Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Марганецький рудоремонтний завод»

7
Сен

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Марганецький рудоремонтний завод»

ДОДАТОК № 1
до рішення Наглядової ради
(протокол № 6 від 07.09.2017р.)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Наглядової ради
(протокол № 6 від 07.09.2017р.)

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Марганецький рудоремонтний завод»

Публічне акціонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 05448389, місцезнаходження: Україна, 53401, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Радянська 162 (теперішня назва — вулиця Єдності 162), далі – Товариство, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), які відбудуться «24» вересня 2017 року о 9:00 год. за київським часом за адресою: 53401, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Єдності 89 (колишня назва — вулиця Радянська 89), 2 поверх, каб. клас технічного навчання.
Реєстрація учасників Загальних зборів проводитиметься з 8:00 год. до 9.00 год. у день та за місцем проведення Загальних зборів.
Для реєстрації акціонерам (представникам акціонерів) потрібно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представник акціонера додатково повинен пред’явити довіреність або інші документи, які надають право на участь та голосування на Загальних зборах, оформлені згідно з чинним законодавством.
Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, є «19» вересня 2017 року (станом на 24 годину).

Порядок денний Загальних зборів:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
3. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах.
4. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про продовження повноважень Голови Правління Товариства.
5. Затвердження регламенту Загальних зборів.
6. Розгляд Звіту Правління «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік» та прийняття рішення за наслідками розгляду цього Звіту.
7. Розгляд Звіту Наглядової ради «Про результати роботи у 2015 році» та прийняття рішення за наслідками розгляду цього Звіту.
8. Розгляд Звіту Ревізійної комісії «Про результати роботи у 2015 році» та прийняття рішення за наслідками розгляду цього Звіту. Затвердження Висновку Ревізійної комісії «Про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.».
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
10. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік.
11. Розгляд Звіту Правління «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік» та прийняття рішення за наслідками розгляду цього Звіту.
12. Розгляд Звіту Наглядової ради «Про результати роботи у 2016 році» та прийняття рішення за наслідками розгляду цього Звіту.
13. Розгляд Звіту Ревізійної комісії «Про результати роботи у 2016 році» та прийняття рішення за наслідками розгляду цього Звіту. Затвердження Висновку Ревізійної комісії «Про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.».
14. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
15. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік.
16. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
17. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
18. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.
19. Припинення повноважень виконавчого органу Товариства — Правління.
20. Зміна типу Товариства.
21. Зміна найменування Товариства.
22. Зміна місцезнаходження Товариства (у зв’язку із зміною назви вулиці).
23. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції, надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції.
24. Створення одноосібного виконавчого органу — Генеральний директор.
25. Призначення Генерального директора.
26. Обрання членів Наглядової ради.
27. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
28. Затвердження Положення «Про Наглядову раду».
29. Затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів».
30. Про схвалення значних правочинів.
31. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів:

Питання 1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення:
Обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб:
Голова лічильної комісії — Моторна Тетяна Володимирівна;
Член лічильної комісії – Ханчич Ірина Миколаївна;
Член лічильної комісії — Косторних Лілія Валентинівна.

Питання 2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
Проект рішення:
Обрати Головою Загальних зборів Корогодського Ігоря Петровича, а Секретарем Загальних зборів Любченко Ірину Григорівну.

Питання 3. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах.
Проект рішення:
Схвалити рішення Наглядової ради Товариства (Протокол №5 від 24.07.2017р.) про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах.

Питання 4. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про продовження повноважень Голови Правління Товариства.
Проект рішення:
Схвалити рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № 9 від 05.12.2016р.) про продовження повноважень Голови Правління Товариства .

Питання 5. Затвердження регламенту Загальних зборів.
Проект рішення:
Затвердити регламент Загальних зборів.
Порядок розгляду питань порядку денного:
— тривалість виступів доповідачів з питань порядку денного — до 10 хвилин;
— тривалість виступів при обговоренні питань порядку денного — до 3 хвилин;
— тривалість відповідей на питання — до 3 хвилин;
— запитання щодо питань порядку денного подаються акціонерами (представниками акціонерів) Голові Загальних зборів у письмовому вигляді.

Питання 6. Розгляд Звіту Правління «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік» та прийняття рішення за наслідками розгляду цього Звіту.
Проект рішення:
Затвердити Звіт Правління «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік». Роботу Правління у 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його Статуту.

Питання 7. Розгляд Звіту Наглядової ради «Про результати роботи у 2015 році» та прийняття рішення за наслідками розгляду цього Звіту.
Проект рішення:
Затвердити Звіт Наглядової ради «Про результати роботи у 2015 році». Роботу Наглядової ради у 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його Статуту.

Питання 8. Розгляд Звіту Ревізійної комісії «Про результати роботи у 2015 році» та прийняття рішення за наслідками розгляду цього Звіту. Затвердження Висновку Ревізійної комісії «Про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.».
Проект рішення:
1) Затвердити Звіт Ревізійної комісії «Про результати роботи у 2015 році». Роботу Ревізійної комісії у 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його Статуту.
2) Затвердити Висновок Ревізійної комісії «Про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.».

Питання 9. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.
Сума балансу становить 70 647 тис.грн.

Питання 10. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік.
Проект рішення:
Затвердити порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2015 році, у розмірі 143 тис.грн. (Сто сорок три тисячі гривень), наступним чином: 36 тис.грн. прибутку віднести до резервного фонду, решту 107 тис.грн. прибутку залишити нерозподіленим.

Питання 11. Розгляд Звіту Правління «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік» та прийняття рішення за наслідками розгляду цього Звіту.
Проект рішення:
Затвердити Звіт Правління «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік». Роботу Правління у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його Статуту.

Питання 12. Розгляд Звіту Наглядової ради «Про результати роботи у 2016 році» та прийняття рішення за наслідками розгляду цього Звіту.
Проект рішення:
Затвердити Звіт Наглядової ради «Про результати роботи у 2016 році». Роботу Наглядової ради у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його Статуту.

Питання 13. Розгляд Звіту Ревізійної комісії «Про результати роботи у 2016 році» та прийняття рішення за наслідками розгляду цього Звіту. Затвердження Висновку Ревізійної комісії «Про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.».
Проект рішення:
1) Затвердити Звіт Ревізійної комісії «Про результати роботи у 2016 році». Роботу Ревізійної комісії у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його Статуту.
2) Затвердити Висновок Ревізійної комісії «Про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік».

Питання 14. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.
Сума балансу становить 85 486 тис.грн.

Питання 15. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік.
Збиток, отриманий Товариством у 2016 році, у розмірі 1 060 тис.грн. (один мільйон шістдесят тисяч гривень) покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Питання 16. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік:
1. Збільшення обсягів виробництва продукції на 10 % від обсягів 2016р.
2. Проведення маркетингової кампанії по залученню нових покупців — підприємств гірничо-збагачувального комплексу (ГЗКи).
3. Здійснення заходів по модернізації та поліпшенню основних засобів виробничого призначення.

Питання 17. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
Проект рішення:
Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі:
Голова Наглядової ради — Зевiн Ростислав Валерiйович.
Заступник Голови Наглядової ради — Бiлоус Геннадiй Борисович.
Секретар Голови Наглядової ради — Ковнат Вадим Мойсеєвич.

Питання 18. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.
Проект рішення:
Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії у повному складі:
Голова Ревізійної комісії — Поляков Віктор Васильович.
Член Ревізійної комісії — Білоус Олена Семенівна.
Член Ревізійної комісії — Тимошенко Валерій Якович.

Питання 19. Припинення повноважень виконавчого органу Товариства – Правління.
Проект рішення:
Припинити повноваження голови та членів Правління у повному складі:
Голова Правління — Корогодський Ігор Петрович;
Член Правління — Компанєйщиков Ігор Васильович.
Член Правління — Макаров Владислав Леонідович.
Член Правління — Зєвін Валерій Матвійович.
Член Правління — Скоробагатько Зоя Володимирівна.

Питання 20. Зміна типу Товариства.
Проект рішення:
Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства (ПАТ) на приватне акціонерне товариство (ПрАТ).

Питання 21. Зміну найменування Товариства.
Проект рішення:
У зв’язку зі зміною типу Товариства змінити повне найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод» на Приватне акціонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод», скорочене найменування — з ПАТ «Марганецький рудоремонтний завод» на ПрАТ «МРРЗ».

Питання 22. Зміна місцезнаходження Товариства (у зв’язку зі зміною назви вулиці).
Проект рішення:
У зв’язку зі зміною назви вулиці “Радянська” на “Єдності”, змінити місцезнаходження Товариства на 53401, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Єдності 162.

Питання 23. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції.
Проект рішення:
1) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
2) Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові та Секретарю Загальних зборів Товариства.
3) Здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання 24. Створення одноосібного виконавчого органу – Генеральний директор.
Проект рішення:
Створити одноосібний виконавчий орган в Товаристві – Генеральний директор.

Питання 25. Призначення Генерального директора Товариства.
Проект рішення:
Призначити Генеральним директором Товариства Корогодського Ігоря Петровича строком на 3 (три) роки. Укласти з Генеральним директором Товариства Корогодським Ігорем Петровичем трудовий контракт строком на 3 (три) роки.

Питання 26. Обрання членів Наглядової ради.
Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Питання 27. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
Проект рішення:
1) Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.
2) Надати Голові Загальних зборів повноваження на підписання договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради.

Питання 28. Затвердження Положення «Про Наглядову раду».
Проект рішення:
1) Затвердити Положення «Про Наглядову раду».
2) Надати повноваження на підписання Положення «Про Наглядову раду» Голові та Секретарю Загальних зборів Товариства.

Питання 29. Затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів».
Проект рішення:
1) Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів».
2) Надати повноваження на підписання Положення «Про Загальні збори акціонерів» Голові та Секретарю Загальних зборів Товариства.

Питання 30. Про схвалення значних правочинів
Проект рішення:
Схвалити значні правочини, вчинені Товариством протягом 2015-2017 рр., а саме:
2015 рік
1) договір комісії, укладений із Товариством з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційна фірма «РОЛЛЕКС ЛТД», код ЄДРПОУ 13444905, 53401, вул. Радянська, буд. 162, м.Марганець, Дніпропетровська область; предмет правочину – готова продукція; ринкова вартість предмету правочину – 14 681,6 тис. гривень;
2) договір комісії, укладений із Товариством з обмеженою відповідальністю «ВМК ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 36014992, 69041, вул. Академіка Весніна, буд. 17-А, кімната 4, м. Запоріжжя, Запорізька область; предмет правочину – готова продукція; ринкова вартість предмету правочину – 29 014,5 тис. гривень;
2016 рік
1) договір купівлі-продажу, укладений із Публічним акцiонерним товариством «Південний Гірничо-Збагачувальний комбінат», код ЄДРПОУ 00191000, 50026, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область; предмет правочину – готова продукція; ринкова вартість предмету правочину – 42 909,7 тис. гривень;
2) договір комісії, укладений із Товариством з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційна фірма «РОЛЛЕКС ЛТД», код ЄДРПОУ 13444905, 53401, вул. Радянська, буд. 162, м. Марганець, Дніпропетровська область; предмет правочину – готова продукція; ринкова вартість предмету правочину – 22 208,8 тис. гривень;
2017 рік
1) договір купівлі-продажу, укладений із Публічним акцiонерним товариством «Південний Гірничо-Збагачувальний комбінат», код ЄДРПОУ 00191000, 50026, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область; предмет правочину – готова продукція; ринкова вартість предмету правочину – 87 707,0тис. гривень;
2) договір купівлі-продажу, укладений із Публічним акцiонерним товариством «Південний Гірничо-Збагачувальний комбінат», код ЄДРПОУ 00191000, 50026, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область; предмет правочину – готова продукція; ринкова вартість предмету правочину – 27 153,3 тис. гривень.

Питання 31. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення:
1) Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів щодо поставки готової продукції Товариства, граничною сукупною вартістю 500 000 тис. гривень, протягом 1 (одного) року з дня прийняття цього рішення.
2) Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів щодо придбання, вiдчуження, оренди, лiзингу майна, на вчинення договорів комісії, продовження строкiв або термiнiв дiї, перегляду iстотних умов, внесення змiн та розiрвання таких правочинiв, граничною сукупною вартістю 500 000 тис. гривень, протягом 1 (одного) року з дня прийняття цього рішення.
3) Надати повноваження Генеральному директору Товариства протягом 1 (одного) року з дня прийняття цього рішення здiйснювати усi дiї, необхiднi для підписання та виконання вiд iменi Товариства значних правочинiв, вказаних вище.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, розміщена на веб-сайті Товариства за адресою https://mrrz.com.ua З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їхні уповноважені представники можуть ознайомитися з дати оприлюднення повідомлення до дати проведення Загальних зборів у робочі дні щоденно (крім суботи та неділі) з 08:00 год. до 16:00 год. за місцезнаходженням Товариства: 53401, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Радянська 162 (теперішня назва вул. Єдності 162), каб. “Приймальня”, а в день проведення Загальних зборів також в місці їх проведення.
Відповідальною посадовою особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Корогодський Ігор Петрович, Голова Правління. Телефон для довідок: 095-327-68-71.

Наглядова рада Товариства

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Найменування показника
Період

2016р.
2015р.
2014р.
Усього активів
85486
70647
55165
Основні засоби
38195
13690
14263
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0

Запаси
36441
45132
34543
Сумарна дебіторська заборгованість
13
945
300
Грошові кошти та їх еквіваленти
85
1605
383
Нерозподілений прибуток
2722
3977
3927
Власний капітал
12936
14191
14048
Статутний капітал
8810
8810
8810
Довгострокові зобов’язання
41162
15255
15247
Поточні зобов’язання
31388
41201
25870
Чистий прибуток (збиток)
(1060)
143
372
Середньорічна кількість акцій (шт.)
6674070
6674070
6674070
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
0
0
0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
0
0
0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
156
140
159

5