Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі — Положення).

26
Авг

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі — Положення).

Титульний аркуш

 
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
 
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі — Положення).

Генеральний директор   Корогодський I. П.
(посада)(підпис)(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод»

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05448389

4. Місцезнаходження: 53401, Україна, Дніпропетровська обл., м. Марганець, вуд. Єдностi, буд. 162

5. Міжміський код, телефон та факс: (05665) 2-25-50, (05665) 2-25-50

6. Адреса електронної пошти: info@mrrz.dp.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 25.03.2020, Про затвердження Річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту) за 2019 рік, Протокол Наглядової ради №13 від 25.03.2020 р.

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку  
 (адреса сторінки)(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітентаX
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 
5. Інформація про рейтингове агентство 
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента 
7. Судові справи емітента 
8. Штрафні санкції емітента 
9. Опис бізнесуX
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)X
1) інформація про органи управлінняX
2) інформація про посадових осіб емітентаX
— інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітентаX
— інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітентаX
— інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення 
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) 
11. Звіт керівництва (звіт про управління)X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітентаX
2) інформація про розвиток емітентаX
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітентаX
— завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджуванняX
— інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоківX
4) звіт про корпоративне управлінняX
— власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітентX
— кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовуватиX
— інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимогиX
— інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)X
— інформація про наглядову радуX
— інформація про виконавчий органX
— опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітентX
— перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітентаX
— інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітентаX
— порядок призначення та звільнення посадових осіб емітентаX
— повноваження посадових осіб емітентаX
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акційX
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій 
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій 
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій 
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов’язків акціонерів (учасників)X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєструX
1) інформація про випуски акцій емітентаX
2) інформація про облігації емітента 
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
4) інформація про похідні цінні папери емітента 
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду 
18. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва) 
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента 
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу 
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів 
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особіX
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами 
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітентаX
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітентаX
3) інформація про зобов’язання емітентаX
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукціїX
5) інформація про собівартість реалізованої продукціїX
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітентX
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 
26. Інформація про вчинення значних правочинів 
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість 
29. Річна фінансова звітністьX
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) 
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) 
32. Твердження щодо річної інформаціїX
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента 
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом 
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду 
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття 
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року 
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
41. Основні відомості про ФОН 
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
45. Правила ФОН 
46. Примітки:Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не розкривають iнформацiю про лiцензiї (дозволи).Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах вiдсутнi, тому що емiтенту не належить бiльше 5 вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) iнших юридичних осiб.Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не розкривають iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря.Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не проводить рейтингової оцiнки.Iнформацiя про нявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента не надається, тому що Товариство не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.Iнформацiя щодо судових справ не надається, тому що судових справ щодо Товариства, iнформацiю про якi вимагається розкривати у вiдповiдностi до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 (зi змiнами та доповненнями), в звiтному перiодi не було.Iнформацiя щодо штрафних санкцiй не надається, тому що в звiтному перiодi до Товариства не примiнялись штрафнi санкцiї, накладенi органами державної влади.Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що таких виплат у звiтному перiодi не було.Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв) не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду засновник не є акцiонером Товариства.Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що змiни таких акцiонерiв у звiтному перiодi не було.Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй та Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов’язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не випускало iншi цiннi папери.Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало похiднi цiннi папери.Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що Товариство не випускало боргових цiнних паперiв та приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.Звiт про стан об’єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльових облiгацiй та приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв крiм акцiй.Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники емiтента не володiють акцiями у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу.Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв.Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не надається, тому що в Товариствi дивiденти та iншi доходи в звiтному перiодi не виплачувались.ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА + СОБIВАРТIСТЬ з»ясовується iнфо.Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть, не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не розкривають зазначену iнформацiю.Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою) не надається, тому що Товариство не проводило аудит фiнансової звiтностi.Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо), не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв та приватне акцiонерне товариство не розкриває дану iнформацiю.Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, не надається, тому що така iнформацiя не є наявна в Товариствi.Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду, не надається тому, що в Товариствi особлива iнформацiя та iнформацiя про iпотечнi цiннi папери протягом звiтного перiоду не виникала.Iнформацiя, зазначена в пунктах 36-45, не надається, тому що Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.   

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод»

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

1228120000000018

3. Дата проведення державної реєстрації

11.11.1994

4. Територія (область)

Дніпропетровська обл.

5. Статутний капітал (грн) 

8809772,4

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

267

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

24.52 — Лиття сталi

25.62 — Механiчне оброблення металевих виробiв

28.92 — Виробництво машин i устаткування для добувної промисловостi

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ КБ «Приватбанк» м. Днiпро

2) МФО банку

305299

3) Поточний рахунок

UA593052990000026001050216396

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку

6) Поточний рахунок

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

За станом на 31.12.2019 р. змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх перiодiв не було.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) 267 ос., середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) — 5 ос., чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) — 5 ос., фонд оплати працi — 25 315,5 тис. грн. 

Фонд оплати працi (ФОП) вiдносно попереднього року збiльшився на 8 455,1 тис.грн. (ФОП в 2018 р.- 16 860,4 тис.грн.). 

Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента, в Товариствi вiдсутня.

Належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об’єднання,  зазначаються опис діяльності об’єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об’єднанні, позиції емітента в структурі об’єднання

Товариство не належить до будь-яких об’єднань пiдприємств.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Товариство не проводило спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами, тобто не робив вкладiв, метою яких є отримання прибутку вiд спiльної дiяльностi.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облiкова полiтика, фiнансова звiтнiсть пiдприємства встановлена згiдно iз законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16.07.1998 р.№996-XIV(зi змiнами та доповненнями ) та нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, податкового кодексу України №2755-VI вiд 02.12.2010 р.

Протягом звiтного перiоду, методи визначення зносу (амортизацiї) залишались незмiнними. Оцiнка запасiв здiйснювалась по фактичнiй собiвартостi. При вибуттi запасiв оцiнка здiйснювалась за середньозваженою собiвартiстю. Фiнансовi iнвестицiї на протязi року в Товариство не вносилось.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 

Основною продукцiєю ПрАТ «МРРЗ » є литво (99.9 % )та запаснi частини (0.1 %)до всiєї виробленої продукцiї , що використовується гiрничодобувними та гiрничозбагачувальними пiдприємствами.

Доход пiдприємству дає :

-виготовлення металелокрiплення, замки крiплення до нього для крiплення шахтових виробок.

-виготовлення сталевого вуглеродистого та марганцевого литва, чавуну в т.ч.зносостiйкого з пiдвищеним вмiстом хрому та нiкелю.

-виготовлення рiзних нестандартних деталей, вузлiв та обладнання по ескiзам та технiчнiй документацiї замовникiв.

Вiд сезонних змiн виробництво не залежить, оскiльки потреба в ремонтах обладнання iснує завжди.

Основними факторами ризикiв виробництва є нестабiльна робота пiдприємств — замовникiв, також нехватає квалiфiкованої робочої сили. Для зменьшення ризикiв керiвництво пiдприємства приймає замовлення тiльки за умовами узгодженних договорiв.

ПIдприємство реалiзує свою продукцiю через контакти з пiдприємствами — кiнцевими користувачами. Продукця пiдприємства користується попитом завдяки рекламним заходам, впровадження новiтних технологiй, освоєння нових видiв продукцiї та iн.

Основними користувачами продукцiї пiдприємства є гiрничозбагачувальнi та гiрничодобувнi пiдприємства Нiкополь-Марганецького басейну, пiдприємства Криворiжжя. Керiвництво Товариства постiйно вивчає попит на ринках збуту як внутрiшнiх так i зовнiшнiх.У звiтному роцi було виконано замовлення для країн ближнього зарубiжжя зокрема Грузiї.

Основними конкурентами Товариства є аналогiчнi пiдприємства мiст Орджонiкiдзе та Кривого Рогу.

Перспективним планом розвитку Товариства є отримання та накопичення прибутку вiд виробленої продукцiї, який буде використаний Товариством та/або його акцiонерами в майбутньому з урахуванням фiнансово-економiчної ситуацiї в Українi. 

Постачальниками сировини є в основному пiдприємства України. Динамiка цiн на придбання сировини коливається в залежностi вiд економiчного стану в державi. Разом зi змiнами цiн на покупнi матерiали змiнюються цiни на продукцiю Товариства. Основними конкурентами Товариства є аналогiчнi пiдприємства мiст Покрова та Кривого Рогу.

Основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 

Товариство не здiйснювало придбання або вiдчуження будь-яких активiв протягом останнiх п’яти рокiв.

Значнi iнвестицiї та/або придбання не плануються.

Основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби емiтента представленi обладнанням металообробки, ливарного виробництва.

Орендованого обладнання у Товариства не має.

Потужностей обладнання вистачає для виконання виробничої програми. Використання потужностей здiйснюється в середньому в 2 змiни.

Активи утримуються за рахунок нарощування випуску продукцiї. Ступiнь використання основних засобiв — 80 %;

Дiяльнiсть пiдприємства здiйснюється вiдповiдно до законодавства України про охорону навколишнього середовища. Дiї Товариства не мали суттєвого впливу на навколишнє середовищє, викиди вiдповiдають нормам.

Значних планiв щодо капiтального будiвництва та розширення в найближчi роки Товариством не заплановано.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Iстотними проблемами, що впливають на дiяльнiсть пiдприємства, є конкуренцiя з боку аналогiчних пiдприємств в регiонi, значне зношення обладнання, обмеженiсть коштiв на його поновлення.

Нестiйка цiнова полiтика в Державi також значно впливає на дiяльнiсть пiдприємства.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Для покращення лiквiдностi пiдприємства шукаються додатковi резерви за рахунок внутрiшнiх програм виробництва.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

У 2019 роцi було укладено договорiв на суму майже 250 000  тис. грн. Виконано договорiв на суму майже 242 000 тис. грн.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Для успiшної роботи в подальшому заплановано ряд заходiв , якi пiднiмуть рентабельнiсть та конкурентоспособнiсть виробництва.

Заходи постiйної дiї:

-зменьшення браку в ливарному виробництвi;

-розширення номенклатури виробництва;

-пошук зарубiжних партнерiв;

-замовлення для сiльського господарства.

Продовжити заходи, початi у звiтному роцi по зниженню собiвартостi продукцiї,в т. ч. суворий облiк затрат водних ресурсiв,електроенергiї, газу.

-використання енергоресурсiв не по разрахунковим данним, а по приладам облiку;

-проводити щомiсячний аналiз роботи цехiв та пiдроздiлiв заводу.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Товариство, в силу виду своєї дiяльностi, не проводить дослiдження та розробки.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управлінняСтруктураПерсональний склад
Загальнi збори ТоваристваАкцiонериАкцiонери згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв
Наглядова рада3 (три) Члени Наглядової ради. А саме: Голова та члени Наглядової радиЗєвiн Ростислав Валерiйович — Голова Наглядової радиБiлоус Геннадiй Борисович — Заступник Голови Наглядової радиМеєрзон Аркадiй Федорович — Член Наглядової ради
Генеральний директорГенеральний директорКорогодський Iгор Петрович — Генеральний директор 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Генеральний директор

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Корогодський Iгор Петрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1961

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

34

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ»Марганецький рудоремонтний завод», 05448389, Голова Правлiння

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.09.2017, обрано на 3 (три) роки

9) Опис

Непогашеної судимоcтi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи — 34 роки. Посади, що обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Правлiння. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди в 2019 роцi  — 144 165 грн. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.

1) Посада

Голова Наглядової ради (акцiонер)

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зєвiн Ростислав Валерiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1966

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

30

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ «Марганецький рудоремонтний завод», 05448389, Голова Наглядової Ради

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.12.2018, обрано на 3 (три) роки

9) Опис

Непогашеної судимоcтi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи — 30 рокiв. Посади, що обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Наглядової ради. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Як Головi Наглядової ради винагорода в 2019 роцi (в тому числi в натуральнiй формi) — не виплачувалась.

1) Посада

Заступник Голови Наглядової ради (акцiонер)

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бiлоус Геннадiй Борисович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1965

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

19

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ «Марганецький рудоремонтний завод», 05448389, Заступник Голови Наглядової ради

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.12.2018, обрано на 3 (три) роки

9) Опис

Непогашеної судимоcтi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи — 19 рокiв. Посади, що обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: начальник юридичного вiддiлу, член (Заступник Голови) Наглядової ради. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Як Заступнику Голови Наглядової ради винагорода в 2019 роцi (в тому числi в натуральнiй формi) — не виплачувалась.

1) Посада

Член Наглядової ради (акцiонер)

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Меєрзон Аркадiй Федорович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1947

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

43

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

-, -, Iнформацiя що попереднього мiсця роботи, iдентифiкацiйного коду юридичної особи та посади з попереднього місця роботи вiдсутня в зв’язку з тим, що посадова особа —  пенсiонер.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.12.2018, обрано на 3 (три) роки

9) Опис

Непогашеної судимоcтi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи — 43 роки. Посади, що обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: пенсiонер. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Як члену Наглядової ради винагорода в 2019 роцi (в тому числi в натуральнiй формi) — не виплачувалась.

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Житня Свiтлана Олександрiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1964

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

30

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Марганецька об’днана ДПI в Днiпропетровськiй областi, 20288635, Начальник вiддiлу податкового контролю юридичних осiб.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.03.2013, обрано безстроково

9) Опис

Непогашеної судимоcтi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи — 30 рокiв. Посади, що обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: головний бухгалтер. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди в 2019 роцi — 148 542 грн. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

ПосадаПрізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особиКількість акцій (шт.)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
Прості іменніПривілейо-вані іменні
1234567
Генеральний директорКорогодський Iгор Петрович 3150,0047193150
Голова Наглядової радиЗєвiн Ростислав Валерiйович 1 055 80015,8194321 055 8000
Заступник Голови Наглядової радБiлоус Геннадiй Борисович 2 107 62631,5793212 107 6260
Член Наглядової радиМеєрзон Аркадiй Федорович 2 106 38331,5606962 106 3830
Головний бухгалтерЖитня Свiтлана Олександрiвна 0000
Усього5 270 12478,9641685 270 1240

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Перспективами подальшого розвитку Товариства є отримання та накопичення прибутку вiд надання послуг, який буде використаний Товариством та/або його акцiонерами в майбутньому з урахуванням фiнансово-економiчної ситуацiї в Українi.

2. Інформація про розвиток емітента

Змiн господарської дiяльностi, що дають змогу пiдприємству пiдвищувати результативнiсть своєї дiяльностi шляхом ефективного використання усiх наявних ресурсiв у звiтному перiодi не було.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Iнформацiя про укладення  деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних ЦП протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не здiйснювало таких операцiй.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Iнформацiя про завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування, не надається, тому що Товариство не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку активiв, зобов’язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв не надається, тому що Товариство не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку активiв, зобов’язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Загальними зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв’язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об’єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не заазначається, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 ТакНі
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збориX 
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (зазначити) 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 ТакНі
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 ТакНі
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування)X 
Підняттям рук X
Інше (зазначити) 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 ТакНі
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (зазначити)У звiтному та попереднiх роках позачерговi загальнi збори не скликались. 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?  ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 ТакНі
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства  
Інше (зазначити)Позачерговi загальнi збори акцiонерiв в 2019 роцi не скликались.

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Черговi загальнi збори акцiонерiв в 2019 роцi не скликались.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Позачерговi загальнi збори акцiонерiв в 2019 роцi не скликались.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

 Кількість осіб
членів наглядової ради — акціонерів3
членів наглядової ради — представників акціонерів0
членів наглядової ради — незалежних директорів0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

 ТакНі
З питань аудиту X
З питань призначень X
З винагород X
Інше (зазначити)Комiтети в складi наглядової ради не створювались.

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: 

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім’я, по батьковіПосадаНезалежний член
ТакНі
Зєвiн Ростислав ВалерiйовичГолова Наглядової ради X
Бiлоус Геннадiй БорисовичЗаступник Голови Наглядової ради X
Меєрзон Аркадiй ФедоровичЧлен Наглядової ради X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 ТакНі
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимогиX 
Інше (зазначити) X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

 ТакНі
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товаристваX 
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (зазначити) 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

В звiтному роцi не було проведено жодного засiдання Наглядової ради. 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 ТакНі
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагородиX 
Інше (запишіть) 

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органуФункціональні обов’язки
                Одноосiбний виконавчий орган — генеральний директорГенеральний директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради, пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень, дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом i законом. Функцiональнi обов’язки Генерального директора:1) без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до своїх рiшень, в тому числi представляти iнтереси Товариства;2) без довiреностi вчиняти вiд iменi Товариства правочини (у тому числi укладати договори) з урахуванням обмежень, встановлених цих Статутом та чинним законодавством;3) в межах наданих повноважень видавати накази та давати розпорядження, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; 4) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутомта чинним законодавством;5) вiдкривати i закривати рахунки у банкiвських та iнших фiнансових установах;6) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України,Статуту та внутрiшнiхдокументiв Товариства;7) з обмеженням суми разово та/або сукупно в календарний мiсяцьсамостiйно без погодження з Наглядовою радою укладатидоговори або вчиняти iншi правочини щодокупiвлi або iншим чином набуття, продажу або iншим чином вiдчуження основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв, обтяження речових прав на основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи, передання на поворотнiй чи безповоротнiй основi коштiв на суму, що не перевищує 10 000 дол. США (десять тисяч доларiв США 00 центрiв) або еквiвалент цiєї суми у гривнi чи iншiй iноземнiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на дату вчинення вiдповiдного правочину (укладення договору), а також iншi договори (правочини) з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та чинним законодавством;8) укладати окремi договори або вчиняти iншi правочини за умови отримання попередньої згоди Загальних зборiв чи Наглядової ради Товариства у випадках, передбачених Статутом та Законом України «Про акцiонернi товариства».9) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення роботи Товариства згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства.
ОписIнформацiя про виконавчий орган (данi про склад колегiального виконавчого органу (за наявностi) емiтента, про проведенi засiдання i порядок прийняття рiшення та загальний опис прийнятих на них рiшень) не надається, тому що у Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган.

Примітки

 5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 Загальні збори акціонерівНаглядова радаВиконавчий органНе належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)тактакніні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)тактакніні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджетутакнініні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органутакнініні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової радитакнініні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісіїтакнініні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органутактакніні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової радитакнініні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органутактакнітак
Прийняття рішення про додатковий випуск акційтакнініні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акційтакнініні
Затвердження зовнішнього аудиторатактакніні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересівтактакніні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 ТакНі
Положення про загальні збори акціонерівX 
Положення про наглядову радуX 
Положення про виконавчий органX 
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть) 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товаристваІнформація розповсюджується на загальних зборахІнформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринкуДокументи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товариствіКопії документів надаються на запит акціонераІнформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльностітакнітактактак
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталунінінініні
Інформація про склад органів управління товаристватакнітактакні
Статут та внутрішні документитакнітакніні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведеннянінітактакні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товаристванінінініні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

 ТакНі
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рікX 
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

 ТакНі
Загальні збори акціонерів X
Наглядова радаX 
Виконавчий орган X
Інше (зазначити) 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

 ТакНі
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів X
Інше (зазначити)В Товариствi Ревiзiйна комiсiя не створена, перевiрка не проводилась

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/пПовне найменування юридичної особи — власника (власників) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи — власника (власників) значного пакета акційІдентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (для юридичної особи — резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи — нерезидента)Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1Зевiн Ростислав Валерiйович 15,819432
2Меєрзон Аркадiй Федорович 31,560696
3Бiлоус Геннадiй Борисович 31,579321
4Карп Свiтлана Миколаївна 12,073622

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акційКількість акцій з обмеженнямиПідстава виникнення обмеженняДата виникнення обмеження
6 674 070327 273вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України «Про депозитарну систему України», акцiї акцiонерiв, якi не уклали договiр з депозитарною установою, не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi на загальних зборах акцiонерiв Товариства (згiдно з Реєстром власникiв iменних цiнних паперiв, складеного станом на 31.12.2019 р.)12.10.2014

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Кiлькiсний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа.

До складу Наглядової ради Загальними зборами обираються акцiонери або особи, якiпредставляють їхнi iнтереси (далi — представники акцiонерiв)строком на 3 (три) роки. 

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. 

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. 

Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради — представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради.

Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради — представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного (прiзвище, iм’я, по батьковi (найменування) акцiонера (акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, що йому належить або їм сукупно належить).

Акцiонер (акцiонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюєтьсяшляхом кумулятивного голосування. 

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним Директором, аудитором та/або членом Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором). 

Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження на пiдставi цивiльно-правового договору або трудового договору (контракту), що укладає з ним Товариство. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується Генеральним Директором чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. 

Повноваження членiв Наглядової ради припиняються пiсля закiнчення строку, на який їх було обрано. У разi неприйняття Загальними зборами Товариства рiшення про переобрання членiв Наглядової ради на момент закiнчення строку, на який їх було обрано, повноваження голови та членiв Наглядової ради продовжуються до моменту їх переобрання найближчими Загальними зборами Товариства.

Повноваження члена Наглядової ради за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах. Вказанi положення не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замiнити такого представника — члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв, може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час.

Без рiшення Загальних зборiв повноваження членiв Наглядової ради з одночасним припиненням дiї договору (контракту) припиняються: 

1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 

2) в разi неможливостi виконання обов’язкiв члена Наглядової ради за станом здоров’я; 

3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов’язкiв члена Наглядової ради; 

4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;

5) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера.

У разi дострокового припинення повноважень одного з членiв Наглядової ради i до обрання всього складу Наглядової ради засiдання Наглядової ради є правомочними для вирiшення питань вiдповiдно до її компетенцiї за умови, якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить бiльше половини її складу.

Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi загальнi збори для обрання решти членiв Наглядової ради, а в разi обрання членiв Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування — для обрання всього складу наглядової ради акцiонерного товариства. У такому випадку Наглядова рада не може приймати рiшення, крiм рiшень з питань скликання позачергових Загальних зборiв Товариства для обрання всього складу Наглядової ради.

Заступник Голови Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Заступника Голови Наглядової ради.

Секретар Наглядової ради обирається з числа членiв Наглядової ради на засiданнi Наглядової ради Товариства простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової Ради, якi беруть участь у засiданнi. Секретар може бути переобраний Наглядовою радою в будь-який час.

Генеральним Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї(Ревiзором) та/або аудиторомТовариства. 

Генеральний Директор обирається Загальними зборами строком на 3 (три) роки. 

Повноваження Генерального Директора дiйснi з моменту його обрання рiшенням Загальних зборiв.

Одна й та сама особа може обиратися Генеральним Директором неодноразово.

З Генеральним директором укладається контракт. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Загальними зборами. 

Повноваження Генерального Директора припиняються пiсля закiнчення строку, на який його було обрано. У разi неприйняття Загальними зборами Товариства рiшення про переобрання Генерального Директора на момент закiнчення строку, на який його  було обрано, повноваження Генерального Директора продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рiшення про призначення або переобрання Генерального директора.

Повноваження Генерального Директора припиняються (в тому числi достроково) за рiшенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. У такому разi повноваження особи, яка тимчасово виконує повноваження Генерального Директора, дiйснi до моменту прийняття Загальними зборами рiшення про обрання або переобрання Генерального Директора.

У разi вiдсторонення вiд здiйснення повноважень Генерального Директора, рiшення, дiї або бездiяльнiсть якого порушують права акцiонерiв чи Товариства, Наглядова рада зобов’язана протягом 10 днiв з дати ухвалення вiдповiдного рiшення оголосити про скликання Загальних зборiв, до порядку денного яких повинно бути включено питання про обрання або переобрання Генерального Директора.

Пiдстави дострокового припинення повноважень Генерального Директора встановлюються законом, Статутом та контрактом, укладеним iз Генеральним Директором.

Рiшення про дострокове припинення повноважень Генерального Директора Товариства може бути прийнято у разi:

1) завдання Генеральним Директором Товариству шкоди;

2) розголошення комерцiйної таємницi та/або конфiденцiйної iнформацiї про дiяльнiсть Товариства;

3) з будь-яких пiдстав за рiшенням Наглядової ради.

Без рiшення Наглядової ради Товариства повноваження Генерального Директора з одночасним припиненням контракту припиняються: 

1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 

2) в разi неможливостi виконання обов’язкiв Генерального Директора за станом здоров’я; 

3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов’язкiв Генерального Директора; 

4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. 

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення приватними акцiонерними товариствами не надається згiдно iз ч.8 ст. 40 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок».

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством контролює та регулює дiяльнiсть Генерального Директора. 

Голова Наглядової ради:

1) органiзує та координує роботу Наглядової ради;

2) скликає засiдання Наглядової ради, визначає мiсце, дату i час проведення засiдань, порядок денний засiдання, головує на засiданнях Наглядової ради;

3) пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради;

4) щорiчно звiтує перед Загальними зборами про проведену Наглядовою радою роботу;

5) дає  необхiднi  доручення  членам  Наглядової  ради  i  працiвникам  Товариства  для попередньої пiдготовки питань, що розглядаються на засiданнях Наглядової ради;

6) залучає експертiв та спецiалiстiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства та Генерального Директора;

7) укладає за рiшенням Загальних зборiв трудовий контракт вiд iменi Товариства з Генеральним Директором.

Заступник Голови Наглядової ради у перiод неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень (вiдпустка, тимчасова непрацездатнiсть, вiдрядження тощо) органiзовує роботу Наглядової ради, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них.

Член Наглядової ради Товариства має право:

1) одержувати у посадових осiб Товариства iнформацiю в будь-якому виглядi, в тому числi iнформацiю, що є комерцiйною таємницею або конфiденцiйною iнформацiєю Товариства;

2) ознайомлюватися з необхiдною документацiєю пiдроздiлiв Товариства з питань, що розглядає Наглядова рада;

3) одержувати юридичну i iншi консультацiї, необхiднi для виконання своїх повноважень;

4) вносити питання на розгляд Наглядової ради в межах наданих повноважень;

5) вчиняти в iнтересах Товариства будь-якi дiї, що не суперечать законам України, Статуту, рiшенням Загальних зборiв та Наглядової ради.

Секретар має право оформляти витяги з протоколiв засiдання Наглядової ради, якi засвiдчуються його пiдписом та печаткою Товариства.

Генеральний директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Повноваження Генерального директора:

1) органiзацiя поточної роботи Товариства;

2) органiзацiя та контроль за виконанням рiшень органiв Товариства;

3) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 

4) розробка та затвердження програм щодо вдосконалення виробничих процесiв, модернiзацiї лiнiй виробництва, поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;

5) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;

6) складання та надання Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв;

7) затвердження штатного розкладу та правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;

8) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;

9) у разi вiдсутностi Наглядової ради Товариства обрання незалежного аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

10) укладення та виконання колективного договору; призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Генерального Директора;

11) винесення рiшень про притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi працiвникiв Товариства та застосування до них заохочень;

12) вирiшення всiх iнших питань, пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. 

Права та обов’язки Генерального Директора визначаються чинним законодавством, Статутом та/або Положенням про Генерального Директора, а також контрактом, що укладається з Генеральним Директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Загальними зборами. 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВІТ

З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ

ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ, НАВЕДЕНОЇ

У ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРГАНЕЦЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»

станом на 31 грудня 2019 року

УПРАВЛІНСЬКОМУ ПЕРСОНАЛУ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«МАРГАНЕЦЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»,

НКЦПФР

ЗВІТ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ

Інформація про предмет завдання  

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРГАНЕЦЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05448389, місцезнаходження: Україна, 53401, Дніпропетровська обл., м. Марганець, вулиця Єдності, будинок 162, далі — Товариство) станом на 31 грудня 2019 року, складеного у відповідності до вимог статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року № 3480-ІV (далі — Закон № 3480-ІV) та внутрішніх документів Товариства, які регулюють систему корпоративного управління, систему внутрішнього контролю та систему управління ризиками.

Крім того, ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту  про корпоративне управління Товариства станом на 31 грудня 2019 року. 

Предметом перевірки щодо надання обґрунтованої впевненості щодо інформації у звіті про корпоративне управління є документи та відомості, що розкривають або підтверджують інформацію:  

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; повноваження посадових осіб емітента. 

Застосовні критерії 

Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року № 3480-ІV

Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року №514-VI.

Властиві обмеження 

Ми звертаємо увагу, що оцінка ефективності внутрішнього контролю не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику, що внутрішній контроль може стати неадекватним через зміни в обставинах або через недотримання або неповне дотримання його політик та процедур.

Конкретна мета

Цей незалежний звіт з надання обґрунтованої впевненості може бути включений до звіту керівництва в складі річної регулярної інформації, що розкривається Товариством на фондовому ринку відповідно до вимог Закону № 3480-ІV, та не може використовуватись для інших цілей.

Відносна відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації у звіті про корпоративне управління станом на 31 грудня 2019 року, складеного відповідно вимог статті 40-1 Закону № 3480-ІV. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для забезпечення розкриття інформації, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

Відносна відповідальність практикуючого фахівця

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо інформації зазначеної у пунктах 5-9 звіту про корпоративне управління Товариства, складеного станом на 31 грудня 2019 року відповідно вимог статті 40-1 Закону № 3480-ІV на основі отриманих нами доказів.

Ми виконали наше завдання з надання впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації». Цей стандарт вимагає від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок, призначений підвищити ступінь довіри користувачів, інших ніж відповідальна сторона, щодо інформації емітента з корпоративного управління за відповідними критеріями.

Ми отримали розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання, в мірі, достатній для можливості ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення інформації з предмета завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у відповідь на оцінені ризики і достатньої впевненості на підтримку свого висновку. 

Отримуючи розуміння предмета завдання та інших обставин завдання ми також отримали розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації з предмета завдання доречного до завдання. Це включає оцінку конструкції тих заходів контролю, що є доречними до завдання та визначення, чи було їх застосовано через виконання відповідних процедур на додаток до запиту персоналу, якій відповідає за інформацію з предмета завдання. 

На основі свого розуміння ми ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення інформації з предмета завдання, розробили й виконали процедури у відповідь на оцінені ризики та отримали достатню впевненість на підтримку свого висновку. Наша оцінка ризиків суттєвого викривлення включає очікування, що заходи контролю працюють ефективно. Крім будь-яких інших процедур щодо інформації з предмета завдання, доречних за обставин завдання, наші процедури включали отримання достатніх та прийнятних доказів стосовно операційної ефективності заходів контролю за інформацією з предмета завдання.

Застосовні вимоги контролю якості

Наша аудиторська фірма ТОВ «ЕМКОН-АУДИТ» дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог чинного законодавства.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об’єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Перегляд виконаної роботи  

Виконана робота включала оцінку прийнятності застосовних критеріїв. 

Перевірка відповідності інформації, наведеної у звіті про корпоративне управління та підтверджувальної інформації, отриманої із документів, наданих Товариством, відповідей керівництва Товариства на запити, даних із відкритих джерел, тощо, проведена шляхом співставлення (порівняння) інформації звіту про корпоративне управління та інформації отриманої аудиторами із різних джерел.

В ході перевірки  були використані дані із наступних джерел:

— внутрішні положення Товариства;

— статут Товариства (затверджений рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 24.09.2017 року, протокол загальних зборів від 24.09.2017 №23 );

— протоколи загальних зборів акціонерів Товариства, проведених у 2019 році;

— протоколи засідань Наглядової ради Товариства, проведених в 2019 році;

— перелік акціонерів Товариства станом на 31.12.2019 року;

— відповіді на запити від практикуючого фахівця;

— письмові запевнення від Товариства;

— загальнодоступна інформаційна база даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів https://smida.gov.ua/db/participant/05448389; єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та формувань https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/;

— інформація про бізнес партнера https://sfs.gov.ua/businesspartner;

          -сторінка ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРГАНЕЦЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» в мережі інтернет   https://mrrz.com.ua/

Завдання передбачало виконання процедур для отримання доказів стосовно інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився датою 31 грудня 2019 року. Вибір процедур залежав від нашого судження, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень інформації внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання звіту про корпоративне управління і документів з метою розробки процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. 

Висновок практикуючого фахівця

На нашу думку інформація з предмету завдання, яка викладена в звіті про корпоративне управління Товариства не містить суттєвих викривлень, підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах на основі критеріїв Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року №3480-ІV, Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року №514-VI.

Пояснювальний параграф

Відповідно вимог ст.40-1 Закону № 3480-ІV, ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління Товариства станом на 31 грудня 2019 року. Ми не висловлюємо нашу думку щодо цієї інформації.

Практикуючий фахівець              _____________________________    Сороколат Н.Г.                                                                                                            

(№ реєстрації у реєстрі аудиторів 100366)

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

Результати виконання завдання з метою надання впевненості щодо корпоративного управління дають можливість сформулювати судження щодо:

» відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року №514-VI, Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року №3480-ІV та вимогам його статуту; 

» відповідності відображення інформації у звіті про корпоративне управління.

Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

Органами управління Товариства є: Загальні збори, Наглядова рада, Генеральний директор. 

Для досягнення мети Товариства його органи здійснюють управління таким чином, щоб забезпечити як розвиток Товариства в цілому, так і реалізацію права кожного акціонера на отримання частини прибутку (дивідендів) Товариства. Поряд з цим, Товариство здійснює свою діяльність відповідно до правил ділової етики та враховує інтереси суспільства в цілому.

Система корпоративного управління в Товаристві забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів, а також рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими він володіє, та інших факторів.

У корпоративній структурі Товариства наявна дієва Наглядова рада, кваліфікований виконавчий орган, раціональний і чіткий розподіл повноважень між ними, а також належна система підзвітності та контролю. Система корпоративного управління створює необхідні умови для своєчасного обміну інформацією та ефективної взаємодії між наглядовою радою та виконавчим органом. Органи Товариства та їх посадові особи діють на основі усієї необхідної інформації, сумлінно, добросовісно та розумно в інтересах Товариства та його акціонерів.

Відповідно до чинної редакції статуту Товариства, Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. 

Відповідно до чинної редакції статуту Товариства, Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства та одноосібно здійснює управління поточною діяльністю Товариства на правах виконавчого органу.

Відповідно до чинної редакції статуту Товариства, контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює Ревізійна комісія та незалежний аудитор (аудиторська фірма).

Діюча у Товаристві система контролю за його фінансово-господарською діяльністю сприяє збереженню та раціональному використанню фінансових і матеріальних ресурсів Товариства, забезпеченню точності та повноти бухгалтерських записів, підтриманню прозорості та достовірності фінансових звітів, запобіганню та викриттю фальсифікацій та помилок, забезпеченню стабільного та ефективного функціонування Товариства.

Власний кодекс корпоративного управління Товариством не приймався.

Товариство не приймало рішення про добровільне застосування кодексів корпоративного управління фондової біржі, будь-яких об’єднань юридичних осіб або будь-яких інших кодексів корпоративного управління. 

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені чинним законодавством України вимоги.

Ми перевірили інформацію, подану в звіті про корпоративне управління щодо застосування кодексу корпоративного управління. Вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року №3480-ІV дотримуються.

Ми перевірили інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на загальних зборах рішень, які відображені у звіті про корпоративне управління. Інформація розкрита повністю з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року №3480-ІV.

Ми перевірили інформацію щодо персонального складу Виконавчого органу Товариства, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Інформація у звіті про корпоративне управління достовірна та відповідає Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року №3480-ІV.

Товариство розкриває інформацію про істотні фактори ризику, які можуть вплинути на фінансовий стан та результати господарської діяльності Товариства в майбутньому і які можна з достатньою мірою впевненості спрогнозувати, про наявну в Товаристві систему управління такими ризиками, а також про основні характеристики системи внутрішнього контролю. Керівництво Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. 

Висновок: 

— інформація, яка відображена у Звіті з корпоративного управління, надає правдиву та неупереджену інформацію щодо основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства.

— перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства, відповідає відомостям, зазначеним в переліку акціонерів, складеного станом на 31.12.2019 року.

— інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах акціонерів Товариства, відповідає відомостям, зазначеним в переліку акціонерів, складеного станом на 31.12.2019 року. 

— порядок призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) посадових осіб емітента, який відображений у звіті про корпоративне управління, визначено статутом Товариства, затвердженим рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 24.09.2017 року (протокол загальних зборів від 24.09.2017 №23). Цей порядок в повній мірі відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI щодо призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) посадових осіб Товариства.

— повноваження посадових осіб, які зазначені у звіті про корпоративне управління, визначені статутом Товариства та в повній мірі відповідають вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI та іншим вимогам чинного законодавства України та забезпечують посадових осіб Товариства необхідними можливостями для здійснення ними своїх функцій.

Основні відомості про практикуючого фахівця (аудиторську фірму)

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Емкон-Аудит»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 37153128

ТОВ «ЕМКОН-АУДИТ» включене до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності у розділ «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності» за № 4374

Місцезнаходження: 03057, м. Київ, вул. Євгенії Мірошниченко, 10-Б 

Фактичне місце розташування: 03057, м. Київ, вул. Євгенії Мірошниченко, 10-Б; тел. (044) 222 69 41.

Директор ТОВ «Емкон-Аудит»   _____________________________    Сороколат Н.Г.                                                                                                             

(Сертифікат аудитора № 006683, № реєстрації у реєстрі аудиторів 100366) 

Дата складання звіту                              «20» березня 2020 року

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особиІдентифікаційний код юридичної особиМісцезнаходженняКількість акцій (шт.)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
Прості іменніПривілейовані іменні
       
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особиКількість акцій (шт.)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
Прості іменніПривілейовані іменні
Бiлоус Геннадiй Борисович2 107 62631,5793212 107 6260
Меєрзон Аркадiй Федорович2 106 38331,5606962 106 3830
Зевiн Ростислав Валерiйович1 055 80015,8194321 055 8000
Карп Свiтлана Миколаївна805 80212,073622805 8020
Усього6 075 61191,0330716 075 6110

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акційКількість акцій (шт.)Номінальна вартість (грн)Права та обов’язкиНаявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акцiї iменнi простi6 674 0701,32Акцiонерами Товариства (надалi — Акцiонери) можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, а також держава в особi органу, уповноваженого управляти державним майном, або територiальна громада в особi органу, уповноваженого управляти комунальним майном, якi є власниками акцiй Товариства.Права акцiонерiв та гарантiї прав акцiонерiв Товариства.Кожна проста акцiя Товариства надає акцiонеру — її власнику однакову сукупнiсть корпоративних та iнших прав, включаючи право на: 1) участь в управлiннi Товариством; 2) отримання дивiдендiв;3) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства;4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства, в обсязi i в порядку, визначених законодавством України i цим Статутом.Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних зборах Товариства, крiм проведення кумулятивного голосування. Акцiонери (акцiонер), якi сукупно є власниками 5 або бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства вiд загальної кiлькостi розмiщених акцiй Товариства на дату внесення пропозицiй, мають право внести пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв в порядку, передбаченому законодавством України, якi пiдлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного. Акцiонери (акцiонер), якi сукупно є власниками 10 або бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства вiд загальної кiлькостi розмiщених акцiй Товариства, мають право:- призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв;- вимагати, а в передбачених законодавством України випадках — скликати позачерговi Збори акцiонерiв Товариства.Акцiонери (акцiонер), якi сукупно є власниками бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства мають право вимагати проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства.При проведеннi Товариством додаткової емiсiї акцiй акцiонер має переважне право придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй.Дане переважне право надається акцiонеру — власнику простих акцiй у процесi приватного розмiщення обов’язково, в порядку, встановленому законодавством. Не пiзнiше нiж за 30 днiв до початку розмiщення акцiй з наданням акцiонерам переважного права Товариство письмово повiдомляє кожного акцiонера, який має таке право, про можливiсть його реалiзацiї та публiкує повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi. Повiдомлення має мiстити данi про загальну кiлькiсть розмiщуваних Товариством акцiй, цiну розмiщення, правила визначення кiлькостi цiнних паперiв, на придбання яких акцiонер має переважне право, строк i порядок реалiзацiї зазначеного права. Посадовi особи органiв Товариства та iншi особи, якi перебувають з Товариством у трудових вiдносинах, не мають права вимагати вiд акцiонера — працiвника Товариства надання вiдомостей про те, як вiн голосував чи як має намiр голосувати на Загальних зборах, або про вiдчуження акцiонером — працiвником Товариства своїх акцiй чи намiр їх вiдчуження, або вимагати передачi довiреностi на участь у Загальних зборах. Обов’язки акцiонерiв.Акцiонери Товариства зобов’язанi:1) дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; 2) виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв Товариства; 3) виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числi пов’язанi з майновою участю; 4) оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом Товариства, проспектом емiсiї акцiй; 5) не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Мiж акцiонерами може бути укладений договiр, за яким на акцiонерiв покладаються додатковi обов’язки, у тому числi обов’язок участi у Загальних зборах, i передбачається вiдповiдальнiсть за його недотримання. Акцiонери можуть також мати iншi обов’язки, встановленi чинним законодавством. Акцiонери не вiдповiдають за зобов’язаннями Товаристваi несуть ризик збиткiв, пов’язаних з дiяльнiстю Товариства, тiльки в межахналежних їм акцiй. До акцiонерiв не можуть застосовуватися будь-якiсанкцiї, щообмежуютьїхправа, у разi вчинення протиправних дiй Товариством або iншими акцiонерами. Вiдсутня

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випускуНомер свідоцтва про реєстрацію випускуНайменування органу, що зареєстрував випускМіжнародний ідентифікаційний номерТип цінного папераФорма існування та форма випускуНомінальна вартість (грн)Кількість акцій (шт.)Загальна номінальна вартість (грн)Частка у статутному капіталі (у відсотках)
12345678910
31.05.201030/04/1/10ДКЦПФРUA4000127930Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні1,326 674 0708 809 772,4100
ОписНа зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не здiйснюється. Фактiв лiстингу/делiстингу не було. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 30/04/1/10 дата реєстрацiї 31.05.2010 р. видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України.

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випускуНомер свідоцтва про реєстрацію випускуМіжнародний ідентифікаційний номерКількість акцій у випуску (шт.)Загальна номінальна вартість (грн)Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) 
12345678
31.05.201030/04/1/10UA40001279306 674 0708 809 772,46 346 79700
Опис:
Голосуючi акцiї, право голосу за якими обмежено, а також голосуючi акцiї, право голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi, в Товариствi вiдсутнi.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобівВласні основні засоби (тис. грн)Орендовані основні засоби (тис. грн)Основні засоби, усього (тис. грн)
на початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періоду
1. Виробничого призначення:103 422121 12100103 422121 121
  будівлі та споруди49 33656 5650049 33656 565
  машини та обладнання52 54162 4470052 54162 447
  транспортні засоби1 4581 791001 4581 791
  земельні ділянки000000
  інші873180087318
2. Невиробничого призначення:000000
  будівлі та споруди000000
  машини та обладнання000000
  транспортні засоби000000
  земельні ділянки000000
  інвестиційна нерухомість000000
  інші000000
Усього103 422121 12100103 422121 121
ОписОсновнi засоби Товариства представленi обладненням цехiв: — ливарне та металорiжуще.Термiни та умови користування основними засобами: будiвлi та споруди —  70 рокiв;машини та обладнання — 45 рокiв,транспортнi засоби — 15 рокiв,iншi основнi засоби — 20 рокiв.Первiсна загальна вартiсть основних засобiв — 181 501 тис. грн.;ступiнь зносу основних засобiв — 33,267 %;ступiнь використання — 80 %;сума нарахованого зносу — 60 380 тис.грн.   Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi проведенням ремонтiв та модернiзацiй.Обмеження на використання майна вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показникаЗа звітний періодЗа попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)13 97112 821
Статутний капітал (тис.грн)8 8108 810
Скоригований статутний капітал (тис.грн)8 8108 810
ОписВикористана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств», затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).
ВисновокВартiсть чистих активiв Товариства бiльша вiд статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України. 

3. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

Види зобов’язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис. грн)Відсоток за користування коштами (відсоток річних)Дата погашення
Кредити банкуX0XX
у тому числі: 
Зобов’язання за цінними паперамиX55 563XX
у тому числі: 
за облігаціями (за кожним власним випуском):X0XX
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):X0XX
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):X0XX
за векселями (всього)X55 563XX
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):X0XX
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):X0XX
Податкові зобов’язанняX1 422XX
Фінансова допомога на зворотній основіX0XX
Інші зобов’язання та забезпеченняX154 206XX
Усього зобов’язань та забезпеченьX211 191XX
ОписСтаном на 31.12.2019 р. Товариство не має довгострокових зобов»язань та забезпечень.Поточнi зобов’язання i забезпечення складають 211 191 тис. грн., у тому числi: — векселi виданi — 55 563 тис.грн.;поточна кредиторська заборгованiсть за:- довгостроковими зобов»язаннями — 10 тис.грн,- товари, роботи, послуги — 22 724 тис. грн., — розрахунками з бюджетом — 1 422 тис. грн.,- у тому числi з податку на прибуток — 68 тис.грн.,- розрахунками зi страхування — 654 тис.грн.,- розрахунками з оплати працi — 2 001 тис. грн.Поточнi забезпечення — 3 006 тис.грн.Iншi поточнi зобов’язання — 125 811тис. грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/пОсновні види продукціїОбсяг виробництваОбсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична одиниця виміру)у грошовій формі (тис.грн)у відсотках до всієї виробленої продукціїу натуральній формі (фізична одиниця виміру)у грошовій формі (тис.грн)у відсотках до всієї реалізованої продукції
12345678
1Виробництво машин i устатковання для добувної промисловостi та будiвництва3467 тис.тн.10524599,73488 тис.тн.18141590
2Постачання iнших готових страв3100,3 4410,2
3Неспецiалiзована оптова торгiвля00389 тис.тн.198599,8

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/пСклад витратВідсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
123
1Матерiальнi витрати60
2Амортизацiя основних засобiв загальновиробничого призначення10
3Витрати на оплату працi12
4Послуги (газ, електроенергiя, вода, iншi:)18

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особиПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ»
Організаційно-правова формаАкціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи30370711
Місцезнаходження04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документНацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа01.10.2013
Міжміський код та телефон(044) 363-04-00
Факс(044) 363-04-01
Вид діяльностіДепозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
ОписДепозитарiй, який надає депозитарнi послуги з обслуговування випуску цiнних паперiв Товариства. Дiє на пiдставi Правил Центрального депозитарiю України, затверджених рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» (протокол вiд 04.09.2013 № 4) та зареєстрованих Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (рiшення вiд 01.10.2013 № 2092).
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особиТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ГУДВIЛ-БРОК»
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи23740981
Місцезнаходження69000, Україна, Запорізька обл., м. Запорiжжя, бульвар Центральний, 21
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіАЕ 286692
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документНацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа24.10.2013
Міжміський код та телефон061-213-79-08
Факс061-213-79-11
Вид діяльностіПосередництво за договорами по цiнних паперах або товарах
ОписТОВ «ГУДВIЛ-БРОК» надає депозитарнi послуги з обслуговування випуску цiнних паперiв Товариства. 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особиТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЕМКОН-АУДИТ»
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи37153128
Місцезнаходження03057, Україна, м. Київ, вул. Євгенiї Мiрошниченко, 10-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності4374
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документАудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа23.09.2010
Міжміський код та телефон(044) 222-69-41
Факс
Вид діяльностіДiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту
ОписВисловлення думки щодо Звiту про корпоративне управлiння за 2018 рiк.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особиДержавна установа «Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України»
Організаційно-правова формаДержавна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи21676262
Місцезнаходження03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича,  51, офiс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіDR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документНацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа18.02.2019
Міжміський код та телефон(044) 287-56-70
Факс(044) 498-38-15
Вид діяльностіРегулювання та сприяння ефективному веденню економiчної дiяльностi; Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов’язана з ними дiяльнiсть
ОписДУ «АРIФРУ» надає послуги з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасника фондового ринку.
КОДИ 
Дата01.01.2020 
ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод»за ЄДРПОУ05448389
ТериторіяДніпропетровська область, м.Марганецьза КОАТУУ1211300000
Організаційно-правова форма господарюванняАкціонерне товариствоза КОПФГ230
Вид економічної діяльностіЛиття сталіза КВЕД24.52

Середня кількість працівників: 267

Адреса, телефон: 53401 м. Марганець, вуд. Єдностi, буд. 162, (05665) 2-25-50

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського облікуv
за міжнародними стандартами фінансової звітності 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2019 p.

Форма №1

Код за ДКУД1801001 
АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
    I. Необоротні активи   
Нематеріальні активи10009646
    первісна вартість1001252252
    накопичена амортизація1002( 156 )( 206 )
Незавершені капітальні інвестиції10051112 710
Основні засоби1010103 422121 121
    первісна вартість1011147 380181 501
    знос1012( 43 958 )( 60 380 )
Інвестиційна нерухомість101500
    первісна вартість101600
    знос1017( 0 )( 0 )
Довгострокові біологічні активи102000
    первісна вартість102100
    накопичена амортизація1022( 0 )( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:   
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств103000
    інші фінансові інвестиції103500
Довгострокова дебіторська заборгованість104000
Відстрочені податкові активи104500
Гудвіл105000
Відстрочені аквізиційні витрати106000
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах106500
Інші необоротні активи109000
Усього за розділом I1095103 629123 877
    II. Оборотні активи   
Запаси110042 55361 309
Виробничі запаси110137 55257 902
Незавершене виробництво11023251 129
Готова продукція11034 6762 278
Товари110400
Поточні біологічні активи111000
Депозити перестрахування111500
Векселі одержані112000
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги112516 29936 559
Дебіторська заборгованість за розрахунками:   
    за виданими авансами113000
    з бюджетом113526
    у тому числі з податку на прибуток113620
    з нарахованих доходів114000
    із внутрішніх розрахунків114500
Інша поточна дебіторська заборгованість11558341 809
Поточні фінансові інвестиції116000
Гроші та їх еквіваленти11652 2631 226
Готівка116610
Рахунки в банках11672 2621 226
Витрати майбутніх періодів1170833
Частка перестраховика у страхових резервах118000
у тому числі в:   
    резервах довгострокових зобов’язань118100
    резервах збитків або резервах належних виплат118200
    резервах незароблених премій118300
    інших страхових резервах118400
Інші оборотні активи11902 824343
Усього за розділом II119564 783101 285
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття120000
Баланс1300168 412225 162
ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
    I. Власний капітал   
Зареєстрований (пайовий) капітал14008 8108 810
Внески до незареєстрованого статутного капіталу140100
Капітал у дооцінках140500
Додатковий капітал141000
Емісійний дохід141100
Накопичені курсові різниці141200
Резервний капітал14151 4401 440
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)14202 5713 721
Неоплачений капітал1425( 0 )( 0 )
Вилучений капітал1430( 0 )( 0 )
Інші резерви143500
Усього за розділом I149512 82113 971
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення   
Відстрочені податкові зобов’язання15002620
Пенсійні зобов’язання150500
Довгострокові кредити банків151000
Інші довгострокові зобов’язання151547 3850
Довгострокові забезпечення152000
Довгострокові забезпечення витрат персоналу152100
Цільове фінансування152500
Благодійна допомога152600
Страхові резерви153000
у тому числі:   
    резерв довгострокових зобов’язань153100
    резерв збитків або резерв належних виплат153200
    резерв незароблених премій153300
    інші страхові резерви153400
Інвестиційні контракти153500
Призовий фонд154000
Резерв на виплату джек-поту154500
Усього за розділом II159547 6470
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення   
Короткострокові кредити банків160000
Векселі видані1605055 563
Поточна кредиторська заборгованість за:   
    довгостроковими зобов’язаннями1610010
    товари, роботи, послуги161516 57422 724
    розрахунками з бюджетом16204011 422
    у тому числі з податку на прибуток1621068
    розрахунками зі страхування1625586654
    розрахунками з оплати праці16301 3122 001
    одержаними авансами163500
    розрахунками з учасниками164000
    із внутрішніх розрахунків164500
    страховою діяльністю165000
Поточні забезпечення16601 6073 006
Доходи майбутніх періодів166500
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків167000
Інші поточні зобов’язання169087 464125 811
Усього за розділом IІІ1695107 944211 191
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття170000
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду180000
Баланс1900168 412225 162

Керівник Корогодський Iгор Петрович

Головний бухгалтер Житня Свiтлана Олександрiвна

КОДИ 
Дата01.01.2020 
ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод»за ЄДРПОУ05448389

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2019 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

Код за ДКУД1801003 
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)2000201 444157 249
Чисті зароблені страхові премії201000
Премії підписані, валова сума201100
Премії, передані у перестрахування2012( 0 )( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума201300
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій201400
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)2050( 196 994 )( 147 133 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами2070( 0 )( 0 )
Валовий:    прибуток20904 45010 116
    збиток2095( 0 )( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань210500
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів211000
Зміна інших страхових резервів, валова сума211100
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах211200
Інші операційні доходи21209 025579
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю212100
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції212200
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування212300
Адміністративні витрати2130( 7 519 )( 4 994 )
Витрати на збут2150( 2 401 )( 3 759 )
Інші операційні витрати2180( 2 422 )( 2 172 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю218100
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції218200
Фінансовий результат від операційної діяльності:    прибуток21901 1330
    збиток2195( 0 )( 230 )
Дохід від участі в капіталі220000
Інші фінансові доходи2220133262
Інші доходи22402 078187
Дохід від благодійної допомоги224100
Фінансові витрати2250( 68 )( 75 )
Втрати від участі в капіталі2255( 0 )( 0 )
Інші витрати2270( 2 115 )( 7 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті227500
Фінансовий результат до оподаткування:    прибуток22901 161137
    збиток2295( 0 )( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток2300-273-2
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування230500
Чистий фінансовий результат:    прибуток2350888135
    збиток2355( 0 )( 0 )

II. Сукупний дохід

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
Дооцінка (уцінка) необоротних активів240000
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів240500
Накопичені курсові різниці241000
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств241500
Інший сукупний дохід244500
Інший сукупний дохід до оподаткування245000
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом2455( 0 )( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування246000
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)2465888135

III. Елементи операційних витрат

Назва статтіКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
Матеріальні затрати2500117 266105 166
Витрати на оплату праці250525 64917 083
Відрахування на соціальні заходи25106 1123 730
Амортизація251520 15512 472
Інші операційні витрати252023 88719 689
Разом2550193 069158 140

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статтіКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
Середньорічна кількість простих акцій26006 674 0706 674 070
Скоригована середньорічна кількість простих акцій26056 674 0706 674 070
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію26100,1330500,020230
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію26150,1330500,020230
Дивіденди на одну просту акцію26500,000,00

Керівник Корогодський Iгор Петрович

Головний бухгалтер Житня Свiтлана Олександрiвна

КОДИ 
Дата01.01.2020 
ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод»за ЄДРПОУ05448389

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 рік

Форма №3

Код за ДКУД1801004 
 СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
I. Рух коштів у результаті операційної діяльностіНадходження від:   
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)3000272 831227 734
Повернення податків і зборів300500
у тому числі податку на додану вартість300600
Цільового фінансування301000
Надходження від отримання субсидій, дотацій301100
Надходження авансів від покупців і замовників301500
Надходження від повернення авансів3020116122
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках302500
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)303500
Надходження від операційної оренди304000
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 30450243
Надходження від страхових премій305000
Надходження фінансових установ від повернення позик305500
Інші надходження3095368380
Витрачання на оплату:    
Товарів (робіт, послуг)3100( 235 948 )( 199 694 )
Праці3105( 19 413 )( 12 579 )
Відрахувань на соціальні заходи3110( 6 902 )( 4 677 )
Зобов’язань з податків і зборів3115( 5 514 )( 4 072 )
Витрачання на оплату зобов’язань  з податку на прибуток3116( 204 )( 126 )
Витрачання на оплату зобов’язань  з податку на додану вартість3117( 150 )( 554 )
Витрачання на оплату зобов’язань  з інших податків і зборів3118( 5 160 )( 3 392 )
Витрачання на оплату авансів3135( 0 )( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів3140( 6 092 )( 23 358 )
Витрачання на оплату цільових внесків3145( 0 )( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами3150( 0 )( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик3155( 0 )( 0 )
Інші витрачання3190( 623 )( 953 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності3195-1 177-16 854
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльностіНадходження від реалізації:   
    фінансових інвестицій320000
    необоротних активів320500
Надходження від отриманих:   
    відсотків3215133262
    дивідендів322000
Надходження від деривативів322500
Надходження від погашення позик323000
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці323500
Інші надходження325000
Витрачання  на придбання:   
    фінансових інвестицій3255( 0 )( 0 )
    необоротних активів3260( 0 )( 0 )
Виплати за деривативами3270( 0 )( 0 )
Витрачання на надання позик3275( 0 )( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3280( 0 )( 0 )
Інші платежі3290( 0 )( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295133262
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльностіНадходження від:   
Власного капіталу330000
Отримання позик330500
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві331000
Інші надходження334000
Витрачання  на:   
Викуп власних акцій3345( 0 )( 0 )
Погашення позик3350( 0 )( 0 )
Сплату дивідендів3355( 0 )( 0 )
Витрачання на сплату відсотків3360( 10 )( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди3365( 0 )( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві3370( 0 )( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах3375( 0 )( 0 )
Інші платежі3390( 0 )( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3395-100
Чистий рух коштів за звітний період3400-1 054-16 592
Залишок коштів на початок року34052 26318 841
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів34101714
Залишок коштів на кінець року34151 2262 263

Керівник Корогодський Iгор Петрович

Головний бухгалтер Житня Свiтлана Олександрiвна

КОДИ 
Дата01.01.2020 
ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод»за ЄДРПОУ05448389

Звіт про власний капітал

За 2019 рік

Форма №4

Код за ДКУД1801005 
СтаттяКод рядкаЗареєстрований капіталКапітал у дооцінкахДодатковий капіталРезервний капіталНерозподілений прибуток (непокритий збиток)Неоплачений капіталВилучений капіталВсього
12345678910
Залишок на початок року40008 810001 4402 5710012 821
Коригування:Зміна облікової політики400500000000
Виправлення помилок 401000000000
Інші зміни 4090000026200262
Скоригований залишок на початок року 40958 810001 4402 8330013 083
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100000088800888
Інший сукупний дохід за звітний період 411000000000
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 411100000000
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 411200000000
Накопичені курсові різниці 411300000000
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 411400000000
Інший сукупний дохід 411600000000
Розподіл прибутку: Виплати власникам 420000000000
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  420500000000
Відрахування до резервного капіталу 421000000000
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 421500000000
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 422000000000
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 422500000000
Внески учасників: Внески до капіталу 424000000000
Погашення заборгованості з капіталу 424500000000
Вилучення капіталу: Викуп акцій  426000000000
Перепродаж викуплених акцій 426500000000
Анулювання викуплених акцій 427000000000
Вилучення частки в капіталі 427500000000
Зменшення номінальної вартості акцій 428000000000
Інші зміни в капіталі 429000000000
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 429100000000
Разом змін у капіталі  4295000088800888
Залишок на кінець року 43008 810001 4403 7210013 971

Керівник Корогодський Iгор Петрович

Головний бухгалтер Житня Свiтлана Олександрiвна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, така, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», мiстить достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, звiт керiвництва включає достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарськiй дiяльностi.