023 роки.
12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
13. Попереднє надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.Встановити відсутність взаємозв’язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного1. З питання 1 проекту порядку денного:Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021-2023 роки: — Затвердити Звіт Генерального директора Товариства «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік». Роботу Генерального директора у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його Статуту.- Затвердити Звіт Генерального директора Товариства «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік». Роботу Генерального директора у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його Статуту.- Затвердити Звіт Генерального директора Товариства «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік». Роботу Генерального директора у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його Статуту.2. З питання проекту порядку денного:Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки:

1

— Затвердити Звіт Наглядової ради «Про результати роботи у 2021 році». Роботу Наглядової ради у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його Статуту;- Затвердити Звіт Наглядової ради «Про результати роботи у 2022 році». Роботу Наглядової ради у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його Статуту;- Затвердити Звіт Наглядової ради «Про результати роботи у 2023 році». Роботу Наглядової ради у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його Статуту.3. З питання проекту порядку денного:Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.
— Сума балансу Товариства станом на кінець 2021 року становить
238 656 тис.грн.;- Сума балансу Товариства станом на кінець 2022 року становить 195 631 тис.грн.;
— Сума балансу Товариства станом на кінець 2023 року становить 198 990 тис.грн.4. З питання проекту порядку денного:Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2021 році у розмірі 946 тисяч гривень, залишити нерозподіленим.
Збиток, понесений Товариством у 2022 році у розмірі 24 008 тисяч гривень, покрити за рахунок прибутку майбутніх років.Збиток, понесений Товариством у 2023 році у розмірі 18 478 тисяч гривень, покрити за рахунок прибутку майбутніх років.5. З питання проекту порядку денного:Внести зміни до Статуту Товариства, у зв’язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Корогодського Ігоря Петровича та секретаря загальних зборів Житню Світлану Олександрівну підписати Статут в новій редакції.6. З питання проекту порядку денного:Визнати такими, що втратили чинність, положення «Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Марганецький рудоремонтний завод».
Внести зміни до положення Товариства «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Марганецький рудоремонтний завод» шляхом його викладення в новій редакції, у зв’язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства України.7. З питання проекту порядку денного:Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Зевiна Ростислава Валерiйовича, Білоуса Геннадія Борисовича, Скоробагатько Зої Володимирівни.8. З питання проекту порядку денного:Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування.9. З питання проекту порядку денного:1) Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради;
2) Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.10. З питання 10 проекту порядку денного:Продовжити строк повноважень Генерального директора Корогодського Ігоря Петровича та переобрати Корогодського Ігоря Петровича на посаду Генерального директора строком на 3 (три) роки. Продовжити дію трудового контракту, укладеного з Генеральним директором на 3 (три) роки шляхом укладення додаткової угоди до трудового контракту.

2

Затвердити умови додаткової угоди до трудового контракту, що укладатиметься з Генеральним директором Корогодським Ігорем Петровичем. Надати Зевіну Ростиславу Валерійовичу повноваження на підписання додаткової угоди до трудового контракту.11. З питання 1проекту порядку денного:Схвалити значні правочини, вчинені Товариством в період з 06 листопада 2022 року по 29 квітня 2024р, а саме:
1) Договір поставки No 2024/п/ОО/16 та специфікації No 1-7 до нього, укладені з Акціонерним товариством «Південний Гірничо- Збагачувальний комбінат», ідентифікаційний код 00191000, місцезнаходження: 50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг; предмет правочину – литво та запчастини, сукупна ринкова вартість предмету правочину станом на 29 квітня 2024р. – 166 472,00 тис.грн. (83,66% вартості активів);12. З питання 1проекту порядку денного:1) Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня прийняття цього рішення наступних значних правочинів:
а) укладення, продовження строків або термінів дії, перегляду істотних умов, підписання специфікацій, внесення змін та розірвання договорів купівлі металобрухту, металопрокату, броні, броні конуса, заготовок ливарних броней нерухомих, нижніх, конусів, та договорів продажу готової продукції (включаючи литво та запчастини), зокрема, але не виключно з наступними контрагентами:- Акціонерним товариством «Південний Гірничо-Збагачувальний комбінат», ідентифікаційний код 00191000, місцезнаходження: 50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг;
— Товариством з обмеженою відповідальністю «АВ МЕТАЛ ГРУП», ідентифікаційний код 36441934, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Шолом-Алейхема, 5;- Товариством з обмеженою відповідальністю «АТЦ-СЕРВІС», ідентифікаційний код 37663884, місцезнаходження: 50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Широківське шосе, 9;
— Товариством з обмеженою відповідальністю «МЕТАЛ ПРОФ ПЛЮС», ідентифікаційний код 45027546, місцезнаходження: 65039, Одеська обл., м. Одеса, пров. Артилерійський 2, буд. 6, прим. 9.б) договорів комісії, подовження їх строків або термінів дії, перегляду істотних умов, підписання специфікацій до них, внесення змін та розірвання.
в) отримання позики, кредиту, в тому числі на умовах овердрафту, отримання позички, надання позики або позички, надання майнової чи фінансової поруки, передання майна у заставу (іпотеку), проведення операцій з продажу дебіторської заборгованості (уступки права вимоги) або переведення боргу на іншу особу.2) Встановити, що гранична сукупна вартість значних правочинів, зазначених в цьому рішенні, становить 1 900 000 000 (один мільярд дев’ятсот мільйонів гривень), що складає 954,82 % вартості активів, що включає:- правочини, передбачені підпунктом “а” граничною сукупною вартістю, яка не перевищує 1 100 000 000 (один мільярд сто мільйонів) гривень, що становить 552,79% вартості активів;
— правочини, передбачені підпунктом “б” граничною сукупною вартістю, яка не перевищує 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) гривень, що становить 251,27 % вартості активів;
— правочини, передбачені підпунктом “в” граничною сукупною вартістю, яка не перевищує 300 000 000 (триста мільйонів) гривень, що становить 150,76% вартості активів.
3) Встановити, що значні правочини відповідно до цього рішення вчиняються Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов’язки, за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства, якщо ринкова вартість такого правочину становить 10 % і більше вартості активів Товариства.13. З питання 13 проекту порядку денного:1) Надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з

3

дня прийняття цього рішення наступних правочинів із заінтересованістю:
а) договорів комісії, подовження їх строків або термінів дії, перегляду істотних умов, підписання специфікацій до них, внесення змін та розірвання, зокрема, але не виключно з наступними контрагентами:
— Товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Роллекс ЛТД», ідентифікаційний код 13444905, місцезнаходження: 53401, Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Єдності, буд. 162;
— Товариством з обмеженою відповідальністю «Рудстальпром», ідентифікаційний код 33004507, місцезнаходження: 69006, м. Запорізька обл., м. Запорпіжжя, вул. Північне шосе, буд. 113;
2) Встановити, що гранична сукупна вартість правочинів із заінтересованістю, зазначених в цьому рішенні, становить 100 000 000 (сто мільйонів гривень), що складає 50,25 % вартості активів.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства»https://mrrz.com.ua/novosti-2/page4image53193488
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документамиАкціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу info@mrrz.dp.uaВід дати надсилання цього повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення річних загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Генеральний директор Товариства Корогодський Ігор Петрович, телефон +38 050-635-80-62.Товариство до дати проведення річних загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення річних загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначенимpage4image53136848

4

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

page5image53143088 page5image53146208

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватисяПісля отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом:участі та голосування на річних загальних зборах — до моменту завершення голосування на річних загальних зборах;
ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення річних загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення річних загальних зборів;ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом річних загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу Наглядової ради Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборівАкціонери, а також Наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів, а щодо кандидатур до складу Наглядової ради Товариства — не пізнішеніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу: 53401, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Єдності, 162, та мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу Наглядової ради Товариства.Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного річних загальних зборів.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністюБюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці https://mrrz.com.ua/novosti-2/
Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 24 травня 2024 року.Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування – 29 травня 2024 року.Голосування на річних загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11:00 24 травня 2024 року та завершується о 18:00 03 червня 2024 року.Голосування на річних загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), а з питання обрання членів Наглядової ради – з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;page5image53102208

5

2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи.Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на річних загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.
У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.
Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на річних загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти info@mrrz.dp.ua. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку .Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в річних загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.
Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного річних загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка єpage6image53112400

6

невід’ємною частиною довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах. Під час голосування на річних загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на річних загальних зборах на свій розсуд.Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.Видача довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у річних загальних зборах особисто.Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у річних загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.

Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру

Початок: 24.05.2024 11:00 Завершення: 03.06.2024 18:00

page7image53089984 page7image53095808 page7image53086448page7image53094560

Інші відомості, передбачені законодавствомРічні загальні збори акціонерів Товариства, будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 No236.Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування) – 03 червня 2024 року 18-00.Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомленняNo 15 від 29.04.2024р.

Дата складання повідомлення

29.04.2024

page7image53105744 page7image53116352