Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директорКорогодський Iгор Петрович
(посада)(підпис)(прізвище та ініціали керівника)
М.П.26.04.2018
(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод «
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
05448389
4. Місцезнаходження
Дніпропетровська , Марганець, 53401, м.Марганець, Єдностi,буд.162
5. Міжміський код, телефон та факс
05665-22550 05665-22550
6. Електронна поштова адреса
info@mrrz.dp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії26.04.2018
(дата)

 

2. Річна інформація опублікована уВiдомостi НКЦПФР 8127.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінціhttp:\\mrrz.com.ua\novosti\в мережі Інтернет
 (адреса сторінки)(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітентаX
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльностіX
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітентаX
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітентаX
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітентаX
9. Інформація про загальні збори акціонерівX
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітентX
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітентаX
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесуX
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітентаX
3) інформація про зобов’язання та забезпечення емітентаX
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукціїX
5) інформація про собівартість реалізованої продукціїX
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинівX
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинівX
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управлінняX
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітністьX
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
ПрАТ » МРРЗ «повiдомляє,що:
-Вiломостей щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб немає;
-Iнформацiї щодо посади корпоративного секретаря немає;
-Iнформацiї про рейтингове агенство немає ;
-Iнформацiї про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть i вартiсть акцiй(розмiру часток,паїв ) немає;
-Iнформацiї про дивiденти немає;
-Iнформацiї про облiгацiї емiтента немає;
-Iнформацiї про iншi цiннi папери,випущенi емiтентом немає,
-Iнформацiї про походнi цiннi папери немає;
-Iнформацiї про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй ) протягом звiтного перiоду немає;
-Iнформацiї про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв,щодо вчинення яких є заiнтересованiсть немає;
-Iнформацiї про забеспечення випуску боргових цiнних паперiв немає;
-Вiдомостi щодо особистої iнформацiї та iнфорацiї про iпотечнi цiннi папери,що виникала протягом звiтного перiода немає;
-Iнформацiї про випуски iпотечних облiгацiй немає;
-Iнформацiї про склад,структуру i розмiр iпотечного покриття немає;
-Iнформацiї про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики ),права вимоги за якими забеспечено iпотеками,якi включено до складу iпотечного покриття немає;
-Iнформацiї про випуски iпотечних сертифiкатiв немає;
-Iнформацiї щодо реєстру iпотечних активiв немає;
-Основних вiдомостi про ФОН немає;
-Iнформацiї про випуски сертифiкатiв ФОН немає;
-Iнформацiї про осiб,що володiють сертифiкатами ФОН немає;
-Розрахунку вартостi чистих активiв ФОН немає;
-Правил ФОН немає;
-Вiдомостєй про аудиторський висновок ( звiт) немає;
-Тексту аудиторського висновку (звiту ) немає;
-Рiчної фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку немає;
Рiчної фiнансової звiтностi поручителя(страховика/гаранта),що здiйснює забеспечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб.єктом забеспечення окремо) немає;
-Звiту про стан об,єкта нерухомостi ( у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств,виконання зобов,язань за якими здiйснюється шляхом передачи об,єкта (частини об,єкта житлового будiвництва) немає.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод «
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
1228 120 0000 000018
3. Дата проведення державної реєстрації
11.11.1994
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
8809772.40
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
168
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
24.52 Лиття сталi
25.62 Механiчне оброблення металевих виробiв
28.92 Виробництво машин i устаткування для добувної промисловостi
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв-вищий орган управлiння;Наглядова рада товариства -колегiальний орган управлiння в перiод мiж зборами акцiонерiв;Генеральний директор-пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi,дiє вiд iменi Товариства.Загальнi збори акцiонерiв — є вищим органом управлiння Товариством.Загальнi збори акцiонерiв (черговi ) скликаються один раз на рiк.Загальнi збори мають правоприймати рiшення з будь-яких питань дiяльностi Товариства.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить надання попередньої згоди на:-на укладання угод(правочинiв,договорiв ) на вiдчуження (продажу,дпрування,застави,в тому числi iпотеки,вкладiв(внескiв ) у спiльну дiяльнiсть,внескiв до статутних фондiв,тощо обєктiв нерухомостi та незавершеного будiвництва,що належать Товариству;-на укладання угод (правочинiв,договорiв ) про надання в аренду (або будь якi види лiзiнгу ), в управлiння безоплатне або спiльне користування,в iнше користування обєктiв нерухомостi та незавершеного будiвництва (або їх часток ),що належать Товариству на строк,що перевищує 1 рiк, та,або вартiсть яких перевищує 10 вiдсоткiв загальної вартостi фондiв Товариства;-утворення i вiдкликання виконавчого органу та iнших органiв Товариства.Загалом питання вiднесенi до компiтенцiї Загальних зборiв акцiонерiв передбаченi чинним законодавством повнiстю перерахованi в главi 8 п.п.8.3. Статуту Товариства.Наглядова рада товариства є органом ,що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах своєї компетенцiї, визначеноїСтатутом та законом,контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора.В своїй дiяльностi Наглядова рада Товариства керується чинним законодавством України,Статутом та рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв.Компетенцiя Наглядової ради передбачена чинним законодавством повнiстю перерахована у Статутi Товариства глава 8.64 .Чисельний склад Наглядової ради 3 особи з яких 3 — фiзичнi.Генеральний директор здiйснює управлiння поточною дiяльностю Товариства,крiм питань,що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.Генеральний директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi,органiзовує виконання їх рiшень.Генеральний директор зобовязаний надавати Наглядовiй радi проекти усiх правочинiв та договорiв. Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства у межах , встановлених Статутом i законом.Компетенцiя Генерального директора повнiстю перерахована у Статутi Товариства глава 8.78.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ КБ » Приватбанк » ДГРУ Марганецьке вiддiлення
2) МФО банку
305299
3) поточний рахунок
26001050216396
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ КБ » Приватбанк » ДГРУ Марганецьке вiддiлення
5) МФО банку
305299
6) поточний рахунок
26009050220566

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльностіНомер ліцензії (дозволу)Дата видачіДержавний орган, що видавДата закінчення дії ліцензії (дозволу)
12345
Заготiвля,переробка,металургiйна переробка металобрухту чорних металiвАВ58093920.05.2011Мiнiстерство промислової полiтики УкраїниНеобмежена
ОписТермiн дiї лiцензiї необмежений
Заготiвля,переробка,металургiйна переробка металобрухту кольорових металiвАВ58094020.05.2011Мiнiстерство промислової полiтики УкраїниНеобмежена
ОписТермiн дiї лiцензiї необмежаний

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Генеральний директор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Корогодський Iгор Петрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1961
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ»Марганецький рудоремонтний завод»Голова Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.09.2017 3
9) Опис
Посадова особа не мала непогашеноъ судимосты за корисливы та посадовы злочини.Посадова перебувала на посады Голови правлыння Товариства з 06.12.2013 р.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зєвiн Ростислав Валерiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Наглядової Ради. ПАТ «марганецький рудоремонтний завод «
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.09.2017 3
9) Опис
Посадова особа не мала будь-яких непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.Посадова особа перебувала ребувала на посадi Голови Наглядової ради Товариства з 19.12.2014 р.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Заступник. Голови Наглядової Ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бiлоус Геннадiй Борисович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ»Марганецький рудоремонтний завод».Заступник Голови Наглядової ради.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.09.2017 3
9) Опис
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Посадова особаПосадова особа перебувала на посадi Члена Наглядової ради Товариства (Заступник Голови Наглядової ради )з 19.12.2014 р.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Любченко Iрина Григорiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1971
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iнформацiя щодо термну попереднiх посад за останнi 5 рокiв вiдсутня
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.09.2017 3
9) Опис
Посадова особа не мала будь-яких судимостей
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

ПосадаПрізвище, ім’я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особиІдентифікаційний код юридичної особиКількість акцій (шт.)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред’явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред’явника
123456789
Генеральний директорКорогодський Iгор Петрович3150.00500000000315000
Голова Наглядової радиЗевiн Ростислав Валерiйович109794416.450891000001097944000
Застипник Голови Наглядової радиБiлоус Геннадiй Борисович210762631.579321000002107626000
Член Наглядової радиЛюбченко Iрина Григоривна000000
Усього320588548.035212000003205885000

 

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особиІдентифікаційний код юридичної особи*МісцезнаходженняКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпривілейовані іменні
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи**Кількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпривілейовані іменні
Бiлоус Геннадiй Борисович210762631.5793210000021076260
Ковнат Анастасiя Вадимiвна210638331.5606960000021063830
Зевiн Ростислав Валерiйович109794416.4508910000010979440
Карп Свiтлана Миколаївна80580212.073622000008058020
Усього611775591.6645300000061177550

*Для юридичної особи — нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається «фізична особа», якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*черговіпозачергові
X
Дата проведення24.09.2017
Кворум зборів**91.68
ОписЧерговi Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства » Марганецький рудоремонтний завод » були проведенi 24 вересня 2017 року об 09 годинi 00 хвл.за адресою: м. Марганець,вул. Єдностi,буд.162 На чергових Загальних зборах акцiонерiв були розглянутi такi питання:1 Обрання лiчильної комiсiї,2 Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв,3 Схвалення рiшення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних Загальних зборах,4 Схвалення рiшення Наглядової ради Товариства про продовження повноважень Голови правлiння Товариства5Затвердження регламенту Загальних зборiв..6 Розгляд Звiту Правлiння» Про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товаристваза 2015 рiк » та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту.7 Розгляд Звiту Наглядової ради » Про результати роботи у 2015 роцi » та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту.8 Розгляд Звiту Ревiзiйної комiсiї » Про результати роботи у 2015 роц » та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього Звiту. Затвердження Висновку Ревiзiйної комiсiї » Про пiдсумки перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк.9.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.10.Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2015 рiк.11.Розгляд Звiту Правлiння » Про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк» та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього Звiту.12.Розгляд Звiту Наглядової ради » Про результати роботи у 2016 роцi » та прийняття рiшення за наслiдками цього Звiту.13. Розгляд Звiту Ревiзiйної комiсiї » Про результати роботи у 2016 роц » та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього Звiту.Затвердження Висновку Ревiзiйної комiсiї «Про пiдсумки перевiрки фiнансово господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк.14.Затвердження рiчного Звiту Товариства за 2016 рiк.15.Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства за 2016 рiк.16. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк.17.Припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради.18.Припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйноїкомiсiї.19.Припинення повноважень виконавчого органу Товариства-Правлiння.20.Змiна типу Товариства.21.Змiна найменування Товариства.22.Змiна мiсцезнаходження Товариства ( у зязку iз змiною назви вулицi).23.Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новiй редакцiї,надання повноважень на пiдписання Статуту Товариства у новiй редакцiї.24.Створення одноосiбного виконавчого органу-Генеральний директор.25.Призначення Генерального директора.26.Обрання членiв Наглядової ради.27.Затвердження умов договорiв,що укладатимуться з членами Наглядової ради,встановлення розмiру їх винагороди,обрання особи,якауповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.28.Затвердження положення » Про Наглядову раду».29.Затвердження Положення » Про Загальнi збори акцiонерiв «.30. Про схвалення значних правочинiв.31. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

* Поставити помітку «Х» у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особиПублiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України»
Організаційно-правова формаПублічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ30370711
Місцезнаходження01001 Україна Київська Київ м.Київ Нижнiй Вал,буд.17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіАВ
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон(044)591-04-04
Факс(044)482-52-07/04
Вид діяльностіДепозитарна дяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
ОписПослуги надаються згiдно умов узгоджених договором.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особиТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю » Гудвiл-Брок»
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ23740981
Місцезнаходження69000 Україна Запорізька Запорiжжя м.Запорiжжя бульвар Центральний,21
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіАВ 362049
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон0612137911
Факс0612137911
Вид діяльностіДепозитарна дiяльнiсть з
ОписПослуги надаються згiдно умов узгоджених договором.

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випускуНомер свідоцтва про реєстрацію випускуНайменування органу, що зареєстрував випускМіжнародний ідентифікаційний номерТип цінного паперуФорма існування та форма випускуНомінальна вартість акцій (грн)Кількість акцій (штук)Загальна номінальна вартість (грн)Частка у статутному капіталі (у відсотках)
12345678910
31.05.201030/04/1/10ДКЦПФРUA4000127930Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні1.32066740708809772.400100.000000000000
ОписУ звiтному перiодi випуск акцiй не здiйснювався.

 

XI. Опис бізнесу

Подiй перетворення,злиття,реорганiзацiї,приєднання та iн. Товариство у звiтному перiодi не проводило.
Приватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод » складається з таких структурних пiдроздiлiв :-Ливарний цех;-механоскладальний цех;-електроремонтний цех ;-вiддiл головного механiка ;-транспортна дiльниця;-дiльниця термообробки;-центральна заводська лабораторiя;-дiльниця поточного ремонту;-технiчний вiддiл ;-заводоуправлiння ;-контрольно-пропускна служба ;-служба харчування .Дочерних пiдприємств та фiлiй Товариство не має.
Найменування показникiв 2017 р. 2016 р.
Середньооблiкова чисельнiсть 168 135
штатних працiвникiв
Середня чисельнiсть позаштатних
працiвникiв,якi працюють за
сумiсництвом 3 4
Чисельнiсть працiвникiв,якi працюють
на умовах неповного робочого часу 15 28
Фонд оплати працi,тис.грн. 9078,6 4301,5
За 2017 рiк навчено професiї формувальника ручного формування який бере участь у литтi металу 1 чол.
Приватне акцiонерне товариство не належить до будь яких об.єднань,пiдприємств,не має дочернiх пiдприємств.
Товариство не має будь-якої спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями,пiдприємствами,установами.
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
Облiкова полiтика,фiнансова звiтнiстьпiдприємства встановлена згiдно iз законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16.07.1998 р.№996-XIV(зi змiнами та доповненнями )та нацiональними положеннями (стандартами )бухгалтерського облiку, податкового кодексу України №2755-VI вiд 02.12.2010 р.
Основною продукцiєю ПрАТ «МРРЗ » є литво (99.9 % )та запаснi частини (0.1 %)до всiєї виробленої продукцiї , що використовується гiрничодобувними та гiрничозбагачувальними пiдприємствами.
Доход пiдприємству дає :
-виготовлення металелокрiплення,замки крiплення до нього для крiплення шахтових виробок.
-виготовлення сталевого вуглеродистого та марганцевого литва,чавуну в т.ч.зносостiйкого з пiдвищеним вмiстом хрому та нiкелю.
-виготовлення рiзних нестандартних деталей,вузлiв та обладнання по ескiзам та технiчнiй документацiї замовникiв.
Вiд сезонних змiн виробництво не залежить,оскiльки потреба в ремонтах обладнання iснує завжди.
Основними факторами ризикiв виробництва є нестабiльна робота пiдприємств-замовникiв.Для зменьшення ризикiв керiвництво пiдприємства приймає закази тiльки за умовами узгодженних договорiв.
ПIдприємство реалiзує свою продукцiю через контакти з пiдприємствами-кiнцевими користувачами.Продукця пiдприємства користується попитом завдяки рекламним заходам,впровадження новiтних технологiй,освоєння нових видiв продукцiї та iн..
Основними користувачами продукцiї пiдприємства є гiрничозбагачувальнi та гiрничодобувнi пiдприємства Нiкополь-Марганецького басейну,пiдприємства Криворiжжя.Керiвництво Товариства постiйно вивчає попит на ринках збуту як внутрiшнiх так i зовнiшнiх.У звiтному роцi було виконано замовлення для країн ближнього зарубiжжя зокрема Грузiї.
Постачальниками сировини є в основному пiдприємства України.Динамiка цiн на придбання сировини коливається в залежностi вiд економiчного стану в державi.Разом зi змiнами цiн на покупнi матерiали змiнюються цiни на продукцiю Товариства.Основними конкурентами Товариства є аналогiчнi пiдприємства мiст Орджонiкiдзе та Кривого Рогу.
За 2017 рiк iнвестицiї пiдприємства були направленi на ремонт та пiдтримку обладнання у робочому станi.
Правочинiв не було.
Основнi засоби емiтента представленi обладнанням металообробки,ливарного виробництва.
Орендованого обладнання у Товариства не має.
Потужностей обладнання вистачає для виконання виробничої програми.Використання потужностей здiйснюється в середньому в 2 змiни.
Активи утримуються за рахунок нарощування випуску продукцiї.
Дiяльнiсть пiдприємства здiйснюється вiдповiдно до законодавства України про охорону навколишнього середовища.Дiї Товариства не мали суттєвого впливу на навколишнє середовищє,викиди вдповiдають нормам.
Значних планiв щодо капiтального будiвництва та розширення в найближчi роки Товариством не заплановано.
Iстотними проблемами,що впливають на дiяльнiсть пiдприємства, є конкуренцiя з боку аналогiчних пiдприємств в регiонi,значне зношення обладнання,обмеженiсть коштiв на його поновлення.
Нестiйка цiнова полiтика в Державi також значно впливає на дiяльнiсть пiдприємства.
У звiтному роцi Товариство не мало штрафiв i пенi за порушення законодавства.
Для покращення лiквiдностi пiдприємства шукаються додатковi резерви за рахунок внутрiшнiх програм виробництва.
У 2017 роцi було укладено договорiв на суму майже 175000тис. грн..Виконано договорiв на суму майже 171885 тис. грн..
Для успiшної роботи в подальшому заплановано ряд заходiв ,якi пiднiмуть рентабельнiсть та конкурентоспособнiсть виробництва.
Заходи постiйної дiї:
-зменьшення браку в ливарному виробництвi;
-розширення номенклатури виробництва;
-пошук зарубiжних партнерiв;
-замовлення для сiльського господарства.
Продовжити заходи, початi у звiтному роцi по зниженню собiвартостi продукцiї,в т. ч.суворий облiк затрат водних ресурсiв,електроенергiї,газу.
-використання енергоресурсiв не по разрахунковим данним,а по приладам облiку;
-проводити щомiсячний аналiз роботи цехiв та пiдроздiлiв заводу.
Значних розробок та дослiджень на поточний рiк пiдприємство не планує.
Судових справ,стороною в яких виступало Товариство,на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв у звiтному перiодi не було.
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї Товариства за 2017 рiк 170 914 тис.грн.(без ПДВ ).

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобівВласні основні засоби (тис. грн.)Орендовані основні засоби (тис. грн.)Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періоду
1. Виробничого призначення:38188403720.0000.0003818840372
будівлі та споруди15040181020.0000.0001504018102
машини та обладнання16917220010.0000.0001691722001
транспортні засоби271230.0000.00027123
земельні ділянки000000
інші62041460.0000.0006204146
2. Невиробничого призначення:760.0000.00076
будівлі та споруди760.0000.00076
машини та обладнання0.0000.0000.0000.0000.0000.000
транспортні засоби0.0000.0000.0000.0000.0000.000
земельні ділянки000000
інвестиційна нерухомість000000
інші000000
Усього38195403780.0000.0003819540378
ОписОсновнi засоби Товариства представленi обладненням цехiв:
-ливарне та металорiжуще.
Середня ступiнь зносу:-
-будiвлi та споруди 48%
-по машинах та обладненню 66%
-по транспортним засобам 25 %
Завантаження обладнання по видам :
-ливарне працює в 2 змiни;
-металорiжуще працює в 1 змiну.
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 01.01.2018 р. становить 71996 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показникаЗа звітний періодЗа попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)1325712936
Статутний капітал (тис. грн.)8809.8008809.800
Скоригований статутний капітал (тис. грн)8809.8008809.800
ОписВартiсть чистих активiв розрахована методом аналiзу та порiвняння активiв та зобов.язань Товариства.
ВисновокРозрахункова вартiсть чистих активiв на кiнец звiтного року становить 13257 ,а заявленний статутний капитал становить 8809.800.Не оплаченного капiталу на кiнець звiтного перiодуне має.Розрахункова вартiсть чистих активiв звiтного року реревищує розмiр статутного фонду та вартiсть чистих активiв попереднього перiоду,що згiдно з вимогами законодавства.

3. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

Види зобов’язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис. грн.)Відсоток за користування коштами (відсоток річних)Дата погашення
Кредити банкуX0XX
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперамиX32417XX
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском):X0.000XX
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):X0.000XX
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):X0.000XX
за векселями (всього)X32417XX
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):X0.000XX
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):X0.000XX
Податкові зобов’язанняX0.000XX
Фінансова допомога на зворотній основіX0.000XX
Інші зобов’язання та забезпеченняX91677XX
Усього зобов’язань та забезпеченьX124094XX
Опис:Бухгалтерський облiк на пiдприємствi згiдно з законом України про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16.07.1998 р..Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом з використанням концепсуальної основи,що грунтується на застосуваннi вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/пОсновний вид продукції*Обсяг виробництваОбсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**)у грошовій формі (тис.грн.)у відсотках до всієї виробленої продукціїу натуральній формі (фізична од. вим.**)у грошовій формі (тіс. грн.)у відсотках до всієї реалізованої продукції
12345678
1литво288.215654099.9283116983499.4
2запаснi частини01770.1010800.6

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/пСклад витрат*Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
123
1Матерiальнi затрати82.2
2Витрати на оплату працi5.2
3Вiдрахування на соцiальнi заходи1.1
4Амортизацiя2.1
5Iншi операцiйнi витрати9.3

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/пДата прийняття рішенняНайменування уповноваженого органу, що прийняв рішенняГранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)Предмет правочинуДата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних КомісіїВеб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
123456789
124.09.201724.09.2017 року Загальними зборами акцiонерiв Товариства ( Протокол №23 вiд 24.09.2017 р.)прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв щодо поставки готової продукцiї ,якi можуть вчинятися Товариством протягом 1(одного)року з дня прийняття цього рiшення.50000085486584.89Правочини,гранична сукупна вартiсть яких не повинна перевищувати 500 000 (п,ятсот мiльйонiв)гривень,виключно за попередньою згодою з Наглядовою радою Товариства. Гранична сукупна вартiсть правочинiв -500 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi-85 486 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi- 584,89%25.09.2017ovosti-2/
Опис:
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6 331 047 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних зборах — 6 118 357 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй,що проголосували «за » прийняття рiшення — 6 118 357 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй,що проголосували » проти» прийняття рiшення- 0 штук.
224.09.201724.09.2017 р.Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол №23 вiд 24.09.2017 р.) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв щодо придбання,комiсiї,подовження строкiв або термiнiв дiї,перегляду iстотних умов, внесення змiн та розiрвання таких правочинiв,якi можуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з дня прийняття цього рiшення.50000085486584.89Правочини,гранична сукупна вартiсть яких не повинна перевищувати 500 000(п,ятсот мiльйонiв ) гривень,виключно за попередньою згодою з Наглядовою радою Товариства. Гранична сукупна вартiсть правочинiв — 500 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останьої рiчної фiнансовоi звiтностi-85 486 тис.грн. Спiввiдношення гранмчноi сукупної вартостi правочинiв до вартостi iактивiв емiтента за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi — 584,89%25.09.2017ovosti-2/
Опис:
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6 331 047 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних зборах — 6 118 357 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй,що проголосували «за » прийняття рiшення- 6 118 357 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували » проти» прийняття рiшення -0 штук.

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/пДата прийняття рішенняНайменування уповноваженого органу, що прийняв рішенняРинкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)Предмет правочинуДата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних КомісіїВеб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
123456789
124.09.201724.09.2017 року Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол №23 выд 24.09.2017 р) проийнято рiшення про схвалення Товариством значних правочинiв, вчинених ним у 2017 роцi.85324.78548699.8113Предмет правочину:готова продукцiя. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв,що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 85 324 743(вiсiмдесят п,ять мiльйонiв триста двадцать чотири тисячi сiмсот сорок три) гривень 00 копiйок. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої фнансової звiтностi: 85 486 тис.грн.. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв,що є предметом правочину,до вартостi активiв емiтента за даними останньої фiнансової звiтностi: 99,8113% ,25.09.2017ovosti-2/
Опис:
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй- 6 331 047 штук,кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi загальних зборах- 6 118 357 штук,кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за » прийняття рiшення- 6 118 357 штук,кiлькiсть голосуючих акцiй,що проголосували «проти » прийняття рiшення-0 штук.
224.09.201724.09.2017 року Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол №23 вiд 24.09.2017 р. )прийнято рiшення про схвалення Товариством значних правочинiв,вчинених з ним у 2016 роцi та станом на 24.09.2017 рiк виконано в повному обсязi.79489.78548692.9856Додатковi угоди та специфiкацiї до Договору поставки №2015/п/ОО/1505 вiд 05.11.2015 р. укладенi iз Публiчним акцiонерним товариством «Пiвденний Гiрничо-Збагачувальний комбiнат» Предмет правочину:готова продукцiя. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв,що є предметом правочину,визначена вiдповiдно до законодавства:79 489 743 ( сiмдесят дев,ять мiльйонiв чотириста вiсiмдесят дев,ять тисяч сiмсот сорок три )гривень 00 копiйок.25.09.2017ovosti-2/
Опис:
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 6 331 047 штук,кiлькiсть голосуючих акцiй,що зареєструвалися для участi у загальних зборах- 6 118 357 штук,кiлькiсть голосуючих акцiй,що проголосували «за» прийняття рiшення-6 118 357 штук,кiлькiсть голосуючих акцiй,що проголосували «проти» прийняття рiшення -0 штук.

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/пРік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1201710
2201510
3201410

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

ТакНі
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збориX
АкціонериX
Депозитарна установаX
Інше (запишіть): На загальних зборах було обрано лiчильну комiсiю.Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

ТакНі
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуX
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотківX

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

ТакНі
Підняттям картокX
Бюлетенями (таємне голосування)X
Підняттям рукX
Інше (запишіть): Голосування вiдбувалося таємно.Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

ТакНі
РеорганізаціяX
Додатковий випуск акційX
Унесення змін до статутуX
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товаристваX
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товаристваX
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової радиX
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органуX
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)X
Делегування додаткових повноважень наглядовій радіX
Інше (запишіть): Позачерговi збори не вiдбувалися.Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

ТакНі
Наглядова радаX
Виконавчий органX
Ревізійна комісія (ревізор)X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товаристваПозачерговi збори не проводилися
Інше (зазначити)Позачерговi збори не проводилися

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведенняЧерговi збори проводилися

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведенняПозачергов збори не проводилися

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:3
членів наглядової ради — акціонерів2
членів наглядової ради — представників акціонерів1
членів наглядової ради — незалежних директорів0
членів наглядової ради — акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій2
членів наглядової ради — акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій0
членів наглядової ради — представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій1
членів наглядової ради — представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

ТакНі
СкладуX
ОрганізаціїX
ДіяльностіX
Інше (запишить)Самооцiнку не проводили

 

Самооцiнку не проводили

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 27

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

ТакНі
Стратегічного плануванняX
АудиторськийX
З питань призначень і винагородX
ІнвестиційнийX
Інші (запишіть)Комiтетiв не створен
Інші (запишіть)Комiтетiв не створено

 

Оцiнку роботи комiтетiв не проводили.
Засiдань не проводилось

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

ТакНі
Винагорода є фіксованою сумоюX
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акційX
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товаристваX
Члени наглядової ради не отримують винагородиX
Інше (запишіть)На чергових загальних зборах питання про виногороду не розглядалось

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

ТакНі
Галузеві знання і досвід роботи в галузіX
Знання у сфері фінансів і менеджментуX
Особисті якості (чесність, відповідальність)X
Відсутність конфлікту інтересівX
Граничний вікX
Відсутні будь-які вимогиX
Інше (запишіть): Знання виробництваX

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

ТакНі
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товаристваX
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язкамиX
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового членаX
Інше (запишіть)Усiх членiв Наглядової ради було обрано на чергових загальних зборах 24.09.2017 р.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 17

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)ТакТакНіНі
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)ТакТакНіНі
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджетуТакНіНіНі
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органуТакНіНіНі
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової радиТакНіНіНі
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісіїТакНіНіНі
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органуНіТакНіНі
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової радиТакНіНіНі
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органуТакТакНіНі
Прийняття рішення про додатковий випуск акційТакНіНіНі
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акційТакНіНіНі
Затвердження зовнішнього аудитораТакТакНіНі
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересівТакТакНіНі

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

ТакНі
Положення про загальні збори акціонерівX
Положення про наглядову радуX
Положення про виконавчий органX
Положення про посадових осіб акціонерного товаристваX
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)X
Положення про акції акціонерного товаристваX
Положення про порядок розподілу прибуткуX
Інше (запишіть):Iнших документiв на пiдприємствi немає.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборахПублікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товариствіКопії документів надаються на запит акціонераІнформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльностіТакТакТакТакТак
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталуНіТакНіНіНі
Інформація про склад органів управління товаристваТакТакТакТакНі
Статут та внутрішні документиТакНіТакНіНі
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведенняНіНіТакТакНі
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товаристваНіНіНіНіНі

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

ТакНі
Не проводились взагаліX
Менше ніж раз на рікX
Раз на рікX
Частіше ніж раз на рікX

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

ТакНі
Загальні збори акціонерівX
Наглядова радаX
Виконавчий органX
Інше (запишіть)Рiшення про аудитора приймає Наглядова рада.

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

ТакНі
Не задовольняв професійний рівеньX
Не задовольняли умови договору з аудиторомX
Аудитора було змінено на вимогу акціонерівX
Інше (запишіть)Не задовольняли умови договору з аудитором

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

ТакНі
Ревізійна комісія (ревізор)X
Наглядова радаX
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товаристваX
Стороння компанія або сторонній консультантX
Перевірки не проводилисьX
Інше (запишіть)Iншi органи не здiйснювали перевiрок

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

ТакНі
З власної ініціативиX
За дорученням загальних зборівX
За дорученням наглядової радиX
За зверненням виконавчого органуX
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосівX
Інше (запишіть)З власної iнiцiативи

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

ТакНі
Випуск акційX
Випуск депозитарних розписокX
Випуск облігаційX
Кредити банківX
Фінансування з державного і місцевих бюджетівX
Інше (запишіть): Залучення iнвестицiй не планується

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох роківX
Не визначились

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 23.04.2018 ; яким органом управління прийнятий: Кодексу не має.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодексу немає.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодексу немає.

 

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2018 | 01 | 01
ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод «за ЄДРПОУ05448389
Територіяза КОАТУУ1211300000
Організаційно-правова форма господарюванняза КОПФГ230
Вид економічної діяльностіза КВЕД24.52
Середня кількість працівників171
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
АдресаЄдностi,буд.162,м.Марганець,Днiпропетровська обл.,53401195
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

 

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
12345
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:1000195145
первісна вартість1001252252
накопичена амортизація100257107
Незавершені капітальні інвестиції10056083129
Основні засоби:10103211140249
первісна вартість10115993871996
знос10122782731747
Інвестиційна нерухомість:101500
первісна вартість101600
знос101700
Довгострокові біологічні активи:102000
первісна вартість102100
накопичена амортизація102200
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
103000
інші фінансові інвестиції103500
Довгострокова дебіторська заборгованість104000
Відстрочені податкові активи104500
Гудвіл105000
Відстрочені аквізиційні витрати106000
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах106500
Інші необоротні активи10900038389
Усього за розділом I10953838940523
II. Оборотні активи
Запаси11003524748794
Виробничі запаси1101570641476
Незавершене виробництво1102263481423
Готова продукція110331745664
Товари110418231
Поточні біологічні активи111000
Депозити перестрахування111500
Векселі одержані112000
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги1125948226816
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
113000
з бюджетом1135190
у тому числі з податку на прибуток1136190
з нарахованих доходів114000
із внутрішніх розрахунків114500
Інша поточна дебіторська заборгованість11551414868
Поточні фінансові інвестиції116000
Гроші та їх еквіваленти11658518841
Готівка116600
Рахунки в банках11678418841
Витрати майбутніх періодів117043
Частка перестраховика у страхових резервах118000
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
118100
резервах збитків або резервах належних виплат118200
резервах незароблених премій118300
інших страхових резервах118400
Інші оборотні активи11908161506
Усього за розділом II11954706796828
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття120000
Баланс130085456137351

 

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал140088108810
Внески до незареєстрованого статутного капіталу140100
Капітал у дооцінках140500
Додатковий капітал141000
Емісійний дохід141100
Накопичені курсові різниці141200
Резервний капітал141514041440
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)142027223007
Неоплачений капітал1425( 0 )( 0 )( )
Вилучений капітал1430( 0 )( 0 )( )
Інші резерви143500
Усього за розділом I14951293613257
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання1500430430
Пенсійні зобов’язання150500
Довгострокові кредити банків151000
Інші довгострокові зобов’язання15153241732417
Довгострокові забезпечення152000
Довгострокові забезпечення витрат персоналу152100
Цільове фінансування152500
Благодійна допомога152600
Страхові резерви, у тому числі:153000
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)153100
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)153200
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)153300
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)153400
Інвестиційні контракти;153500
Призовий фонд154000
Резерв на виплату джек-поту154500
Усього за розділом II15953284732847
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків160000
Векселі видані160500
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
161000
за товари, роботи, послуги16151780821966
за розрахунками з бюджетом1620164393
за у тому числі з податку на прибуток16210170
за розрахунками зі страхування16252218341
за розрахунками з оплати праці1630380718
за одержаними авансами163500
за розрахунками з учасниками164000
із внутрішніх розрахунків164500
за страховою діяльністю165000
Поточні забезпечення16601781156
Доходи майбутніх періодів166500
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків167000
Інші поточні зобов’язання16901892566673
Усього за розділом IІІ16953967391247
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття170000
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду180000
Баланс190085456137351

 

ПриміткиФiнансова звiтнiсть складена своєчасно,згiдно чинного законодавства.
КерівникКорогодський I.П.
Головний бухгалтерЖитня С.О.

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2018 | 01 | 01
ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод «за ЄДРПОУ05448389
(найменування)

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)200017091457237
Чисті зароблені страхові премії201000
Премії підписані, валова сума201100
Премії, передані у перестрахування201200
Зміна резерву незароблених премій, валова сума201300
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій201400
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)2050( 162481 )( 53500 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами2070( 0 )( 0 )
Валовий:
прибуток
209084333737
 збиток2095( 0 )( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань210500
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів211000
Зміна інших страхових резервів, валова сума211100
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах211200
Інші операційні доходи21209712611
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю212100
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції212200
Адміністративні витрати2130( 3802 )( 3203 )
Витрати на збут2150( 2922 )( 722 )
Інші операційні витрати2180( 2192 )( 2044 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю2181( 0 )( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції2182( 0 )( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
2190488379
 збиток2195( 0 )( 0 )
Дохід від участі в капіталі220000
Інші фінансові доходи22201250
Інші доходи224030
Дохід від благодійної допомоги224100
Фінансові витрати2250( 106 )( 57 )
Втрати від участі в капіталі2255( 0 )( 0 )
Інші витрати2270( 0 )( 1 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті227500
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290510321
 збиток2295( 0 )( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток230018975
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування230500
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350321246
 збиток2355( 0 )( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів240000
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів240500
Накопичені курсові різниці241000
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств241500
Інший сукупний дохід244500
Інший сукупний дохід до оподаткування245000
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом245500
Інший сукупний дохід після оподаткування246000
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)2465321246

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати250015401347388
Витрати на оплату праці250597504725
Відрахування на соціальні заходи251021361059
Амортизація251539702891
Інші операційні витрати2520161573464
Разом255018602659527

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій260066740706674070
Скоригована середньорічна кількість простих акцій260566740706674070
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію26100.048100.03686
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію26150.048100.03686
Дивіденди на одну просту акцію265000

 

ПриміткиФiнансова звiтнiсть складена своєчасно,згiдно чинного законодавства.
КерівникКорогодський I.П.
Головний бухгалтерЖитня С.О.

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2018 | 01 | 01
ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод «за ЄДРПОУ05448389
(найменування)

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

 

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
300023537058808
Повернення податків і зборів300543
у тому числі податку на додану вартість300640
Цільового фінансування301000
Надходження від отримання субсидій, дотацій301100
Надходження авансів від покупців і замовників301501626
Надходження від повернення авансів30202830
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках302500
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)303520
Надходження від операційної оренди304000
Надходження від отримання роялті, авторських винагород304500
Надходження від страхових премій305000
Надходження фінансових установ від повернення позик305500
Інші надходження30951661204
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100( 181879 )( 70677 )
Праці3105( 7203 )( 3598 )
Відрахувань на соціальні заходи3110( 5276 )( 1048 )
Зобов’язань з податків і зборів3115( 8187 )( 1343 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток3116( 0 )( 75 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість3117( 6114 )( 193 )
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів3118( 2073 )( 1075 )
Витрачання на оплату авансів3135( 0 )( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td>3140( 13693 )( 63 )
Витрачання на оплату цільових внесків3145( 0 )( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами3150( 0 )( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик3155( 0 )( 0 )
Інші витрачання3190( 856 )( 1618 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності319518731-16706
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
320000
необоротних активів320500
Надходження від отриманих:
відсотків
32151250
дивідендів322000
Надходження від деривативів322500
Надходження від погашення позик323000
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці323500
Інші надходження325000
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255( 0 )( 0 )
необоротних активів3260( 0 )( 622 )
Виплати за деривативами3270( 0 )( 0 )
Витрачання на надання позик3275( 0 )( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3280( 0 )( 0 )
Інші платежі3290( 0 )( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295125-622
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
330000
Отримання позик3305021818
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві331000
Інші надходження334000
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345( 0 )( 0 )
Погашення позик335006010
Сплату дивідендів3355( 0 )( 0 )
Витрачання на сплату відсотків3360( 106 )( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди3365( 0 )( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві3370( 0 )( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах3375( 0 )( 0 )
Інші платежі3390( 0 )( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3395-10615808
Чистий рух грошових коштів за звітний період340018750-1520
Залишок коштів на початок року3405851605
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів341060
Залишок коштів на кінець року34151884185

 

ПриміткиФiнансова звiтнiсть складена своєчасно,згiдно чинного законодавства.
КерівникКорогодський Iгор Петрович
Головний бухгалтерЖитня Свiтлана Олександрiвна

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2018 | 01 | 01
ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод «за ЄДРПОУ05448389
(найменування)

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

 

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
надходженнявидатокнадходженнявидаток
123456
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування35000000
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
35050X0X
збільшення (зменшення) забезпечень35100000
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць35150000
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій35200000
Прибуток (збиток) від участі в капіталі35210000
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання35220000
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття35230000
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій35240000
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів35260000
Фінансові витрати3540X0X0
Зменшення (збільшення) оборотних активів35500000
Збільшення (зменшення) запасів35510000
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів35520000
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги35530000
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості35540000
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів35560000
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів35570000
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань35600000
Грошові кошти від операційної діяльності35700000
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги35610000
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом35620000
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування35630000
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці35640000
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів35660000
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань35670000
Сплачений податок на прибуток3580X0X0
Сплачені відсотки3585X0X0
Чистий рух коштів від операційної діяльності31950000
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
32000X0X
необоротних активів32050X0X
Надходження від отриманих:
відсотків
32150X0X
дивідендів32200X0X
Надходження від деривативів32250X0X
Надходження від погашення позик32300X0X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці32350X0X
Інші надходження32500X0X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255X0X( 0 )
необоротних активів3260X0X0
Виплати за деривативами3270X0X0
Витрачання на надання позик3275X0X0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3280X0X0
Інші платежі3290X0X0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності32950000
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
33000X0X
Отримання позик33050X0X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві33100X0X
Інші надходження33400X0X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345X0X0
Погашення позик3350X0X0
Сплату дивідендів3355X0X0
Витрачання на сплату відсотків3360X0X0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди3365X0X0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві3370X0X0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах3375X0X0
Інші платежі3390X0X0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності33950000
Чистий рух грошових коштів за звітний період34000000
Залишок коштів на початок року34050X0X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів34100000
Залишок коштів на кінець року34150000

 

ПриміткиЗвiту про рух грошових коштiв ( за непрямим методом) пiдприємство не веде.
КерівникКорогодський I. П.
Головний бухгалтерЖитня С. О.

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2018 | 01 | 01
ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод «за ЄДРПОУ05448389
(найменування)

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

 

СтаттяКод рядкаЗареєстрований капіталКапітал у дооцінкахДодатковий капіталРезервний капіталНерозподілений прибуток (непокритий збиток)Неоплачений капіталВилучений капіталВсього
12345678910
Залишок на початок року4000881000140427220012936
Коригування:
Зміна облікової політики
400500000000
Виправлення помилок401000000000
Інші зміни409000000000
Скоригований залишок на початок року4095881000140427220012936
Чистий прибуток (збиток) за звітний період4100000032100321
Інший сукупний дохід за звітний період411000000000
Дооцінка (уцінка) необоротних активів411100000000
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів411200000000
Накопичені курсові різниці411300000000
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств411400000000
Інший сукупний дохід411600000000
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
420000000000
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу420500000000
Відрахування до резервного капіталу42100003636000
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства421500000000
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів422000000000
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення422500000000
Внески учасників:
Внески до капіталу
424000000000
Погашення заборгованості з капіталу424500000000
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
426000000000
Перепродаж викуплених акцій (часток)426500000000
Анулювання викуплених акцій (часток)427000000000
Вилучення частки в капіталі427500000000
Зменшення номінальної вартості акцій428000000000
Інші зміни в капіталі429000000000
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві429100000000
Разом змін у капіталі42950003628500321
Залишок на кінець року4300881000144030070013257

 

ПриміткиЗвiт складено згiдно змiсту до рiчного звiту.
КерівникКорогодський Iгор Петрович
Головний бухгалтерЖитня Свiтлана Олександрiвна