Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

30
Сен

Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).
Генеральний директор   Корогодський I. П.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

            Приватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод»

2. Організаційно-правова форма:

            Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

            53401, Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Єдності, буд. 162

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            05448389

5. Міжміський код та телефон, факс:

            (05665) 2-25-50, (05665) 2-25-50

6. Адреса електронної пошти:

            info@mrrz.dp.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку  
(URL-адреса веб-сайту)(дата)

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/пДата отримання інформації від  Центрального депозитарію цінних паперів або акціонераПрізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акційІдентифікаційний код юридичної особи юридичної особи — резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи — нерезидентаРозмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
123456
129.09.2021Карп Світлана Миколаївна 12,0736220
Зміст інформації:
Дата отримання інформації — 29.09.2021 р. Інформація отримана від Центрального депозитарію цінних паперів. Прізвище, ім’я, по-батькові фізичної особи — власника акцій, якому належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, — Карп Світлана Миколаївна.Дія (набуття або відчуження) — відчуження, яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась — прямо.Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 12,696%.Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 0%.Розмір частки власника акцій в загальній кількості акцій до відчуження права власності на такий пакет акцій: 12,073 622 %.Розмір частки власника акцій в загальній кількості акцій після відчуження права власності на такий пакет акцій: 0%.Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями — таких осіб немає.Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності) — відсутня.
229.09.2021Зевіна Олена Євгенівна  012,073622
Зміст інформації:
Дата отримання інформації — 29.09.2021 р. Інформація отримана від Центрального депозитарію цінних паперів. Прізвище, ім’я, по-батькові фізичної особи — власника акцій, якому належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, — Зевіна Олена Євгенівна.Дія (набуття або відчуження) — набуття, яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась — прямо.Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 0%.Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 12,696%.Розмір частки власника акцій в загальній кількості акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 0%.Розмір частки власника акцій в загальній кількості акцій після набуття права власності на такий пакет акцій: 12,073 622%.Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями — таких осіб немає.Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності) — відсутня.