Повідомлення про виникнення особливої інформації

26
Сен

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод»
2. Код за ЄДРПОУ: 05448389
3. Місцезнаходження: 53401 Дніпропетровська обл., м. Марганець , вул. Єдності, буд. 162
4. Міжміський код, телефон та факс: (05665) 2-25-50, (05665) 2-25-50
5. Електронна поштова адреса: info@mrrz.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://mrrz.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення
24.09.2017 року Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол №23 від 24.09.2017 р.) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо поставки готової продукції, які можуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з дня прийняття цього рішення, за наступними характеристиками:
правочинів, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) гривень, виключно за попередньою згодою з Наглядовою радою Товариства.
Гранична сукупна вартість правочинів — 500 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності — 85 486 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності — 584,89%.
Загальна кількість голосуючих акцій — 6 331 047 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах — 6 118 357 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення — 6 118 357 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення — 0 штук.
24.09.2017 року Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол №23 від 24.09.2017 р.) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо придбання, комісії продукції, подовження строків або термінів дії, перегляду істотних умов, внесення змін та розірвання таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з дня прийняття цього рішення, за наступними характеристиками:
правочинів, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) гривень, виключно за попередньою згодою з Наглядовою радою Товариства.
Гранична сукупна вартість правочинів — 500 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності — 85 486 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності — 584,89%.
Загальна кількість голосуючих акцій — 6 331 047 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах — 6 118 357 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення — 6 118 357 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення — 0 штук.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Генеральний директор ​Корогодський I. П.​26.09.2017