Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Марганецький рудоремонтний завод»

20
Ноя

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Марганецький рудоремонтний завод»

 

ДОДАТОК № 1

до рішення Наглядової ради

(протокол № 9 від 05.11.2018р.)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Наглядової ради

(протокол № 9 від 05.11.2018р.)

 

 

 

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 

Приватного акціонерного товариства «Марганецький рудоремонтний завод»

Приватне акціонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод» (ідентифікаційний код 05448389, місцезнаходження: Україна, 53401, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Єдності, 162 (попередня назва – вул. Радянська, 162), надалі – Товариство, повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться «22» грудня 2018 року о 12.00 год. за адресою: 53401, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Єдності, 89 (попередня назва – вул. Радянська, 89), 2 поверх, клас технічного навчання.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) проводитиметься з 11:00 год. до 12:00 год. у день та за місцем проведення Загальних зборів.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, є «18» грудня 2018 року (станом на 24 годину).

Проект порядку денного Загальних зборів:

  1. 1. Обрання лічильної комісії.
  2. 2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
  3. 3. Затвердження регламенту Загальних зборів.
  4. 4. Розгляд Звіту Генерального директора «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік» та прийняття рішення за наслідками розгляду цього Звіту.
  5. 5. Розгляд Звіту Наглядової ради «Про результати роботи у 2017 році» та прийняття рішення за наслідками розгляду цього Звіту.
  6. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 
  7. 7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.
  8. 8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
  9. 9. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
  10. 10. Обрання членів Наглядової ради. 
  11. 11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
  12. 12. Схвалення значних правочинів.
  13. 13. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
  14. 14. Схвалення правочинів із заінтересованістю. 

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

Питання 1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати на строк до завершення Загальних зборів лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб: 

Голова лічильної комісії — Скоробагатько Зоя Володимирівна;

Член лічильної комісії — Степчина Тетяна Анатоліївна;

Член лічильної комісії — Косторних Лілія Валентинівна.

Питання 2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів Корогодського Ігоря Петровича, а Секретарем Загальних зборів — Білоус Олену Семенівну.

Питання 3. Затвердження регламенту Загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити регламент Загальних зборів:

Порядок розгляду питань порядку денного:

— тривалість виступів доповідачів з питань порядку денного — до 10 хвилин;

— тривалість виступів при обговоренні питань порядку денного — до 3 хвилин;

— тривалість відповідей на питання — до 3 хвилин;

— запитання щодо питань порядку денного подаються акціонерами (представниками акціонерів) Голові Загальних зборів у письмовому вигляді.

Питання 4. Розгляд Звіту Генерального директора «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік» та прийняття рішення за наслідками розгляду цього Звіту.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Генерального директора «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік». Роботу Генерального директора у 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його Статуту.

Питання 5. Розгляд Звіту Наглядової ради «Про результати роботи у 2017 році» та прийняття рішення за наслідками розгляду цього Звіту.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради «Про результати роботи у 2017 році». Роботу Наглядової ради у 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його Статуту.

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства, в тому числі, річну фінансову звітність Товариства, за 2017 рік.

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2017 році у розмірі 321 тис. грн. (триста двадцять одна тисяча гривень) залишити нерозподіленим.

Питання 8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік:

  1. 1. Збільшення обсягів виробництва продукції на 15 % щодо обсягів виробництва за 2017 рік.
  2. 2. Здійснення заходів із модернізації та поліпшення основних засобів виробничого призначення.

Питання 9. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі:

Голова Наглядової ради — Зевiн Ростислав Валерiйович.

Заступник Голови Наглядової ради — Бiлоус Геннадiй Борисович.

Член Наглядової ради — Любченко Ірина Григорівна. 

Питання 10. Обрання членів Наглядової ради.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Питання 11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

1) Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, в тому числі щодо розміру їх винагороди.

2) Надати Голові Загальних зборів повноваження на підписання договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради.

Питання 12. Схвалення значних правочинів.

Проект рішення:

Схвалити значні правочини, вчинені Товариством у 2017-2018 рр., а саме:

2017 рік

   1. 1. Договір поставки №2015/п/ОО/1505 від 05.11.2015р. та Специфікації до нього та Договір поставки №2017/п/ОО/1499 та Специфікації до нього, що укладені з Публічним акціонерним товариством «Південний Гірничо-Збагачувальний комбінат», код ЄДРПОУ 00191000, 50026,  Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг;  предмет правочину – литво та запчастини; ринкова вартість предмету правочину 36 027,00 тис. гривень; (42,14 % активів);
   2. 2. Договір поставки № 1429-09-01 від 01.12.2016р. та Специфікації до нього, що укладені з Приватним акціонерним товариством «Центральний Гірничо-Збагачувальний комбінат», код ЄДРПОУ 00190977, 50066, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг; предмет правочину – литво та запчастини; ринкова вартість предмету правочину 50 165,00 тис. гривень (58,68 % активів);

2018 рік

   1. 3. Договір комісії № 0103 від 01.03.2017р. та специфікації до нього, укладені з  Товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Роллекс ЛТД», код ЄДРПОУ 13444905, 53401, Дніпропетровська обл., м.Марганець, вул. Радянська, буд. 162;  предмет правочину – литво та запчастини; ринкова вартість предмету правочину 43 465,00 тис. гривень; (31,65% активів);

4. Договір поставки №2017/п/ОО/1499 та Специфікації до нього, що укладені з Публічним акціонерним товариством «Південний Гірничо-Збагачувальний комбінат», код ЄДРПОУ 00191000, 50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг;  предмет правочину – литво та запчастини; ринкова вартість предмету правочину 120 450,00 тис. гривень, (87,70 % активів).

Питання 13. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів щодо поставки готової продукції Товариства, граничною сукупною вартістю, яка не перевищує 500000 тис. гривень, протягом 1 (одного) року з дня прийняття цього рішення, виключно за попереднім погодженням Наглядової ради Товариства.

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів щодо придбання та комісії продукції, подовження строків або термінів дії, перегляду істотних умов, внесення змін та розірвання таких правочинів, граничною сукупною вартістю, яка не перевищує 500000 тис. гривень, протягом 1 (одного) року з дня прийняття цього рішення, виключно за попереднім погодженням Наглядової ради Товариства.

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів щодо отримання позики або кредиту, в тому числі на умовах овердрафту, продовження строків або термінів дії, перегляду істотних умов, внесення змін та розірвання таких правочинів, граничною сукупною вартістю, яка не перевищує 500000 тис. гривень, протягом 1 (одного) року з дня прийняття цього рішення, виключно за попереднім погодженням Наглядової ради Товариства.

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів щодо надання майнової чи фінансової поруки, передання майна у заставу (іпотеку), продовження строків або термінів дії, перегляду істотних умов, внесення змін та розірвання таких правочинів, граничною сукупною вартістю, яка не перевищує 500000 тис. гривень, протягом 1 (одного) року з дня прийняття цього рішення, виключно за попереднім погодженням Наглядової ради Товариства.

Надати повноваження Генеральному директору Товариства здійснювати усi дiї, необхiднi для підписання та виконання вiд iменi Товариства значних правочинів, вказаних вище, виключно за попереднім погодженням Наглядової ради Товариства.

Питання 14. Схвалення правочинів із заінтересованістю

Проект рішення:

Схвалити правочини із заінтересованістю, вчинені Товариством у 2015-2018 рр., а саме:

1) Договір комісії № 0401 вiд 04.01.2011р., додаткові угоди (додатки) та Специфікації до нього, що укладені з Товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Роллекс ЛТД», код ЄДРПОУ 13444905, 53401, Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Радянська, буд.162;  предмет правочину — литво та запчастини; ринкова вартість предмету правочину 40 629,00 тис. гривень;

2) Договір комісії № 0103 від 01.03.2017р. та специфікації до нього, укладені з Товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Роллекс ЛТД», код ЄДРПОУ 13444905, 53401, Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Радянська, буд. 162;  предмет правочину — литво та запчастини; ринкова вартість предмету правочину 76 099,00 тис. гривень.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

— керівник акціонера-юридичної особи –  витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи — нерезидента, копія установчого документу юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

— представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Дирекцію Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, акціонери можуть звертатися у робочі дні (крім суботи та неділі) з 08:00 год. до 16:00 год. за місцезнаходженням Товариства: 53401, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Єдності, 162 (попередня назва – вул. Радянська, 162), каб. «Приймальня», а в день проведення загальних  зборів — за місцем проведення загальних зборів. Відповідальною посадовою особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є Корогодський Ігор Петрович, Генеральний директор Товариства. Телефон для довідок: + 38 (050) 635 80 62.

Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидата до складу органу Товариства, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. 

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 08.11.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 6674070 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 6346797 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: https://mrrz.com.ua

Наглядова рада

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показникаПеріод
2017 р. 2016 р.
Усього активів13735185486   
Основні засоби (за залишковою вартістю)4037838195   
Запаси4879436441   
Сумарна дебіторська заборгованість2768413   
Гроші та їх еквіваленти1884185   
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)30072722
Власний капітал1325712936
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал88108810
Довгострокові зобов’язання і забезпечення3284741162   
Поточні зобов’язання і забезпечення9124731388
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)321(1060)
Середньорічна кількість акцій (шт.)66740706674070
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)00