Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

26
Апр

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

Титульний аркуш

24.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 1/536
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

                  Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі — Положення).

Генеральний директор   Корогодський I. П.
(посада)(підпис)(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод»

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05448389

4. Місцезнаходження: 53401, Україна, Дніпропетровська обл., м. Марганець, Єдностi, буд. 162

5. Міжміський код, телефон та факс: (05665) 2-25-50, (05665) 2-25-50

6. Адреса електронної пошти: info@mrrz.dp.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): , 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринкуmrrz.com.ua 
 (адреса сторінки)(дата)

Зміст

            Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітентаX
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 
5. Інформація про рейтингове агентство 
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента 
7. Судові справи емітентаX
8. Штрафні санкції емітентаX
9. Опис бізнесуX
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)X
1) інформація про органи управлінняX
2) інформація про посадових осіб емітентаX
— інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітентаX
— інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітентаX
— інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення 
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) 
11. Звіт керівництва (звіт про управління)X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітентаX
2) інформація про розвиток емітентаX
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітентаX
— завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджуванняX
— інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоківX
4) звіт про корпоративне управлінняX
— власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітентX
— кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовуватиX
— інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимогиX
— інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)X
— інформація про наглядову радуX
— інформація про виконавчий органX
— опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітентX
— перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітентаX
— інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітентаX
— порядок призначення та звільнення посадових осіб емітентаX
— повноваження посадових осіб емітентаX
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акційX
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акційX
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій 
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій 
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов’язків акціонерів (учасників)X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєструX
1) інформація про випуски акцій емітентаX
2) інформація про облігації емітента 
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
4) інформація про похідні цінні папери емітента 
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду 
18. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва) 
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента 
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу 
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів 
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особіX
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами 
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітентаX
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітентаX
3) інформація про зобов’язання емітентаX
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
5) інформація про собівартість реалізованої продукції 
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітентX
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 
26. Інформація вчинення значних правочинів 
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість 
29. Річна фінансова звітністьX
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) 
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) 
32. Твердження щодо річної інформаціїX
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента 
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом 
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періодуX
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття 
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року 
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
41. Основні відомості про ФОН 
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
45. Правила ФОН 
46. Примітки:Через незалежнi вiд Товариства технiчнi причини у стислi строки неможливо було пiдготувати рiчну iнформацiю для подання на затвердження Наглядовiй радi, а також, враховуючи неможливiсть через органiзацiйнi причини термiново скликати засiдання Наглядової ради, рiчну iнформацiю не було затверджено перед розмiщенням, а буде затверджено на найближчому засiданнi Наглядової ради.Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не розкривають iнформацiю про лiцензiї (дозволи).Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах не надається, тому що Товариство не є учасником в iнших юридичних особах.Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не розкривають iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря.Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не проводить рейтингової оцiнки.Iнформацiя про нявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента не надається, тому що Товариство не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що таких виплат у звiтному перiодi не було.Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв) не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду засновник не є акцiонером Товариства.Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй та Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов’язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не випускало iншi цiннi папери.Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало похiднi цiннi папери.Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що Товариство не випускало боргових цiнних паперiв та приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.Звiт про стан об’єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльових облiгацiй та приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв крiм акцiй.Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв.Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не надається, тому що в Товариствi дивiденти та iншi доходи в звiтному перiодi не виплачувались.Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть, не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не розкривають зазначену iнформацiю.Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою) не надається, тому що Товариство не проводило аудит фiнансової звiтностi.Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо), не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв та приватне акцiонерне товариство не розкриває дану iнформацiю.Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, не надається, тому що така iнформацiя не є наявна в Товариствi.Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.Iнформацiя, зазначена в пунктах 36-45, не надається, тому що Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.   

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            Приватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод»

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

            1228120000000018

3. Дата проведення державної реєстрації

            11.11.1994

4. Територія (область)

            Дніпропетровська обл.

5. Статутний капітал (грн) 

            8809772,4

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

8. Середня кількість працівників (осіб)

            237

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            24.52 — Лиття сталi

            25.62 — Механiчне оброблення металевих виробiв

            28.92 — Виробництво машин i устаткування для добувної промисловостi

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            ПАТ КБ «Приватбанк» ДГРУ Марганецьке вiддiлення

2) МФО банку

            305299

3) Поточний рахунок

            26001050216396

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

            ПАТ КБ «Приватбанк» ДГРУ Марганецьке вiддiлення

5) МФО банку

            305299

6) Поточний рахунок

            26009050220566

16. Судові справи емітента

№ з/пНомер справиНайменування судуПозивачВідповідачТретя особаПозовні вимогиСтан розгляду справи
1804/2142/18Днiпропетровський окружнийадмiнiстративний судПрАТ «МРРЗ»ГУДФС Стягнення за порушення податкового законавства  в розмiрi 3 887 230,50 грн.апеляцiяна користь ПрАТ «МРРЗ»
Примітки:
 

17. Штрафні санкції емітента

№ з/пНомер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію Орган, який наклав штрафну санкціюВид стягненняІнформація про виконання
10086821306, 01.03.2018ГУДФС у Днiпропетровськiй областi582,75 грн. ПДФОВиконано
Примітки:
 
20086841306, 01.03.2018ГУДФС у Днiпропетровськiй областi48,57 грн. вiйськовий збiрВиконано
Примітки:
 
30005051422, 01.03.2018ГУДФС у Днiпропетровськiй областi287028,00 грн. (ПДВ)оскарження
Примітки:
 
40005061422, 01.03.2018ГУДФС у Днiпропетровськiй областi394943,50 грн. (прибуток)оскарження
Примітки:
 

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

За станом на 31.12.2018 р. змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх перiодiв не було.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) 233 ос., середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) — 4 ос., чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) — 6 ос., фонд оплати працi — 16 860,4 тис.грн. 

Фонд оплати працi (ФОП) вiдносно попереднього року збiльшився на 7 781,8 тис.грн. (в 2017 р. ФОП становив 9 078,6 тис.грн.).

Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента, в Товариствi вiдсутня.

Належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об’єднання,  зазначаються опис діяльності об’єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об’єднанні, позиції емітента в структурі об’єднання

Товариство не належить до будь-яких об’єднань пiдприємств.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Товариство не проводило спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами, тобто не робив вкладiв, метою яких є отримання прибутку вiд спiльної дiяльностi.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облiкова полiтика, фiнансова звiтнiсть пiдприємства встановлена згiдно iз законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16.07.1998 р.№996-XIV(зi змiнами та доповненнями ) та нацiональними положеннями (стандартами )бухгалтерського облiку, податкового кодексу України №2755-VI вiд 02.12.2010 р.

Протягом звiтного перiоду, методи визначення зносу (амортизацiї) залишались не змiнними. Оцiнка запасiв здiйснювалась по фактичнiй собiвартостi. При вибуттi запасiв оцiнка здiйснювалась за середньозваженою собiвартiстю. Фiнансовi iнвестицiї на протязi року в Товариство не вносилось.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 

Основною продукцiєю ПрАТ «МРРЗ » є литво (99.9 % )та запаснi частини (0.1 %)до всiєї виробленої продукцiї , що використовується гiрничодобувними та гiрничозбагачувальними пiдприємствами.

Доход пiдприємству дає :

-виготовлення металелокрiплення, замки крiплення до нього для крiплення шахтових виробок.

-виготовлення сталевого вуглеродистого та марганцевого литва, чавуну в т.ч.зносостiйкого з пiдвищеним вмiстом хрому та нiкелю.

-виготовлення рiзних нестандартних деталей, вузлiв та обладнання по ескiзам та технiчнiй документацiї замовникiв.

Вiд сезонних змiн виробництво не залежить, оскiльки потреба в ремонтах обладнання iснує завжди.

Основними факторами ризикiв виробництва є нестабiльна робота пiдприємств — замовникiв, також нехватає квалiфiкованої робочої сили. Для зменьшення ризикiв керiвництво пiдприємства приймає замовлення тiльки за умовами узгодженних договорiв.

ПIдприємство реалiзує свою продукцiю через контакти з пiдприємствами — кiнцевими користувачами. Продукця пiдприємства користується попитом завдяки рекламним заходам, впровадження новiтних технологiй, освоєння нових видiв продукцiї та iн.

Основними користувачами продукцiї пiдприємства є гiрничозбагачувальнi та гiрничодобувнi пiдприємства Нiкополь-Марганецького басейну, пiдприємства Криворiжжя. Керiвництво Товариства постiйно вивчає попит на ринках збуту як внутрiшнiх так i зовнiшнiх.У звiтному роцi було виконано замовлення для країн ближнього зарубiжжя зокрема Грузiї.

Основними конкурентами Товариства є аналогiчнi пiдприємства мiст Орджонiкiдзе та Кривого Рогу.

Перспективним планом розвитку Товариства є отримання та накопичення прибутку вiд виробленої продукцiї, який буде використаний Товариством та/або його акцiонерами в майбутньому з урахуванням фiнансово-економiчної ситуацiї в Українi. 

Постачальниками сировини є в основному пiдприємства України. Динамiка цiн на придбання сировини коливається в залежностi вiд економiчного стану в державi. Разом зi змiнами цiн на покупнi матерiали змiнюються цiни на продукцiю Товариства. Основними конкурентами Товариства є аналогiчнi пiдприємства мiст Покрова та Кривого Рогу.

Основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 

Товариство не здiйснювало придбання або вiдчуження будь-яких активiв протягом останнiх п’яти рокiв.

Значнi iнвестицiї та/або придбання не плануються.

Основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби емiтента представленi обладнанням металообробки, ливарного виробництва.

Орендованого обладнання у Товариства не має.

Потужностей обладнання вистачає для виконання виробничої програми. Використання потужностей здiйснюється в середньому в 2 змiни.

Активи утримуються за рахунок нарощування випуску продукцiї.

Дiяльнiсть пiдприємства здiйснюється вiдповiдно до законодавства України про охорону навколишнього середовища. Дiї Товариства не мали суттєвого впливу на навколишнє середовищє, викиди вiдповiдають нормам.

Значних планiв щодо капiтального будiвництва та розширення в найближчi роки Товариством не заплановано.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Iстотними проблемами, що впливають на дiяльнiсть пiдприємства, є конкуренцiя з боку аналогiчних пiдприємств в регiонi, значне зношення обладнання, обмеженiсть коштiв на його поновлення.

Нестiйка цiнова полiтика в Державi також значно впливає на дiяльнiсть пiдприємства.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Для покращення лiквiдностi пiдприємства шукаються додатковi резерви за рахунок внутрiшнiх програм виробництва.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

У 2018 роцi було укладено договорiв на суму майже 210 000 тис. грн. Виконано договорiв на суму майже 200 400 тис. грн.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Для успiшної роботи в подальшому заплановано ряд заходiв , якi пiднiмуть рентабельнiсть та конкурентоспособнiсть виробництва.

Заходи постiйної дiї:

-зменьшення браку в ливарному виробництвi;

-розширення номенклатури виробництва;

-пошук зарубiжних партнерiв;

-замовлення для сiльського господарства.

Продовжити заходи, початi у звiтному роцi по зниженню собiвартостi продукцiї,в т. ч. суворий облiк затрат водних ресурсiв,електроенергiї, газу.

-використання енергоресурсiв не по разрахунковим данним, а по приладам облiку;

-проводити щомiсячний аналiз роботи цехiв та пiдроздiлiв заводу.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Товариство, в силу виду своєї дiяльностi, не проводить дослiдження та розробки.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управлінняСтруктураПерсональний склад
Загальнi збори ТоваристваАкцiонериАкцiонери згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв
Наглядова рада3 (три) Члени Наглядової ради. А саме: Голова та члени Наглядової радиЗєвiн Ростислав Валерiйович — Голова Наглядової радиБiлоус Геннадiй Борисович — Заступник Голови Наглядової радиМеєрзон Аркадiй Федорович — Член Наглядової ради 
Генеральний директорГенеральний директорКорогодський Iгор Петрович — Генеральний директор 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

            Генеральний директор

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Корогодський Iгор Петрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

            1961

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            20

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ПАТ»Марганецький рудоремонтний завод», 05448389, Голова Правлiння

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            24.09.2017, обрано на 3 (три) роки

9) Опис

            Непогашеної судимоcтi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи — 20 рокiв. Посади, що обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Правлiння. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди в 2018 роцi (в тому числi в натуральнiй формi) -130 404,79 грн.

1) Посада

            Голова Наглядової ради (акцiонер)

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Зєвiн Ростислав Валерiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

            1966

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            19

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ПАТ «Марганецький рудоремонтний завод», 05448389, Голова Наглядової Ради

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            22.12.2018, обрано на 3 (три) роки

9) Опис

            Непогашеної судимоcтi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи — 19 рокiв. Посади, що обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Наглядової ради. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Як Головi Наглядової ради винагорода в 2018 роцi (в тому числi в натуральнiй формi) — не виплачувалась.

1) Посада

            Заступник Голови Наглядової ради (акцiонер)        

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Бiлоус Геннадiй Борисович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

            1965

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            15

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ПАТ «Марганецький рудоремонтний завод», 05448389, Заступник Голови Наглядової ради

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            22.12.2018, обрано на 3 (три) роки

9) Опис

            Непогашеної судимоcтi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи — 15 рокiв. Посади, що обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: начальник юридичного вiддiлу, член (Заступник Голови) Наглядової ради. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Як Заступнику Голови Наглядової ради винагорода в 2018 роцi (в тому числi в натуральнiй формi) — не виплачувалась.

1) Посада

            Член Наглядової ради (акцiонер)

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Меєрзон Аркадiй Федорович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

            1947

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            40

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            -, -, Iнформацiя що попереднього мiсця роботи, iдентифiкацiйного коду та посади вiдсутня в зв’язку з тим, що посадова особа —  пенсiонер.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            22.12.2018, обрано на 3 (три) роки

9) Опис

            Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 22.12.2018 р. Меєрзона Аркадiя Федоровича обрано Членом Наглядової ради. Непогашеної судимоcтi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи — 40 рокiв.  

Посади, що обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: пенсiонер. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Як члену Наглядової ради винагорода в 2018 роцi (в тому числi в натуральнiй формi) — не виплачувалась.

1) Посада

            Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Житня Свiтлана Олександрiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

            1964

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            17

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            Марганецька об’днана ДПI в Днiпропетровськiй областi, 20288635, Начальник вiддiлу податкового контролю юридичних осiб.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            13.03.2013, обрано безстроково

9) Опис

            Непогашеної судимоcтi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи — 17 рокiв. Посади, що обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: головний бухгалтер. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди в 2018 роцi (в тому числi в натуральнiй формi) -133 304,65  грн.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

ПосадаПрізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  Ідентифікаційний код юридичної особиКількість акцій (шт.)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
Прості іменніПривілейо-вані іменні
1234567
Генеральний директорКорогодський Iгор Петрович 3150,0053150
Голова Наглядової радиЗєвiн Ростислав Валерiйович 1 300 77519,4899811 300 7750
Заступник Голови Наглядової радиБiлоус Геннадiй Борисович 2 107 62631,5793212 107 6260
Член Наглядової радиМеєрзон Аркадiй Федорович 2 106 38331,5606962 106 3830
Головний бухгалтерЖитня Свiтлана Олександрiвна 0000
Усього5 515 09982,6349985 515 0990

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Перспективами подальшого розвитку Товариства є отримання та накопичення прибутку вiд надання послуг, який буде використаний Товариством та/або його акцiонерами в майбутньому з урахуванням фiнансово-економiчної ситуацiї в Українi.

2. Інформація про розвиток емітента

Змiн господарської дiяльностi, що дають змогу пiдприємству пiдвищувати результативнiсть своєї дiяльностi шляхом ефективного використання усiх наявних ресурсiв у звiтному перiодi не було.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Iнформацiя про укладення  деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних ЦП протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не здiйснювало таких операцiй.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Загальними зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв’язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об’єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не заазначається, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборівчерговіпозачергові
X 
Дата проведення22.12.2018
Кворум зборів94,7
ОписПерелiк питань, що розглядались на загальних зборах: 1.Обрання лiчильної комiсiї.2.Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв.3.Затвердження регламенту Загальних зборiв.4.Розгляд Звiту Генерального директора «Про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк» та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього Звiту.5.Розгляд Звiту Наглядової ради «Про результати роботи у 2017 роцi» та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього Звiту.6.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк. 7.Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2017 рiк.8.Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2018 рiк.9.Припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради.10.Обрання членiв Наглядової ради. 11.Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.12.Схвалення значних правочинiв.13.Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.14.Схвалення правочинiв iз заiнтересованiстю.Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, — порядок денний затверджений Наглядовою радою, iнших пропозицiй не надходило. Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв — Наглядова рада Товариства. Результати розгляду питань порядку денного:З першого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Обрати на строк до завершення Загальних зборiв лiчильну комiсiю у складi 3 (трьох) осiб: Голова лiчильної комiсiї — Скоробагатько Зоя Володимирiвна;Член лiчильної комiсiї — Степчина Тетяна Анатолiївна;Член лiчильної комiсiї — Косторних Лiлiя Валентинiвна.З другого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Обрати Головою Загальних зборiв Корогодського Iгоря Петровича, а Секретарем Загальних зборiв — Бiлоус Олену Семенiвну.З третього питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвердити регламент Загальних зборiв:Порядок розгляду питань порядку денного:- тривалiсть виступiв доповiдачiв з питань порядку денного — до 10 хвилин;- тривалiсть виступiв при обговореннi питань порядку денного — до 3 хвилин;- тривалiсть вiдповiдей на питання — до 3 хвилин;- запитання щодо питань порядку денного подаються акцiонерами (представниками акцiонерiв) Головi Загальних зборiв у письмовому виглядi.З четвертого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвердити Звiт Генерального директора «Про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк». Роботу Генерального директора у 2017 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його Статуту. З п’ятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвердити Звiт Наглядової ради «Про результати роботи у 2017 роцi». Роботу Наглядової ради у 2017 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його Статуту.З шостого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчний звiт Товариства, в тому числi, рiчну фiнансову звiтнiсть Товаристваза 2017 рiк.З сьомого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Прибуток, отриманий Товариством у 2017 роцi у розмiрi 321 тис. грн. (триста двадцять одна тисяча гривень), залишити нерозподiленим.З восьмого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2018 рiк:1.Збiльшення обсягiв виробництва продукцiї на 15 % щодо обсягiв виробництва за 2017 рiк.2.Здiйснення заходiв iз модернiзацiї та полiпшення основних засобiв виробничого призначення.З дев’ятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради у повному складi:Голова Наглядової ради — Зевiн Ростислав Валерiйович.Заступник Голови Наглядової ради — Бiлоус Геннадiй Борисович.Член Наглядової ради — Любченко Iрина Григорiвна. З десятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: До складу Наглядової ради обранi:1. Зевiн Ростислав Валерiйович.2. Бiлоус Геннадiй Борисович.3. Меєрзон Аркадiй Федорович.З одинадцятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: 1) Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, в тому числi щодо розмiру їх винагороди.2) Надати Головi Загальних зборiв повноваження на пiдписання договорiв, якi укладатимуться з членами Наглядової ради.З дванадцятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Схвалити значнi правочини, вчиненi Товариством у 2017-2018 рр., а саме:1.Договiр поставки №2015/п/ОО/1505 вiд 05.11.2015р. та Специфiкацiї до нього та Договiр поставки №2017/п/ОО/1499 та Специфiкацiї до нього, що укладенi з Публiчним акцiонерним товариством «Пiвденний Гiрничо-Збагачувальний комбiнат», код ЄДРПОУ 00191000, 50026, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг;  предмет правочину — литво та запчастини; ринкова вартiсть предмету правочину 36 027,00 тис. гривень; (26,23% активiв);2. Договiр поставки № 1429-09-01 вiд 01.12.2016р. та Специфiкацiї до нього, що укладенi з Приватним акцiонерним товариством «Центральний Гiрничо-Збагачувальний комбiнат», код ЄДРПОУ 00190977, 50066, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг; предмет правочину — литво та запчастини; ринкова вартiсть предмету правочину 50 165,00 тис. гривень; (36,52 % активiв);3. Договiр комiсiї № 0103 вiд 01.03.2017р. та Специфiкацiї до нього, укладенi з  Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Виробничо-комерцiйна фiрма «Роллекс ЛТД», код ЄДРПОУ 13444905, 53401, Днiпропетровська обл., м. Марганець, вул. Радянська, буд. 162;  предмет правочину — литво та запчастини; ринкова вартiсть предмету правочину 43 465,00 тис. гривень; (31,65% активiв);4. Договiр поставки №2017/п/ОО/1499 та Специфiкацiї до нього, що укладенi з Публiчним акцiонерним товариством «Пiвденний Гiрничо-Збагачувальний комбiнат», код ЄДРПОУ 00191000, 50026, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг;  предмет правочину — литво та запчастини; ринкова вартiсть предмету правочину 120 450,00 тис. гривень. (87,70 % активiв).З тринадцятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинiв щодо поставки готової продукцiї Товариства, граничною сукупною вартiстю, яка не перевищує 500000 тис. гривень, протягом 1 (одного) року з дня прийняття цього рiшення, виключно за попереднiм погодженням Наглядової ради Товариства.Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинiв щодо придбання та комiсiї продукцiї, подовження строкiв або термiнiв дiї, перегляду iстотних умов, внесення змiн та розiрвання таких правочинiв, граничною сукупною вартiстю, яка не перевищує 500000 тис. гривень, протягом 1 (одного) року з дня прийняття цього рiшення, виключно за попереднiм погодженням Наглядової ради Товариства.Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинiв щодо отримання позики або кредиту, в тому числi на умовах овердрафту, продовження строкiв або термiнiв дiї, перегляду iстотних умов, внесення змiн та розiрвання таких правочинiв, граничною сукупною вартiстю, яка не перевищує 500000 тис. гривень, протягом 1 (одного) року з дня прийняття цього рiшення, виключно за попереднiм погодженням Наглядової ради Товариства.Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинiв щодо надання майнової чи фiнансової поруки, передання майна у заставу (iпотеку), продовження строкiв або термiнiв дiї, перегляду iстотних умов, внесення змiн та розiрвання таких правочинiв, граничною сукупною вартiстю, яка не перевищує 500000 тис. гривень, протягом 1 (одного) року з дня прийняття цього рiшення, виключно за попереднiм погодженням Наглядової ради Товариства.Надати повноваження Генеральному директору Товариства здiйснювати усi дiї, необхiднi для пiдписання та виконання вiд iменi Товариства значних правочинiв, вказаних вище, виключно за попереднiм погодженням Наглядової ради Товариства.З чотирнадцятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Схвалити правочини iз заiнтересованiстю, вчиненi Товариством у 2015-2018 рр., а саме:1. Договiр комiсiї № 0401 вiд 04.01.2011р., додатковi угоди (додатки) та Специфiкацiї до нього, що укладенi з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Виробничо-комерцiйна фiрма «Роллекс ЛТД», код ЄДРПОУ 13444905, 53401, Днiпропетровська обл., м. Марганець, вул. Радянська, буд.162;  предмет правочину — литво та запчастини; ринкова вартiсть предмету правочину 40 629,00 тис. гривень;2. Договiр комiсiї № 0103 вiд 01.03.2017р. та специфiкацiї до нього, укладенi з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Виробничо-комерцiйна фiрма «Роллекс ЛТД», код ЄДРПОУ 13444905, 53401, Днiпропетровська обл., м. Марганець, вул. Радянська, буд. 162;  предмет правочину — литво та запчастини; ринкова вартiсть предмету правочину 76 099,00 тис. гривень.  
 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 ТакНі
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збориX 
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (зазначити) 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 ТакНі
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 ТакНі
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування)X 
Підняттям рук X
Інше (зазначити) 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 ТакНі
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (зазначити)У звiтному та попереднiх роках позачерговi загальнi збори не скликались. 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?  ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 ТакНі
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор)X 
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства  
Інше (зазначити) 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Черговi загальнi збори акцiонерiв були проведенi 22.12.2018 р.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Позачерговi загальнi збори акцiонерiв не скликалися.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

 Кількість осіб
членів наглядової ради — акціонерів3
членів наглядової ради — представників акціонерів0
членів наглядової ради — незалежних директорів0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

 ТакНі
З питань аудиту X
З питань призначень X
З винагород X
Інше (зазначити)Комiтети в складi наглядової ради не створювались.

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: 

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім’я, по батьковіПосадаНезалежний член
ТакНі
Зєвiн Ростислав ВалерiйовичГолова Наглядової ради X
Опис: 
Бiлоус Геннадiй БорисовичЗаступник Голови Наглядової ради X
Опис: 
Меєрзон Аркадiй ФедоровичЧлен Наглядової ради X
Опис: 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 ТакНі
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимогиX 
Інше (зазначити)  X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

 ТакНі
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товаристваX 
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (зазначити) 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

В звiтному роцi було проведено 3 (три) засiдання Наглядової ради. 

Загальний опис прийнятих на них рiшень: приймались рiшення щодо скликання та проведення рiчних загальних зборiв 22.12.2018 р., обрання Голови, Заступника та секретаря Наглядової ради та щодо придбання транспортних засобiв.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 ТакНі
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) 

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органуФункціональні обов’язки
Одноосiбний виконавчий орган — генеральний директорГенеральний директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради, пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень, дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених цим Статутом i законом. Функцiональнi обов’язки Генерального директора:1) без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до своїх рiшень, в тому числi представляти iнтереси Товариства;2) без довiреностi вчиняти вiд iменi Товариства правочини (у тому числi укладати договори) з урахуванням обмежень, встановлених цих Статутом та чинним законодавством;3) в межах наданих повноважень видавати накази та давати розпорядження, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; 4) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутомта чинним законодавством;5) вiдкривати i закривати рахунки у банкiвських та iнших фiнансових установах;6) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України,Статуту та внутрiшнiхдокументiв Товариства;7) з обмеженням суми разово та/або сукупно в календарний мiсяцьсамостiйно без погодження з Наглядовою радою укладатидоговори або вчиняти iншi правочини щодокупiвлi або iншим чином набуття, продажу або iншим чином вiдчуження основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв, обтяження речових прав на основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи, передання на поворотнiй чи безповоротнiй основi коштiв на суму, що не перевищує 10 000 дол. США (десять тисяч доларiв США 00 центрiв) або еквiвалент цiєї суми у гривнi чи iншiй iноземнiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на дату вчинення вiдповiдного правочину (укладення договору), а також iншi договори (правочини) з урахуванням обмежень, встановлених цих Статутом та чинним законодавством;8) укладати окремi договори або вчиняти iншi правочини за умови отримання попередньої згоди Загальних зборiв чи Наглядової ради Товариства у випадках, передбачених цим Статутом та Законом України «Про акцiонернi товариства».9) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення роботи Товариства згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства. 
ОписIнформацiя про виконавчий орган (данi про склад колегiального виконавчого органу (за наявностi) емiтента, про проведенi засiдання i порядок прийняття рiшення та загальний опис прийнятих на них рiшень) не надається, тому що у Товариства створено одноосiбний виконавчий орган.

Примітки

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії 0осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 Загальні збори акціонерівНаглядова радаВиконавчий органНе належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)тактакніні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)тактакніні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджетутакнініні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органутакнініні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової радитакнініні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісіїтакнініні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органутактакніні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової радитакнініні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органутактакнітак
Прийняття рішення про додатковий випуск акційтакнініні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акційтакнініні
Затвердження зовнішнього аудиторатактакніні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересівтактакніні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 ТакНі
Положення про загальні збори акціонерівX 
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий органX 
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть) 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товаристваІнформація розповсюджується на загальних зборахІнформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринкуДокументи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товариствіКопії документів надаються на запит акціонераІнформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльностітактактактактак
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталунітакнініні
Інформація про склад органів управління товаристватактактактакні
Статут та внутрішні документитакнітакніні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведеннянінітактакні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товаристванінінініні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

 ТакНі
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рікX 
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

 ТакНі
Загальні збори акціонерів X
Наглядова радаX 
Виконавчий орган X
Інше (зазначити) 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

 ТакНі
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів X
Інше (зазначити)В Товариствi Ревiзiйна комiсiя не створена, перевiрка не проводилась

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/пПовне найменування юридичної особи — власника (власників) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи — власника (власників) значного пакета акційІдентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (для юридичної особи — резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи — нерезидента)Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1Зевiн Ростислав Валерiйович 19,489981
2Меєрзон Аркадiй Федорович 31,560696
3Бiлоус Геннадiй Борисович 31,579321
4Карп Свiтлана Миколаївна 12,073622

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акційКількість акцій з обмеженнямиПідстава виникнення обмеженняДата виникнення обмеження
6 674 070327 273вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України «Про депозитарну систему України», акцiї акцiонерiв, якi не уклали договiр з депозитарною установою, не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi на загальних зборах акцiонерiв Товариства12.10.2014

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Кiлькiсний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи. ЧленомНаглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа.

До складу Наглядової ради Загальними зборами обираються акцiонери або особи, якiпредставляють їхнi iнтереси (далi — представники акцiонерiв)строком на 3 (три) роки. 

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. 

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. 

Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради — представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради.

Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради — представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного (прiзвище, iм’я, по батьковi (найменування) акцiонера (акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, що йому належить або їм сукупно належить).

Акцiонер (акцiонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюєтьсяшляхом кумулятивного голосування.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним Директором, аудитором та/або членом Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором). 

Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження на пiдставi цивiльно-правового договору або трудового договору (контракту), що укладає з ним Товариством. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується Генеральним Директором чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. 

Повноваження членiв Наглядової ради припиняються пiсля закiнчення строку, на який їх було обрано. У разi неприйняття Загальними зборами Товариства рiшення про переобрання членiв Наглядової ради на момент закiнчення строку, на який їх було обрано, повноваження голови та членiв Наглядової ради продовжуються до моменту їх переобрання найближчими Загальними зборами Товариства.

Повноваження члена Наглядової ради за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах. Вказанi положення не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замiнити такого представника — члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв, може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час.

Без рiшення Загальних зборiв повноваження членiв Наглядової ради з одночасним припиненням дiї договору (контракту) припиняються: 

1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 

2) в разi неможливостi виконання обов’язкiв члена Наглядової ради за станом здоров’я; 

3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов’язкiв члена Наглядової ради; 

4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;

5) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера.

У разi дострокового припинення повноважень одного з членiв Наглядової ради i до обрання всього складу Наглядової ради засiдання Наглядової ради є правомочними для вирiшення питань вiдповiдно до її компетенцiї за умови, якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить бiльше половини її складу.

Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi загальнi збори для обрання решти членiв Наглядової ради, а в разi обрання членiв Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування — для обрання всього складу наглядової ради акцiонерного товариства. У такому випадку Наглядова рада не може приймати рiшення, крiм рiшень з питань скликання позачергових Загальних зборiв Товариства для обрання всього складу Наглядової ради.

Заступник Голови Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Заступника Голови Наглядової ради.

Секретар Наглядової ради обирається з числа членiв Наглядової ради на засiданнi Наглядової ради Товариства простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової Ради, якi беруть участь у засiданнi. Секретар може бути переобраний Наглядовою радою в будь-який час.

Генеральним Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї(Ревiзором) та/або аудиторомТовариства. 

Генеральний Директор обирається Загальними зборами строком на 3 (три) роки. 

Повноваження Генерального Директора дiйснi з моменту його обрання рiшенням Загальних зборiв.

Одна й та сама особа може обиратися Генеральним Директором неодноразово.

З Генеральним директором укладається контракт. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Загальними зборами. 

Повноваження Генерального Директора припиняються пiсля закiнчення строку, на який його було обрано. У разi неприйняття Загальними зборами Товариства рiшення про переобрання Генерального Директора на момент закiнчення строку, на який його  було обрано, повноваження Генерального Директора продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рiшення про призначення або переобрання Генерального директора.

Повноваження Генерального Директора припиняються (в тому числi достроково) за рiшенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. У такому разi повноваження особи, яка тимчасово виконує повноваження Генерального Директора, дiйснi до моменту прийняття Загальними зборами рiшення про обрання або переобрання Генерального Директора.

У разi вiдсторонення вiд здiйснення повноважень Генерального Директора, рiшення, дiї або бездiяльнiсть якого порушують права акцiонерiв чи Товариства, Наглядова рада зобов’язана протягом 10 днiв з дати ухвалення вiдповiдного рiшення оголосити про скликання Загальних зборiв, до порядку денного яких повинно бути включено питання про обрання або переобрання Генерального Директора.

Пiдстави дострокового припинення повноважень Генерального Директора встановлюються законом, цим Статутом та контрактом, укладеним iз Генеральним Директором.

Рiшення про дострокове припинення повноважень Генерального Директора Товариства може бути прийнятоу разi:

1)         завдання Генеральним Директором Товариству шкоди;

2)         розголошення комерцiйної таємницi та/або конфiденцiйної iнформацiї про дiяльнiсть Товариства;

3)         з будь-яких пiдстав за рiшенням Наглядової ради.

Без рiшення Наглядової ради Товариства повноваження Генерального Директора з одночасним припиненням контракту припиняються: 

1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 

2) в разi неможливостi виконання обов’язкiв Генерального Директора за станом здоров’я; 

3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов’язкiв Генерального Директора; 

4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. 

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення приватними акцiонерними товариствами не надається згiдно iз ч.8 ст. 40 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок».

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної даним Статутом та чинним законодавством контролює та регулює дiяльнiсть Генерального Директора. 

Голова Наглядової ради:

1) органiзує та координує роботу Наглядової ради;

2) скликає засiдання Наглядової ради, визначає мiсце, дату i час проведення засiдань, порядок денний засiдання, головує на засiданнях Наглядової ради;

3) пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради;

4) щорiчно звiтує перед Загальними зборами про проведену Наглядовою радою роботу;

5) дає  необхiднi  доручення членам  Наглядової  ради i  працiвникам  Товариства для попередньої пiдготовки питань, що розглядаються на засiданнях Наглядової ради;

6) залучає експертiв та спецiалiстiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства та Генерального Директора;

7) укладає за рiшенням Загальних зборiв трудовий контракт вiд iменi Товариства з Генеральним Директором.

Заступник Голови Наглядової ради у перiод неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень (вiдпустка, тимчасова непрацездатнiсть, вiдрядження тощо) органiзовує роботу Наглядової ради, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них.

Член Наглядової ради Товариства має право:

1) одержувати у посадових осiб Товариства iнформацiю в будь-якому виглядi, в тому числi iнформацiю, що є комерцiйною таємницею або конфiденцiйною iнформацiєю Товариства;

2) ознайомлюватися з необхiдною документацiєю пiдроздiлiв Товариства з питань, що розглядає Наглядова рада;

3) одержувати юридичну i iншi консультацiї, необхiднi для виконання своїх повноважень;

4) вносити питання на розгляд Наглядової ради в межах наданих повноважень;

5) вчиняти в iнтересах Товариства будь-якi дiї, що не суперечать законам України, Статуту, рiшенням Загальних зборiв та Наглядової ради.

Секретар має право оформляти витяги з протоколiв засiдання Наглядової ради, якi засвiдчуються його пiдписом та печаткою Товариства.

Генеральний директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Повноваження Генерального директора:

1) органiзацiя поточної роботи Товариства;

2) органiзацiя та контроль за виконанням рiшень органiв Товариства;

3) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 

4) розробка та затвердження програм щодо вдосконалення виробничих процесiв, модернiзацiї лiнiй виробництва, поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;

5) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;

6) складання та надання Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв;

7) затвердження штатного розкладу та правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;

8) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;

9) у разi вiдсутностi Наглядової ради Товариства обрання незалежного аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

10) укладення та виконання колективного договору; призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Генерального Директора;

11) винесення рiшень про притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi працiвникiв Товариства та застосування до них заохочень;

12) вирiшення всiх iнших питань, пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. 

Права та обов’язки Генерального Директора визначаються чинним законодавством, Статутом та/або Положенням про Генерального Директора, а також контрактом, що укладається з Генеральним Директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Загальними зборами. 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Вiдповiдно до ч.3 ст.40-1 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», аудиторською фiрмою — Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Емкон-аудит», (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 37153128, свiдоцтво АПУ за №4374 про включення до реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi, якi можуть проводити обов’язковий аудит, мiсцезнаходження: 02068, м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96) перевiрено iнформацiю, зазначену у пунктах 1-4 та висловлено думку щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 цього звiту про корпоративне управлiння.

На думку аудитора iнформацiя, яка викладена в звiтi про корпоративне управлiння Товариства не мiстить суттєвих викривлень, пiдготовлена правильно в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовних критерiїв Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006 року №3480-IV, Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 року №514-VI.

Інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особиІдентифікаційний код юридичної особиМісцезнаходженняКількість акцій (шт.)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
Прості іменніПривілейовані іменні
       
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особиКількість акцій (шт.)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
Прості іменніПривілейовані іменні
Бiлоус Геннадiй Борисович2 107 62631,5793212 107 6260
Меєрзон Аркадiй Федорович2 106 38331,5606962 106 3830
Зевiн Ростислав Валерiйович1 300 77519,4899811 300 7750
Карп Свiтлана Миколаївна805 80212,073622805 8020
Усього6 320 58694,703626 320 5860

IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/пДата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонераПрізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акційІдентифікаційний код юридичної особи — резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи — нерезидентаРозмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
123456
116.11.2018Меєрзон Аркадiй Федорович 03 155 607
Зміст інформації:
Дата отримання iнформацiї вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв — 16.11.2018 р. Прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування юридичної особи власника (власникiв) акцiй, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; iдентифiкацiйний код юридичної особи — резидента або код/номер з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи — нерезидента) власника (власникiв) акцiй — Меєрзон Аркадiй Федорович. Дiя (набуття або вiдчуження) — набуття, яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась — прямо. Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) — 0%, пiсля набуття — 33,18813%. Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями — такi особи вiдсутнi. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi), — вiдсутня.
216.11.2018Ковнат Анастасiя Вадимiвна 24,672020
Зміст інформації:
Дата отримання iнформацiї вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв — 16.11.2018 р. Прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування юридичної особи власника (власникiв) акцiй, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; iдентифiкацiйний код юридичної особи — резидента або код/номер з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи — нерезидента) власника (власникiв) акцiй — Ковнат Анастасiя Вадимiвна. Дiя (набуття або вiдчуження) — вiдчуження, яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась — прямо. Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до вiдчуження пакету акцiй — 26,00878%, пiсля вiдчуження — 0%. Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями — такi особи вiдсутнi. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi), — вiдсутня.

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акційКількість акцій (шт.)Номінальна вартість (грн)Права та обов’язкиНаявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акцiї iменнi простi6 674 0701,32Акцiонерами Товариства (надалi — Акцiонери) можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, а також держава в особi органу, уповноваженого управляти державним майном, або територiальна громада в особi органу, уповноваженого управляти комунальним майном, якi є власниками акцiй Товариства.Права акцiонерiв та гарантiї прав акцiонерiв Товариства.Кожна проста акцiя Товариства надає акцiонеру — її власнику однакову сукупнiсть корпоративних та iнших прав, включаючи право на:1) участь в управлiннi Товариством; 2) отримання дивiдендiв;3) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства;4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства, в обсязi i в порядку, визначених законодавством України i цим Статутом.Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних зборах Товариства, крiм проведення кумулятивного голосування. Акцiонери (акцiонер), якi сукупно є власниками 5 або бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства вiд загальної кiлькостi розмiщених акцiй Товариства на дату внесення пропозицiй, мають право внести пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв в порядку, передбаченому законодавством України, якi пiдлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного. Акцiонери (акцiонер), якi сукупно є власниками 10 або бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства вiд загальної кiлькостi розмiщених акцiй Товариства, мають право:- призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв;- вимагати, а в передбачених законодавством України випадках — скликати позачерговi Збори акцiонерiв Товариства.Акцiонери (акцiонер), якi сукупно є власниками бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства мають право вимагати проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства.При проведеннi Товариством додаткової емiсiї акцiй акцiонер має переважне право придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй.Дане переважне право надається акцiонеру — власнику простих акцiй у процесi приватного розмiщення обов’язково, в порядку, встановленому законодавством. Не пiзнiше нiж за 30 днiв до початку розмiщення акцiй з наданням акцiонерам переважного права Товариство письмово повiдомляє кожного акцiонера, який має таке право, про можливiсть його реалiзацiї та публiкує повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi. Повiдомлення має мiстити данi про загальну кiлькiсть розмiщуваних Товариством акцiй, цiну розмiщення, правила визначення кiлькостi цiнних паперiв, на придбання яких акцiонер має переважне право, строк i порядок реалiзацiї зазначеного права. Посадовi особи органiв Товариства та iншi особи, якi перебувають з Товариством у трудових вiдносинах, не мають права вимагати вiд акцiонера — працiвника Товариства надання вiдомостей про те, як вiн голосував чи як має намiр голосувати на Загальних зборах, або про вiдчуження акцiонером — працiвником Товариства своїх акцiй чи намiр їх вiдчуження, або вимагати передачi довiреностi на участь у Загальних зборах. Обов’язки акцiонерiв.Акцiонери Товариства зобов’язанi:1) дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; 2) виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв Товариства; 3) виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числi пов’язанi з майновою участю; 4) оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом Товариства, проспектом емiсiї акцiй; 5) не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Мiж акцiонерами може бути укладений договiр, за яким на акцiонерiв покладаються додатковi обов’язки, у тому числi обов’язок участi у Загальних зборах, i передбачається вiдповiдальнiсть за його недотримання. Акцiонери можуть також мати iншi обов’язки, встановленi чинним законодавством.  Акцiонери не вiдповiдають за зобов’язаннями Товаристваi несуть ризик збиткiв, пов’язаних з дiяльнiстю Товариства, тiльки в межахналежних їм акцiй. До акцiонерiв не можуть застосовуватися будь-якiсанкцiї, щообмежуютьїхправа, у разi вчинення протиправних дiй Товариством або iншими акцiонерами. Вiдсутня
Примітки:
 

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випускуНомер свідоцтва про реєстрацію випускуНайменування органу, що зареєстрував випускМіжнародний ідентифікаційний номерТип цінного папераФорма існування та форма випускуНомінальна вартість (грн)Кількість акцій (шт.)Загальна номінальна вартість (грн)Частка у статутному капіталі (у відсотках)
12345678910
31.05.201030/04/1/10ДКЦПФРUA4000127930Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні1,326 674 0708 809 772,4100
ОписНа зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не здiйснюється. Фактiв лiстингу/делiстингу не було. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 30/04/1/10 дата реєстрацiї 31.05.2010 р. видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України.

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випускуНомер свідоцтва про реєстрацію випускуМіжнародний ідентифікаційний номерКількість акцій у випуску (шт.)Загальна номінальна вартість (грн)Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) 
12345678
31.05.201030/04/1/10UA40001279306 674 0708 809 772,46 346 79700
Опис:
Голосуючi акцiї, право голосу за якими обмежено, а також голосуючi акцiї, право голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi, в Товариствi вiдсутнi.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобівВласні основні засоби (тис. грн)Орендовані основні засоби (тис. грн)Основні засоби, усього (тис. грн)
на початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періоду
1. Виробничого призначення:40 372103 4220040 372103 422
  будівлі та споруди18 10249 3370018 10249 337
  машини та обладнання22 00152 5410022 00152 541
  транспортні засоби1231 458001231 458
  земельні ділянки000000
  інші146860014686
2. Невиробничого призначення:600060
  будівлі та споруди600060
  машини та обладнання000000
  транспортні засоби000000
  земельні ділянки000000
  інвестиційна нерухомість000000
  інші000000
Усього40 378103 4220040 378103 422
ОписОсновнi засоби Товариства представленi обладненням цехiв: -ливарне та металорiжуще.Термiни та умови користування основними засобами: будiвлi та споруди —  70 рокiв;машини та обладнання — 45 рокiв,транспортнi засоби — 15 рокiв,iншi основнi засоби — 20 рокiв.Первiсна загальна вартiсть основних засобiв — 147 380 тис. грн.;ступiнь зносу основних засобiв — 29,826 %;ступiнь використання — 0,12 %;сума нарахованого зносу — 43 958 тис.грн.   Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi проведенням ремонтiв та модернiзацiй.Обмеження на використання майна вiдсутнi. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показникаЗа звітний періодЗа попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)12 82112 686
Статутний капітал (тис.грн)8 8108 810
Скоригований статутний капітал (тис.грн)8 8108 810
ОписВикористана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств», затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).
ВисновокВартiсть чистих активiв Товариства бiльша вiд статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України. 

3. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

Види зобов’язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис. грн)Відсоток за користування коштами (відсоток річних)Дата погашення
Кредити банкуX0XX
у тому числі: 
Зобов’язання за цінними паперамиX0XX
у тому числі: 
за облігаціями (за кожним власним випуском):X0XX
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):X0XX
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):X0XX
за векселями (всього)X0XX
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):X0XX
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):X0XX
Податкові зобов’язанняX401XX
Фінансова допомога на зворотній основіX0XX
Інші зобов’язання та забезпеченняX155 190XX
Усього зобов’язань та забезпеченьX155 591XX
ОписСтаном на 31.12.2018 р. Товариство має довгостроковi зобов»язання та забезпечення в сумi 47 647 тис.грн. З них: — вiдстроченi податковi зобов’язання — 262 тис.грн.; — iншi довгостроковi зобов’язання — 47 385 тис.грн.Поточнi зобов’язання i забезпечення складають 107 944 тис. грн., у тому числi:поточна кредиторська заборгованiсть за:- товари, роботи, послуги — 16 574 тис. грн., — розрахунками з бюджетом — 401 тис. грн.,- розрахунками зi страхування — 586 тис.грн.,- розрахунками з оплати працi — 1 312 тис. грн.Поточнi забезпечення — 1 607 тис.грн.Iншi поточнi зобов’язання — 87 464 тис. грн. 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особиПублiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України»
Організаційно-правова формаАкціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи30370711
Місцезнаходження04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документНацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа01.10.2013
Міжміський код та телефон(044) 591-04-00
Факс(044) 482-52-14
Вид діяльностіДепозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
ОписДепозитарiй, який надає депозитарнi послуги з обслуговування випуску цiнних паперiв Товариства. Дiє на пiдставi Правил Центрального депозитарiю України, затверджених рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» (протокол вiд 04.09.2013 № 4) та зареєстрованих Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (рiшення вiд 01.10.2013 № 2092).
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особиТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю » Гудвiл-Брок»
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи23740981
Місцезнаходження69000, Україна, Запорізька обл., м. Запорiжжя, бульвар Центральний, 21
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіАВ 362049
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документНацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 
Міжміський код та телефон061-213-79-11
Факс061-213-79-11
Вид діяльностіПосередництво за договорами по цiнних паперах або товарах
ОписЗдiйснює обслуговування рахункiв власникiв iменних цiнних паперiв
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особиТОВ «ЕМКОН-АУДИТ»
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи37153128
Місцезнаходження02068, Україна, м. Київ, вул. А.Ахматової, 23, кв.96
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності4374
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документАудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа23.09.2010
Міжміський код та телефон(044) 379-16-74
Факс(044) 379-16-74
Вид діяльностіДiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту
ОписВисловлення думки щодо Звiту про корпоративне управлiння за 2018 рiк
 КОДИ
 Дата01.01.2019
ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод»за ЄДРПОУ05448389
ТериторіяДніпропетровська область, м.Марганецьза КОАТУУ1211300000
Організаційно-правова форма господарюванняАкціонерне товариствоза КОПФГ230
Вид економічної діяльностіЛиття сталіза КВЕД24.52

Середня кількість працівників: 237

Адреса, телефон: 53401 м. Марганець, Єдностi, буд. 162, (05665) 2-25-50

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітностіv

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 p.

Форма №1

 Код за ДКУД1801001
АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
    I. Необоротні активи   
Нематеріальні активи100014696
    первісна вартість1001252252
    накопичена амортизація1002( 106 )( 156 )
Незавершені капітальні інвестиції1005129111
Основні засоби101040 249103 422
    первісна вартість101171 996147 380
    знос1012( 31 747 )( 43 958 )
Інвестиційна нерухомість101500
    первісна вартість101600
    знос1017( 0 )( 0 )
Довгострокові біологічні активи102000
    первісна вартість102100
    накопичена амортизація1022( 0 )( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:   
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств103000
    інші фінансові інвестиції103500
Довгострокова дебіторська заборгованість104000
Відстрочені податкові активи1045-70
Гудвіл105000
Відстрочені аквізиційні витрати106000
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах106500
Інші необоротні активи109000
Усього за розділом I109540 517103 629
    II. Оборотні активи   
Запаси110048 62042 553
Виробничі запаси110142 22437 552
Незавершене виробництво1102501325
Готова продукція11035 6644 676
Товари11042310
Поточні біологічні активи111000
Депозити перестрахування111500
Векселі одержані112000
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги112520 15116 299
Дебіторська заборгованість за розрахунками:   
    за виданими авансами113000
    з бюджетом1135462
    у тому числі з податку на прибуток1136462
    з нарахованих доходів114000
    із внутрішніх розрахунків114500
Інша поточна дебіторська заборгованість1155853834
Поточні фінансові інвестиції116000
Гроші та їх еквіваленти116518 8412 263
Готівка116601
Рахунки в банках116718 8412 262
Витрати майбутніх періодів117028
Частка перестраховика у страхових резервах118000
у тому числі в:   
    резервах довгострокових зобов’язань118100
    резервах збитків або резервах належних виплат118200
    резервах незароблених премій118300
    інших страхових резервах118400
Інші оборотні активи11901 2112 824
Усього за розділом II119589 72464 783
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття120000
Баланс1300130 241168 412
ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
    I. Власний капітал   
Зареєстрований (пайовий) капітал14008 8108 810
Внески до незареєстрованого статутного капіталу140100
Капітал у дооцінках140500
Додатковий капітал141000
Емісійний дохід141100
Накопичені курсові різниці141200
Резервний капітал14151 4401 440
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)14202 4362 571
Неоплачений капітал1425( 0 )( 0 )
Вилучений капітал1430( 0 )( 0 )
Інші резерви143500
Усього за розділом I149512 68612 821
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення   
Відстрочені податкові зобов’язання1500423262
Пенсійні зобов’язання150500
Довгострокові кредити банків151000
Інші довгострокові зобов’язання151532 41747 385
Довгострокові забезпечення152000
Довгострокові забезпечення витрат персоналу152100
Цільове фінансування152500
Благодійна допомога152600
Страхові резерви153000
у тому числі:   
    резерв довгострокових зобов’язань153100
    резерв збитків або резерв належних виплат153200
    резерв незароблених премій153300
    інші страхові резерви153400
Інвестиційні контракти153500
Призовий фонд154000
Резерв на виплату джек-поту154500
Усього за розділом II159532 84047 647
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення   
Короткострокові кредити банків160000
Векселі видані160500
Поточна кредиторська заборгованість за:   
    довгостроковими зобов’язаннями161000
    товари, роботи, послуги161521 71916 574
    розрахунками з бюджетом1620234401
    у тому числі з податку на прибуток162100
    розрахунками зі страхування1625341586
    розрахунками з оплати праці16307181 312
    одержаними авансами163500
    розрахунками з учасниками164000
    із внутрішніх розрахунків164500
    страховою діяльністю165000
Поточні забезпечення16601 1561 607
Доходи майбутніх періодів166500
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків167000
Інші поточні зобов’язання169060 54787 464
Усього за розділом IІІ169584 715107 944
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття170000
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду180000
Баланс1900130 241168 412

Керівник                                                                    Корогодський Iгор Петрович

Головний бухгалтер                                              Житня Свiтлана Олександрiвна

 КОДИ
 Дата01.01.2019
ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод»за ЄДРПОУ05448389

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2018 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

 Код за ДКУД1801003
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)2000157 249170 914
Чисті зароблені страхові премії201000
Премії підписані, валова сума201100
Премії, передані у перестрахування2012( 0 )( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума201300
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій201400
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)2050( 147 133 )( 162 481 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами2070( 0 )( 0 )
Валовий:    прибуток209010 1168 433
    збиток2095( 0 )( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань210500
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів211000
Зміна інших страхових резервів, валова сума211100
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах211200
Інші операційні доходи2120579971
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю212100
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції212200
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування212300
Адміністративні витрати2130( 4 994 )( 3 802 )
Витрати на збут2150( 3 759 )( 2 922 )
Інші операційні витрати2180( 2 172 )( 2 192 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю218100
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції218200
Фінансовий результат від операційної діяльності:    прибуток21900488
    збиток2195( 230 )( 0 )
Дохід від участі в капіталі220000
Інші фінансові доходи2220262125
Інші доходи22401873
Дохід від благодійної допомоги224100
Фінансові витрати2250( 75 )( 106 )
Втрати від участі в капіталі2255( 0 )( 0 )
Інші витрати2270( 7 )( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті227500
Фінансовий результат до оподаткування:    прибуток2290137510
    збиток2295( 0 )( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток2300-2-189
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування230500
Чистий фінансовий результат:    прибуток2350135321
    збиток2355( 0 )( 0 )

II. Сукупний дохід

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
Дооцінка (уцінка) необоротних активів240000
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів240500
Накопичені курсові різниці241000
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств241500
Інший сукупний дохід244500
Інший сукупний дохід до оподаткування245000
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом2455( 0 )( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування246000
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)2465135321

III. Елементи операційних витрат

Назва статтіКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
Матеріальні затрати2500105 166154 013
Витрати на оплату праці250517 0839 750
Відрахування на соціальні заходи25103 7302 136
Амортизація251512 4723 970
Інші операційні витрати252019 68916 157
Разом2550158 140186 026

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статтіКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
Середньорічна кількість простих акцій26006 674 0706 674 070
Скоригована середньорічна кількість простих акцій26056 674 0706 674 070
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію26100,0202300,048100
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію26150,0202300,048100
Дивіденди на одну просту акцію26500,000,00

Керівник                                                                    Корогодський Iгор Петрович

Головний бухгалтер                                              Житня Свiтлана Олександрiвна

 КОДИ
 Дата01.01.2019
ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод»за ЄДРПОУ05448389

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

 Код за ДКУД1801004
 СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
I. Рух коштів у результаті операційної діяльностіНадходження від:   
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)3000227 734235 370
Повернення податків і зборів300504
 у тому числі податку на додану вартість300604
Цільового фінансування301000
Надходження від отримання субсидій, дотацій301100
Надходження авансів від покупців і замовників301500
Надходження від повернення авансів3020122283
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках302500
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)303502
Надходження від операційної оренди304000
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 30452430
Надходження від страхових премій305000
Надходження фінансових установ від повернення позик305500
Інші надходження3095380166
Витрачання на оплату:    
Товарів (робіт, послуг)3100( 199 694 )( 181 879 )
Праці3105( 12 579 )( 7 203 )
Відрахувань на соціальні заходи3110( 4 677 )( 5 276 )
Зобов’язань з податків і зборів3115( 4 072 )( 8 187 )
Витрачання на оплату зобов’язань  з податку на прибуток3116( 126 )( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань  з податку на додану вартість3117( 554 )( 6 114 )
Витрачання на оплату зобов’язань  з інших податків і зборів3118( 3 392 )( 2 073 )
Витрачання на оплату авансів3135( 0 )( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів3140( 23 358 )( 13 693 )
Витрачання на оплату цільових внесків3145( 0 )( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами3150( 0 )( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик3155( 0 )( 0 )
Інші витрачання3190( 953 )( 856 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності3195-16 85418 731
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльностіНадходження від реалізації:   
    фінансових інвестицій320000
    необоротних активів320500
Надходження від отриманих:   
    відсотків3215262125
    дивідендів322000
Надходження від деривативів322500
Надходження від погашення позик323000
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці323500
Інші надходження325000
Витрачання  на придбання:   
    фінансових інвестицій3255( 0 )( 0 )
    необоротних активів3260( 0 )( 0 )
Виплати за деривативами3270( 0 )( 0 )
Витрачання на надання позик3275( 0 )( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3280( 0 )( 0 )
Інші платежі3290( 0 )( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295262125
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльностіНадходження від:   
Власного капіталу330000
Отримання позик330500
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві331000
Інші надходження334000
Витрачання  на:   
Викуп власних акцій3345( 0 )( 0 )
Погашення позик3350( 0 )( 0 )
Сплату дивідендів3355( 0 )( 0 )
Витрачання на сплату відсотків3360( 0 )( 106 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди3365( 0 )( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві3370( 0 )( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах3375( 0 )( 0 )
Інші платежі3390( 0 )( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності33950-106
Чистий рух коштів за звітний період3400-16 59218 750
Залишок коштів на початок року340518 84185
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів3410146
Залишок коштів на кінець року34152 26318 841

Керівник                                                                    Корогодський Iгор Петрович

Головний бухгалтер                                              Житня Свiтлана Олександрiвна

 КОДИ
 Дата01.01.2019
ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод»за ЄДРПОУ05448389

Звіт про власний капітал

За 2018 рік

Форма №4

 Код за ДКУД1801005
СтаттяКод рядкаЗареєстрований капіталКапітал у дооцінкахДодатковий капіталРезервний капіталНерозподілений прибуток (непокритий збиток)Неоплачений капіталВилучений капіталВсього
12345678910
Залишок на початок року40008 810001 4402 5280012 778
Коригування:Зміна облікової політики400500000000
Виправлення помилок 40100000-9200-92
Інші зміни 409000000000
Скоригований залишок на початок року 40958 810001 4402 4360012 686
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100000013500135
Інший сукупний дохід за звітний період 411000000000
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 411100000000
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 411200000000
Накопичені курсові різниці 411300000000
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 411400000000
Інший сукупний дохід 411600000000
Розподіл прибутку: Виплати власникам 420000000000
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  420500000000
Відрахування до резервного капіталу 421000000000
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 421500000000
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 422000000000
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 422500000000
Внески учасників: Внески до капіталу 424000000000
Погашення заборгованості з капіталу 424500000000
Вилучення капіталу: Викуп акцій  426000000000
Перепродаж викуплених акцій426500000000
Анулювання викуплених акцій427000000000
Вилучення частки в капіталі427500000000
Зменшення номінальної вартості акцій 428000000000
Інші зміни в капіталі 429000000000
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 429100000000
Разом змін у капіталі  4295000013500135
Залишок на кінець року 43008 810001 4402 5710012 821

Керівник                                                                    Корогодський Iгор Петрович

Головний бухгалтер                                              Житня Свiтлана Олександрiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

1.         ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ

Випуск фінансової звітності (з метою оприлюднення) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРГАНЕЦЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (далі — «Компанія») за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, було схвалено протоколом № 5 засідання НАГЛЯДОВОЇ РАДИ від 23.04.2019 р.  Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2018 року.

Компанія є приватним акціонерним товариством, що зареєстроване та здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та на її території. Компанія була створена у 1994 році  у формі відкритого акціонерного товариства відповідно до рішення регіонального відділення Фонду державного майна України у Дніпропетровській області від 17 жовтня 1994 року № 12/09 шляхом перетворення державного підприємства «МАРГАНЕЦЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД».

Юридична адреса Компанії: 53401, Україна, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. ЄДНОСТІ, буд. 162. 

Відповідно до довідки ЄДРПОУ, Компанія здійснює наступні види діяльності за КВЕД 2010: 

24.52- лиття сталі;

28. 92- виробництво машин  і устаткування для добувної промисловості

25.62- механічне оброблення металевих виробів;

Компанія має наступні ліцензії:

— ліцензія Міністерства промислової політики України серія АВ № 580939 (строк дії необмежений) — заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту чорних металів.

— ліцензія Міністерства промислової політики України серія АВ № 580940 (строк дії необмежений) — заготівля, переробка,металургійна переробка металобрухту кольорових металів.

Кількість працівників станом на 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2018 р. складала  211 та 256 осіб, відповідно.

Інформація щодо пов’язаних сторін Компанії представлено у Примітці «Операції з пов’язаними сторонами».

2.         СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

2.1       УМОВИ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ 

Компанія здійснює свою діяльність в Україні. Незважаючи на те, що економіка України вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певні риси, властиві економіці, що розвивається. Вони включають, але не обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, високим рівнем інфляції та значним дефіцитом державних фінансів та балансу зовнішньої торгівлі. 

При складанні цієї окремої фінансової звітності враховувалися відомі результати впливу вищезазначених подій, що піддаються визначенню, на фінансовий стан і результати діяльності Компанії у звітному періоді. 

Уряд визначив пріоритетами своєї політики асоціацію України з Європейським Союзом, реалізацію комплексу реформ, націлених на усунення існуючих дисбалансів в економіці, державних фінансах та державному управлінні, а також поліпшення інвестиційного клімату.

Стабілізація економіки України у досяжному майбутньому залежить від успішності заходів, які проводить уряд, та забезпечення тривалої фінансової підтримки України з боку міжнародних донорів та міжнародних фінансових установ.

Керівництво стежить за розвитком поточної ситуації та, за необхідності і наскільки це можливо, вживає заходів для мінімізації будь-яких негативних наслідків. Подальше погіршення політичних, макроекономічних та/або зовнішньоторговельних умов може і надалі негативним чином впливати на фінансовий стан та результати діяльності Компанії у такий спосіб, що наразі не може бути визначений.

2.2       ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ  ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Заява про відповідність

Ця окрема фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (далі — МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), у редакції, затвердженій Радою по Міжнародним стандартам фінансової звітності (Рада з МСФЗ).

Окрема фінансова звітність Компанії є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Компанії для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень. При формуванні окремої фінансової звітності Компанія керувалася також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не суперечать вимогам МСФЗ.

Основа складання фінансової звітності

Ця окрема фінансова звітність складена на основі принципу історичної вартості, за винятком зазначеного в основних положеннях облікової політики нижче (наприклад, оцінка окремих фінансових інструментів, що оцінюються відповідно до МСБО (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» та інших).

Функціональна валюта та валюта подання

Окрема фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною валютою Компанії. Вся фінансова інформація, представлена в українських гривнях, округляється до найближчої тисячі, якщо не вказано інше. Гривня не є вільноконвертованою валютою за межами України.

Припущення щодо функціонування компанії в найближчому майбутньому

Фінансова звітність була підготовлена виходячи з припущення, що Компанія буде продовжувати свою діяльність як діюче підприємство в осяжному майбутньому, що передбачає реалізацію активів та погашення зобов’язань у ході звичайної діяльності. 

Таким чином, керівництво Компанії підготувало цю окрему фінансову звітність відповідно до принципу подальшого безперервного функціонування. Формуючи таке професійне судження, керівництво врахувало фінансовий стан Компанії, свої існуючі наміри, заплановану в бюджеті прибутковість діяльності у майбутньому та доступ до фінансових ресурсів, а також проаналізувало вплив поточної фінансової та економічної ситуації на майбутню діяльність Компанії.

При цьому слід зазначити, що на дату затвердження звітності, Компанія функціонує в нестабільному середовищі, що пов’язано з наслідками світової економічної кризи та нестабільної ситуації у країні. Стабілізація економічної ситуації в Україні буде значною мірою залежати від ефективності фіскальних та інших заходів, що будуть здійснюватися урядом України. У той же час не існує чіткого уявлення того, яких заходів вживатиме уряд України для подолання кризи. У зв’язку з відсутністю чіткого плану заходів уряду по виходу з кризи неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації на фінансовий стан Компанії. В результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції, можливість відшкодування вартості активів Компанії та здатність Компанії обслуговувати і платити за своїми боргами в міру настання термінів їх погашення. Дана окрема фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які можуть мати місце в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та зможуть бути оцінені.

2.3       ОСНОВНІ СУДЖЕННЯ, ОЦІНКИ ТА ФАКТОРИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 

Компанія використовує оцінки та припущення, які впливають на суми, що визнаються у фінансовій звітності, та на балансову вартість активів і зобов’язань протягом  наступного фінансового року. Розрахунки та судження постійно переглядаються і базуються на попередньому досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими за існуючих обставин. Крім суджень, які передбачають облікові оцінки, керівництво Компанії також використовує професійні судження при застосуванні облікової політики. Професійні судження, які чинять найбільш суттєвий вплив на суми, що відображаються у окремій фінансовій звітності, та оцінки, результатом яких можуть бути значні коригування балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового року включають:

Термін корисного використання основних засобів та нематеріальних активів

Оцінка термінів корисного використання основних засобів та нематеріальних активів є предметом професійного судження, яке базується на основі досвіду використання аналогічних активів. Майбутні економічні вигоди від даних активів, виникають переважно від їх поточного використання під час надання послуг. Тим не менш, інші фактори, такі як фізичний та моральний знос, часто призводять до змін розмірів майбутніх економічних вигід, які як очікується будуть отримані від використання даних активів.

Керівництво періодично оцінює правильність остаточного терміну корисного використання основних засобів та нематеріальних активів. Ефект від перегляду остаточного терміну корисного використання основних засобів та нематеріальних активів відображається у періоді, коли такий перегляд мав місце чи в майбутніх звітних періодах, якщо можливо застосувати. Відповідно, це може вплинути на величину майбутніх амортизаційних відрахувань та балансову вартість основних засобів.

Судження щодо виявлення ознак знецінення активів

На кожну звітну дату Компанія  проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої дебіторської заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з власного професійного судження керівництва за наявності об’єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу.

Управлінський персонал оцінює зменшення корисності депозитів в банках, грошей та їх еквівалентів, визначаючи ймовірність відшкодування їх вартості на основі детального аналізу банків. Фактори, що беруться до уваги, включають фінансовий стан банку, кредитні рейтинги, присвоєні банку, та історію співробітництва з ним.

Станом на 31.12.2018 року, управлінський персонал не ідентифікував ознак знецінення грошових коштів та їх еквівалентів у банках, і, відповідно, не створив резерви на покриття збитків від знецінення цих сум. 

Однак, суттєве погіршення економічної ситуації в Україні, значна девальвація української гривні, нестача ліквідних коштів у банківському секторі та дострокове зняття депозитів, разом із фінансовими труднощами українських банків, призводять до суттєвої невизначеності оцінок щодо можливості їх відшкодування.

У разі, якщо банки не зможуть повернути Компанії гроші та їх еквіваленти після звітної дати, необхідно буде відобразити в обліку додаткові збитки від зменшення корисності.

Резерв сумнівних боргів

Компанія проводить нарахування резерву сумнівних боргів з метою покриття потенційних збитків у випадках неспроможності дебітора здійснювати необхідні платежі. При оцінці достатності резерву сумнівних боргів керівництва враховує поточні загальноекономічні умови, платоспроможність дебітора та зміни умов здійснення платежів.

Коригування суми резерву сумнівних боргів, що відображена в окремій фінансовій звітності, можуть проводитись у результаті зміни економічної чи галузевої ситуації або фінансового стану окремих клієнтів. 

Податкове законодавство

Податкове, валютне та мите законодавство України може тлумачитись по-різному і часто змінюється. Відповідні органи можуть не погодитися з тлумаченнями цього законодавства керівництвом Компанії у зв’язку з діяльністю Компанії та операціями в рамках цієї діяльності.

Податкові органи можуть перевіряти податкові питання у фінансових періодах протягом трьох календарних років після їх закінчення. За певних обставин перевірка може стосуватися довших періодів. В результаті можуть бути нараховані додаткові суттєві суми податків, штрафи та пені.

Чистий відстрочений актив з податку на прибуток, відображений у звіті про фінансовий стан, визнається щодо доходів і витрат, які можуть у майбутньому зменшити оподатковуваний прибуток. Відкладені податкові активи визнаються тільки у випадку, якщо існує ймовірність реалізації відповідного зменшення оподатковуваного прибутку. При визначенні майбутньої оподатковуваного прибутку та суми можливих у майбутньому податкових вирахувань, керівництво покладається на свої професійні судження і використовує оціночні дані, виходячи з величини оподатковуваного прибутку останніх років і очікувань щодо оподатковуваного прибутку майбутніх періодів, які є обґрунтованими в обставинах, що склалися.

Судження щодо розкриття фінансової звітності в умовах гіперінфляції.

Керівництво Товариства у відповідності до МСФЗ 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»,  проаналізувало  наступні критерії:

а) основна маса населення віддає перевагу збереженню своїх цінностей у формі немонетарних активів або у відносно стабільній іноземній валюті. Суми, утримувані в національній валюті, негайно інвестуються для збереження купівельної спроможності;

б) основна маса населення розглядає грошові суми не в національній грошовій одиниці, а у відносно стабільній іноземній валюті. Ціни можуть також наводитися в цій валюті;

в) продаж та придбання на умовах відстрочки платежу здійснюється за цінами, які компенсують очікувану втрату купівельної спроможності протягом періоду відстрочки платежу, навіть якщо цей строк є коротким;

г) відсоткові ставки, заробітна плата та ціни індексуються згідно індексу цін;

ґ) кумулятивний рівень інфляції за трирічний період наближається до 100% або перевищує цей рівень. 

Інші джерела невизначеності

Незважаючи на здійснення українським урядом низки стабілізаційних заходів, спрямованих на забезпечення ліквідності українських компаній, невизначеність щодо доступу до капіталу та вартості капіталу для Компанії та його контрагентів триває і надалі, що може негативно вплинути на фінансовий стан Компанії, результати її діяльності та перспективи розвитку.

Керівництво не може достовірно оцінити вплив на фінансовий стан Компанії будь-якого подальшого погіршення ситуації з ліквідністю на фінансових ринках та підвищення нестабільності на валютних ринках та ринках капіталу. На думку керівництва, вживаються усі необхідні заходи для підтримки життєздатності та зростання господарської діяльності Компанії у поточних умовах.

2.4       ЗМІНИ У ПОДАННІ 

У випадку, коли Компанія ретроспективно застосовує зміни у обліковій політиці, ретроспективно перераховує та/або рекласифікує статті у фінансовій звітності, що призводить до зміни даних попереднього періоду, Компанія робить відповідні розкриття у розділі Приміток «Виправлення помилок».  

У представленій фінансовій звітності Компанія не робила вищезгадані розкриття, оскільки не мала помилок у минулому періоді, а ретроспективні застосування (у разі, якщо вони мали місце) не вплинули на минулі періоди та не змінили вхідні сальдо та порівняльні дані фінансової звітності.

Ретроспективні застосування нових стандартів та інтерпретацій, а також випущених, але ще не застосованих стандартів (у разі, якщо вони мали місце) не вплинули на минулі періоди та не змінили вхідні сальдо та порівняльні дані фінансової звітності.

МСФЗ (IFRS) 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання»

МСФЗ (IFRS) 14 є необов’язковим стандартом, який дозволяє організаціям, діяльність яких підлягає тарифного регулювання, продовжувати застосовувати більшість застосовуваних ними діючих принципів облікової політики щодо залишків по рахунках відстрочених після тарифних різниць першого застосування МСФЗ. Організації, які застосовують МСФЗ (IFRS) 14, повинні представити рахунки відстрочених тарифних різниць окремими рядками в звіті про фінансовий стан, а по руху такими залишками — окремими рядками в звіті про прибуток або збиток і ПКД. Стандарт вимагає розкриття інформації про характер тарифного регулюванню та пов’язаних з ним ризиками, а також про вплив такого регулювання на фінансову звітність організації. Оскільки Компанія вже готує звітність по МСФЗ, а її діяльність не підлягає тарифному регулюванні, даний стандарт не застосовується до її фінансової звітності.

МСФЗ (IFRS) 11 «Спільна діяльність» — «Облік придбань часткою участі»

Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 вимагають, щоб учасник спільних операцій враховував придбання частки участі в спільній операції, діяльність якої є бізнес, згідно з відповідними принципами МСФЗ (IFRS) 3 «Об’єднання бізнесів» для обліку об’єднань бізнесів. Поправки також роз’яснюють, що раніше придбанні частки участі в спільній операції не переоцінюються при придбанні додаткової частки участі в тій же спільної операції, якщо зберігається спільний контроль. Крім того, в МСФЗ (IFRS) 11 було включено виключення зі сфери застосування, згідно з яким дані поправки не застосовуються, якщо сторони, які здійснюють спільний контроль (включаючи звітує), знаходяться під загальним контролем однієї і тієї ж сторони, що володіє кінцевим контролем. Поправки застосовуються як щодо придбання початкової частки участі в спільній операції, так і щодо придбання додаткових часток в тій же спільнії операції і вступають в силу на перспективній основі. Поправки не впливають на фінансову звітність Компанії, оскільки в аналізованому періоді частки участі в спільній операції не придбалися.

Поправки до МСБО (IAS) 16 і МСБО (IAS) 38 «Роз’яснення допустимих методів амортизації»

Поправки роз’яснюють принципи МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби» і МСФЗ (IAS) 38 «Нематеріальні активи», які полягають в тому, що виручка відображає структуру економічних вигод, які генеруються в результаті діяльності бізнесу (частиною якого є актив), а не економічні вигоди, які споживаються в рамках використання активу. В результаті заснований на виручці метод не може використовуватися для амортизації основних засобів і може використовуватися тільки в рідкісних випадках для амортизації нематеріальних активів. Поправки застосовуються на перспективній основі і не впливають на фінансову звітність Компанії, оскільки вона не використовувала заснований на виручці метод для амортизації своїх необоротних активів.

Поправки до МСБО (IAS) 27 «Метод пайової участі в окремих фінансових звітах»

Поправки дозволяють організаціям використовувати метод пайової участі для обліку інвестицій в дочірні організації, спільні підприємства та асоційовані організації в окремих фінансових звітах. Організації, які вже застосовують МСФЗ і приймають рішення про перехід на метод пайової участі в своїх окремих фінансових звітах, повинні застосовувати цю зміну ретроспективно. Поправки не впливають на фінансову звітність Компанії.

«Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2012-2014 рр.»

Даний документ включає в себе наступні поправки: МСФЗ (IFRS) 5 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» Вибуття активів (або ліквідаційних груп) здійснюється, як правило, за допомогою продажу або розподілу власникам. Поправка роз’яснює, що перехід від одного методу вибуття до іншого повинен вважатися не новим планом з вибуття, а продовженням початкового плану. Таким чином, застосування вимог МСФЗ (IFRS) 5 не переривається. Дана поправка застосовується перспективно.

МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»

(I) Договори на обслуговування

Поправка роз’яснює, що договір на обслуговування, що передбачає сплату винагороди, може являти собою подальшу участь у фінансовому активі. Для визначення необхідності розкриття інформації організація повинна оцінити характер винагороди і угоди відповідно до вказівок щодо подальшої участі в МСФЗ (IFRS) 7. Оцінка того, які договори на обслуговування уявляють собой подальшу участь, повинна бути проведена ретроспективно. Однак розкриття інформації є необхідним для періодів, що починаються до річного періоду, в якому організація вперше застосовує дану поправку.

(IІ) Застосування поправок до МСФЗ (IFRS) 7 в скороченій проміжній фінансовій звітності

 Поправка роз’яснює, що вимоги до розкриття інформації про взаємозалік не застосовуються до скороченої проміжної фінансової звітності, за винятком випадків, коли така інформація є значним оновленням інформації, відображеної в останньому річному звіті. Дана поправка застосовується ретроспективно.

МСБО (IAS) 19 «Виплати працівникам»

Поправка роз’яснює, що розвиненість ринку високоякісних корпоративних облігацій оцінюється на підставі валюти, в якій облігація деномінована, а не країни, в якій облігація випущена. При відсутності розвиненого ринку високоякісних корпоративних облігацій, деномінованих в певній валюті, необхідно використовувати ставки за державними облігаціями. Дана поправка застосовується перспективно.

МСБО (IAS) 34 «Проміжна фінансова звітність»

Поправка роз’яснює, що інформація за проміжний період повинна бути розкрита або в проміжній фінансовій звітності, або в іншому місці проміжного фінансового звіту (наприклад, в коментарях керівництва або в звіті про оцінку ризиків) із зазначенням відповідних перехресних посилань в проміжній фінансовій звітності. Інша інформація в проміжному фінансовому звіті повинна бути доступна для користувачів на тих же умовах і в ті ж терміни, що і проміжна фінансова звітність. Дана поправка застосовується ретроспективно.

Поправки не впливають на фінансову звітність Компанії.

Поправки до МСБО (IAS) 1 «Подання фінансової звітності»

Поправки до МСФЗ (IAS) 1 швидше роз’яснюють, а не значно змінюють, існуючі вимоги МСФЗ (IAS) 1.

 Поправки роз’яснюють наступне:

— вимоги до суттєвості МСФЗ (IAS) 1;

—  окремі статті у звіті про прибуток або збиток і ПКД і в звіті про фінансове положення можуть бути дезагреговані;

— у організацій є можливість вибирати порядок подання приміток до фінансової звітності;

— частка ПКД асоційованих організацій і спільних підприємств, які обліковуються за методом участі в капіталі, має бути викладена агреговано в рамках однієї статті і класифікуватися як статтті, які будуть чи не будуть згодом рекласифіковано в чистий прибуток або збиток.

Крім цього, поправки роз’яснюють вимоги, які застосовуються при поданні додаткових проміжних підсумкових сум у звіті про фінансовий стан і звіті про прибуток або збиток і ПКД. Дані поправки не впливають на фінансову звітність Компанії.

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиційні організації: застосування виключення з вимоги про консолідацію»

Поправки розглядають питання, які виникли при застосуванні винятків щодо інвестиційних організацій згідно з МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність». Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз’яснюють, що виключення з вимоги про подання консолідованої фінансової звітності застосовується і до материнської організації, яка є дочірньою організацією інвестиційної організації, якщо інвестиційна організація оцінює всі свої дочірні організації за справедливою вартістю.

Крім цього, поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз’яснюють, що консолідації підлягає тільки така дочірня організація інвестиційної організації, яка сама не є інвестиційною організацією і надає інвестиційній організації допоміжні послуги. Всі інші дочірні організації інвестиційної організації оцінюються за справедливою вартістю. Поправки до МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані організації та спільні підприємства» дозволяють інвестору при застосуванні методу участі в капіталі зберегти оцінку за справедливою вартістю, застосовану його асоційованої організацією або спільним підприємством, яке є інвестиційною організацією, до своїх власних часток участі в дочірніх організаціях.

Ці поправки застосовуються ретроспективно і не впливають на фінансову звітність Компанії, оскільки Компанія не складає консолідовану фінансову звітність.

Стандарти, які були випущені, але ще не вступили в силу

Нижче наводяться стандарти і роз’яснення, які були випущені, але ще не вступили в силу на дату випуску фінансової звітності Компанії. Компанія має намір застосувати ці стандарти з дати їх вступу в силу.

МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»

У липні 2014 року Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцію МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти», яка замінює МСФЗ (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» та всі попередні редакції МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 об’єднує разом три частини проекту з обліку фінансових інструментів: класифікація та оцінка, знецінення та облік хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати, при цьому допускається застосування до цієї дати. За винятком обліку хеджування стандарт застосовується ретроспективно, але надання порівняльної інформації не є обов’язковим. Вимоги щодо обліку хеджування, головним чином, застосовуються перспективно, з деякими обмеженими винятками.

Компанія планує почати застосування нового стандарту з необхідної дати вступу в силу. Наразі компанія оцінює вплив даного стандарту.

(а) Класифікація і оцінка

Компанія не очікує значного впливу на свій бухгалтерський баланс і власний капітал при застосуванні вимог до класифікації та оцінки МСФЗ (IFRS) 9. Компанія планує продовжувати оцінювати за справедливою вартістю всі фінансові активи, які оцінюються в даний час за справедливою вартістю. 

Позики, а також торгова дебіторська заборгованість утримуються для отримання договірних грошових потоків, і очікується, що вони приведуть до виникнення грошових потоків, які є виключно платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків. Отже, Компанія очікує, що згідно з МСФЗ (IFRS) 9 вони продовжать враховуватися за амортизованою вартістю. Однак Компанія більш детально проаналізує характеристики договірних грошових потоків за цими інструментами, перш ніж робити висновок про те, чи всі інструменти відповідають критеріям для оцінки за амортизованою вартістю згідно з МСФЗ (IFRS) 9.

(б) Знецінення

МСФЗ (IFRS) 9 вимагає, щоб Компанія відображала по всіх боргових цінних паперів, позик і торгової дебіторської заборгованості 12-місячні очікувані кредитні збитки або очікувані кредитні збитки за весь термін. Наразі компанія оцінює вплив даного стандарту.

(в) Облік хеджування

Компанія вважає, що всі існуючі відносини хеджування, визначені в даний час на розсуд Компанії в якості ефективних відносин хеджування, відповідатимуть вимогам до обліку хеджування згідно з МСФЗ (IFRS) 9. Оскільки МСФЗ (IFRS) 9 не змінює загальні принципи обліку організацією ефективності хеджування, Компанія не очікує значного впливу в результаті застосування МСФЗ (IFRS) 9. Дані поправки не впливають на фінансову звітність Компанії.

 «Виручка за договорами з покупцями»

МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травні 2014 року і передбачає модель, що включає п’ять етапів, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з покупцями. Згідно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається в сумі, що відбиває відшкодування, право на яке організація очікує отримати в обмін на передачу товарів або послуг покупцеві.

Новий стандарт по виручці замінить всі існуючі вимоги МСФЗ до визнання виручки. Вимагатиметься повне ретроспективне застосування або модифіковане ретроспективне застосування для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року  або після цієї дати; при цьому допускається застосування до цієї дати. Компанія планує використовувати варіант повного ретроспективного застосування нового стандарту з необхідною дати вступу в силу. У 2018 році Компанія провела попередню оцінку наслідків застосування МСФЗ (IFRS) 15, результати якої можуть бути переглянуті за підсумками триваючого більш детального аналізу.

Наразі компанія оцінює вплив даного стандарту.

(а) Продаж товарів

Очікується, що застосування нового стандарту до договорів з покупцями, за якими передбачається, що продаж обладнання буде єдиним обов’язком до виконання, не матиме впливу на прибуток або збиток Компанії. 

 (б) Надання послуг

Згідно МСФЗ (IFRS) 15 розподіл буде здійснюватися на підставі відносної ціни відокремленої продажу. В результаті може змінитися розподіл відшкодування і, отже, розподіл у часі сум виручки, визнаної в зв’язку з такими продажами. 

(в) Устаткування, отримане від покупців

Якщо організація отримує або очікує отримання негрошового відшкодування, МСФЗ (IFRS) 15 вимагає, щоб справедлива вартість негрошового відшкодування включалася в ціну угоди. 

(г) Вимоги до подання та розкриття інформації

У МСФЗ (IFRS) 15 містяться більш детальні вимоги до подання та розкриття інформації, ніж в діючих МСФЗ. Вимоги до подання вносять значні зміни в існуючу практику і значним чином збільшують обсяг інформації, необхідної до розкриття у фінансовій звітності Компанії. Багато вимог до розкриття інформації в МСФЗ (IFRS) 15 є абсолютно новими. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28 «Продаж або внесок активів в угодах між інвестором і його асоційованої організацією або спільним підприємством»

Поправки розглядають протиріччя між МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28, в частині обліку втрати контролю над дочірньою організацією, яка продається асоційованому підприємству або спільному підприємству або вноситься в них. Поправки роз’яснюють, що прибуток або збиток, які виникають в результаті продажу або внеску активів, що представляють собою бізнес згідно з визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угоді між інвестором і його асоційованої організацією або спільним підприємством, визнаються в повному обсязі. Однак прибуток або збиток, які виникають в результаті продажу або внеску активів, які не становлять собою бізнес, визнаються тільки в межах часток участі, наявних у інших, ніж організація, інвесторів в асоційованого підприємства або спільному підприємстві. Рада з МСФЗ перенесли дату вступу даних поправок в силу на невизначений термін, однак організація, яка застосовує дані поправки достроково, повинна застосовувати їх перспективно.

Поправки до МСБО (IAS) 7 «Звіт про рух грошових коштів»

Поправки до МСФЗ (IAS) 7 «Звіт про рух грошових коштів» є частиною ініціативи Ради з МСФЗ в сфері розкриття інформації і вимагають, щоб організація розкривала інформацію, що дозволяє користувачам фінансової звітності оцінити зміни в зобов’язаннях, обумовлених фінансовою діяльністю, включаючи як зміни, зумовлені грошовими потоками, так і зміни, не обумовлені ними. При першому застосуванні даних поправок організації не зобов’язані надавати порівняльну інформацію за попередні періоди. Дані поправки вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати. Застосування даних поправок повинно бути розкрито Компанією додаткової інформації.

Поправки до МСБО (IAS) 12 «Визнання відстрочених податкових активів щодо нереалізованих збитків»

Поправки роз’яснюють, що організація повинна враховувати те, чи обмежує податкове законодавство джерела оподатковуваного прибутку, проти якої вона може робити відрахування при відновленні такої тимчасовою різниці. Крім того, поправки містять вказівки щодо того, як організація повинна визначати майбутній оподаткований прибуток, і описують обставини, при яких оподатковуваний прибуток може передбачати відшкодування деяких активів в сумі, що перевищує їх балансову вартість.

Організації повинні застосовувати дані поправки ретроспективно. Однак при первинному застосуванні поправок зміна власного капіталу на початок самого раннього порівняльного періоду може бути визнано в складі нерозподіленого прибутку на початок періоду (або в складі іншого компонента власного капіталу, відповідно) без рознесення зміни між нерозподіленим прибутком та іншими компонентами власного капіталу на початок періоду. Організації, які застосовують дане звільнення, повинні розкрити цей факт.

Дані поправки вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати. Якщо організація застосує дані поправки до більш раннього періоду, вона повинна розкрити цей факт. Очікується, що дані поправки не зроблять впливу на фінансову звітність Компанії.

Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Класифікація і оцінка операцій з виплат на основі акцій»

Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Виплати на основі акцій», в яких розглядаються три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцінку операцій з виплат на основі акцій з розрахунками грошовими коштами; класифікація операцій з виплат на основі акцій з умовою розрахунків на нетто-основі для зобов’язань з податку, утримуваного у джерела; облік зміни умов операції з виплат на основі акцій, в результаті якого операція перестає класифікуватися як операція за розрахунками грошовими коштами і починає класифікуватися як операція з розрахунками пайовими інструментами.

При прийнятті поправок організації не зобов’язані перераховувати інформацію за попередні періоди, проте допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо всіх трьох аспектів і дотримання інших критеріїв. Поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати. В даний час Компанія оцінює можливий вплив цих поправок на її фінансову звітність.

МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»

МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в січні 2016 року і замінює собою МСФЗ (IAS) 17 «Оренда», Роз’яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 «Визначення наявності в угоді ознак оренди», Роз’яснення ПКР (SIC) 15 «Операційна оренда — стимули» і Роз’яснення ПКР (SIC) 27 «Визначення сутності операцій, які мають юридичну форму угоди про оренду». МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації про оренду і вимагає, щоб орендарі відбивали всі договори оренди з використанням єдиної моделі обліку в балансі, аналогічно порядку обліку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для фінансової оренди. Стандарт передбачає два звільнення від визнання для орендарів — щодо оренди активів з низькою вартістю (наприклад, персональних комп’ютерів) і короткострокової оренди (наприклад, оренди з терміном не більше 12 місяців). На дату початку оренди орендар буде визнавати зобов’язання щодо орендних платежів (наприклад, зобов’язання з оренди), а також актив, який представляє право користування базовим активом протягом терміну оренди (наприклад, актив у формі права користування). Орендарі будуть зобов’язані визнавати витрати на відсотки за зобов’язанням по оренді окремо від витрат по амортизації активу в формі права користування.

Орендарі також повинні будуть переоцінювати зобов’язання з оренди при настанні певної події (наприклад, зміну термінів оренди, зміні майбутніх орендних платежів в результаті зміни індексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежів). У більшості випадків орендар буде враховувати суми переоцінки зобов’язання з оренди в якості коригування активу в формі права користування.

Порядок обліку для орендодавця відповідно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змінюється в порівнянні з діючими в даний момент вимог МСФЗ (IAS) 17. Орендодавці будуть продовжувати класифікувати оренду, використовуючи ті ж принципи класифікації, що і в МСФЗ (IAS) 17, виділяючи при цьому два види оренди: операційну і фінансову.

Крім цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає від орендодавців і орендарів розкриття більшого обсягу інформації в порівнянні з МСФЗ (IAS) 17.

МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати, але не раніше дати застосування організацією МСФЗ (IFRS) 15. Орендар має право застосовувати даний стандарт з використанням ретроспективного підходу або модифікованого ретроспективного підходу. Перехідні положення стандарту передбачають певні звільнення.

У 2019 році Компанія планує оцінити можливий вплив МСФЗ (IFRS) 16 на свою фінансову звітність.

2.5       ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Облікова політика, викладена нижче, послідовно застосовувалася до всіх періодів, представлених у цій фінансової звітності.

Класифікація активів та зобов’язань на короткострокові/поточні та довгострокові / непоточні.

У звіті про фінансовий стан Компанія представляє активи та зобов’язання на основі їх класифікації на поточні/короткострокові та непоточні/довгострокові. Актив є поточним, якщо:

а) Компанія сподівається реалізувати цей актив або має намір продати чи спожити його у своєму нормальному операційному циклі; 

б) актив утримується в основному з метою продажу; 

в) Компанія сподівається реалізувати актив протягом дванадцяти місяців після звітного періоду; 

або

г) актив є грошовими коштами чи еквівалентами грошових коштів (як визначено у МСБО 7), якщо немає обмежень щодо обміну чи використання цього активу для погашення зобов’язання принаймні протягом дванадцяти місяців після звітного періоду. 

 Усі інші активи класифікуються як непоточні.

Зобов’язання є поточним, якщо: 

а) Компанія сподівається погасити це зобов’язання в ході свого нормального операційного циклу; 

б) це зобов’язання утримується в основному з метою продажу;  

в) зобов’язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;  

г) Компанія не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом як мінімум дванадцяти місяців після звітного періоду.

Компанія класифікує  всі інші зобов’язання як непоточні.

Відстрочені податкові активи та зобов’язання класифікуються як непоточні/довгострокові активи та зобов’язання.

Операції в іноземних валютах

Українська гривня є функціональною валютою і валютою представлення фінансової звітності. 

Операції в інших валютах розглядаються, як операції в іноземній валюті. Операції в іноземній валюті спочатку відображаються у функціональній валюті за курсом НБУ, що діє на дату здійснення операції. Монетарні активи і зобов’язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються у функціональну валюту за курсом НБУ, що діє на звітну дату. Доходи і збитки від курсових різниць, що виникають у результаті розрахунків по операціях і перерахунку монетарних активів і зобов’язань у функціональну валюту за офіційними обмінними курсами НБУ на кінець періоду, відображаються у складі прибутку чи збитку за період як прибутки мінус збитки від переоцінки іноземної валюти.

Зменшення корисності активів

На кожну звітну дату Компанія визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисності активу. Якщо такі ознаки існують, то розраховується вартість відшкодування активу з метою визначення розміру збитків від знецінення (якщо такий має місце). Вартість очікуваного відшкодування активу — це більша з двох значень: справедлива вартість активу за вирахуванням витрат на продаж та вартість використання активу. Сума очікуваного відшкодування визначається для окремого активу, за винятком активів, що не генерують надходження грошових коштів  і, в основному, незалежні від надходжень, що генеруються іншими активами або групою активів. Якщо балансова вартість активу перевищує його суму очікуваного відшкодування, актив вважається таким, корисність якого зменшилася і списується до вартості відшкодування. При оцінці вартості використання активу, майбутні грошові потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка відображає поточну ринкову оцінку вартості грошей у часі та ризики, властиві активу. Збитки від зменшення корисності визнаються у звіті про сукупні прибутки та збитки за період у складі тих категорій витрат, які відповідають функції активу, корисність якого зменшилася.

На кожну звітну дату Компанія визначає, чи є ознаки того, що раніше визнані збитки від зменшення корисності більше не існують або зменшилися. Якщо така ознака є, розраховується сума очікуваного відшкодування. Раніше визнані збитки від зменшення корисності відновлюються тільки в тому випадку, якщо мала місце зміна в оцінці, яка використовувалася для визначення суми очікуваного відшкодування активу, з часу останнього визнання збитку від зменшення корисності. У зазначеному випадку балансова вартість активу підвищується до очікуваного відшкодування суми. Отримана сума не може перевищувати балансову вартість (за вирахуванням амортизації), за якою даний актив визнавався б у випадку, якби в попередні періоди не був визнаний збиток від зменшення корисності. Сторнування вартості визнається у звіті про сукупні прибутки та збитки за період. Після такої зміни вартості, майбутні амортизаційні відрахування коригуються таким чином, щоб амортизувати переглянуту балансову вартість активу, за вирахуванням залишкової вартості, на систематичній основі протягом строку корисної служби.

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи (далі — НМА), що було придбано окремо, при первісному визнанні оцінюються за собівартістю. Компанія класифікує актив як НМА, якщо це немонетарний актив, який не має фізичної субстанції та може бути ідентифікований. Після  первісного визнання  НМА відображається за його собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. НМА, що було створено всередині Компанії, за виключенням капіталізованих витрат на розробку, не капіталізуються, і відповідні витрати відображаються у складі прибутку та збитку за період, в якому вони виникли.

Витрати на дослідження та розробку

Видатки на дослідження відносяться на витрати у періоді їхнього понесення. НМА, що виникає в результаті розробки (чи в результаті етапу розробки внутрішнього проекту), визнаються якщо Компанія може довести наступне:

a) технічну можливість завершити створення нематеріального активу так, щоб він був придатний до використання або продажу; 

б) свій намір завершити створення нематеріального активу та використовувати або продати його; 

в) свою здатність використовувати або продати нематеріальний актив; 

г) як нематеріальний актив генеруватиме ймовірні майбутні економічні вигоди. Серед іншого, суб’єктові господарювання слід довести існування ринку для продукції нематеріального активу чи для самого нематеріального активу або (якщо його використовуватимуть внутрішньо) корисність нематеріального активу; 

ґ) наявність відповідних технічних, фінансових та інших ресурсів для завершення розробки та використання чи продажу нематеріального активу; 

д) свою здатність достовірно оцінити видатки, які відносяться до нематеріального активу протягом його розробки.

Строк корисної експлуатації НМА може бути або визначеним, або невизначеним.

НМА з визначеним строком корисної експлуатації амортизуються на протязі цього строку та щорічно оцінюються на предмет знецінення, якщо мають місце ознаки знецінення цього НМА.  Амортизація починається, коли НМА стає придатним до використання, тобто коли він доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом. Амортизація припиняється на одну з двох дат, що відбулася раніше: на дату, з якої актив класифікується як утримуваний для продажу (або включається до ліквідаційної групи) відповідно до МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняється визнання цього активу. Компанія рівномірно амортизує НМА із визначеним строком експлуатації протягом терміну їх використання. 

Строк та метод амортизації для НМА з обмеженим строком корисного використання переглядаються як мінімум в кінці кожного звітного періоду. Зміна очікуваного строку корисного використання або передбачуваної структури споживання майбутніх економічних вигід, утілених в активі, змінює строк або метод амортизації відповідно та враховуються як зміна оціночних значень. Витрати на амортизацію НМА з визначеним строком корисного використання визнаються у звіті про прибутки та збитки у тій категорії витрат, яка відповідає функції НМА. 

НМА з невизначеним строком корисної експлуатації не амортизуються, а тестуються на предмет знецінення щорічно або окремо, або на рівні одиниць, що генерують грошові потоки. Строк корисної експлуатації НМА з невизначеним строком експлуатації переглядаються щорічно з метою визначення того, наскільки прийнятно продовжувати відносити цей актив у категорію активів з невизначеним строком корисної експлуатації. Якщо це неприйнятно, зміна оцінки строку корисного використання —  з невизначеного на визначений — здійснюється на перспективній основі.

Прибуток або збиток, що виникає від припинення визнання нематеріального активу, визначається як різниця між чистими надходженнями від вибуття (якщо вони є) та балансовою вартістю активу, та визнаються у звіті про прибутки та збитки, в момент припинення визнання активу. 

Нижче наводиться коротка інформація відносно облікової політики, що застосовується до НМА Компанії: 

            Комп’ютерні програми          Технологія виробництва       Ліцензії

Строк корисної експлуатаціїВизначений, від 2 до 5 років5 роківВизначений, від 2 до 5 років

Застосований метод амортизації      Прямолінійний,  на протязі очікуваного періоду отримання майбутніх економічних вигід       Прямолінійний,  на протязі очікуваного періоду отримання майбутніх економічних вигід           Прямолінійний,  на протязі строку дії ліцензій

Створено всередині Компанії або придбано          Придбані активи        Придбані активи        Придбані активи

Основні засоби

Компанія класифікує актив як основний засіб, якщо це матеріальний об’єкт, що його:  а) утримують для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг для надання в оренду або для адміністративних цілей; б)  використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного періоду.Собівартість об’єкта основних засобів визнається активом, якщо і тільки якщо: а) є ймовірність, що майбутні економічні вигоди, пов’язані з об’єктом, надійдуть до Компанії; б) собівартість об’єкта можна достовірно оцінити. 

Майно та обладнання відображаються за собівартістю, за вирахуванням витрат на поточне обслуговування, накопиченого зносу та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Балансова вартість майна та обладнання переглядається на предмет зменшення корисності у разі виникнення подій чи обставин, які б вказували на ймовірність того, що балансова вартість такого активу не може бути відшкодована.

Нарахування амортизації активу починається з дати, коли він став придатним для використання. Знос нараховується за прямолінійним методом протягом таких строків корисної служби:

Земля              

Не амортизується

Будівлі та споруди                50-100 років 

Виробниче обладнання та інвентар             2-15 років

Транспортні засоби               5-10 років

Офісні меблі та обладнання              До 10 років

Інші                5-15 років

Поліпшення орендованих основних засобів                       Протягом найменшого з двох строків: строку оренди чи строку корисної експлуатації

Витрати на проведення ремонту орендованого основного засобу визнаються в балансовій вартості об’єкта основних засобів, якщо задовольняють критерії визнання, та амортизується на протязі строку оренди, використовуючи принцип пріоритету змісту над формою (якщо договір оренди укладено на один рік, існує можливість та вірогідні наміри автоматичної пролонгації, для розрахунку амортизації приймається строк корисної експлуатації). При розірванні довгострокового договору оренди балансова вартість покращень (за вирахуванням накопиченої на той момент амортизації) має бути списана на витрати поточного періоду.

Залишкова вартість, строки корисної служби та методи нарахування амортизації активів аналізуються наприкінці кожного звітного року і коригуються за необхідності. Витрати на ремонт та відновлення відображаються у звіті про сукупні прибутки та збитки у періоді, в якому такі витрати були понесені, та включаються до статті «Інші адміністративні та операційні витрати», крім випадків, коли такі витрати підлягають капіталізації.

Основний засіб знімається з обліку при його вибутті або у випадку, якщо від його подальшого використання не очікується отримання економічних вигід. Прибуток або збиток від вибуття активу (розраховується як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу), включається до звіту про сукупні прибутки та збитки за період, в якому визнання активу припиняється у складі інших операційних прибутків та збитків.

Запаси

Компанія визнає запаси як активи, які: 

а) утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу; 

б) перебувають у процесі виробництва для такого продажу  або  

в) існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг. 

Запаси оцінюються за вартістю, меншою з двох: 

—           собівартості, яка повинна включати всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан; та 

—           чистої вартості реалізації (це попередньо оцінена ціна продажу у звичайному ході бізнесу мінус попередньо оцінені витрати на завершення та попередньо оцінені витрати, необхідні для здійснення продажу).

Витрати на придбання запасів складаються з ціни придбання, ввізного мита та інших податків (окрім тих, що згодом відшкодовуються Компанії податковими органами), а також з витрат на транспортування, навантаження і розвантаження та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням готової продукції, матеріалів та послуг. Торговельні знижки, інші знижки та інші подібні їм статті вираховуються при визначенні витрат на придбання.

Компанія періодично переглядає запаси на предмет погіршення їх якості або старіння, з метою відображення їх в обліку відповідно до вищезазначених пунктів. 

Оцінка запасів при вибутті здійснюється з використанням методу конкретної ідентифікації їх індивідуальної собівартості. 

Коли запаси реалізовані, їхня балансова вартість повинна визнаватися витратами того періоду, в якому визнається відповідний дохід. Сума будь-якого часткового списання запасів до їх чистої вартості реалізації та всі втрати запасів повинні визнаватися витратами періоду, в якому відбувається часткове списання або збиток. Сума будь-якого сторнування будь-якого часткового списання запасів, що виникає в результаті збільшення чистої вартості реалізації, повинна визнаватися як зменшення суми запасів, визнаної як витрати в періоді, в якому відбулося сторнування.

Фінансові інструменти

Визнання фінансових інструментів

Компанія визнає фінансові активи та фінансові зобов’язання у своєму балансі тоді і тільки тоді, коли воно стає стороною контрактних зобов’язань на інструменти. Фінансові активи та зобов’язання визнаються на дату здійснення операції.

Під час первісного визнання фінансового активу чи фінансового зобов’язання Компанія оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс (у випадку фінансового активу або фінансового зобов’язання не за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку) витрати на операцію, які прямо відносяться до придбання або випуску фінансового активу чи зобов’язання.

Класифікація фінансових активів

Згідно з МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», фінансові активи класифікуються на чотири категорії: 

—           фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток;

—           інвестиції, що утримуються до погашення; 

—           фінансові активи, що є в наявності для продажу; та 

—           позики та дебіторська заборгованість.

Компанія класифікує фінансові активи безпосередньо після первісного визнання і, якщо це дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифікацію в кінці кожного фінансового року.

Фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

Фінансовий актив відноситься до фінансових активів, які переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо він класифікується як призначений для торгівлі або є таким після первісного визнання. 

Фінансові активи класифікуються як призначені для торгівлі, якщо вони:

—           придбані або прийняті з метою їх продажу у найближчому майбутньому;

—           при первісному визнанні є частиною портфелю ідентифікованих фінансових інструментів, управління якими здійснюється спільно, та недавні операції з якими засвідчують тенденцію до отримання короткострокового прибутку; або

—           є похідними інструментами (за винятком похідних інструментів, що представляють собою договори фінансової гарантії або класифіковані та ефективні інструменти хеджування).

Після первісного визнання витрати, що мають відношення до проведення операції, визнаються через прибуток чи збиток в міру їх виникнення. Фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток.

 До портфелю «фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток» Компанія відносить: 

а) боргові цінні папери, акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що використовуються Компанією для отримання прибутків у результаті короткотермінових коливань ціни або дилерської маржі та продажу в найближчий час; 

б) будь-які інші цінні папери, що визначаються Компанією на етапі первісного визнання як такі, щодо яких Компанія має намір і змогу обліку за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки (крім акцій, які не мають котирувальної ціни на активному ринку і справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити).

Активи, що придбані в торговий портфель, обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки. Компанія відображає такі прибутки та збитки у складі інших операційних прибутків/збитків.

Інвестиції, що утримуються до погашення

Якщо Компанія має намір і може утримувати до погашення боргові цінні папери, такі фінансові інструменти класифікуються як такі, що утримуються до погашення. Фінансові активи, що утримуються до погашення, спочатку визнаються за справедливою вартістю, плюс витрати, безпосередньо пов’язані з проведенням операції. Після первісного визнання, вони оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки, за вирахуванням збитків від знецінення. 

Компанія не класифікує будь-які фінансові активи, як утримувані до погашення, якщо Компанія на протязі поточного фінансового року або на протязі двох попередніх фінансових років продавала або рекласифікувала до настання строку погашення інвестиції, утримувані до погашення, на більш ніж незначну суму (більш ніж незначну в порівнянні з загальною сумою інвестицій, утримуваних до погашення), за винятком продажу або рекласифікації, які: 

—           мають місце незадовго до дати погашення фінансового активу (наприклад, менш ніж за три місяці до настання строку погашення), і тому можливе зміну ринкової процентної ставки не зробило б істотного впливу на справедливу вартість фінансового активу; 

—           мають місце після отримання підприємством первісної основної суми фінансового активу практично в повному обсязі завдяки регулярним або авансовими платежами; або 

—           пов’язані з окремою подією, яка знаходиться поза контролем організації, не є повторюваним, і підприємство не має розумних підстав, щоб передбачати настання такої події.

Інвестиції, наявні для продажу

Наявні для продажу фінансові активи — це непохідні фінансові активи, які спеціально віднесені в дану категорію або які не були віднесені до жодної з інших трьох категорій. Після первісного визнання фінансові активи, наявні для продажу, оцінюються за справедливою вартістю, а нереалізовані прибуток або збиток визнаються в іншому сукупному прибутку.

До цього портфелю Компанія відносить: 

а) боргові цінні папери з фіксованою датою погашення, які Компанія не має наміру і/або змоги тримати до дати їх погашення або за наявності певних обмежень щодо обліку цінних паперів у портфелі до погашення; 

б) цінні папери, які Компанія готова продати у зв’язку із зміною ринкових відсоткових ставок, його потребами, пов’язаними з ліквідністю, а також наявністю альтернативних інвестицій; 

в) акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, за якими неможливо достовірно визначити справедливу вартість; 

г) фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що придбані та/або утримуються виключно для продажу протягом 12 місяців; 

д) частки у статутному або акціонерному капіталі Компаній, що не є асоційованими або дочірніми;

е) інші цінні папери, придбані з метою утримання їх у портфелі на продаж.

 При вибутті інвестиції накопичений прибуток або збиток, раніше відображені в іншому сукупному прибутку, визнаються у звіті про сукупні прибутки та збитки за період. Відсотки, зароблені або сплачені за інвестиціями, відображаються у фінансовій звітності як відсоткові доходи або витрати, з використанням ефективної ставки відсотка. Дивіденди, зароблені з інвестицій, визнаються у звіті про сукупні прибутки та збитки в момент отримання прав на них.

Позики та дебіторська заборгованість

Позики та дебіторська заборгованість — це непохідні фінансові активи з фіксованими або обумовленими платежами, які не котируються на активному ринку. Після первісної оцінки позики та дебіторська заборгованість обліковуються за амортизованою вартістю з використанням ефективної відсоткової ставки за вирахуванням резерву під знецінення. Амортизована вартість розраховується з урахуванням знижок або премій, що виникли при придбанні, й включає комісійні, які є невід’ємною частиною ефективної процентної ставки, і витрати по здійсненню угоди. Доходи і витрати, що виникають при припиненні визнання активу у фінансовій звітності, при знеціненні та нарахування амортизації, визнаються у звіті про сукупні прибутки та збитки.

Компанія у своєму обліку та звітності розрізнює наступні види дебіторської заборгованості:

—           Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги;

—           Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами;

—           Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом;

—           Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів;

—           Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків;

—           Інша поточна дебіторська заборгованість;

—           Довгострокова дебіторська заборгованість.

Компанія оцінює вплив ефекту вартості грошових коштів у часі на статті короткострокової дебіторської заборгованості, як несуттєвий, тому враховує її за номінальною вартістю.  

Довгострокова дебіторська заборгованість обліковується згідно із вищевикладеними принципами за амортизованою вартістю із застосуванням методу ефективної ставки відсотка. 

У разі, якщо існують об’єктивні свідчення знецінення дебіторської заборгованості (прострочення платежів, фінансові труднощі боржника, його можливе банкротство та інше) Компанією створюється резерв під знецінення, на основі принципів, викладених у розділі «Знецінення фінансових активів».

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

До складу дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги Компанія відносить дебіторську заборгованість за вже реалізовані активи та надані роботи або послуги (виручку за якими вже відображено), не оплачені покупцями. 

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами

До складу дебіторської заборгованості за розрахунками за виданими авансами Компанія відносить дебіторську заборгованість, що утворилася  в результаті того, що постачальникам були виплачені грошові кошти, а продукція, товари, роботи або послуги ще не були отримані Компанією. 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

До складу дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом Компанія відносить дебіторську заборгованість фінансових і податкових органів, а також переплату за податками, зборами та іншими платежами до бюджету. Компанія веде облік у розрізі окремих податків, платежів та зборів. 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

До складу дебіторської заборгованості за розрахунками з нарахованих доходів Компанія відносить дебіторську заборгованість по сумі нарахованих дивідендів, відсотків, роялті, що підлягають надходженню. 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків

До складу дебіторської заборгованості за розрахунками із внутрішніх розрахунків Компанія відносить дебіторську заборгованість, що виникає у результаті операцій із пов’язаними сторонами, такими як учасники або засновники Компанії.

Інша поточна дебіторська заборгованість

До складу іншої поточної дебіторської заборгованості Компанія відносить дебіторську заборгованість за договорами безвідсоткової поворотної фінансової допомоги та іншу дебіторську заборгованість. 

Довгострокова дебіторська заборгованість

До складу довгострокової дебіторської заборгованості Компанія відносить всю дебіторську заборгованість, строк погашення якої більше ніж через 12 місяців. Подальший облік такої заборгованості відбувається за принципами, наведеними вище.

Фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні компанії

До інвестицій в асоційовані та дочірні компанії належать акції, корпоративні права та інші цінні папери з нефіксованим прибутком емітентів, які відповідають визначенням асоційованої або дочірньої компанії, за винятком таких цінних паперів, що придбані та/або утримуються виключно для продажу протягом 12 місяців з дати придбання.

Асоційоване підприємство — це суб’єкт господарювання, на який інвестор має суттєвий вплив.

Суттєвий вплив — це повноваження брати участь у прийнятті рішень з фінансової та операційної політики об’єкта інвестування, але не контроль чи спільний контроль таких політик. Керівництвом компанії визначено, що суттєвий вплив на підприємство можливий при володінні більш, ніж 20% капіталу товариства. 

Дочірнє підприємство — товариство, в тому числі неакціонерне товариство,  яке контролюється іншим суб’єктом господарювання — материнським товариством.  

Контроль — право визначати фінансову та операційну політику підприємства з метою отримання вигод від його діяльності. Керівництвом компанії визначено, що контроль над підприємством можливий при володінні більш, ніж 50% капіталу товариства. 

В своїй фінансовій звітності, Компанія обліковує інвестиції у дочірні, спільні та асоційовані підприємства наступними методами: 

a) За собівартістю. 

б) Відповідно до принципів МСБО (IAS) 39, викладених у розділі «Фінансові інструменти», з віднесенням такої інвестиції до певного портфеля.  

Компанія визнає дивіденд від дочірнього підприємства, спільно контрольованого підприємства та асоційованого підприємства у складі прибутку або збитку в окремому звіті про прибутки і збитки, коли встановлено його право на отримання дивіденду.

Справедлива вартість

Справедлива вартість — це ціна, яка була б отримана від продажу активу або сплачена за зобов’язанням при звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. Найкращим свідченням справедливої вартості є ціна на активному ринку. Активний ринок — це ринок, на якому операції щодо активів і зобов’язань мають місце із достатньою частотою та в достатніх обсягах для того, щоб забезпечити інформацію щодо ціноутворення на поточній основі. 

Справедлива вартість фінансових інструментів, що торгуються на активному ринку, вимірюється як добуток ціни котирування на ринку за окремим активом або зобов’язанням та їх кількості, що утримується організацією. Цей принцип дотримується, навіть якщо звичайний денний обсяг торгів на ринку не є достатнім, щоб абсорбувати кількість інструментів, які утримуються Компанією, і якщо заява на розміщення усієї позиції в межах однієї транзакції може вплинути на ціну котирування.

Портфель похідних фінансових інструментів або інших фінансових активів і фінансових зобов’язань, які не торгуються на активному ринку, оцінюється за справедливою вартістю групи фінансових активів і фінансових зобов’язань на основі ціни, яка буде отримана від продажу чистої довгої позиції (активу) за певною групою ризику або від продажу чистої короткої позиції (зобов’язання) за певною групою ризику при звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. Це стосується активів, які обліковуються за справедливою вартістю на періодичній основі, якщо Компанія: 

(а) управляє групою фінансових активів та фінансових зобов’язань на основі чистої позиції за певним ринковим ризиком або кредитним ризиком певного контрагента, відповідно до внутрішньої стратегії інвестування та управління ризиками; 

(б) надає інформацію за групами активів та зобов’язань ключовому управлінському персоналу; та

(в) ринкові ризики, включаючи тривалість схильності до конкретного ринкового ризику (або ризиків), що виникає у зв’язку з фінансовими активами і фінансовими зобов’язаннями, по суті є рівнозначними.

Методи оцінки, зокрема, моделі дисконтованих грошових потоків або моделі, що ґрунтуються на нещодавніх операціях на ринку на загальних умовах або на фінансових даних об’єктів інвестицій, застосовуються для оцінки справедливої вартості для певних фінансових інструментів, щодо яких відсутня зовнішня ринкова інформація щодо ціноутворення.

Оцінки справедливої вартості аналізуються за рівнями ієрархії справедливої вартості наступним чином: 

(і) Рівень 1 — це оцінки за цінами котирування (без застосування коригувань) на активних ринках для ідентичних активів та зобов’язань; 

(іі) Рівень 2 — це методики оцінки з усіма суттєвими параметрами, наявними для спостереження за активами та зобов’язаннями, безпосередньо (тобто, ціни) або опосередковано (тобто, визначені на основі цін), та 

(ііі) Рівень 3 — це оцінки, які не базуються виключно на наявних на ринку даних (тобто, оцінка вимагає значного застосування параметрів, за якими відсутні спостереження). 

Перехід з рівня на рівень ієрархії справедливої вартості вважається таким, що мав місце станом на кінець звітного періоду. 

Витрати на проведення операції

Витрати на проведення операції — це додаткові витрати, що безпосередньо пов’язані із придбанням, випуском або вибуттям фінансового інструмента. Додаткові витрати — це витрати, що не були б понесені, якби операція не здійснювалась. Витрати на проведення операції включають виплати та комісійні, сплачені агентам (у тому числі працівникам, які виступають у якості торгових агентів), консультантам, брокерам та дилерам; збори, які сплачуються регулюючим органам та фондовим біржам, а також податки та збори, що стягуються при перереєстрації права власності. Витрати на проведення операції не включають премій або дисконтів за борговими зобов’язаннями, витрат на фінансування, внутрішніх адміністративних витрат чи витрат на зберігання. 

Амортизована вартість

Амортизована вартість — це вартість при початковому визнанні фінансового інструмента мінус погашення основної суми боргу плюс нараховані проценти, а для фінансових активів — мінус будь-яке зменшення вартості щодо понесених збитків від знецінення. Нараховані проценти включають амортизацію відстрочених витрат за угодою при початковому визнанні та будь-яких премій або дисконту від суми погашення із використанням методу ефективної процентної ставки. Нараховані процентні доходи та нараховані процентні витрати, в тому числі нарахований купонний дохід та амортизований дисконт або премія (у тому числі комісії, які переносяться на наступні періоди при первісному визнанні, якщо такі є), не відображаються окремо, а включаються до балансової вартості відповідних статей у звіті про фінансовий стан.

Метод ефективної процентної ставки

Метод ефективної процентної ставки — це метод розподілу процентних доходів або процентних витрат протягом відповідного періоду з метою отримання постійної процентної ставки (ефективної процентної ставки) від балансової вартості інструмента. Ефективна процентна ставка — це процентна ставка, за якою розрахункові майбутні грошові виплати або надходження (без урахування майбутніх кредитних збитків) точно дисконтуються протягом очікуваного терміну дії фінансового інструмента або, у відповідних випадках, протягом коротшого терміну до чистої балансової вартості фінансового інструмента. Ефективна процентна ставка використовується для дисконтування грошових потоків по інструментах із плаваючою ставкою до наступної дати зміни процентної ставки, за винятком премії чи дисконту, які відображають кредитний спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного інструмента, або інших змінних факторів, які не змінюються залежно від ринкових ставок. Такі премії або дисконти амортизуються протягом всього очікуваного терміну дії інструмента. Розрахунок поточної вартості включає всі комісійні та виплати, сплачені або отримані сторонами договору, що є невід’ємною частиною ефективної процентної ставки.

Знецінення фінансових активів

На кожну звітну дату Компанія визначає, чи відбулося знецінення фінансового активу або групи фінансових активів.

Ознаками знецінення можуть бути:

—           погіршення ситуації на ринку,

—           збільшення факторів галузевого ризику,

—           погіршення фінансового стану емітента,

—           порушення порядку платежів,

—           висока ймовірність банкрутства емітента

—           визнання зниження кредитного рейтингу рейтинговим агентством.

Активи, що обліковуються за амортизованою вартістю

Якщо існує об’єктивне свідчення про появу збитків від знецінення за позиками та дебіторською заборгованістю, що обліковуються за амортизованою вартістю, сума збитку оцінюється як різниця між балансовою вартістю активів та поточною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків (за винятком майбутніх кредитних втрат, які ще не виникли), дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка по фінансовому активу (тобто за ефективною ставкою відсотка, розрахованою при первісному визнанні). Балансова вартість активу знижується або безпосередньо, або з використанням рахунку резерву. Сума збитку визнається у звіті про сукупні прибутки та збитки за період.

Спочатку Компанія оцінює наявність об’єктивних ознак знецінення окремо по кожному фінансовому активу, який окремо є суттєвим, або на сукупній основі фінансових активів, які окремо не є суттєвими. Якщо встановлено, що не існує об’єктивних ознак зменшення корисності окремо оціненого фінансового активу, незалежно від того, є він суттєвим чи ні, такий актив включається до групи фінансових активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику, і ця група фінансових активів оцінюється на предмет зменшення корисності на сукупній основі . Активи, що оцінюються на предмет знецінення індивідуально, і за якими виникає або продовжує мати місце збиток від знецінення, не включаються в сукупну оцінку на предмет знецінення.

Якщо в наступний період сума збитку від знецінення зменшується, і таке зменшення може бути об’єктивно пов’язане з подією, що сталася після того, як було визнано знецінення, раніше визнаний збиток від зменшення корисності відновлюється. Будь-яке подальше відновлення збитку від знецінення визнається у звіті про сукупні прибутки та збитки за період в такому обсязі, щоб балансова вартість активу не перевищувала амортизовану вартість цього активу на дату відновлення.

Фінансові активи, наявні для продажу

Якщо зменшення справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу визнано в іншому сукупному прибутку, і при цьому мається об’єктивне свідчення знецінення активу, то накопичений збиток, визнаний у складі іншого сукупного доходу, повинен бути виключений зі складу капіталу і визнаний у прибутку чи збитку як коригування при рекласифікації, навіть якщо визнання фінансового активу не було припинено.

Сума накопиченого збитку, виключена з капіталу і визнана у прибутку чи збитку, являє собою різницю між витратами на придбання активу (за вирахуванням отриманих виплат основної суми та амортизації) та поточною справедливою вартістю, за вирахуванням збитку від знецінення цього фінансового активу, раніше визнаного в прибутку чи збитку. 

Збитки від зменшення корисності, визнані у складі прибутку або збитку для інвестиції інструмент власного капіталу, класифікований як наявний для продажу, не  слід сторнувати з відображенням переоцінки як прибутку чи збитку. 

Якщо у наступному періоді справедлива вартість боргового інструменту класифікованого як наявний для продажу, збільшується, і це збільшення можна об’єктивно віднести до події, що трапилася після визнання збитку від знецінення у прибутку чи збитку, то збиток від знецінення слід сторнувати, причому сума сторнування визнається у прибутку чи збитку.

Фінансові активи, що обліковуються за собівартістю 

Якщо є об’єктивне свідчення наявності збитку від зменшення корисності інструмента власного капіталу (який не має котирування і не обліковується за справедливою вартістю, оскільки його справедливу вартість не можна достовірно оцінити), то сума збитку від зменшення корисності оцінюється як різниця між балансовою вартістю фінансового активу та теперішньою вартістю попередньо оцінених майбутніх грошових потоків, дисконтованих за поточною ринковою нормою прибутку для подібного фінансового активу. Такі збитки від зменшення корисності не слід сторнувати. 

Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівку в касі, залишки на поточних та інших рахунках у банках а також грошові кошти в дорозі (транзит грошових коштів для купівлі або продажу іноземної валюти). 

До інших рахунків Компанії відносяться: 

—           Рахунки по короткостроковим депозитам зі строком погашення 12 місяців або менше, що підвласні незначному ризику зміни вартості у національній та іноземній валютах. 

—           Розподільчі рахунки, на яких обліковується валютна виручка, що надійшла від контрагента, але ще не була зарахована банком на поточний рахунок Компанії. Обов’язковий продаж валютної виручки, що регламентований Національним Банком України, здійснюється з розрахункового рахунку.

Грошові кошти в іноземній валюті на дату балансу перераховуються за відповідним курсом, як визначено у розділі «Операції в іноземних валютах».

Рекласифікація

Компанія:

            не повинна рекласифікувати похідний інструмент з категорії інструментів, «Оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої відображаються у складі прибутку або збитку «, протягом періоду володіння ним або поки цей інструмент знаходиться в обігу;

            не повинна рекласифікувати будь-який фінансовий інструмент з категорії «Оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої відображаються у складі прибутку або збитку», якщо після первісного визнання такий фінансовий інструмент був визначений підприємством як «оцінюваний за справедливою вартістю, зміни якої відображаються у складі прибутку або збитку «; і

»          може, якщо фінансовий актив більше не утримується з метою продажу або викупу в короткостроковій перспективі (незважаючи на те що такий фінансовий актив міг би бути придбаний або прийнятий, головним чином, з метою продажу або викупу в короткостроковій перспективі), рекласифікувати такий фінансовий актив з категорії «оцінюваних за справедливою вартістю, зміни якої відображаються у складі прибутку або збитку «, за умови виконання умов, викладених у МСБО (IAS) 39.

Підприємство не повинно рекласифікувати будь-який фінансовий інструмент в категорію «Оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої відображаються у складі прибутку або збитку»після первісного визнання.

Класифікація фінансових зобов’язань

Після первісного визнання Компанія оцінює всі фінансові зобов’язання за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка за винятками, описаними у МСБО (IAS) 39.

Кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість — це фінансове зобов’язання, що визначається як заборгованість Компанії перед іншими особами, яку Компанія зобов’язана погасити.

Первісне визнання та подальша оцінка кредиторської заборгованості відбувається відповідно до МСБО (IAS) 39 та вищевикладених принципів.

Компанія оцінює вплив ефекту вартості грошових коштів у часі на статті короткострокової кредиторської заборгованості, як несуттєвий, тому враховує її за номінальною вартістю.  

Довгострокова кредиторська заборгованість обліковується згідно із вищевикладеними принципами за амортизованою вартістю із застосуванням методу ефективної ставки відсотка. 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

До складу кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги Компанія відносить кредиторську заборгованість за вже придбані фінансові інвестиції чи інші активи та отримані роботи або послуги (витрати за якими вже відображено), ще не оплачені Компанією. 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

До складу кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом Компанія відносить кредиторську заборгованість Компанії за всіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників Компанії. Компанія веде облік у розрізі окремих податків, платежів та зборів. 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування

До складу кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування Компанія відносить кредиторську заборгованість за відрахуваннями на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці

До складу кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці Компанія відносить кредиторську заборгованість з оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками за одержаними авансами

До складу кредиторської заборгованості за розрахунками за одержаними авансами Компанія відносить кредиторську заборгованість, що утворилася  в результаті того, що Компанією були отримані грошові кошти від покупців, а продукція, товари, роботи або послуги ще не були відвантажені, виконані або надані. 

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

До складу кредиторської заборгованості за розрахунками із внутрішніх розрахунків Компанія відносить кредиторську заборгованість, що виникає у результаті операцій із пов’язаними сторонами, такими як учасники або засновники Компанії.

Інші поточні зобов’язання

До складу інших поточних зобов’язань Компанія відносить всю іншу кредиторську, чка не була віднесена до інших категорій. 

Інші довгострокові зобов’язання

До складу довгострокової кредиторської заборгованості Компанія відносить всю кредиторську заборгованість, строк погашення якої більше ніж через 12 місяців. Подальший облік такої заборгованості відбувається за принципами, наведеними вище.

Припинення визнання фінансових активів та зобов’язань

Припинення визнання фінансових активів

Компанія припиняє визнання фінансових активів, коли: 

(а) активи погашені або права на отримання грошових потоків від активів інакше втратили свою чинність або 

(б) Компанія передала права на отримання грошових потоків від фінансових активів або уклала угоду про передачу, і при цьому 

(i) Компанія передала в основному всі ризики та вигоди, пов’язані з володінням активами, або 

(ii) Компанія не передала та не залишила в основному всі ризики та вигоди володіння, але припинила здійснювати контроль. Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної можливості повністю продати актив непов’язаній стороні без внесення додаткових обмежень на перепродаж.

Припинення визнання фінансових зобов’язань

Визнання фінансового зобов’язання припиняється в разі погашення, анулювання або закінчення терміну погашення відповідного зобов’язання.

При заміні одного існуючого фінансового зобов’язання іншим зобов’язанням перед тим же кредитором на суттєво відмінних умовах або у разі внесення істотних змін в умови існуючого зобов’язання, визнання первісного зобов’язання припиняється, а нове зобов’язання відображається в обліку з визнанням різниці в балансовій вартості зобов’язань у звіті про сукупні прибутки та збитки за період

Згортання фінансового активу та фінансового зобов’язання 

Фінансовий актив та фінансове зобов’язання слід згортати і подавати в звіті про фінансовий стан чисту суму тільки якщо Компанія:

—           На теперішній час має юридично забезпечене право на згортання визнаних сум;

—           Має намір або погасити зобов’язання на нетто-основі, або продати актив й одночасно погасити зобов’язання.

Резерви

Резерви визнаються, якщо Компанія має поточне зобов’язання (юридичне або конструктивне), що виникло в результаті минулої події, та є значна ймовірність того, що для погашення зобов’язання буде потрібен відтік економічних вигід, і може бути зроблена надійна оцінка суми такого зобов’язання. Якщо Компанія передбачає отримати відшкодування деякої частини або всіх резервів, наприклад, за договором страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але тільки в тому випадку, коли одержання відшкодування не підлягає сумніву. Витрата, що відноситься до резерву, відображається у звіті про сукупні прибутки та збитки за період за вирахуванням відшкодування. Якщо вплив зміни вартості грошей у часі істотний, резерви дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка відображає, коли це доречно, ризики, характерні для конкретного зобов’язання. Якщо застосовується дисконтування, то збільшення резерву з часом визнається як витрати на фінансування.

Потенційні (умовні) зобов’язання не відображаються у фінансовій звітності, за винятком випадків, коли існує ймовірність того, що для погашення зобов’язання відбудеться вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, і при цьому сума таких зобов’язань може бути достовірно оцінена. Інформація про такі зобов’язання підлягає відображенню, за винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які являють собою економічні вигоди, є малоймовірною або суму такого зобов’язання неможливо достовірно оцінити.

Поточні забезпечення

Компанія у своєму обліку відображує резерв по витратам на відпустки. Компанія розраховує резерв по відпустках на дату балансу, враховуючи належну працівникам кількість днів відпустки  станом на звітну дату та їх середню заробітну плату. Резерв відпусток відображається у фінансовій звітності Компанії, як поточні забезпечення.

Оренда

Операційна оренда —  Компанія як орендар

Оренда майна, за умовами якої орендодавець фактично зберігає за собою всі ризики та вигоди, пов’язані з правом власності на об’єкт оренди, класифікується як операційна оренда. Платежі за договорами операційної оренди рівномірно списується на витрати протягом строку оренди і включаються до складу інших операційних витрат.

Операційна оренда —  Компанія як орендодавець

Компанія відображає у звіті про фінансовий стан активи, що є предметом операційної оренди, в залежності від виду активу. Орендний дохід за договорами операційної оренди рівномірно відображається у звіті про сукупні прибутки та збитки протягом строку оренди у складі інших операційних доходів. Сукупна вартість пільг, що надаються орендарям, рівномірно відображається як зменшення орендного доходу протягом строку оренди. Первісні прямі витрати, понесені орендодавцем при підготовці та укладанні договору операційної оренди, додаються до балансової вартості активу, що є предметом оренди, і визнаються як витрати протягом строку оренди з використанням тих же принципів, які застосовуються до доходу від оренди.

Визнання та оцінка доходів

Дохід — це валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає в ході звичайної діяльності Компанії, коли чисті активи збільшуються в результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників. 

Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов’язань (наприклад, чисте збільшення активу в результаті продажу активів чи зменшення зобов’язань у результаті відмови від боргу, який підлягає сплаті).

Визнання доходів при продажу активів

Дохід від продажу фінансових інструментів, основних засобів або інших активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов:

а) Компанія передала покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи;

б) за Компанією не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка, як правило, пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами;

в) суму доходу можна достовірно оцінити;

г) ймовірно, що до Компанії надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією; та

ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити.

Дохід визнається, тільки коли є ймовірність надходження до Компанії економічних вигід, пов’язаних з операцією. У деяких випадках цієї ймовірності може не бути до отримання компенсації або до усунення невизначеності. Проте, коли невизначеність виникає стосовно оплати суми, яка вже включена до доходу, але є сумою безнадійної заборгованості або сумою, щодо якої ймовірність відшкодування перестала існувати, така сума визнається як витрати, а не як коригування первісно визнаної суми доходу. 

Доходи та витрати, пов’язані з тією самою операцією або іншою подією, визнаються одночасно. Витрати, як правило, можуть бути достовірно оцінені в разі забезпечення інших умов визнання доходу. Проте дохід не може бути визнаний, якщо витрати неможливо достовірно оцінити; за таких обставин будь-яка вже отримана за продаж товарів компенсація визнається як зобов’язання.

Дохід визнається, тільки коли є ймовірність надходження до Компанії економічних вигід, пов’язаних з операцією. Але в разі виникнення невизначеності щодо можливості отримання суми, яка вже включена до доходу, неоплачувана сума або сума, стосовно якої перестає існувати ймовірність відшкодування, визнається як витрати, а не як коригування суми первісно визнаного доходу. 

Дохід має оцінюватися за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню.

Дохід включає тільки валові надходження економічних вигід, які отримані чи підлягають отриманню Компанією на його власний рахунок. Суми, отримані від імені третіх сторін (такі, як податок з продажу, податки на товари та послуги і податок на додану вартість), не є економічними вигодами, що надходять до Компанії, і не ведуть до збільшення власного капіталу. Отже, вони виключаються з доходу. 

Визнання доходів при наданні робіт/послуг

Якщо результат операції, яка передбачає надання послуг, може бути попередньо оцінений достовірно, дохід, пов’язаний з операцією, визнається шляхом посилання на той етап завершеності операції, який існує на кінець звітного періоду. Результат операції може бути попередньо оцінений достовірно у разі задоволення всіх наведених далі умов: 

а) можна достовірно оцінити суму доходу; 

б) є ймовірність надходження до Компанії економічних вигід, пов’язаних з операцією; 

в) можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець звітного періоду; та 

г) можна достовірно оцінити витрати, понесені у зв’язку з операцією, та витрати, необхідні для її завершення.

У агентських відносинах Компанії валове надходження економічних вигід включає суми, які отримані від імені принципала, але не спричиняють збільшення власного капіталу підприємства. Суми, отримані від імені принципала, не визнаються доходом. Натомість доходом визнається сума комісійних.

У своїй господарській діяльності Компанія виступає як у якості принципала, так і у якості агента. Для того щоб визначити чи діє Компанія в якості принципала або агента проводиться оцінка і вивчення всіх відповідних фактів і обставин. Компанія діє в якості принципала, якщо вона впливає на істотні ризики і вигоди, пов’язані з продажем товарів або наданням послуг. Нижче представлені характеристики, які вказують на те, що Компанія діє в якості принципала: 

(a) Компанія несе основну відповідальність за надання товарів або послуг клієнтові або за виконання замовлення, наприклад, будучи відповідальним за придатність активів або послуг, замовлених або куплених клієнтом;

(b) Компанія має ризик знецінення активів, до або після замовлення клієнта, під час транспортування або повернення;

(c) Компанія може вільно встановлювати ціни, або безпосередньо, або побічно, наприклад, шляхом надання додаткових товарів або послуг; і

(d) Компанія несе кредитний ризик клієнта в сумі, що підлягає оплаті клієнтом.

 Компанія діє в якості агента, коли вона не робить впливу на істотні ризики і вигоди, пов’язані з продажем товарів або наданням послуг. Єдиною характеристикою визначальною те, що Компанія діє в якості агента, є те, що суми, зароблені Компанією, зумовлені,або фіксованою сумою винагороди по кожній операції, або встановленим відсотком від суми, виставленим замовнику.

Дохід, який виникає в результаті використання третіми сторонами активів Компанії, що приносять відсотки, роялті та дивіденди, має визнаватися якщо: 

а) є ймовірність, що економічні вигоди, пов’язані з операцією, надходитимуть до суб’єкта господарювання; та 

б) можна достовірно оцінити суму доходу. 

Дохід має визнаватися на такій основі: 

а) відсотки мають визнаватися із застосуванням методу ефективної ставки відсотка;

б) роялті мають визнаватися на основі принципу нарахування згідно із сутністю відповідної угоди; та 

в) дивіденди мають визнаватися, коли встановлюється право акціонера на отримання виплати.

Визнання та оцінка витрат 

Витрати — це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.

Визнання витрат відбувається одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.

Правила оцінки витрат МСФЗ не встановлені і в цьому немає необхідності, оскільки їх величина є похідною від вартості активів і зобов’язань, правила оцінки яких встановлені МСФЗ.

Витрати на персонал та відповідні відрахування

Витрати на заробітну плату та нарахування на неї, лікарняні та премії, нараховуються у тому році, в  якому відповідні послуги надавалися працівниками Компанії. Компанія не має юридичного чи умовного зобов’язання сплачувати пенсійні чи інші платежі, окрім платежів по державній системі соціального страхування.

Подання на нетто-основі прибутків та збитків

Компанія подає на нетто-основі прибутки та збитки, які виникають від групи подібних операцій, а саме 

— прибутки та збитки від курсових різниць, 

— прибутки та збитки від переоцінки та реалізації фінансових інструментів таких як: фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, інвестиції, що утримуються до погашення; фінансові активи, що є в наявності для продажу.

Податок на прибуток

Податок на прибуток — витрати з податку на прибуток являють собою суму, що складається з поточного податку на прибуток та відстроченого податку на прибуток.

Поточний податок на прибуток

Поточний податок — сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (податкового збитку) за період.

Оподатковуваний прибуток (податковий збиток) — прибуток (збиток) за період, визначений відповідно до правил, установлених податковими органами, згідно з якими податки на прибуток підлягають сплаті (відшкодуванню).

Поточні податкові зобов’язання (активи) за поточний і попередній періоди оцінюються за сумою, яку передбачається сплатити податковим органам (відшкодувати у податкових органів) із застосуванням ставок оподаткування та податкового законодавства, що діють або превалюють до кінця звітного періоду.

Податкові ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цієї суми — це ставки і законодавство, прийняті або фактично прийняті на звітну дату в Україні чи в іншій країні, де Компанія здійснює свою діяльність і отримує оподатковуваний дохід. 

Податкові активи та зобов’язання з поточного податку на прибуток також включають в себе коригування стосовно податків, сплата або відшкодування яких очікується відносно минулих періодів.

Поточні податки визнаються поза прибутком або збитком, якщо податок відноситься до статей, що визнаються в тому самому або іншому періоді поза прибутком або збитком. Отже, поточні податки, які відносяться до статей, що визнаються в тому самому або в іншому періоді:

а) в іншому сукупному прибутку, визнаються в іншому сукупному прибутку;

б) безпосередньо у власному капіталі, визнаються безпосередньо у власному капіталі.

Керівництво Компанії періодично здійснює оцінку позицій, відображених у податкових деклараціях, щодо яких відповідне податкове законодавство може бути по-різному інтерпретовано.

Відстрочений податок

Відстрочений податок розраховується за методом зобов’язань шляхом визначення тимчасових різниць між податковою базою активів та зобов’язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності на звітну дату.

Відстрочені податкові зобов’язання — суми податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах відповідно до оподатковуваних тимчасових різниць.

Відстрочені податкові зобов’язання визнаються за всіма оподатковуваними тимчасовими різницями, крім випадків, коли:

(а) відстрочене податкове зобов’язання виникає в результаті первісного визнання гудвілу, активу або зобов’язання, в ході операції, яка не є об’єднанням бізнесу, і на момент здійснення операції не впливає ні на обліковий прибуток, ні на оподаткований прибуток;

(б) відносно оподатковуваних тимчасових різниць, пов’язаних з інвестиціями в дочірні організації, залежні організації, а також з частками участі в угодах про спільне підприємництво, якщо можна контролювати визначення часу сторнування тимчасової різниці, і є ймовірним, що тимчасова різниця не стернуватиметься в недалекому майбутньому.

Відстрочений податковий актив слід визнавати для перенесення на наступні періоди невикористаних податкових збитків і невикористаних податкових пільг за умови, якщо є ймовірною наявність майбутнього оподаткованого прибутку, за рахунок якого можна використати невикористані податкові збитки та невикористані податкові пільги, крім випадків, коли:

(а) відстрочений податковий актив виникає від первісного визнання активу або зобов’язання в операції, яка не є об’єднанням бізнесу та не впливає під час здійснення операції ні на обліковий прибуток, ні на оподаткований прибуток (податковий збиток);

(б) щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню і виникають від інвестицій у дочірні підприємства, відділення, асоційовані підприємства та часток у спільних підприємствах, тоді і тільки тоді, коли існує ймовірність того, що тимчасова різниця стернуватиметься в недалекому майбутньому та оподаткований прибуток буде доступним, і до нього можна застосувати тимчасову різницю.

Балансову вартість відстроченого податкового активу переглядається в кінці кожного звітного періоду і зменшує балансову вартість відстроченого податкового активу в тих межах, у яких більше не буде ймовірною наявність оподаткованого прибутку, достатнього, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково. Будь-яке таке зменшення слід сторнувати за умови, якщо стає ймовірною наявність достатнього оподаткованого прибутку.

У кінці кожного звітного періоду Компанія переоцінює невизнані відстрочені податкові активи й  визнає раніше не визнані відстрочені податкові активи, якщо виникає ймовірність того, що майбутній оподаткований прибуток уможливить відшкодування відстроченого податкового активу. 

Відстрочені податкові активи та зобов’язання оцінюються за ставками оподаткування, які передбачається використовувати в період реалізації активу чи погашення зобов’язання, на основі ставок оподаткування та податкового законодавства, що діють або превалюють до кінця звітного періоду.

Відстрочені податки визнаються поза прибутком або збитком, якщо податок відноситься до статей, що визнаються в тому самому або іншому періоді поза прибутком або збитком. Отже, Відстрочені податки, які відносяться до статей, що визнаються в тому самому або в іншому періоді:

а) в іншому сукупному прибутку, визнаються в іншому сукупному прибутку;

б) безпосередньо у власному капіталі, визнаються безпосередньо у власному капіталі.

Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання з податку на прибуток взаємно заліковуються та відображаються згорнуто у окремому звіті про фінансовий стан, коли: 

— Компанія має юридично закріплене право погасити поточні податкові активи з податку на прибуток за рахунок поточних податкових зобов’язань; та 

— відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання з податку на прибуток відносяться до податку на прибуток, який стягується одним і тим самим податковим органом з одного і того самого податкового суб’єкта. 

3.         ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК

При складанні окремій фінансової звітності за 2018 рік порівняльні дані (Дані за аналогічний період попереднього року) не зазнали змін. 

4.         НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

Рух нематеріальних активів за рік, що скінчився 31 грудня, був наступним:

                       Розробка  ливарно-модельної технології по виготовленню конуса, плити            Всього

Первісна вартість                                          

на 01.01.2018 р.                    252                 252

за 2018 р.                                          

Надійшло                   —                      —

Вибуло                       —                      —

на 31.12.2018 р.                    252                 252

Знос                                       

на 01.01.2018 р.                    (106)               (106)

за 2018 р.                                          

Нараховано                (51)                 (51)

Вибуло                       —                      —

на 31.12.2018 р.                    (57)                 (57)

Балансова вартість:                                       

на 01.01.2018 р.                    146                 146

на 31.12.2018 р.                    96                   96

До нематеріальних активів включається розробка ливарно-модельної технології по виготовленню конуса, плити, яка використовується Компанією при здійсненні своєї господарської діяльності

Компанія не проводила переоцінку вартості наявних в неї нематеріальних активів у зв’язку з відсутністю інформації щодо активного ринку на подібні активи. 

Нематеріальні активи, залишкова вартість яких дорівнює нулю, та які продовжують експлуатуватися станом на 31.12.2018 року, відсутні.

На звітну дату нематеріальні активи не були надані у будь-яку заставу, та не обмежені у розпорядженні та використанні Компанією.

5.         ОСНОВНІ ЗАСОБИ

Рух основних засобів за рік, що скінчився 31 грудня, був наступним:

            Будівлі та споруди                Машини та обладнання                    Транспортні засоби               Інструменти, пристосування та інвентар                 Інші основні засоби               Ремонти основних засобів                Всього

Первісна вартість                                                                                                                                                   

на 01.01.2018 р.        28429             41951             371                 922                 323                 129                 71996

за 2018 р.                                                                                                                                                   

Надійшло       36428             37278             1550               5                     —                      73789             75261

Вибуло           (105)               (7)                   (10)                 —                      1                     73807             (123)

на 31.12.2018 р.        64752             79468             1911               927                 322                 111                 147380

Знос                                                                                                                                                

на 01.01.2018 р.        (10328)                       (19949)                       (332)               (852)               (286)               —                      (31747)

за 2018 р.                                                                                                                                                   

Нараховано    (5187)             (6984)             (131)               (21)                 (5)                   —                      (12328)

Вибуло           99                   7                     10                   —                      1                                             117

на 31.12.2018 р.        (15416)                       (26926)                       (453)               (873)               (290)               —                      (43958)

Балансова вартість:                                                                                                                                                

на 01.01.2018 р.        18102             22001             39                   70                   38                   —                      40249

на 31.12.2018 р.        49337             52541             1458               54                   32                   111                 103422

Компанія не проводила переоцінку основних засобів на звітну дату. У результаті вивчення цін щодо аналогічних основних засобів (відносно яких така інформація доступна), керівництво Компанії дійшло висновку, що справедлива вартість об’єктів основних засобів не суттєво відрізняється від їх справедливої вартості. 

Балансова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються, на 31 грудня 2018 складає 11тис.грн. Передача транспортного засобу вiйськовiй частинi на виконання Указу Президента від 21.07.2014 № 607/2014р «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» відбулася 25.08.2014 року.

6.         ЗАПАСИ

Станом на 31 грудня виробничі запаси включають: 

            2018               2017

Сировина та матеріали          36316             39409

Покупні напівфабрикати та комплектуючі   824                 914

Паливо            269                 1046

Тара и тарні матеріали

Будівельні матеріали  —

                    93                       —

107

Запасні частини         11                   —

Малоцінні та швидкозношувані предмети   39                   —

Незавершене виробництво    325                 1423

Готова продукція       4676               5664

Товари            —                      231

Разом  42553             48794

7.         ТОРГОВА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Станом на 31 грудня поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги включає:

            2018               2017

За реалізовану продукцію (товари, роботи, послуги)         16299             26816

Інші     834                 868

Резерв сумнівних боргів        (20)                 (13)

Разом  17113             27671

Станом на 31 грудня, згідно аналізу дебіторської заборгованості щодо дат формування, Компанія має наступні періоди утворення дебіторської заборгованості (без врахування впливу резерву сумнівних боргів):

            31.12.2018                 31.12.2017

до 3-х місяців16500             6181

від 3-х місяців до року          613                 21408

більше року    —                      82

Разом  17113             27671

8.         ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА  ВИДАНИМИ АВАНСАМИ

Станом на 31 грудня дебіторська заборгованість за виданими авансами включає:

            2018               2017

Аванси за товари та послуги-                      —

Резерв сумнівних боргів        —                      —

Разом  —                      —

Станом на 31 грудня, згідно аналізу дебіторської заборгованості щодо дат формування, Компанія має наступні періоди утворення дебіторської заборгованості з авансів виданих (без врахування впливу резерву сумнівних боргів):

            31.12.2018                 31.12.2017

до 3-х місяців-                      —

від 3-х місяців до року          —                      —

більше року    —                      —

Разом  —                      —

9.         ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ З БЮДЖЕТОМ

Дебіторська заборгованість з бюджетом включає аванси з податків, які в наступних звітних періодах Компанія має намір урахувати при розрахунках по зобов’язаннях перед бюджетом з відповідних податкових платежів.

Станом на 31 грудня дебіторська заборгованість з бюджетом включає розрахунки з наступних податків та зборів:

            2018               2017

Податок на прибуток2                     46

Податок на додану вартість  —                      —

Інші податки  —                      —

Разом  2                     46

10.       ІНША ПОТОЧНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Станом на 31 грудня інша поточна дебіторська заборгованість включає:

            2018               2017

Нараховані штрафні санкції за договорами оренди            —                      —

За продані необоротні активи          —                      —

Заборгованість за договорами фінансової допомоги          834                 853

Резерв сумнівних боргів        —                      —

Разом  834                 853

Станом на 31 грудня, згідно аналізу дебіторської заборгованості щодо дат формування, Компанія має наступні періоди утворення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги та іншої дебіторської заборгованості (без врахування впливу резерву сумнівних боргів):

            2018               2017

до 3-х місяців-                      —

від 3-х місяців до року          834                 853

більше року    —                      —

Разом  —                      —

11.       ГРОШІ ТА ЇХ  ЕКВІВАЛЕНТИ

Станом на 31 грудня грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти на поточних рахунках банків:

            2018               2017

Українські гривні       2047               18746

Долари США216                 95

Разом  2263               18841

Банківські рахунки Компанії, по яким маються залишки станом на 31 грудня, включають:

            31.12.2018                 31.12.2017     

Короткострокові депозити   2000               101      

Поточні рахунки       263                 18740  

Разом  2263               18841  

12.       ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КАПІТАЛ

Власний  капітал підприємства включає статутний капітал, резервний капітал та нерозподілений прибуток.

Станом на 31.12.2018р. розмір статутного фонду (капіталу) відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту, затвердженого черговими загальними зборами учасників, Протокол № 23 від 24.09.2017р. Відповідно до зазначеної редакції Статуту статутний капітал Товариства становить 8809772,4 (вісім мільйонів вісімсот дев’ять тисяч сімсот сімдесят дві) гривні 40 копійок та поділений на 6674070 штук простих акцій номінальною вартістю 1,32 грн. кожна.

Розподіл часток зареєстрованого капіталу між власниками Компанії станом  на 31 грудня є наступним:

            2018               2017

            Кількість акцій, шт    %                    Кількість акцій, шт    %

Зевін Ростислав Валерійович            1300775         19,489981                  1097944         16,451

Білоус Геннадій Борисович   2107626         31,579321                  2107626                     31,579

Ковнат Анастасія Вадимівна-           —                      2106383         31,567

Карп Свiтлана Миколаївна    805802           12,073622                  805802           12,073

Власники менше 10%            353484           5,2963            556315           8,330

Меєрзон Аркадій Федорович           

2106383         

31,560696                  —           —

Разом  6674070         100,0              6674070         100,0

Протягом звітного періоду рішення про збільшення статутного капіталу не приймались.

13.       РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

Резервний капітал формується згідно законодавства України з метою забезпечення покриття збитків підприємств. Встановлений законодавством розмір резервного капіталу становить не менше 25 % статутного капіталу. Його формування проводилося, починаючи з 2000 року, шляхом щорічних відрахувань у розмірі 25 % відсотків  прибутку Компанії. Станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року резервний капітал складає 1440 тис.грн. та 1440 тис. грн. відповідно.

14.       ВІДСТРОЧЕНІ ПОДАТКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Станом на 31 грудня відстрочені податкові зобов’язання складають:

            31.12.2018                 31.12.2017

Відстрочені податкові зобов’язання262                 423

Разом  262                 423

15.       ІНШІ ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Станом на 31 грудня інші довгострокові зобов’язання включають:

            31.12.2018                 31.12.2017

Зобов’язання за виданими векселями            47385             32417

Разом  47385             32417

16.       ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

Станом на 31 грудня поточні зобов’язаннявключають поточну кредиторську заборгованість за:

            31.12.2018                 31.12.2017

Довгостроковими зобов’язаннями    —                      —

Товари, роботи, послуги       16574             21719

Розрахунки з бюджетом        401                 234

Розрахунки зі страхування    586                 341

Розрахунки з оплати праці    1312               718

За одержаними авансами      1607               1156

Разом  20480             24168

17.       ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Поточні забезпечення складаються із забезпечення виплат персоналу, які включають зобов’язання з оплати відпусток працівникам, які Компанія буде сплачувати у майбутньому при наданні відпусток, або у вигляді компенсації у разі звільнення працівників, по яким залишились невикористані відпустки.

Станом на 31 грудня поточні зобов’язання включають:

            2018               2017

Зобов’язання з оплати відпусток працівникам         1156               178

Разом  1156               178

18.       ІНШІ ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Станом на 31 грудня інші поточні зобов’язання включають:

            2018               2017

Розрахунки з підзвітними особами   7                     20

Заборгованість за отриманими авансами     5250               2207

Заборгованість за договорами фінансової допомоги          82206             58311

Інші     1                     9

Разом  87464             60547

19.       ЧИСТИЙ ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ 

За рік, що скінчився 31 грудня,  доходи від основних операцій за категоріями включають:

            2018               2017

Дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг        157249                       170914

Собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг          (147133)                     (162481)

Валовий прибуток     10116             8433

20.       АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ

За рік, що скінчився 31 грудня, адміністративні витрати включають:

            2018               2017

Оплата праці та відрахування у соціальні фонди    (3400)             (2269)

Матеріальні затрати   (472)               (679)

Послуги сторонніх організацій         (864)               (728)

Амортизація   (94)                 (116)

Інші     (164)               (10)

Разом  (4994)             (3802)

21.       ВИТРАТИ НА ЗБУТ

За рік, що скінчився 31 грудня,  витрати на збут включають:

            2018               2017

Оплата праці та відрахування у соціальні фонди    (67)                 (43)

Матеріальні затрати   (1969)             (1806)

Послуги сторонніх організацій         (1711)             (1065)

Амортизація   —                      —

Інші     (12)                 (8)

Разом  (3759)             (2922)

22.       ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ

За рік, що скінчився 31 грудня,  інші операційні прибутки та збитки (нетто) включають:

            2018               2017

 Інші операційні доходи                               

Дохід від продажу оборотних активів        120                 —

Собівартість реалізованих оборотних активів        (40)                 —

Прибуток від оренди112                 126

Дохід від переоцінки валюті220                 —

Витрати від переоцінки валюти        (-)                    (-)

Дохід від списання кредиторської заборгованості  —                      —

Інші операційні прибутки     127                 845

 Всього інших операційних доходів            579                 971

 Інші операційні витрати       (2080)             (1666)

Формування РСЗ       (-)                    (20)

Штрафи          (26)                 (506)

Дохід від переоцінки валюті(26)                 —

Витрати від переоцінки валюти        —                      —

Інші     (2080)             —

 Всього інших операційних витрат  (2172)             (2192)

Разом(1593)             (1221)

23.       ІНШІ ФІНАНСОВІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ

За рік, що скінчився 31 грудня,  інші фінансові доходи та витрати включають:

            2018               2017

 Інші фінансові доходи                                 

Відсотки за депозитами        262                 125

 Всього інших доходів          262                 125

 Інші витрати                         

Нараховані відсотки за кредитним договором        (75)                 (106)

Амортизація мобілізованих ТЗ         —                      —

 Всього інших витрат            (75)                 (106)

Прибуток (збиток)     187                 19

24.       ІНШІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ

За рік, що скінчився 31 грудня,  інші доходи та витрати включають:

            2018               2017

 Інші доходи                          

Оприбуткування металобрухту        187                 3

 Всього інших доходів          —                      —

 Інші витрати                         

Списання основних засобів  (7)                   —

Амортизація мобілізованих ТЗ         —                      —

 Всього інших витрат            (7)                   —

Прибуток (збиток)     180                 3

25.       ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Ставки оподаткування, які застосовувалися до Компанії протягом звітного періоду були наступними:

З 1 січня 2017 р. по 31 грудня 2017 р.        18%

З 1 січня 2018 р. по 31 грудня 2018 р.        18%

Компоненти витрат по податку на прибуток Компанії за рік, що скінчився 31 грудня, включають:

            2018 рік                     2017 рік

Поточний податок     170                 189

Відстрочений податок          (7)                   

Відстрочені податкові зобовязання на початок      423                 423

Відстрочені податкові зобовязання на кінець         262                 423

Включено до звіту про фінансові результати          2                     189

Разом  (82)                 (114)

У відношенні розрахунку та відображення відстроченого податку Компанія керується чинним Податковим кодексом України. Об’єкт оподаткування визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності Компанії відповідно до  міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ Податкового Кодексу. 

26.       ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)

Стаття «Інші надходження» в результаті операційної діяльності в звіті про рух грошових коштів у Компанії складає 380 тис. грн. До складу цієї статті за 2018 рік включена сума компенсації за листами тимчасової непрацездатності.

Стаття «Інші витрачання» в результаті операційної діяльності в звіті про рух грошових коштів у Компанії складає 953 тис. грн. До складу статті «Інші витрачання» за 2018 рік включена сума грошових коштів відшкодування витрат по авансовим звітам — 200 тис. грн.., плата за списками №1 та №2 у розмірі 485тис.грн., розрахунково-касове обслуговування у розмірі 94тис.грн., виплати по тимчасовій непрацездатності у сумі 157 тис.грн, списання дебіторської заборгованості у сумі 17 тис.грн., 

27.       РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ 

Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю

Компанія здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСБО 39 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.

Класи активів та зобов’язань, оцінених за справедливою вартістюМетодики оцінювання           Метод оцінки (ринковий, дохідний, витратний)            Вихідні дані

Грошові кошти та їх еквіваленти      Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості     Ринковий        Офіційні курси НБУ

Інструменти капіталуПервісна оцінка інструментів капіталу здійснюється за їх справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був отриманий актив. Подальша оцінка інструментів капіталу здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки.Ринковий, витратний            Офіційні біржові курси організаторів торгів на дату оцінки, за відсутності визначеного біржового курсу на дату оцінки, використовується остання балансова вартість, ціни закриття біржового торгового дня

Переміщення між рівнями ієрархії справедливої вартості

Станом на 31.12.2018 року,  переміщення не було.

Інші розкриття справедливої вартості

Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю

            Балансова вартість     Справедлива вартість

            2018    2017    2018    2017

1          2          3          4          5

Грошові кошти та їх еквіваленти      2263    18841  2263    18841

Керівництво Компанії вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами окремої фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів окремої фінансової звітності. 

28.       ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ  СТОРОНАМИ 

Пов’язані сторони або операції з пов’язаними сторонами, як визначено у МСБО 24 «Розкриття інформації щодо пов»язаних сторін», представлені таким чином:

а) Особа, або близький член родини такої особи пов’язаний з Компанією, якщо така особа:

і. має контроль або спільний контроль над Компанією;

іі. має значний вплив на Компанію; або

ііі. є представником провідного управлінського персоналу Компанії або її материнської компанії.

б) Компанія пов»язана з іншою Компанією, якщо виконується будь-яка з наведених нижче умов:

і. Компанія та інша компанія є членами однієї групи (що означає, що кожна материнська чи дочірня компанія пов»язані між собою);

іі. Компанія є асоційованою компанією або спільним підприємством з іншою компанією (або асоційованою компанією чи спільним підприємством члена групи, до складу якої також входить і інша компанія);

ііі. Обидві компанії є спільним підприємством іншої компанії;

іv. Компанія є спільним підприємством компанії, а інша компанія є асоційованою компанією в останній;

v. Інша компанія є програмою виплат після закінчення трудової діяльності працівникам Компанії чи працівникам будь-якої пов»язаної компанії. Якщо Компанія сама є такою програмою виплат, то компанії — спонсори програми є також пов’язаними сторонами Компанії;

vі. Компанія знаходиться під контролем або спільним контролем особи, визначеної в а);

vіі. Особа, визначена в а)і) має значний вплив на Компанію, або є представником провідного управлінського персоналу Компанії (або її материнської компанії).

При розгляді кожної можливої пов’язаної сторони особлива увага приділяється змісту відношень, а не тільки їх юридичній формі.

Пов’язані сторони можуть укладати угоди, які не проводилися б між непов’язаними сторонами. Ціни та умови таких угод можуть відрізнятися від цін та умов угод між непов’язаними сторонами.

Нижче наведено дані по операціях з пов’язаними сторонами за 2018 та 2017 роки в тис.грн:

                       Оборот за 2018 рік    Станом на 31 грудня 2018 року       Оборот за 2017рік     Станом на 31 грудня 2017 року

Управлінський персонал       Заробітна плата         747      59        542      38

29.       ФАКТИЧНІ ТА ПОТЕНЦІЙНІ ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Податкова система

З моменту прийняття Податкового кодексу України у 2011 році, постійно приймаються зміни до нього, що змінюють (інколи кардинально) основні принципи оподаткування. Податкове, валютне та митне законодавство України часто змінюється, тому може тлумачитися по-різному. Відповідні органи можуть не погодитися з тлумаченням цього законодавства керівництвом Компанії у зв’язку з діяльністю Компанії та операціями в рамках цієї діяльності. Внаслідок цього може існувати значна невизначеність щодо забезпечення або тлумачення нового законодавства та нечіткі або відсутні правила його виконання. Податкові органи України можуть займати більш агресивну позицію у своєму тлумаченні законодавства та проведенні податкових перевірок, застосовуючи досить складний підхід. Ці фактори у поєднанні із зусиллями податкових органів, спрямованими на збільшення податкових надходжень у відповідь на зростання бюджетного тиску, можуть призвести до зростання рівня та частоти податкових перевірок, тому існує можливість, що операції та діяльність, які раніше не заперечувались, можуть бути оскаржені. У результаті можуть бути нараховані додаткові суттєві суми податків, штрафів та пені. Відповідні органи можуть проводити податкові перевірки у фінансових періодах протягом трьох календарних років після їх закінчення. За певних обставин перевірка може стосуватися довших періодів. 

Українське податкове законодавство не містить чітких інструкцій з певних податкових питань. Іноді тлумачення Компанією таких невизначених податкових питань призводить до зменшення загальної податкової ставки по Компанії. Як зазначено вище, таке тлумачення податкового законодавства може надзвичайно ретельно перевірятися. Наслідки таких перевірок з боку податкових органів не можуть бути оцінені з достатнім ступенем надійності, проте вони можуть бути суттєвими для фінансового стану та діяльності організації в цілому.

Зобов’язання за оперативною орендою. 

Станом на кінець звітного періоду Компанія не мала зобов’язань за нескасованими договорами оперативної оренди.

Юридичні зобов’язання

Судові справи:

N

з/п       Номер справиНайменування суду   Позивач          Відповідач     Третя особа    Позовні вимоги          Стан розгляду справи

1.         804/2142/18   Дніпропетровський окружний

адміністративний суд            ПрАТ «МРРЗ»ГУДФС                      3887230,50    апеляція

на користь 

ПрАТ «МРРЗ»

Управління ризиками

Функція управління ризиками у Компанії здійснюється стосовно фінансових ризиків, а також операційних та юридичних ризиків. Фінансові ризики складаються з ринкового ризику (який включає валютний ризик, ризик процентної ставки та інший ціновий ризик), кредитного ризику та ризику ліквідності. Основними цілями управління фінансовими ризиками є визначення лімітів ризику й нагляд за тим, щоб ці ліміти не перевищувались. Управління операційними та юридичними ризиками має на меті забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур та політики, що спрямовані на мінімізацію цих ризиків.

До процесу управління ризиками у Компанії залучено всі види бізнесу, які впливають на параметри цих ризиків. Управління ризиками у Компанії здійснюється на всіх рівнях організації від вищого керівництва до рівня, на якому ці ризики безпосередньо приймаються. 

В рамках своєї програми по управлінню ризиками, Компанія проводить інвентаризацію своїх поточних ризикових позицій за категоріями ризику, вимірює чутливість чистого доходу і власного капіталу в рамках стохастичного і детермінованого сценаріїв. Моделі, сценарії і допущення регулярно переглядаються і оновлюються по мірі необхідності.

Проте, моделі чутливі до граничних малоймовірних сценаріїв і можуть показати невірні результати при їх настанні. Різкі можливі коливання не є однозначною підставою для перегляду оцінок, якщо вони не призводять до змін в тривалій перспективі та на постійній основі.

Аналіз чутливості не відображає того, який чистий прибуток за період міг би бути, якби були інші змінні ризику, ніж при проведенні аналізу, тому що аналіз заснований на експозиції в майбутньому інформації, відомої на звітну дату. І при цьому результати чутливості призначені для точного передбачення майбутнього власного капіталу або прибутку. Аналіз не враховує вплив майбутнього нового бізнесу, який може бути важливим компонентом майбутніх доходів. Не розглядаються всі методи, доступні для управління, що реагують на зміни у фінансовому середовищі, такі як зміна розподілу інвестиційного портфеля або коригування ставок по кредитах. Крім того, результати аналізу не можуть бути екстрапольовані для більш тривалих періодів, так як ефект не має лінійної тенденції. Тому, процес управління ризиками не може гарантувати точного передбачення майбутніх результатів.

Основні ризики, що властиві Компанії в ході її операційної діяльності, і способи їх управління представлені нижче.

Компанія при веденні професійної діяльності здійснює управління фінансовими та нефінансовими ризиками.

30.1 ФІНАНСОВІ РИЗИКИ.

Загальний фінансовий ризик (ризик банкрутства) — ризик неможливості продовження діяльності підприємства, який може виникнути при погіршенні фінансового стану Компанії, якості його активів, структури капіталу, при виникненні збитків від його діяльності внаслідок перевищення витрат над доходами.

Метою управління ринковим ризиком є управління та контроль за збереженням рівня ринкового ризику в прийнятих межах з одночасно оптимізацією прибутковості по операціях.

Ринковий ризик — ризик виникнення фінансових втрат (збитків), які пов’язані з несприятливою зміною ринкової вартості фінансових інструментів у зв’язку з коливаннями цін на чотирьох сегментах фінансового ринку, чутливих до зміни відсоткових ставок: ринку боргових цінних паперів, ринку пайових цінних паперів, валютному ринку і товарному ринку. 

Метою управління ринковим ризиком є управління та контроль за збереженням рівня ринкового ризику в прийнятих межах з одночасно оптимізацією прибутковості по операціях.

Ринковий ризик включає:

»          процентний ризик, пов’язаний з негативними наслідками коливання цін на боргові цінні папери та похідні фінансові інструменти процентної ставки. Компанія зазнає впливу коливань переважних рівнів ринкових процентних ставок на свій фінансовий стан та грошові потоки. Процентна маржа може збільшуватись в результаті таких змін, але може й зменшуватись або призводити до збитків у разі виникнення несподіваних змін. 

»          пайовий ризик, пов’язаний з негативними наслідками коливання цін на пайові цінні папери та похідні фінансові інструменти, базовим активом яких є такі цінні папери;

»          товарний ризик,пов’язаний з негативними наслідками коливання цін на похідні фінансові інструменти, базовим активом яких є товари;

»          інший ціновий ризик — це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок процентного, пайового, валютного чи товарного ризиків), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.

Кредитний ризик — ризик виникнення у Компанії фінансових втрат (збитків) внаслідок невиконання в повному обсязі або неповного виконання контрагентом своїх фінансових зобов’язань перед Компанією відповідно до умов договору. Розмір збитків у цьому випадку пов’язаний із сумою невиконаного зобов’язання.

До кредитних ризиків відносяться, зокрема:

ризик контрагента — ризик виникнення збитків, повної або часткової втрати активів через невиконання або несвоєчасне виконання клієнтом або контрагентом за правочином щодо цінних паперів своїх зобов’язань перед Компанією; 

ризик дефолту — ризик виникнення збитків, повної або часткової втрати активів через невиконання або несвоєчасне виконання емітентом або особою, що видала цінний папір, що належать Компанії, своїх зобов’язань щодо виплати доходу та/або погашення цінних паперів;

Кредитний ризик виникає, головним чином, у зв’язку із дебіторською заборгованістю.

Дебіторська заборгованість

Управління кредитним ризиком, що пов’язаний із покупцями, здійснюється кожною бізнес-одиницею у відповідності до політики, процедур та системі контролю, встановленими Компанією по відношенню до управління кредитними ризиками, що пов’язані із покупцями. Кредитна якість покупця оцінюється на основі детальної форми оцінки кредитного рейтингу. Основні фактори, які беруться до уваги в ході аналізу зменшення корисності дебіторської заборгованості включають визначення того, чи прострочені виплати основної суми заборгованості більш, ніж на 365 днів, чи відомо про будь-які труднощі з огляду на грошові потоки контрагентів,зниження кредитного рейтингу або порушення первісних умов відповідного договору.  Здійснюється регулярний моніторинг непогашеної дебіторської заборгованості покупців. Компанія здійснює аналіз зменшення корисності заборгованості, що оцінюються індивідуально (по великим контрагентам), і резерву на зменшення корисності заборгованості, що оцінюються у сукупності (велика кількість малих дебіторів об’єднуються у однорідні групи). Компанія оцінює концентрацію ризика по відношенню до торгової дебіторської заборгованості, як низьку. 

Резерв під зменшення корисності заборгованості, що оцінюється на індивідуальній основі

Компанія визначає суму резерву на зменшення корисності окремо за кожною суттєвою заборгованістю в індивідуальному порядку. Питання, що розглядаються при визначенні суми резерву, включають можливість реалізації бізнес-плану контрагента, його здатність підвищити продуктивність праці в разі виникнення фінансових труднощів, грошові надходження та очікувані виплати дивідендів в разі оголошення банкрутом, наявність іншої фінансової підтримки та можлива вартість продажу застави, а також часові рамки очікуваних грошових потоків. Збитки від зменшення корисності оцінюються на кожну звітну дату, якщо будь-які непередбачені обставини не вимагають більшої уваги.

Резерв під зменшення корисності заборгованості, що оцінюється на сукупній основі

Компанія визначає суму резерву на зменшення корисності несуттєвої  заборгованості, а також окремої суттєвої заборгованості, стосовно якої ще немає об’єктивних ознак зменшення корисності, на сукупній основі. Компанія аналізує резерви на знецінення на кожну звітну дату, при цьому кожний сукупність заборгованостей (портфель) перевіряється окремо.

В ході аналізу резерву на зменшення корисності заборгованості на сукупній основі Компанія враховує зменшення корисності, що може мати місце у портфелі, навіть якщо немає об’єктивних ознак зменшення корисності окремої заборгованості. Збитки від зменшення корисності визначаються з урахуванням такої інформації: збитки в портфелі у попередніх періодах, поточні економічні умови, відповідний проміжок часу між моментом можливого понесення збитку від зменшення корисності та моментом визначення зменшення корисності як такого, що потребує створення резерву в ході аналізу знецінення окремих активів, а також очікувані надходження та відшкодування в разі знецінення зменшення корисності. Керівництво Компанії відповідає за прийняття рішення щодо тривалості такого періоду, що не повинна перевищувати один рік. 

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Компанії є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання. Компанія використовує наступні методи управління кредитними ризиками:

»          ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів;

»          ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою);

»          ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою;

»          ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитів протягом останніх п’яти років.

Ризик ліквідності — ризик виникнення збитків у Компанії у зв’язку з неможливістю своєчасного виконання ним в повному обсязі своїх фінансових зобов’язань, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат, внаслідок відсутності достатнього обсягу високоліквідних активів. Ризик ліквідності існує тоді, коли існує розбіжність у строках виплат за активами і зобов’язаннями. Для управлінського персоналу Компанії надзвичайно важливо, щоб строки виплат за активами відповідали строкам виплат за зобов’язаннями, процентні ставки по активах відповідали процентним ставкам по зобов’язаннях, а якщо існую будь-яка невідповідність, щоб вона булла під контролем.

Компанія здійснює управління ліквідністю з метою забезпечення постійної наявності коштів, необхідних для виконання усіх зобов’язань у визначені терміни. Політики ліквідності компанії перевіряється і затверджується управлінським персоналом.

Як правило, Компанія забезпечує наявність достатніх грошових коштів на вимогу для оплати очікуваних операційних витрат на період до 3-х місяців, включаючи обслуговування фінансових зобов’язань; це не поширюється на екстремальні ситуації, які неможливо передбачити, такі, як стихійне лихо.

До ризиків ліквідності відносяться, зокрема:

ризик ринкової ліквідності — ризик виникнення збитків, повної або часткової втрати активів через неможливість купівлі або продажу активів у потрібній кількості за достатньо короткий період часу в силу погіршення ринкової кон’юнктури;

ризик балансової ліквідності — ризик виникнення збитків, виникнення дефіциту грошових коштів або інших високоліквідних активів для виконання зобов’язань перед інвесторами/контрагентами.

Інформація щодо кожного окремого виду дебіторської та кредиторської заборгованості Компанії у розрізі строків погашення представлена у відповідних розділах цих приміток.

Зниження ризику

Компанія не використовує похідні фінансові інструменти для управління ризиками, що виникають внаслідок зміни процентних ставок, а також кредитного ризику та ризику ліквідності.

Компанія не приймала участі в будь-яких операціях з використанням похідних фінансових інструментів. Загальна програма управління ризиками направлена на відстежування динаміки фінансового ринку України і зменшення його потенційного негативного впливу на результати діяльності Компанії.

30.2. ОПЕРАЦІЙНІ РИЗИКИ

Операційний ризик включає наступні:

»          правовий ризик — наявний або потенційний ризик виникнення збитків, повної або часткової втрати активів, пов’язаний з недотриманням Компанією вимог законодавства, договірних зобов’язань, а також з недостатньою правовою захищеністю Компанії або з правовими помилками, яких припускається Компанія при провадженні професійної діяльності;

»          інформаційно-технологічний ризик — наявний або потенційний ризик виникнення збитків, повної або часткової втрати активів, пов’язаний з недосконалою роботою інформаційних технологій, систем та процесів обробки інформації або з їх недостатнім захистом, включаючи збій у роботі програмного та/або технічного забезпечення, обладнання, інформаційних систем, засобів комунікації та зв’язку, порушення цілісності даних та носіїв інформації, несанкціонований доступ до інформації сторонніх осіб та інше;

»          ризик персоналу — наявний або потенційний ризик виникнення збитків, повної або часткової втрати активів, пов’язаний з діями або бездіяльністю працівників Компанії (людським фактором), включаючи допущення помилки при проведенні операції, здійснення неправомірних операцій, пов’язане з недостатньою кваліфікацією або із зловживанням персоналу, перевищення повноважень, розголошення інсайдерської та/або конфіденційної інформації та інше;

30.3 ІНШІ НЕФІНАНСОВІ РИЗИКИ

До інших нефінансових ризиків діяльності Компанії відносяться:

»          стратегічний ризик — ризик виникнення збитків, які пов’язані з прийняттям неефективних управлінських рішень, помилками, які були допущені під час їх прийняття, а також з неналежною реалізацією рішень, що визначають стратегію діяльності та розвитку Компанії;

»          ризик втрати ділової репутації (репутаційний ризик) — ризик виникнення збитків, пов’язаних зі зменшенням кількості клієнтів або контрагентів Компанії через виникнення у суспільстві несприятливого сприйняття Компанії, зокрема його фінансової стійкості, якості послуг, що надаються Компанією, або його діяльності в цілому, який може бути наслідком реалізації інших ризиків;

»          системний ризик — ризик виникнення збитків у значної кількості установ, який обумовлений неможливістю виконання ними своїх зобов’язань у зв’язку з невиконанням (несвоєчасним виконанням) зобов’язань однією установою внаслідок реалізації у неї кредитного ризику, ризику ліквідності або іншого ризику. Системний ризик,  на який впливає стан економіки загалом і певною мірою відбиваються на дохідності цінних паперів та фінансових інструментів, що обертаються на ринку цінних паперів, спричинені кон’юнктурою та особливостями фондового ринку, на якому Компанія здійснює свою діяльність, несе загрозу порушення діяльності всієї фінансової системи.

»          ризик настання форс-мажорних обставин — ризик виникнення збитків, повної або часткової втрати активів, через настання невідворотних обставин, у тому числі обставин непереборної сили, що неможливо передбачити, які призводять або створюють передумови для виникнення збоїв у роботі Компанії або безпосередньо перешкоджають її нормальному функціонуванню.

30.4 УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ

Компанія розглядає позикові засоби і власний капітал як основні джерела формування фінансових ресурсів. Завданнями управління капіталом є: забезпечення здатності Компанії продовжувати функціонувати як підприємство, що постійно діє, з метою отримання прибутків, а також забезпечення фінансування операційних потреб, капіталовкладень і стратегії розвитку Компанії. Політика Компанії по управлінню капіталом направлена на забезпечення і підтримку його оптимальної структури з метою зменшення сукупних витрат по залученню капіталу.

30.5 ПОЛІТИКИ ТА ПРОЦЕДУРИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Політики управління ризиками Компанії визначаються з метою виявлення, аналізу та управління ризиками, з якими стикається Компанія, встановлення належних лімітів ризиків і засобів контролю за ними, постійного моніторингу рівнів ризиків і дотримання лімітів. Політики і процедури управління ризиками регулярно переглядаються з метою відображення змін ринкових умов, продуктів і послуг, що пропонуються, та провідних практик.

Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за управління ключовими ризиками, розробку та впровадження процедур управління ризиками та контролю, а також за затвердження укладення договорів на значні суми.

31.       ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ

Події після дати балансу, що не вимагають коригування даних фінансової звітності, але впливають на діяльність Компанії:

Події після дати балансу до дати затвердження фінансової звітності, які б вимагали коригування даних фінансової звітності відсутні.

Директор                                                                  Корогодський Ігор Петрович

Головний бухгалтер                                                 Житня Світлана Олександрівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, така, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», мiстить достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, звiт керiвництва включає достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарськiй дiяльностi.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення подіїДата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринкуВид інформації
123
16.11.201819.11.2018Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
06.12.201806.12.2018Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
22.12.201822.12.2018Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.12.201822.12.2018Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
22.12.201822.12.2018Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів